Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

 

Herved bekendtgøres lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 1166 af 27. november 2006, med de ændringer, der følger af lov nr. 566 af 6. juni 2007. Den bekendtgjorte lovtekst gælder først fuldt ud fra 1. juli 2007.

§ 1. Staten i jobcenteret og kommunerne afholder efter bestemmelserne i denne lov udgifter til uddannelse af personer omfattet af stk. 2 på uddannelsesinstitutioner m.fl., der i henhold til Undervisningsministeriets lovgivning er berettigede til at modtage tilskud eller bevilling fra Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Loven gælder for uddannelse af personer, der i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er omfattet af

1) § 2, nr. 1-3,

2) § 2, nr. 4, og som under revalidering modtager revalideringsydelse eller starthjælp, eller som under forrevalidering modtager kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik,

3) § 2, nr. 5, eller

4) § 2, nr. 7, og som i medfør af § 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats deltager i uddannelse.

Loven gælder dog ikke for ordblindeundervisning i henhold til lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne eller for specialundervisning for voksne i henhold til lov om specialundervisning for voksne.

Stk. 3. De uddannelsesinstitutioner m.fl., som loven gælder for, modtager uanset tilskudsbestemmelserne i Undervisningsministeriets lovgivning ikke aktivitetsafhængige tilskud eller bevillinger fra Undervisningsministeriet til uddannelse af de i stk. 2 nævnte personer.

§ 2. De uddannelsesinstitutioner m.fl., der er berettigede til at modtage tilskud eller bevillinger fra Undervisningsministeriet, beregner og opkræver betalingen af tilskud eller bevilling til uddannelse af de personer, der er nævnt i § 1, stk. 2, hos staten i jobcenteret, kommunen og anden aktør, jf. § 4, stk. 1, på grundlag af antal årselever og studenterårsværk efter de takster, jf. stk. 2, der er fastsat i finansloven for de pågældende uddannelser i de pågældende år for de pågældende institutioner. For andre institutioner, der finansieres af Undervisningsministeriet, beregner ministeriet en takst pr. årselev, der fastsættes på grundlag af de faktiske udgifter, der er forbundet med ordningen.

Stk. 2. Betaling efter stk. 1 sker efter takster eksklusive tilskud til udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms, når betalingen skal ske til statsinstitutioner eller selvejende uddannelsesinstitutioner, som staten skal yde kompensation til for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms). Til øvrige selvejende institutioner ydes betalingen efter stk. 1 efter takster inklusive tilskud til udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms.

Stk. 3. Påbegyndelse af et uddannelsesforløb forudsætter, at der er indgået aftale om proceduren for betalingen mellem uddannelsesinstitutionen og staten i jobcenteret, kommunen eller anden aktør, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter efter aftale med beskæftigelsesministeren regler om administrationen af ordningen, herunder om beregning, opkrævning af betaling og betalingsfrister, offentliggørelse af taksterne samt uddannelsesinstitutionens underretning af staten i jobcenteret eller kommunen ved anden aktørs manglende betaling.

Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter regler om kompensation for institutionernes udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms.

§ 3. (Ophævet).

§ 4. Tilmelding til uddannelsesforløb for personer omfattet af § 1, stk. 2, foretages af staten i jobcenteret eller kommunen. Tilmelding kan endvidere foretages af en anden aktør, som opfylder betingelserne herfor, og som af staten i jobcenteret eller kommunen har fået overladt at udføre opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Undervisningsministeren fastsætter efter aftale med beskæftigelsesministeren regler om de betingelser, der skal opfyldes, for at anden aktør har adgang til at foretage tilmelding.

Stk. 2. Ved tilmelding til uddannelsesforløbet skal der for uddannelsessøgende efter denne lov udfyldes en blanket, der afleveres til uddannelsesinstitutionen. Staten i jobcenteret og kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at tilmelding som uddannelsessøgende efter denne lov finder sted. Undervisningsministeren fastsætter efter aftale med beskæftigelsesministeren regler om tilmelding og blankettens indhold, herunder at den uddannelsessøgendes personnummer skal oplyses.

§ 4 a. Staten i jobcenteret eller kommunen betaler de i § 2, stk. 1, nævnte tilskud eller bevillinger vedrørende uddannelsesforløb, der igangsættes af en anden aktør omfattet af § 4, stk. 1, hvis den anden aktør ikke opfylder sin forpligtelse hertil efter loven eller regler fastsat i medfør heraf. Undervisningsministeren fastsætter efter aftale med beskæftigelsesministeren regler om de betingelser, der skal opfyldes, for at staten i jobcenteret eller kommunen skal betale.

