Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK)
inden for medie og kommunikation

(multimediedesigner AK)

I medfør af § 1, stk. 2 og 4, og § 11 i lov nr. 1115 af 29. december 1997 om korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser) fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsens formål og varighed

§ 1. Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for medie og kommunikation er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at designe, planlægge, realisere og styre multimedieopgaver samt til at medvirke ved implementering, administration og vedligeholdelse af multimedieproduktioner.

Stk. 2. Den uddannede skal kunne

1) anvende forskellige principper og metoder til planlægning og styring af udviklingsprocessen fra ide til implementering,

2) kombinere dybere viden om design, kommunikation og udvikling med viden om kreative, nyskabende, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige forhold og

3) indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge med andre med anden uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 2 studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System ( ECTS-point ).

Stk. 2. Uddannelsen skal være afsluttet senest 4 år efter studiestart. Institutionen kan, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, dispensere herfra.

Stk. 3. Op til 15 ECTS-point af de i § 3 nævnte ECTS-point for det samlede uddannelsesforløb kan efter institutionens bestemmelse gennemføres som studieophold i en eller flere virksomheder.

Stk. 4. Erhvervsakademiuddannelsen inden for medie og kommunikation giver ret til betegnelsen multimediedesigner AK.

Kapitel 2

Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

§ 3. Uddannelsen består af en obligatorisk del, der har et omfang svarende til 90 ECTS-point, og en valgdel, der har et omfang svarende til 30 ECTS-point.

Stk. 2. Den obligatoriske del består af følgende emneområder:

1) Virksomheden , der skal kvalificere den studerende til at kunne inddrage virksomhedsaspekter, herunder specielt forståelse for projektarbejde samt for organisationsstrukturer og processer i forbindelse med multimedieudvikling og anvendelse af multimedier. I området indgår følgende emner i henhold til bilag: organisation, økonomi og virksomhedens IT-systemer, samfunds- og teknologiudvikling samt projektarbejde. Emneområdet skal have et omfang svarende til 18 ECTS-point.

2) Kommunikation og formidling , der skal kvalificere den studerende til at kunne analysere, vurdere og perspektivere kommunikations- og formidlingsteorier med henblik på anvendelse af disse i multimedieudviklingsprocessen samt til at kunne vurdere anvendelsesmuligheder for forskellige medier og teknologier i et formidlingsperspektiv. I området indgår følgende emner i henhold til bilag: analyse, kommunikation, markedsføring, medievalg, samfundsudvikling samt formidling. Emneområdet skal have et omfang svarende til 24 ECTS-point.

3) Visualisering og konceptudvikling, der skal kvalificere den studerende til at kunne arbejde metodisk i designprocessen samt til at kunne arbejde med multimediedesign på et systematisk grundlag og i dialog med andre faggrupper. I området indgår følgende emner i henhold til bilag: proces og metode, design af brugergrænseflader, kvalitetssikring, grafisk design, medievirkemidler, medieintegration samt æstetik. Emneområdet skal have et omfang svarende til 24 ECTS-point.

4) Interaktionsudvikling, der skal kvalificere den studerende til at kunne designe, producere, vedligeholde og dokumentere multimedieproduktioner samt til at kunne bidrage til valg og administration af teknologi i forbindelse med multimedieproduktioner. I området indgår følgende emner i henhold til bilag: design af multimedieproduktioner, realisering af multimedieproduktioner, implementering og test, kvalitet og dokumentation, teknologiforståelse samt datakommunikation. Emneområdet skal have et omfang svarende til 24 ECTS-point.

Stk. 3. Valgdelen, der bygger på den obligatoriske del, består af:

1) Specialeforløb , der skal give den studerende mulighed for at profilere sin uddannelse gennem fordybelse og perspektivering. Specialeforløbet skal have et omfang svarende til 15 ECTS-point. Institutionen tilrettelægger specialeforløbet ved at udbyde et antal forløb inden for uddannelsens overordnede formål.

2) Afsluttende eksamensprojekt , hvor den studerende skal dokumentere evne til på et analytisk og metodisk grundlag at kunne bearbejde en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden for multimedieområdet. Projektet skal have et omfang svarende til 15 ECTS-point. Specialeforløbet skal indgå i det afsluttende eksamensprojekt.

§ 4. Institutionen skal ved tilrettelæggelse af uddannelsen tage udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori.

Stk. 2. Institutionen kan tilrettelægge op til 15 ECTS-point af uddannelsens obligatoriske del med differentieret undervisning for at sikre de studerende et fælles studiegrundlag.

Stk. 3. Institutionen skal sikre progression i hele uddannelsesforløbet.

