Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, som ændret ved § 20 i lov nr. 523 af 24. juni 2005 og lov nr. 314 af 19. april 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Vejledningen skal varetages af personer, der har en uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse, som er godkendt af Undervisningsministeriet, eller som kan dokumentere et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om forhold omfattet af stk. 2.«

2. Efter § 2 indsættes:

»Kapitel 1 a

Uddannelsesplan

§ 2 a. Den vejledning i grundskolen, som forestås af Ungdommens Uddannelsesvejledning, skal give den enkelte kompetence til at udarbejde en uddannelsesplan og omfatte initiativ til, at uddannelsesplanen udarbejdes.

Stk. 2. Det skal fremgå af uddannelsesplanen, hvilke mål eleven har for uddannelse efter grundskolen eller 10. klasse. For elever, der vælger 10. klasse, skal det af uddannelsesplanen fra 9. klasse fremgå, hvad eleven vil opnå med undervisningsforløbet i 10. klasse, herunder elevens foreløbige overvejelser i forhold til aflæggelse af prøver. Uddannelsesplanen skal i 10. klasse anvendes som værktøj i den løbende vejledning af eleven om elevens fremtidige uddannelsesvalg.

§ 2 b. Uddannelsesplanen sendes af skolen til den ungdomsuddannelsesinstitution eller udbyder af 10. klasse, som eleven søger optagelse på i forlængelse af 9. eller 10. k lasse.

Stk. 2. Hvis eleven ikke påbegynder en 10. klasse eller en ungdomsuddannelse, sendes uddannelsesplanen til Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor eleven er tilmeldt folkeregisteret. Ungdommens Uddannelsesvejledning videresender den unges uddannelsesplan til uddannelsesinstitutionen, hvis den unge påbegynder en uddannelse inden det fyldte 25. år.

Stk. 3. Hvis eleven skifter skole i 9. eller 10. klasse, sendes uddannelsesplanen til elevens nye skole.

§ 2 c. For elever i folkeskolen, jf. § 3, stk. 2, skal vejledningen omfatte initiativ til, at uddannelsesplanen udarbejdes inden udgangen af 8. k lasse.

Stk. 2. For unge omfattet af § 3, stk. 3, 1. pkt., udarbejdes en uddannelsesplan som led i vejledningen.

Stk. 3. Ungdommens Uddannelsesvejledning er ansvarlig for, at uddannelsesplanen for eleven eller den unge, jf. stk. 1 og 2, ajourføres og påføres oplysninger om vejledningsindsatsen over for den pågældende og begrundelse for en eventuel særlig indsats.

§ 2 d. Undervisningsministeren fastsætter regler om uddannelsesplanen.«

3. I § 3, stk. 1 og 4, indsættes efter »kapitel 1«: », kapitel 1 a«.

4. § 3, stk. 2, 2. og 3. pkt., ophæves.

5. I § 3 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Vejledningen skal endvidere gives til unge under 25 år med bopæl eller længerevarende ophold i kommunen, der ikke er i gang med eller ikke har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, efter at de har forladt grundskolen eller 10. klasse. Andre unge under 25 år med bopæl i kommunen skal have vejledning, hvis de henvender sig herom.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

6. § 5, stk. 1, 2. og 3. pkt., ophæves.

7. I § 5 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at

1) der tilrettelægges en særlig indsats for elever fra 6. klasse, der har en øget risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse,

2) elever fra 7. klasse introduceres til ungdomsuddannelserne og forberedes på valget af ungdomsuddannelse,

3) der i 8. klasse indgår introduktionskurser, jf. § 10 b,

4) der i 9. klasse indgår brobygning, jf. § 10 c, og at

5) elever i 9. klasse, der skønnes at få særlige vanskeligheder ved overgangen til ungdomsuddannelserne, får bistand fra en mentor, der kan støtte eleven i udviklingen af personlige og faglige kompetencer.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

8. I § 5, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »§ 3, stk. 2, 1. og 2. pkt.« til: »§ 3, stk. 2 og 3«.

9. I § 5, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »Vejledningen«: », herunder etablering af mentorordninger, jf. stk. 2, nr. 5, og udbud af brobygning m.v., jf. kapitel 2 a,«.

