Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. og lov om produktionsskoler

(Modernisering af erhvervsgrunduddannelsen, målretning af produktionsskoler mod kompetencegivende uddannelse m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af 4. oktober 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger i samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner erhvervsgrunduddannelse for unge under 30 år, der

1) bor i kommunen,

2) ikke er under uddannelse, herunder i produktionsskoleforløb, eller i beskæftigelse og

3) ikke har forudsætninger for umiddelbart at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.«

2. § 1, stk. 5 og 6, ophæves og i stedet indsættes :

»Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan overlade til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og produktionsskoler at tilrettelægge erhvervsgrunduddannelse eventuelt i samarbejde med andre institutioner og skoler. Kommunalbestyrelsen kan i så fald overlade til den tilrettelæggende institution eller skole at udøve de beføjelser og varetage de funktioner, som er tillagt kommunalbestyrelsen ved denne lov, dog bortset fra de beføjelser og funktioner, der er nævnt i § 13, stk. 1, 2 og 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom.«

3. I § 5, stk. 3, udgår », jf. dog § 1, stk. 5 og 6«.

4. § 5, stk. 6, ophæves.

Stk. 7 bliver herefter stk. 6.

5. § 7, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Kommunen kan kun godkende en praktikaftale, jf. stk. 2, hvis det af praktikaftalen fremgår, at virksomheden er bekendt med muligheden for at oprette en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser.«

6. I § 13, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »Når«: »en institution godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller«, og »stk. 6« ændres til: »stk. 5«.

7. I § 13, stk. 4, udgår », jf. dog § 5, stk. 6«.

8. § 13, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

§ 2

I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 6. juli 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 593 af 24. juni 2005 og § 18 i lov nr. 578 af 9. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. For elever, der gennemfører et produktionsskoleforløb på mere end 3 måneder, skal der i forløbet indgå meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse, medmindre særlige forhold taler herimod. Kombinationsforløbet skal vare mindst 2 uger og højst 5 uger.«

Stk. 4-8 bliver herefter stk. 5-9.

2. I § 2, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 1-5« til: »stk. 1-6«, og »stk. 7« ændres til: »stk. 8«.

3. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Produktionsskoler skal samarbejde med institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Samarbejdet skal bygge på en skriftlig aftale mellem produktionsskolen og den institution, som produktionsskolen udsluser eller forventer at udsluse flest elever til. En produktionsskole kan indgå aftaler med flere institutioner. Produktionsskoler kan gennemføre dele af erhvervsuddannelsernes grundforløb, hvis det indgår i en samarbejdsaftale.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om aftalerne samt om omfang, tilrettelæggelse og indhold af samarbejdet og aktiviteten efter stk. 1.«

4. I § 4, stk. 4, ændres »§ 2, stk. 7,« til: »§ 2, stk. 8,«.

5. I § 10, stk. 1, ændres »8« til: »7«.

6. § 10, stk. 4, ophæves.

Stk. 5-10 bliver herefter stk. 4-9.

7. § 10, stk. 5, der bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Staten yder et særligt tilskud ud fra antallet af årselever, hvori indgår deltagere i meritgivende kombinationsforløb i henhold til § 2, stk. 4. Tilskuddet ydes på betingelse af, at udgiften til den pågældende undervisning afholdes af produktionsskolen.«

8. I § 10, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »3-5« til: »3 og 4«.

9. I § 11, stk. 2, 3. pkt., udgår », der er tilrettelagt af kommunalbestyrelser og institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse,«.

10. I § 11, stk. 6, ændres »§ 2, stk. 6« til: »§ 2, stk. 7«.

§ 3

Loven træder i kraft den 15. august 2007.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bertel Haarder