Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

(Ungdomsuddannelse til alle)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004, som ændret ved § 15 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, § 8 i lov nr. 590 af 24. juni 2005, lov nr. 120 af 27. februar 2006 og § 19 i lov nr. 578 af 9. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »arbejdsliv,«: »herunder etablering af selvstændig virksomhed,«.

2. I § 1, stk. 2, nr. 4, ændres: »teknologi og« til: »teknologi, samt for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke,«.

3. I § 1, stk. 2, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og«.

Nr. 5 bliver herefter nr. 6.

4. I § 2 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Der kan endvidere gennemføres ordninger, hvorefter dele af skoleundervisningen kan foregå i udlandet efter regler fastsat af undervisningsministeren, jf. § 4, stk. 1.«

5. I § 4, stk. 3, indsættes efter »og -kontrol«: », herunder om skolernes handlingsplaner for øget gennemførelse,«.

6. I § 4 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om formen for og indholdet i de uddannelsesordninger, som de faglige udvalg fastsætter, jf. § 38, og om de faglige udvalgs høring af skoler om udkast til uddannelsesordninger. Reglerne fastsættes efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser.«

7. I § 5 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Offentlige og private arbejdsgivere kan ansætte elever til social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse ud over de elever, der er optaget af uddannelsesinstitutionen, i et antal svarende til højst halvdelen af det antal praktikpladser, som regionsrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen har stillet til rådighed for institutionerne i regionen, jf. § 43, stk. 4.«

8. I § 6 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Institutioner, der er godkendt til at udbyde social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse, fordeler de elever, der er optaget i medfør af stk. 1, mellem de offentlige arbejdsgivere, der har stillet praktikpladser, herunder praktikpladser i private virksomheder, til rådighed, jf. § 43, stk. 4, og formidler, at ansættelsesforholdet mellem den enkelte elev og arbejdsgiver kommer i stand. Arbejdsgivere, der har stillet praktikpladser til rådighed, har, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende, pligt til at ansætte de elever, der er henvist af institutionen.«

9. § 7 affattes således:

»§ 7. Undervisningsministeren kan fastsætte krav til ansøgernes danskkundskaber ved optagelse til skoleundervisning.«

10. I § 8 udgår », herunder om den prøve, der er nævnt i § 7«.

11. I § 13, stk. 1, udgår », samt regler om de krav, eleven skal opfylde ved overgang fra grundforløb til skoleundervisning i hovedforløbet«.

12. I § 14, stk.1, ændres »7« til: »12«.

13. I § 14 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Uddannelsernes gruppering skal foretages ud fra, at uddannelserne i en fællesindgang

1) har et funktions- og kompetencefællesskab, hvor det er muligt,

2) tilsammen er rummelige med hensyn til tilbud til elever om uddannelse på forskellige niveauer og trin og

3) samlet kan tilgodese, at egnede, mobile og aktivt praktikpladssøgende elever får sikkerhed for at kunne færdiggøre en uddannelse inden for den indgang eller afgrænsede del af en indgang, som den enkelte elev er begyndt på.«

14. I § 15, stk. 2, udgår »så vidt muligt«, og efter »den samlede uddannelse« indsættes: », og som har et modsvar på arbejdsmarkedet, jf. dog stk. 5«.

15. § 15, stk. 3, 1. pkt . , affattes således:

»Skolen kan tilrettelægge forløb, der omfatter dele af en eller flere erhvervsuddannelser, og som tillige kan omfatte andre relevante uddannelseselementer.«

16. I § 15 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter i medfør af § 4, stk. 1, regler om trindeling efter stk. 2 og om forløb efter stk. 3. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser endvidere fastsætte, at en uddannelse ikke skal kunne trindeles.«

17. I § 19 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om tilskud efter stk. 1, herunder om aktivitetsindberetninger, udbetaling af tilskud, opgørelse af årselever samt tilbagebetaling og kontrol af udbetalte tilskud.«

18. I § 19 b, stk. 1, 1. pkt., udgår »inklusive tilskud til udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms«.

19. § 19 b, stk. 1, 3. pkt . , affattes således:

»Tilskud til skolepraktik ydes på grundlag af takster pr. årselev, som fastsættes i de årlige finanslove for større grupper af uddannelser med skolepraktik, og kan fastsættes til et mindre beløb for elever, der modtager praktikuddannelse i virksomheder med eller uden uddannelsesaftale, jf. §  66 f, stk. 1.«

20. § 19 b, stk. 2-4, ophæves.

