Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om betaling for visse
uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats m.m.

(Andre aktørers inddragelse i beskæftigelsesindsatsen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 1166 af 27. november 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. De uddannelsesinstitutioner m.fl., der er berettigede til at modtage tilskud eller bevillinger fra Undervisningsministeriet, beregner og opkræver betalingen af tilskud eller bevilling til uddannelse af de personer, der er nævnt i § 1, stk. 2, hos staten i jobcenteret, kommunen og anden aktør, jf. § 4, stk. 1, på grundlag af antal årselever og studenterårsværk efter de takster, jf. stk. 2, der er fastsat i finansloven for de pågældende uddannelser i de pågældende år for de pågældende institutioner. For andre institutioner, der finansieres af Undervisningsministeriet, beregner ministeriet en takst pr. årselev, der fastsættes på grundlag af de faktiske udgifter, der er forbundet med ordningen.

Stk. 2. Betaling efter stk. 1 sker efter takster eksklusive tilskud til udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms, når betalingen skal ske til statsinstitutioner eller selvejende uddannelsesinstitutioner, som staten skal yde kompensation til for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms). Til øvrige selvejende institutioner ydes betalingen efter stk. 1 efter takster inklusive tilskud til udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms.

Stk. 3. Påbegyndelse af et uddannelsesforløb forudsætter, at der er indgået aftale om proceduren for betalingen mellem uddannelsesinstitutionen og staten i jobcenteret, kommunen eller anden aktør, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter efter aftale med beskæftigelsesministeren regler om administrationen af ordningen, herunder om beregning, opkrævning af betaling og betalingsfrister, offentliggørelse af taksterne samt uddannelsesinstitutionens underretning af staten i jobcenteret eller kommunen ved anden aktørs manglende betaling.

Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter regler om kompensation for institutionernes udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms.«

2. § 3 ophæves.

3. § 4 affattes således:

»§ 4. Tilmelding til uddannelsesforløb for personer omfattet af § 1, stk. 2, foretages af staten i jobcenteret eller kommunen. Tilmelding kan endvidere foretages af en anden aktør, som opfylder betingelserne herfor, og som af staten i jobcenteret eller kommunen har fået overladt at udføre opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Undervisningsministeren fastsætter efter aftale med beskæftigelsesministeren regler om de betingelser, der skal opfyldes, for at anden aktør har adgang til at foretage tilmelding.

Stk. 2. Ved tilmelding til uddannelsesforløbet skal der for uddannelsessøgende efter denne lov udfyldes en blanket, der afleveres til uddannelsesinstitutionen. Staten i jobcenteret og kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at tilmelding som uddannelsessøgende efter denne lov finder sted. Undervisningsministeren fastsætter efter aftale med beskæftigelsesministeren regler om tilmelding og blankettens indhold, herunder at den uddannelsessøgendes personnummer skal oplyses.«

4. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Staten i jobcenteret eller kommunen betaler de i § 2, stk. 1, nævnte tilskud eller bevillinger vedrørende uddannelsesforløb, der igangsættes af en anden aktør omfattet af § 4, stk. 1, hvis den anden aktør ikke opfylder sin forpligtelse hertil efter loven eller regler fastsat i medfør heraf. Undervisningsministeren fastsætter efter aftale med beskæftigelsesministeren regler om de betingelser, der skal opfyldes, for at staten i jobcenteret eller kommunen skal betale.«

5. I § 7 indsættes efter »Kommunalbestyrelsen«: », anden aktør, jf. § 4, stk. 1,«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

Stk. 2. § 4 i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, tages op til revision i folketingsåret 2009-10.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bertel Haarder