Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
32006L0043
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark 1)

 

Herved bekendtgøres lov nr. 476 af 9. juni 2004 om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark med de ændringer, der følger af lov nr. 123 af 13. februar 2007.

§ 1. Denne lov finder anvendelse på sager om, hvorvidt en person, der ansøger om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv, opfylder de betingelser, som er en forudsætning for adgang til som selvstændig eller lønmodtager at udøve dette erhverv, når personen påberåber sig anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer. Loven finder tillige anvendelse på sager, hvor der skal foretages anmeldelse ved midlertidig eller lejlighedsvis udøvelse af et lovreguleret erhverv.

Stk. 2. Efter forhandling med økonomi- og erhvervsministeren kan undervisningsministeren, for så vidt angår nærmere angivne erhverv, bestemme, at lovens bestemmelser kun finder anvendelse, hvis ansøgningen skal behandles efter EU’s direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 3. § 4 finder dog i alle tilfælde anvendelse på erhverv omfattet af regler fastsat i medfør af stk. 2.

§ 2. Personer, der er statsborgere i et EU/EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, har adgang til at udøve et lovreguleret erhverv her i landet på samme vilkår, som gælder for personer med danske erhvervsmæssige kvalifikationer, hvis de opfylder betingelserne i

1) EU’s direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer,

2) aftaler indgået mellem Danmark og andre nordiske lande om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

§ 3. Personer, der er omfattet af direktivet og de aftaler, der er nævnt i § 2, indgiver ansøgning om adgang til at udøve et lovreguleret erhverv til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet videregiver ansøgningen til den myndighed, der administrerer det pågældende lovregulerede erhverv (den kompetente myndighed). Ansøgning om udøvelse af erhverv som sygeplejerske, tandlæge, jordemoder, dyrlæge, farmaceut og læge indgives dog direkte til den kompetente myndighed.

Stk. 2. Personer, der uden at være omfattet af direktivet og de aftaler, der er nævnt i § 2, påberåber sig erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i udlandet som grundlag for en ansøgning om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv, indgiver ligeledes ansøgning om adgang til erhvervsudøvelsen til Undervisningsministeriet, jf. dog § 1, stk. 2. Undervisningsministeriet videregiver ansøgningen til den kompetente myndighed.

Stk. 3. Den kompetente myndighed påser, at personer, jf. stk. 1, der ansøger om adgang til at udøve et lovreguleret erhverv, opfylder de i § 2 nævnte betingelser. Den kompetente myndighed påser tillige, at personer, jf. stk. 1 og 2, opfylder de betingelser for udøvelsen af det lovregulerede erhverv, der fremgår af reglerne for det enkelte erhverv.

Stk. 4. Personer, jf. stk. 1, der midlertidigt eller lejlighedsvis agter at udøve et lovreguleret erhverv her i landet, skal inden erhvervsudøvelsen indgive skriftlig anmeldelse til den kompetente myndighed, hvis der er fastsat krav herom i de regler, der gælder for erhvervet. Anmeldelsen skal fornyes en gang om året, hvis personen ønsker at udføre midlertidige eller lejlighedsvise tjenesteydelser i løbet af det kommende år. I reglerne, der gælder for erhvervet, fastsættes endvidere, hvorvidt reglerne om anmeldelse også kan finde anvendelse på personer, der er omfattet af stk. 2.

§ 4. En kompetent myndighed, der modtager anmeldelser eller træffer afgørelser i en sag, der er omfattet af denne lov, jf. § 3, skal én gang årligt indberette statistiske oplysninger om anmeldelserne og afgørelserne til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet kan på baggrund af de indberettede oplysninger anmode de kompetente myndigheder om uddybende oplysninger til brug for den beretning, undervisningsministeren skal afgive til Folketinget, jf. lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., og den rapport, der skal afgives til Kommissionen.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om de oplysninger, der skal indberettes, og indberetningernes form.

§ 5. Undervisningsministeriet koordinerer gennemførelse af direktivet, jf. § 2, nr. 1, og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler med henblik på opfyldelse af direktivet.

§ 6. Ansøgeren kan pålægges betaling for afholdelse af udgifter til gennemførelse af egnethedsprøve eller supplerende uddannelse. Betalingens størrelse må ikke overstige de beløb, som opkræves i forbindelse med gennemførelse af undervisning, eksamination m.v. på det pågældende område. Betalingen fastsættes og opkræves af den myndighed, der forestår gennemførelse af undervisning, eksamination m.v.

§ 7. Undervisningsministeren kan bemyndige andre administrative myndigheder under Undervisningsministeriet til at udøve beføjelser efter denne lov.

Stk. 2. De afgørelser, som træffes efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov, kan ikke indbringes for undervisningsministeren eller anden administrativ myndighed.

§ 7 a. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om

1) prøver og attestation af eksamensbeviser for bygningskonstruktører og

2) attestation af arkitekters eksamensbeviser, certifikater og uddannelsesbeviser.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. august 2004.

§ 9. Lov nr. 291 af 8. maj 1991 om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark for statsborgere i De Europæiske Fællesskaber og de nordiske lande ophæves.

Stk. 2. Regler udstedt i medfør af lov nr. 291 af 8. maj 1991 forbliver i kraft, indtil de ophæves, ændres eller erstattes af regler udstedt i medfør af denne lov.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 123 af 13. februar 2007 2)  indeholder i § 6 følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

Loven træder i kraft den 1. oktober 2007.

 

Lov nr. 123 af 13. februar 2007 indeholder i § 7 følgende ophævelsesbestemmelse:

Lov nr. 202 af 28. maj 1975 om registrerede arkitekter ophæves.

NOTER+++

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentetets og Rådets direktiv 2005/36 EF af 7. september 2005, EU-Tidende 2005 nr. L 255/22 samt dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, EU-Tidende 2006, nr. L157/87. Loven indeholder tillige bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005 nr. L 255/22.

2) Loven indfører ny §  7 a.

Undervisningsministeriet, den 20. marts 2007

Bertel Haarder

/Anne Stærk

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentetets og Rådets direktiv 2005/36 EF af 7. september 2005, EU-Tidende 2005 nr. L 255/22 samt dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, EU-Tidende 2006, nr. L157/87. Loven indeholder tillige bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005 nr. L 255/22.

2) Loven indfører ny §  7 a.