21. I § 22, nr. 3, ændres »og« til: »,«, i nr. 4 ændres ».« til: »og«, og som nr. 5 indsættes:

»5) give eleverne kompetencer, der retter sig mod innovation og selvstændig virksomhed samt fremmedsprog og kulturforståelse.«

22. I § 23 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. De kompetencemål, som eleven skal opfylde ved overgang fra grundforløbet til skoleundervisning i hovedforløbet, fastsættes af undervisningsministeren i reglerne om de enkelte uddannelser, jf. § 4, stk. 2.«

23. I § 24, stk. 2, ændres »fælles områdefag og områdefag« til: »fælles kompetencemål og kompetencemål«.

24. I § 25, stk. 3, 1. pkt., ændres »områdefag« til: »kompetencemål«.

25. I § 25, stk. 3, 3. pkt . , ændres »den enkelte uddannelses øvrige områdefag og specialefag samt vælger grundfagene i hovedforløbet« til: »kompetencemålene for hovedforløbet«.

26. I § 27 indsættes efter 2. pkt.:

»Skolerne skal tilbyde eleverne undervisning i innovation og etablering af selvstændig virksomhed og i mindst et fremmedsprog ud over engelsk.«

27. I § 28 indsættes som 2. pkt . :

»Eleverne skal kunne vælge undervisning på højere niveauer end de obligatoriske i de enkelte fag.«

28. I § 30, 1. pkt., indsættes efter »uddannelsen«: »og stiller kontaktpersoner til rådighed for eleverne og formidler social, personlig eller psykologisk rådgivning til elever, der har behov herfor.«

29. I § 33, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 13, stk. 1« til: »§ 23, stk. 2«.

30. I § 34, stk. 2, indsættes som nr. 7:

»7) 1 medlem efter indstilling fra de øvrige skolelederforeninger på rådets område.«

31. I § 34, stk. 4, 2. pkt . , udgår »Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser,«.

32. I § 35, stk. 1, nr. 2, ændres »ad hoc-udvalg« til: »udviklingsudvalg«.

33. § 35, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) Nedsættelse af udviklingsudvalg i forbindelse med forberedelse og iværksættelse af uddannelser, jf. § 37, stk. 2 og 3.«

34. I § 35, stk. 1, nr. 12, ændres »områdefag« til: »kompetencemål«.

35. § 37, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For at sikre fornøden faglig fornyelse og uddannelsesdækning inden for erhvervsuddannelserne kan undervisningsministeren nedsætte et eller flere udviklingsudvalg. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser afgiver indstilling til ministeren om nedsættelse og sammensætning af et udviklingsudvalg inden for en nærmere fastsat tidsfrist. Ministeren kan endvidere bemyndige et udviklingsudvalg eller et efteruddannelsesudvalg nedsat efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. til at fungere som et fagligt udvalg efter denne lov.«

36. I § 37, stk. 3, ændres »Ad hoc-udvalg« til: »Udviklingsudvalg«, og »og midlertidige faglige udvalg« udgår.

37. I § 37, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Udviklingsudvalg kan i særlige tilfælde nedsættes for at udføre opgaver i stedet for et eller flere faglige udvalg, der er nedsat efter stk. 1.«

38. I § 37, stk. 5, ændres »midlertidige udvalg eller ad hoc-udvalg« til: »udviklingsudvalg«.

39. I § 37 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Undervisningsministeren kan godkende, at et eller flere faglige udvalg for landbrugsuddannelser har en anden sammensætning end den, der er nævnt i stk. 1.«

40. I § 38 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. De faglige udvalg fastsætter uddannelsesordninger for de enkelte uddannelser, jf. § 4, stk. 4.«

Stk. 3-8 bliver herefter stk. 4-9.