§ 5. De i § 1 nævnte uddannelsesinstitutioner m.fl., der modtager tilskud eller bevillinger fra Undervisningsministeriet, indberetter oplysninger om årselever og studenterårsværk opgjort på grundlag af antallet af elever og studerende, for hvilke der ikke ydes tilskud eller bevilling, jf. § 1, stk. 3, til Undervisningsministeriet til brug for kontrol af tilskudsbetingelser og beregning af tilskud på enkelte områder og til brug for statistik. Denne indberetning skal ske samtidig med indberetningen af øvrige årselever og studenterårsværk på uddannelsen til Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om indholdet af indberetningen og om fremgangsmåden ved indberetningen for den enkelte uddannelsesinstitution under Undervisningsministeriet.

§ 6. For selvejende institutioner under Undervisningsministeriet attesterer institutionernes revision indberetningens rigtighed efter regler fastsat af Undervisningsministeriet.

§ 7. Kommunalbestyrelsen, anden aktør, jf. § 4, stk. 1, og uddannelsesinstitutionerne har pligt til at give Undervisningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet alle oplysninger, der er nødvendige for administrationen af ordningen.

§ 7 a. (Ophævet).

§ 7 b. Vedkommende minister kan bestemme, at loven også gælder for uddannelse som led i visse tilbud til de personer, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1-3, og for uddannelse til personer, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 4, på uddannelsesinstitutioner m.fl., der er berettigede til at modtage tilskud eller bevilling fra vedkommende ministerium til den pågældende uddannelse.

Stk. 2. Vedkommende minister varetager administrationen af ordningen og har i den forbindelse samme beføjelser, som undervisningsministeren har i henhold til loven.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

§ 9. (Udeladt).

§ 10. (Udeladt).

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 1320 af 20. december 2000 om ændring af lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m., hvorved § 1, stk. 1, fik en ændret affattelse, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

 

Ved § 6 i lov nr. 149 af 25. marts 2002 blev lovens titel ændret, §§ 1, 2 og 5 nyaffattet, §§ 4 og 7 ændret, §§ 7 a og 7 b indsat og § 8, stk. 2-5, ophævet. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse m.m.:

§ 10

Stk. 1. § 6 træder i kraft den 1. januar 2003, med virkning for samtlige uddannelsesaktiviteter efter denne dato, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For daghøjskoler træder § 6, nr. 2-7 1) , i kraft den 1. juli 2002 med virkning for uddannelsesaktiviteter fra denne dato.

 

Ved § 68 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 blev § 7 a ændret. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 78

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog (udeladt).

Stk. 2. (Udeladt).

 

Ved § 3 i lov 1080 af 17. december 2002 blev § 2 ændret. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog (udeladt).

Stk. 2. (Udeladt).

 

Ved § 17 i lov nr. 418 af 10. juni 2003 blev lovens titel ændret, § 1 nyaffattet, § 2, stk. 1, og §§ 4, 5 og 7 b ændret. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 24

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. (Udeladt).

 

Ved § 17 i lov nr. 523 af 24. juni 2005 blev lovens § 1, stk. 1, § 2, stk. 1, og § 4 ændret. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 23

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2-6. (Udeladt).

 

Ved § 10 i lov nr. 593 af 24. juni 2005 blev lovens § 1, stk. 1 og 2, § 2, og § 7 ændret og § 7 a ophævet. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2-5. (Udeladt).

 

Ved § 2 i lov nr. 380 af 3. maj 2006 blev lovens § 2, stk. 1, nyaffattet. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. (Udeladt).

Stk. 2. § 2 træder i kraft den 1. januar 2007.

 

Ved § 2 i lov nr. 564 af 9. juni 2006 blev lovens § 1, stk. 2, og § 7 b, stk. 1, nyaffattet og § 4 ændret. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, (Udeladt).

Stk. 2. (Udeladt).

 

Ved § 4 i lov nr. 565 af 9. juni 2006 blev lovens titel, § 1, stk. 2, og § 7 b, stk. 1, ændret. Ved § 5 i lov nr. 565 af 9. juni 2006 blev lovens § 1, stk. 2, 1. pkt., og § 7 b, stk. 1, nyaffattet. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2006.

Stk. 2. (Udeladt) § 5 , træder dog først i kraft den 1. januar 2007.

 

Ved lov nr. 566 af 6. juni 2007 blev lovens §§ 2 og 4 nyaffattet, § 4 a indsat, § 3 ophævet og § 7 ændret. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

Stk. 2. § 4 i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, tages op til revision i folketingsåret 2009-10.

Undervisningsministeriet, den 14. juni 2007

Bertel Haarder

/Henrik Thode

Officielle noter

1) Dvs. samtlige ændringer bortset fra ændringen af lovens titel