Stk. 4. Der skal i uddannelsen indgå undervisningsformer, der kan udvikle den studerendes selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse.

Stk. 5. Institutionen kan i studieordningen fastsætte regler om, at den studerende har pligt til at deltage i undervisningen.

Stk. 6. I uddannelsen indgår, i det omfang det er relevant, undervisning i miljømæssige problemstillinger og i samspillet mellem forskellige kulturformer.

Kapitel 3

Lærerkvalifikationer

§ 5. Lærere, der underviser i uddannelsen, skal have kandidatniveau eller tilsvarende niveau opnået gennem anden videregående uddannelse og relevant erhvervserfaring, der kan dokumentere det faglige og teoretiske niveau. Lærerne skal normalt have relevant erhvervserfaring.

Stk. 2. Lærerne skal kunne dokumentere et pædagogisk kvalifikationsniveau.

Kapitel 4

Eksamen og bedømmelse

§ 6. For prøver og eksamen, herunder prøveformer, bedømmelse, eksamensbevis, klage over eksamen m.v., gælder reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (karakterskalabekendtgørelsen).

§ 7. Uddannelsen indeholder følgende 4 eksterne prøver:

1) 1 prøve, der ligger inden udgangen af 2. semester. Prøven skal tilrettelægges, så den bredt kombinerer væsentlige områder af 1. års undervisning.

2) 2 prøver i 2. studieår, som tilsammen skal dokumentere mindst 2/3 af uddannelsen.

3) Det afsluttende eksamensprojekt, som sammen med de 2 prøver i 2. studieår skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået.

Stk. 2. Emnet for det afsluttende eksamensprojekt formuleres af den studerende i samråd med institutionen og så vidt muligt i samarbejde med en virksomhed. Institutionen godkender opgavens formulering.

Stk. 3. Prøven i det afsluttende eksamensprojekt består af et projekt og en mundtlig del. Der gives 1 samlet karakter.

Stk. 4. Den prøve, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, skal være bestået, før den studerende kan aflægge de prøver, der er nævnt i stk. 1, nr. 2 og 3.

Stk. 5. Der kan indgå interne prøver i uddannelsen.

Kapitel 5

Andre regler

§ 8. Institutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelsen i en studieordning.

Stk. 2. Studieordningen skal indeholde:

1) Mål for samt indhold og tidsmæssigt omfang af de enkelte fag, herunder specialeforløb, samt fagenes tidsmæssige placering i uddannelsesforløbet. Omfanget af fagene fastsættes i ECTS-point, jf. § 3.

2) Mål for samt indhold og tidsmæssigt omfang af eventuelle studieophold og disses tidsmæssige placering i uddannelsesforløbet. Omfanget af studieophold fastsættes i ECTS-point, jf. § 2, stk. 3.

3) Beskrivelse af undervisnings- og arbejdsformer.

4) Krav til undervisning og eksamen, herunder bundne forudsætninger i uddannelsesforløbet.

5) Angivelse af eventuelle interne prøver, jf. § 7, stk. 5.

6) Eventuelle regler om pligt til at deltage i undervisningen, jf. § 4, stk. 5.

7) Regler om vægtning af projekt og mundtlig del i det afsluttende eksamensprojekt, jf. § 7, stk. 3.

8) Regler om meritoverførsel.

9) Angivelse af indgåede meritaftaler.

10) Angivelse af hvorledes uddannelsen eventuelt udbydes som åben uddannelse.

Stk. 3. Det skal af studieordningen fremgå, at institutionen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, som alene er fastsat af institutionen.

Stk. 4. Inden en studieordning fastsættes og ved væsentlige ændringer af studieordningen, tager institutionen kontakt til studerende og aftagere. Derudover indhentes en udtalelse fra censorformandskabet, jf. eksamensbekendtgørelsen. Andre udbydere af uddannelsen orienteres med henblik på koordinering af uddannelsen.

Stk. 5. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

Stk. 6. Ved udstedelse af ny studieordning og ved væsentlige ændringer heraf fastsættes overgangsregler i studieordningen.

Stk. 7. Relevante uddannelsesinstitutioner, censorerne og Undervisningsministeriet skal orienteres om studieordningen og ændringer heraf.

Stk. 8. Den ajourførte studieordning skal være tilgængelig for studerende og andre interesserede senest ved et studieårs begyndelse.

§ 9. Ved skift til samme uddannelse ved anden institution skal bestået prøve, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, godskrives den studerende.

Stk. 2. Beståede uddannelseselementer i øvrigt ved en institution, der udbyder uddannelsen efter denne bekendtgørelse, ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre institutioner, der udbyder uddannelsen.