10. I § 6, stk. 1, ændres »§ 3, stk. 2, 1. pkt.« til: »§ 3, stk. 2«.

11. I § 7, stk. 1, indsættes efter »unge under 25 år«: », for uddannelsesplanen, jf. § 2 a, og for mentorordningen, jf. § 5, stk. 2, nr. 5«.

12. § 7, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. N år en ung under 25 år, der har opfyldt undervisningspligten, men ikke gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, optages på, afbryder eller gennemfører et skole- eller uddannelsesforløb, skal uddannelsesinstitutionen underrette Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor den unge er tilmeldt folkeregisteret. Underretning skal også gives, hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at der er en overhængende risiko for, at den unge afbryder et skole- eller uddannelsesforløb.

Stk. 3. Når en ung under 18 år har opfyldt undervisningspligten, skal uddannelsesinstitutionen samtidig underrette forældremyndighedens indehaver.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om underretning efter stk. 2 og 3.«

13. Efter § 10 indsættes:

»Kapitel 2 a

Brobygning m.v. til ungdomsuddannelser

Formål og indhold m.v.

§ 10 a. B robygning er vejlednings- og undervisningsforløb i overgangen til ungdomsuddannelserne. Brobygning skal give den unge bedre mulighed for og motivation til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse samt udvikle den unges faglige og personlige kompetencer.

Stk. 2. Brobygning på en ungdomsuddannelse skal afspejle undervisningen i de uddannelsesområder, der indgår i brobygningen, og gøre eleven bekendt med uddannelsens praktiske og teoretiske elementer samt et eller flere erhverv, som uddannelsen eller uddannelsesområdet retter sig mod.

Stk. 3. Der kan etableres brobygning til grundforløb i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Stk. 4. Der kan endvidere etableres brobygning til de indledende dele af de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Stk. 5. Elevens uddannelsesplan, jf. § 2 a, påføres oplysning om gennemført brobygning med angivelse af formål med og varighed af de enkelte forløb.

Introduktionskurser i 8. klasse

§ 10 b. Elever i folkeskolens 8. klasse skal ved introduktionskurser til flere ungdomsuddannelser forberedes på valget af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. k lasse. Introduktionskurser kan desuden tilbydes elever i 8. klasse i andre skoleformer.

Stk. 2. Introduktionskurser i 8. klasse har en samlet varighed på 1 uge. For elever i 8. klasse, der deltager i undervisningsforløb i medfør af folkeskolelovens § 9, stk. 4, og § 33, stk. 4 og 5, eller tilsvarende forløb i andre skoleformer i medfør af folkeskolelovens § 33, stk. 2, kan varigheden af introduktionskurserne forlænges til i alt 4 uger.

Brobygning fra 9. klasse

§ 10 c. Elever i folkeskolens 9. klasse, der er uafklarede i valget af ungdomsuddannelse, skal tilbydes brobygning, hvis skolen vurderer, at det vil gavne elevens mulighed for fortsat uddannelse. Brobygning kan desuden tilbydes elever i 9. klasse i andre skoleformer.

Stk. 2. Brobygningen har en varighed af mindst 2 og højst 10 dage. For elever i 9. klasse, der deltager i undervisningsforløb i medfør af folkeskolelovens § 9, stk. 4, og § 33, stk. 4 og 5, eller tilsvarende forløb i andre skoleformer i medfør af folkeskolelovens § 33, stk. 2, kan varigheden af brobygningen forlænges til i alt 4 uger.

Brobygning fra 10. klasse

§ 10 d. Elever i 10. klasse skal deltage i brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Der skal brobygges til mindst to forskellige uddannelser, hvoraf en skal være en erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse. Brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv skal for et 10.-klasses-forløb, der har en varighed af mere end 20 uger, udgøre 2 uger, svarende til 42 årlige timer, og for et 10.-klasses-forløb, der har en varighed af 20 uger eller mindre, udgøre 1 uge, svarende til 21 timer.

Stk. 2. Brobygningen eller kombinationen af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv skal tilrettelægges, så mindst 1 uge er afviklet inden den 1. marts i skoleåret, og skal foregå i forløb af mindst 2 dages varighed.