41. I § 38, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes som 2. pkt . :

»Det faglige udvalg skal en gang om året indsende en redegørelse til Undervisningsministeriet herom.«

42. I § 38, stk. 5, der bliver stk. 6, ophæves nr. 1, og »nr. 1 og 4-6« ændres til: »nr. 3-5«.

Nr. 2-6 bliver herefter nr. 1-5.

43. I § 40, stk. 1, indsættes som 2. pkt . :

»En skole kan efter forhandling med vedkommende faglige udvalg undlade at nedsætte lokale uddannelsesudvalg.«

44. I § 40, stk. 3, ændres »ad hoc-udvalg« til: »udviklingsudvalg eller fagligt udvalg, nedsat efter § 37, stk. 8«.

45. I § 43 indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal stille praktikpladser til rådighed for de institutioner, som er godkendt til at udbyde social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse i regionen. Antallet af praktikpladser skal modsvare behovet for færdiguddannede i regionen.

Stk. 5. Finder undervisningsministeren, at forpligtelsen efter stk. 4 ikke er opfyldt, kan ministeren efter udtalelse fra vedkommende faglige udvalg, jf. § 37, pålægge regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen hver at stille et årligt mindste antal praktiksteder til social- og sundhedshjælperuddannelsen og til social- og sundhedsassistentuddannelsen til rådighed for institutionerne.«

46. § 47, stk. 2, 3. og 4. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»1 medlem beskikkes efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening og 1 medlem efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark. Der beskikkes tillige 1 medlem efter fælles indstilling fra Kommunernes Landsforening og Regionerne i Danmark, samt 1 medlem efter indstilling fra Finansministeriet. Formanden og medlemmerne beskikkes for 4 år.«

47. § 47, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. I behandlingen af en klagesag deltager formanden, medlemmet indstillet af Landsorganisationen i Danmark og et arbejdsgivermedlem. Er klageren en privat virksomhed, deltager medlemmet indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening. Er klageren en kommunal myndighed eller virksomhed, deltager medlemmet indstillet af Kommunernes Landsforening og Regionerne i Danmark. Er klageren en statslig myndighed eller virksomhed, deltager medlemmet indstillet fra Finansministeriet.«

48. I § 48, stk. 1, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Der kan dog indgås en aftale for en kortere del af uddannelsen end et kompetencegivende trin, hvis aftalen omfatter mindst en skoleperiode og mindst en praktikperiode af uddannelsens hovedforløb. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser fastsætte regler om, at 3. pkt. ikke finder anvendelse for bestemte uddannelser.«

49. I § 63 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse for tvistigheder mellem elever og praktikvirksomheder inden for uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, faglært landmand og den pædagogiske grunduddannelse.«

50. I §  66 a , stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »erhvervsuddannelse«: », eller som har afsluttet en uddannelsesaftale, der er omfattet af § 48, stk. 1, 3. pkt.«

51. I § 66 c, stk. 1, 2. pkt., udgår », herunder med hensyn til overgang til uddannelser efter lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov om landbrugsuddannelser eller lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.«

52. I §  66 l , stk. 1, 1. pkt., ændres »erhvervsuddannelserne« til: »erhvervsuddannelser, der er vekseluddannelser, jf. § 2, stk. 1«.

53. I §  66 m , stk. 1, nr. 3, ændres »falder inden for uddannelsesområdet« til: »er centrale for det uddannelsestrin, eleven ønsker at gennemføre som eud+«.

54. Efter § 69 indsættes i kapitel 8:

»§ 69 a. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om udøvelse af virksomhed inden for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser på bistands-, pleje-, og omsorgsområdet, der er nødvendige til gennemførelse og udmøntning af EU-retlige forpligtelser eller forpligtelser, der følger af aftaler mellem Danmark og andre lande.«

§ 2

I lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 5. juli 2006, som ændret ved § 2 i lov nr. 1538 af 20. december 2006 og lov nr. 1596 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, udgår », landbrugets grunduddannelse og grundlæggende social- og sundhedsuddannelser«.

