Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om ændring af reglerne for ekskursioner og udvekslingsophold i bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. og i bekendtgørelse om statstilskud m.v. til produktionsskoler

(Til samtlige produktionsskoler)

 

 

Reglerne om produktionsskolers tilrettelæggelse af undervisning i form af indenlandske og udenlandske ekskursioner og udvekslingsophold er blevet ændret.

Ændringerne betyder, at det undervisningsfaglige formål betones, og at fritids- og interessebetonede aktiviteter ikke kan være tilskudsberettiget undervisning.

Ændring af bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

 

1) Udenlandske ekskursioner og udvekslingsophold samt indenlandske ekskursioner af mere end én dags varighed

Disse aktiviteter skal knytte sig til værkstedsundervisningen.

Eksempler på ekskursioner og udvekslingsophold, som opfylder bestemmelsen, kan f.eks. være et tømrerværksteds deltagelse i et byggeprojekt, et social- og sundhedsværksteds afholdelse af en kulturfest på et børnehjem eller et køkken- og kantineværksteds opgave med bespisning i forbindelse med et ungdomsseminar.

Bekendtgørelsesændringerne omfatter ikke krav til aktiviteter, som foregår uden for undervisningen, altså i fritiden. Der vil derfor fortsat være mulighed for at planlægge og gennemføre ikke-værkstedsaktiviteter, som f.eks. oplevelse af seværdigheder eller udfoldelse af fysiske aktiviteter, når blot aktiviteterne foregår i fritiden.

 

2) Indenlandske ekskursioner af højst én dags varighed

Disse aktiviteter kan have et bredere undervisningsfagligt sigte, som ikke er knyttet direkte til værkstedsundervisningen.

Eksempler på ekskursioner, som opfylder bestemmelsen, kan f.eks. være ekskursioner til væsentlige samfundsmæssige og kulturbærende institutioner, som f.eks. Folketinget, Vestre Landsret eller Statens Museum for Kunst eller deltagelse i flere skolers fællesarrangement på én produktionsskole f.eks. til ekstern foredragsholder med et emne, der er relevant i forhold til undervisningen og de deltagende skolers profiler.

I alle tilfælde skal aktiviteterne være et led i et systematisk tilrettelagt forløb, der har til formål, at deltageren erhverver viden eller kompetencer inden for et læringsområde, som falder inden for bekendtgørelsens § 2.

Det betyder, at undervisningen skal bidrage til udvikling af deltagerens personlige, sociale og faglige kompetencer med henblik på at styrke mulighederne for fortsat uddannelse eller overgang til varig beskæftigelse. Undervisningen skal samtidig bidrage til at udvikle deltagerens interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund samt fremme international forståelse. Der må således ikke være tale om aktiviteter, som har karakter af underholdning, fritidsbeskæftigelse og lignende.

Ændring af bekendtgørelse om statstilskud m.v. til produktionsskoler

Ophold i udlandet kan højst vare i alt 28 dage for den enkelte elev, men med et loft på 14 sammenhængende dage for hvert enkelt udlandsophold. Varighedsbegrænsningen er fastsat under hensyn til iagttagelse af princippet om løbende ind- og udslusning og dermed også under hensyn til at undgå, at elever har et længere ophold på produktionsskolen end nødvendigt. Loftet på 14 dage vil dog ikke gælde for et ophold, der er et led i et EU-udvekslingsprogram, idet disse arrangementer meget ofte er programsat af længere varighed fra den europæiske arrangørs side.

Ved beregningen medtages det faktiske antal timer, dog højst skolens normaltimetal, idet der på en uge højst kan medregnes fem dage med hver 1/5 af skolens ugentlige normaltimetal. Der kan derfor ikke optjenes overskydende timer til efterfølgende individuel afspadsering, jf. § 3, stk. 3.

 

 

 

Undervisningsministeriet, den 19. marts 2007

Jørgen Torsbjerg Møller
Kontorchef

/Ilkay Yüksel