Stk. 3. Elever i folkeskolens 10. klasse skal desuden tilbydes brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller kombinationer af brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Denne brobygning eller kombination af brobygning og ulønnet praktik kan have en varighed af højst 4 uger.

Stk. 4. Andre skoleformer, der udbyder 10. klasse, kan tilbyde deres elever brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller kombinationer af brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Denne brobygning eller kombination af brobygning og ulønnet praktik kan have en varighed af højst 4 uger.

Brobygning fra øvrige uddannelsesforløb m.v.

§ 10 e. Elever, der har opfyldt undervisningspligten, kan deltage i brobygning på de i § 10 a, stk. 3, nævnte ungdomsuddannelser i op til 6 uger i et skoleår indtil det fyldte 19. år, hvis de bortset fra 10. klasse deltager i heltidsundervisning af mindst 3 måneders varighed på

1) kommunale ungdomsskoler eller

2) frie grundskoler, efterskoler, ungdomshøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der modtager statstilskud.

Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning kan for unge, der har afsluttet 9. klasse, etablere brobygning til to af uddannelserne, der er nævnt i § 10 a, stk. 3, indtil udgangen af den måned, hvori den unge fylder 19 år. Denne brobygning kan have en varighed af op til 6 uger. Aldersgrænsen kan fraviges i særlige tilfælde efter regler fastsat i medfør af § 10 g.

Finansiering, elevstøtte, udbud m.v.

§ 10 f. Finansieringen af brobygning og introduktionskurser sker gennem aktivitetsafhængige taxametertilskud til ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Taksterne pr. årselev fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. Eleven er berettiget til støtte efter de regler, der gælder for den skoleform eller aktivitet, hvorfra elevens brobygning udgår.

Stk. 3. Institutioner, der udbyder ungdomsuddannelser, skal, i det omfang det er nødvendigt for at imødekomme et konstateret behov, udbyde introduktionskurser for elever i 8. klasse og brobygning for elever i 9. og 10. klasse og skal indgå i et lokalt samarbejde herom med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

§ 10 g. Undervisningsministeren fastsætter regler om introduktionskurser og brobygning og om de pligter for institutioner og Ungdommens Uddannelsesvejledning, der er nævnt i § 10 f, stk. 3.«

§ 2

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1195 af 30. november 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, indsættes efter »7,«: »7 a,«.

2. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. I 8. klasse skal eleverne introduceres til ungdomsuddannelse, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Elever, der i 9. klasse er uafklarede i valg af ungdomsuddannelse, skal tilbydes brobygning til ungdomsuddannelse, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.«

3. § 9, stk. 4 og 5, affattes således:

»Stk. 4. Skolens leder kan med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyde eleverne i 9. klasse, at de i kortere perioder udsendes i praktik i virksomheder og institutioner.

Stk. 5. Skolens leder kan med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyde elever med særligt behov herfor undervisningsforløb i 8. og 9. klasse, hvor praktisk og teoretisk indhold kombineres i en undervisning, der kan finde sted på og uden for skolen. Forløbene kan kombineres med introduktion til ungdomsuddannelserne i 8. klasse og brobygning i 9. klasse, som kan have en varighed af op til 4 uger pr. år, inklusive den i § 7 a nævnte introduktion og brobygning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Undervisningsforløbene kan være af kortere eller længere varighed. Hvis det vurderes at være til elevens bedste, kan fagrækken fraviges bortset fra undervisning i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. I disse fag skal der undervises i et omfang, så fagenes mål og kravene ved prøverne kan opfyldes. Deltagelse i undervisningsforløb efter denne bestemmelse kan kun finde sted efter aftale med eleven og forældrene, jf. § 54.«

