Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 602 af 25. juni 2003 om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af §  2 a, stk. 3 og 4, § 3, stk. 7, § 4, § 7, stk. 1, § 8, stk. 4, og § 9 i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 371 af 13. april 2007, fastsættes:«

2. § 1, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) Anerkendelse af uddannelsen eller uddannelsesforløbet i uddannelseslandet.«

3. I § 1, stk. 1, nr. 8, ændres »centret« til: »CIRIUS«.

4. I § 2 ændres »Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser (centret)« til: »CIRIUS«.

5. I § 3, stk. 1, 1. komma , ændres »centrets« til »CIRIUS’«.

6. I § 3, stk. 1, 2. komma , ændres »centret« til »CIRIUS«.

7. § 3, stk. 3-8, affattes således:

» Stk. 3 . Ansøger tilvejebringer følgende dokumentation i kopi, jf. dog stk. 6 og 7:

1) Eksamensbeviser og karakterudskrifter for gennemførte uddannelser.

2) Oversættelser af eksamensbeviser og karakterudskrifter for gennemførte uddannelser.

3) Dokumentation for gennemførte og beståede praktikforløb.

4) Tidligere vurderinger eller afgørelser om anerkendelse af de pågældende uddannelseskvalifikationer afgivet eller truffet af andre end CIRIUS.

Stk. 4. I de tilfælde, hvor CIRIUS under hensyn til formålet med vurderingen finder, at det er nødvendigt for at kunne vurdere de pågældende uddannelseskvalifikationer, fx som grundlag for en vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer i forhold til en bestemt dansk uddannelse (ækvivalensvurdering), jf. lovens § 3, stk. 2, nr. 2, anmoder CIRIUS ansøgeren om yderligere at tilvejebringe:

1) Studieordninger eller uddannelsesbeskrivelser,

2) Fag- eller kursusbeskrivelser (læseplaner), eller

3) Speciale, afhandling eller tilsvarende større skriftlige arbejder, eventuelt i resumé.

Stk. 5. CIRIUS eller den høringspart, som eventuelt medvirker ved vurderingen, jf. § 11, kan fra ansøgeren indhente dokumentation ud over den dokumentation, der er nævnt i stk. 3 og stk. 4, hvis CIRIUS eller høringsparten finder, det er nødvendigt for at kunne vurdere de pågældende uddannelseskvalifikationer.

Stk. 6. Rigtigheden af kopier af dokumentation skal bekræftes af enten den udstedende uddannelsesinstitution, den udstedende myndighed, en dansk myndighed eller af ambassaden eller konsulatet her i landet for det land, hvori originaldokumenterne er udstedt. CIRIUS kan acceptere andre bekræftelser, hvis dette findes ubetænkeligt.

Stk. 7. Dokumenter, der ikke er udfærdiget på dansk, norsk, svensk, engelsk, fransk eller tysk, skal være vedlagt en oversættelse til ét af disse sprog, jf. § 5.

Stk. 8. CIRIUS kan forlange, at ansøgeren foreviser originale dokumenter, jf. dog § 4.«

8. § 4 affattes således:

» § 4. Hvis fremskaffelse af de i § 3 nævnte dokumenter ikke er mulig eller ville være uforholdsmæssigt byrdefuld for ansøger, udarbejder CIRIUS i stedet for en vurdering et baggrundspapir, der i overensstemmelse med Europarådet og UNESCO’s henstilling af 6. juni 2001 om kriterier og procedurer for vurdering af udenlandske kvalifikationer redegør for ansøgerens angivne uddannelsesmæssige baggrund.«

9. § 5, stk. 1, sidste pkt . affattes således: »CIRIUS kan acceptere andre oversættelser, hvis dette findes ubetænkeligt.«

10. § 6 affattes således:

» § 6. §§ 3-5 finder alene anvendelse på vurderinger, hvis bestemmelserne ikke strider mod særlige bestemmelser i anden lovgivning om afgørelser og lignende, hvori CIRIUS’ vurderinger skal indgå. For så vidt angår vurderinger efter lovens §  2 a om pligtmæssig vurdering kan CIRIUS endvidere efter forhandling med de pågældende myndigheder og faglige udvalg fravige §§ 3-5.«

11. I § 7, stk. 1, ændres »Centret« til: »CIRIUS«.

12. I § 7, stk. 2, nr. 1, erstattes »oplysninger, der kan supplere centrets vurdering, jf. § 1,« med: »oplysninger til brug for CIRIUS’ vurdering, jf. § 1,«.

13. I § 7, stk. 2, nr. 2, ændres »centrets« til »CIRIUS’«.

14. I § 8 ændres »Centret« til: »CIRIUS«.

15. I § 8 ændres »centrets« til: »CIRIUS’«.

16. I § 9 ændres »centret« til: »CIRIUS«.

17. § 9, stk. 1, affattes således:

»Myndigheder, der træffer afgørelse om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, indberetter én gang årligt senest den 31. marts til CIRIUS om de afgørelser, myndigheden har truffet i det forudgående kalenderår.«

18. I § 9, stk. 2, ændres »ved årets slutning« til: »én gang årligt.«

19. I § 10 ændres »centret« til »CIRIUS«.

20. I § 11 ændres »centret« til »CIRIUS«.

21. Kapitel 7 ophæves.

Kapitel 8 bliver herefter kapitel 7.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. maj 2007.

Undervisningsministeriet, den 10. maj 2007

Bertel Haarder

/Anne Stærk