2. I § 6, stk. 1, 2. pkt., udgår », landbrugets grunduddannelse og grundlæggende social- og sundhedsuddannelser«.

3. I § 8, stk. 1, udgår »og landbrugets grunduddannelse«.

4. § 8, stk. 3, ophæves.

5. § 9, stk. 1, affattes således:

»Arbejdsgivernes Elevrefusion yder økonomisk støtte til elever under erhvervsuddannelse, jf. § 5, stk. 5, i lov om erhvervsuddannelser med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i udlandet, jf. § 15, stk. 2.«

6. I § 9, stk. 3, ændres »et af de i stk. 1 nævnte lande« til: »udlandet, jf. § 15, stk. 2«.

7. I § 10, stk. 1, ændres »og elever i modul 2 i landbrugets grunduddannelse i et andet land inden for De Europæiske Fællesskaber eller inden for Den Europæiske Frihandelsorganisation (EFTA)« til: »i udlandet, jf. § 15, stk. 2,«.

8. § 11, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Arbejdsgivernes Elevrefusion yder godtgørelse til elever i hovedforløbet, jf. § 5, stk. 5, i lov om erhvervsuddannelser, når eleverne er optaget på grundlag af praktik i udlandet, jf. § 9, stk. 1.«

9. I § 11, stk. 4, ændres »et af de i § 9, stk. 1, nævnte lande« til: »udlandet, jf. § 15, stk. 2«.

10. I § 12 udgår »og landbrugets grunduddannelse«.

11. I § 12 c, stk. 1, indsættes efter 2. pkt. :

»Der ydes dog ikke tilskud for elever inden for social- og sundhedsuddannelsesområdet.«

12. I § 15 indsættes som stk. 2 :

»Stk. 2. Bestyrelsen kan i regler, der fastsættes efter stk. 1, tillige fastsætte, at tilskud efter kapitel 4 ikke kan udbetales i forbindelse med praktik i bestemte lande eller andre geografisk afgrænsede områder.«

13. I § 20, stk. 4, nr. 1, udgår », landbrugets grunduddannelse, grundlæggende social- og sundhedsuddannelser«.

§ 3

I lov nr. 1115 af 29. december 1997 om korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser), som ændret senest ved § 3 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 1 udgår », landbrugsuddannelserne«.

§ 4

I lov nr. 488 af 31. maj 2000 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 593 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 23, stk. 1, nr. 1, udgår », en landbrugsuddannelse eller en grundlæggende social- og sundhedsuddannelse«.

§ 5

I lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 371 af 13. april 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 a, stk. 1, nr. 2, udgår », henholdsvis Landbrugsuddannelsesrådet«.

2. I § 3, stk. 4, nr. 5, udgår »henholdsvis Landbrugsuddannelsesrådets«.

§ 6

I lov nr. 446 af 10. juni 2003 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., som ændret senest ved § 5 i lov nr. 593 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, udgår », landbrugsuddannelser og grundlæggende social- og sundhedsuddannelser«.

2. § 20, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse afgiver udtalelse om arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser, enkeltfag i øvrigt fra erhvervsuddannelser, deltidsuddannelser på niveau med erhvervsuddannelse og enkeltfag herfra, enkeltfag fra fodterapeutuddannelsen og individuel kompetenceafklaring og kompetencevurdering m.v. som led i grunduddannelse for voksne.«

3. I § 37, stk. 1, udgår »eller social- og sundhedsskoler«.

§ 7

I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 956 af 28. november 2003, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 593 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 2, nr. 4 og 6, ophæves.

Nr. 5 og 7-9 bliver herefter nr. 4 og 5-7.

§ 8

I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 593 af 24. juni 2005 og lov nr. 1593 af 20. december 2006, foretages følgende ændring:

1. § 21, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) Lokaler m.v., der benyttes til udbud af uddannelser med godkendelse efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lokaler, der benyttes til udbud af uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, sygeplejerske og radiograf, og af den pædagogiske grunduddannelse og lokaler, der benyttes til aktiviteter efter lov om centre for undervisningsmidler m.v.«

§ 9

I lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 980 af 28. september 2004, som ændret ved § 5 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 og § 18 i lov nr. 578 af 9. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 1, nr. 4 og 5, ophæves .