4. § 33, stk. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, kan skolens leder med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning, når hensynet til eleven taler for det, tillade, at en elev efter afslutning af 7. klasse opfylder undervisningspligten ved at deltage i særligt tilrettelagte forløb eller helt eller delvis opfylder undervisningspligten i erhvervsmæssig uddannelse eller erhvervsmæssig beskæftigelse med henblik på at afklare elevens uddannelsesvalg. For elever, der er omfattet af stk. 2, træffes afgørelsen om opfyldelse af undervisningspligten efter denne bestemmelse af kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. De særligt tilrettelagte forløb efter stk. 4 skal indeholde undervisning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Desuden kan forløbene kombineres med introduktion til ungdomsuddannelserne og brobygning til ungdomsuddannelse, jf. § 7 a, i op til 4 uger pr. år. Ved opfyldelse af undervisningspligten ved deltagelse i særligt tilrettelagte forløb skal eleven undervises i dansk og matematik i et omfang, så fagenes mål og kravene ved prøverne kan opfyldes. Skolens leder beslutter efter aftale med eleven og forældrene, jf. § 54, om eleven skal undervises i andre af folkeskolens fag end dansk og matematik. De særligt tilrettelagte forløb kan tilrettelægges i samarbejde med den kommunale ungdomsskole.

Stk. 6. Ved delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse gælder de betingelser om fagene, der er nævnt i stk. 5. Når undervisningspligten opfyldes helt ved erhvervsmæssig uddannelse, jf. stk. 4, kan tilladelsen betinges af, at eleven deltager i supplerende undervisning i den kommunale ungdomsskole.

Stk. 7. Ved delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig beskæftigelse beslutter skolens leder med inddragelse af eleven og forældrene, jf. § 54, og Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvilken undervisning eleven skal deltage i. Når undervisningspligten opfyldes helt ved erhvervsmæssig beskæftigelse, jf. stk. 4, kan tilladelsen betinges af, at eleven deltager i supplerende undervisning i den kommunale ungdomsskole.«

5. I § 34, stk. 1, 3. pkt., ændres »stk. 2-4« til: »stk. 2-7«.

§ 3

I lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., som ændret ved lov nr. 1224 af 6. december 2006, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 1, nr. 9, affattes således:

»9) lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,«.

§ 4

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 3. juli 2006, som ændret ved lov nr. 1594 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 2, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Dog opgøres antallet af årselever ved beregning af undervisningstilskud til elever på 10. klassetrin som 7/12 af antallet af elever opgjort pr. 5. september året før finansåret og 5/24 af antallet af elever opgjort pr. 5. februar i finansåret og 5/24 af antallet af elever opgjort pr. 5. september i finansåret. Antallet af årskostelever på 10. klassetrin opgøres på samme måde.«

2. § 11, stk. 5, 3. pkt., affattes således:

»Undervisningstilskud fordeles med en takst pr. årselev for elever, der var under 13 år den 5. september året før finansåret (takst 1), en anden takst pr. årselev for elever på højst 9. klassetrin, der var over 13 år den 5. september året før finansåret (takst 2), og en tredje takst pr. årselev på 10. klassetrin (takst 3).«

3. § 11, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Ved ændring i antallet af årselever til og med 9. klassetrin, der følger af, at antallet af elever pr. 5. september året før finansåret afviger fra antallet af elever pr. 5. september i finansåret, reguleres tilskuddet til den enkelte skole ud fra taksterne pr. årselev, der er fastsat på finansloven, jf. stk. 6, og afvigelsen i antallet af årselever. Ved ændring i antallet af årselever på 10. klassetrin, der følger af, at antallet af elever pr. 5. september året før finansåret afviger fra antallet af elever pr. 5. februar og pr. 5. september i finansåret, reguleres tilskuddet til den enkelte skole ud fra taksterne pr. årselev, der er fastsat på finansloven, jf. stk. 6, og afvigelsen i antallet af årselever.«

4. I §  15 a , stk. 2, ændres »§ 37, stk. 4« til: »§ 37, stk. 5«.

5. I § 33, stk. 1, ændres »§ 37, stk. 4 og 5« til: »§ 37, stk. 4-6«.

6. I § 37 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Skolerne skal hvert år sende en fortegnelse til Undervisningsministeriet over alle elever på 10. klassetrin pr. 5. februar. Fortegnelsen skal indeholde oplysning om elevernes personnumre.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

§ 5

I lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 21. november 2006, foretages følgende ændringer:

1. §§ 21-23 affattes således:

»Taxametertilskud

§ 21. Til folkehøjskoler og ungdomshøjskoler yder staten følgende tilskud pr. årselev, jf. § 13:

1) Basistilskud, hvor alle elever, jf. § 13, stk. 1, nr. 1, henholdsvis nr. 2, indgår ved beregningen af årselever.

2) Supplerende tilskud, hvor elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus, indgår ved beregningen af årselever.

3) Yderligere supplerende tilskud, hvor elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus, indgår ved beregningen af årselever.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes ud fra skolens årselevtal i det skoleår, der slutter i finansåret. Til nyoprettede skoler og skoler, der ikke har opnået ret til tilskud i året før finansåret, ydes tilskud ud fra det opnåede årselevtal i finansåret.

Stk. 3. Til skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter året før finansåret, yder staten et forskud ud fra skolens årselevtal i dette skoleår. Til nyoprettede skoler og skoler, der ikke har opnået ret til tilskud i året før finansåret, ydes forskud ud fra det forventede årselevtal i finansåret. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af forskud.

Stk. 4. Tilskud efter stk. 1 ydes med beløb pr. årselev. Tilskuddets størrelse fastsættes på de årlige finanslove.

Tillægstakster

§ 22. Til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler yder staten følgende tilskud pr. årselev, jf. § 13:

1) Basistilskud, hvor alle elever, jf. § 13, stk. 1, nr. 4, indgår ved beregningen af årselever.

2) Supplerende tilskud, hvor elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus, indgår ved beregningen af årselever.

3) Yderligere supplerende tilskud, hvor elever, der endvidere har gennemført mindst 12 uger af et kursus, indgår ved beregningen af årselever.

Stk. 2. § 21, stk. 2-4, gælder tilsvarende for tilskud efter stk. 1. Tilskud efter stk. 1, nr. 3, ydes med et takstbeløb pr. årselev for henholdsvis elever, der har gået i en 10. klasse, og øvrige elever.

§ 23. Til efterskoler yder staten tilskud pr. årselev, hvor elever, jf. § 13, stk. 1, nr. 3, indgår ved beregningen af årselever.

Stk. 2. § 21, stk. 2-4, gælder tilsvarende for tilskud efter stk. 1. Tilskud ydes med et takstbeløb pr. årselev for henholdsvis elever, der har gennemført grundskolen, og elever, der ikke har gennemført grundskolen.«

2. I §  23 a , stk. 1, 1. pkt., ændres »som er opgjort efter § 23, gange en tillægstakst, hvori alene indgår elever, der« til: »hvor der i årselevberegningen kun medgår elever, som har gennemført mindst 12 uger af et kursus, og som«.

3. I §  23 a , stk. 2, ændres »§ 23« til: »henholdsvis § 21, stk. 1, nr. 3, og § 22, stk. 1, nr. 3,«.

4. §  23 a , stk. 4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

5. I §  23 a , stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1-5« til: »stk. 1-4«.

6. I § 23 b, 1. pkt., udgår »(takst 2 a )«.

7. § 23 b, 3. pkt., affattes således:

»§ 21, stk. 2 og 3, gælder tilsvarende.«

8. I § 31 og § 37, stk. 4, ændres »§ 21« til: »§ 23«.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2008. Undervisningsministeren kan fastsætte en senere frist, inden for hvilken allerede ansatte vejledere skal have gennemført uddannelsen eller have dokumenteret et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau, efter lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 980 af 28. september 2004.

§ 7

Stk. 1. Inden fastsættelsen af det gennemsnitlige tilskud pr. årselev i frie grundskoler, jf. § 10, stk. 3 og 4, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., fradrages i årene 2008-2011 et beløb pr. årselev på 10. klassetrin beregnet ud fra den mindreudgift til undervisning, som skolerne opnår, når elever er i obligatorisk brobygning og praktik, jf. § 1, stk. 3, i lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter overgangsregler om indholdet i uddannelsesplanerne i skoleåret 2007-08 for elever, der i august 2008 skal påbegynde 10. klasse, og som vejledes af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bertel Haarder