2. § 8, stk. 1, nr. 7, ophæves, og i stk. 2 og 3 ændres »5-7« til: »5 og 6«.

§ 10

I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 10. august 2005, som ændret ved § 3 i lov nr. 593 af 24. juni 2005 og lov nr. 1597 af 20. december 2006, foretages følgende ændring:

1. I b ilag 1 ophæves nr. 6 og 30.

§ 11

I lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 795 af 18. august 2005, som ændret ved § 16 i lov nr. 523 af 24. juni 2005 og § 7 i lov nr. 176 af 27. februar 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 3, litra a og b, ændres »1-9« til: »1-8«.

2. I § 3, stk. 1, 1. pkt., ændres »nr. 9« til: »nr. 8«.

3. § 3, stk. 1, nr. 4, ophæves.

Nr. 5-9 bliver herefter nr. 4-8.

4. § 3, stk. 1, nr. 6, der bliver nr. 5, affattes således:

»5) Deltidsuddannelse ved social- og sundhedsuddannelserne efter lov om åben uddannelse og enkeltfag herfra.«

§ 12

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 1. marts 2006, som ændret ved § 2 i lov nr. 576 af 9. juni 2006 og § 18 i lov nr. 578 af 9. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 18 a, stk. 1, udgår », lov om de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov om landbrugsuddannelser«.

2. I § 34 a, stk. 3, ændres »3-7« til: »3-5«.

3. § 34 a, stk. 5, nr. 6 og 7, ophæves .

4. I § 34 b ændres »3-7« til: »3-5«.

§ 13

I lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik, jf. lovbekendtgørelse nr. 220 af 20. marts 2006, som ændret ved § 20 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, udgår », landbrugets grunduddannelse eller en grundlæggende social- og sundhedsuddannelse«.

§ 14

I lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., foretages følgende ændringer:

1. § 13, stk. 2, nr. 6 og 7, ophæves .

2. I § 44, stk. 1, udgår », lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov om landbrugsuddannelser«.

§ 15

I lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., som ændret ved lov nr. 1224 af 6. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 5 og 6, ophæves .

Nr. 7-12 bliver herefter nr. 5-10.

2. I § 3, stk. 3, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 10« til: »§ 2, stk. 1, nr. 8«.

3. I § 9, stk. 2, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 12« til: »§ 2, stk. 1, nr. 10«.

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 48.

§ 17

Stk. 1. Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1214 af 1. december 2006, ophæves, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 2, stk. 4, §§ 4-6, 11 og 12, § 13, stk. 2-4, § 14, § 22 b, stk. 2, for så vidt angår uddannelsespladser til grundforløbet, og § 39 i den lov, der er nævnt i stk. 1, ophæves den 1. august 2008.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af den lov, der er nævnt i stk. 1, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler fastsat i medfør af lov om erhvervsuddannelser.

§ 18

Stk. 1. Lov om landbrugsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1254 af 6. december 2006, ophæves.

Stk. 2. Regler om uddannelsen til faglært landmand (landbrugets grunduddannelse) og landbrugets overbygningsuddannelser, der er fastsat i medfør af den lov, der er nævnt i stk. 1, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler fastsat i medfør af lov om erhvervsuddannelser.

§ 19

Elever i landbrugsuddannelserne og de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, der gennemfører uddannelse efter de regler, der er nævnt i § 17, stk. 3, eller § 18, stk. 2, og deres praktikvirksomheder, bevarer deres hidtidige rettigheder til ydelser efter

1) § 4, §§ 6-11, § 16 og § 20, stk. 4, i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 5. juli 2006,

2) § 1 i lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 795 af 18. august 2006,

3) § 1 i lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik, jf. lovbekendtgørelse nr. 220 af 20. marts 2006, og

4) §§ 2, 9 og 10 i lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bertel Haarder