Stk. 3. Institutionen kan i hvert enkelt tilfælde eller ved regler i studieordningen godkende, at gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne bekendtgørelse. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelsesdele.

Stk. 4. Ved godkendelse efter stk. 3 anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse.

§ 10. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde der er nævnt i § 2, stk. 2.

§ 11. Institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Undervisningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af 1 uge. Institutionen sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 2. Frist for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 642 af 30. juni 2000 om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK).

Undervisningsministeriet, den 18. juni 2007

P.M.V.
Steffen Jensen
kst. uddannelsesdirektør

/Jens NielsenBilag

Juni 2000

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation
(multimediedesigner AK)

Obligatoriske emner

Emneområde: Virksomheden

Organisation

Målet er, at den studerende

1) har indsigt i organisationsstrukturer og de bagvedliggende faktorer, som er bestemmende for organisationens opbygning,

2) har indsigt i virksomhedens styrings-, kommunikations- og beslutningsprocesser,

3) kan vurdere og beskrive de organisatoriske konsekvenser af de forandringer, et projekt kan foranledige i en organisation, og

4) har viden om virksomhedskultur som betydende faktor for virksomhedens konkurrence, strategi og image.

Økonomi og virksomhedens IT-systemer

Målet er, at den studerende

1) har indsigt i virksomhedens økonomistyringssystemer set i sammenhæng med virksomhedens organisatoriske opbygning,

2) har indsigt i virksomhedens IT-systemer og sammenhæng mellem disse,

3) kan anvende metoder og værktøjer til økonomisk planlægning og kontrol af multimedieproduktioner og

4) har indsigt i faktorer, der påvirker en virksomheds forretningsgrundlag.

Samfunds- og teknologiudvikling

Målet er, at den studerende

1) har indsigt i den teknologiske udvikling inden for medieproduktion og anvendelse heraf,

2) har indsigt i sammenhængen mellem teknologi og samfundsudviklingen,

3) har indsigt i miljømæssige perspektiver og muligheder ved anvendelse af informationsteknologi, herunder miljø som handlings- og imageskabende faktor, og

4) har indsigt i relevante emner inden for erhvervsret, herunder ophavsret, registerlovgivning, aftaleret og erstatningsret.

Projektarbejde

Målet er, at den studerende

1) kan initiere, organisere og styre udviklingsprojekter,

2) kan anvende relevante teorier, metoder og IT-værktøjer til planlægning, styring og gennemførelse af udviklingsprojekter og

3) har indsigt i kvalitetssikringsmetode i forbindelse med udviklingsprojekter.

Emneområde: Kommunikation og formidling

Analyse

Målet er, at den studerende

1) kan analysere genstandsområdet for multimedieudvikling med henblik på at opnå forståelse og fastlægge krav og

2) kan fastholde og formidle analyseresultater via modeller.

Kommunikation

Målet er, at den studerende

1) har indsigt i kommunikative virkemidlers betydning for udformning af budskabet,

2) kan anvende relevante kommunikationsteorier og kommunikationsmodeller i udviklingsarbejdet,

3) kan analysere og vurdere kommunikative elementer i forskellige medieproduktioner og

4) kan vælge og anvende relevante kommunikationsstrategier i formidlingssammenhænge.

Markedsføring

Målet er, at den studerende

1) har indsigt i grundlæggende markedsføringsteori,

2) har indsigt i kulturelle faktorers betydning for national og international kommunikation med henblik på at se sammenhænge mellem kulturel identitet og udtryksformer og

3) har indsigt i og forståelse af kommunikation til udvalgte målgrupper, herunder kan analysere og beskrive en målgruppe.

Medievalg

Målet er, at den studerende

1) kan analysere og vurdere de muligheder, der ligger i anvendelsen af forskellige medier, og

2) kan vælge medier i forhold til en kommunikationsstrategi under hensyn til målgruppe, distributionsforhold, omkostninger og ressourcer.

Samfundsudvikling

Målet er, at den studerende

1) har indsigt i informationsteknologiens sammenhæng med national og international samfundsudvikling og

2) kan vurdere og perspektivere mediernes rolle i det moderne samfund.

Formidling

Målet er, at den studerende

1) har indsigt i relevante undervisningsformer og pædagogiske principper,

2) har indsigt i pædagogiske princippers betydning for udformningen af et medieprodukt og

3) har indsigt i relevante journalistiske principper.

Emneområde: Visualisering og konceptudvikling

Proces og metode

Målet er, at den studerende

1) kan arbejde metodisk med multimedieudvikling,

2) har indsigt i relevante multimedieudviklingsstrategier,

3) kan analysere faserne i innovationsprocessen og

4) har indsigt i opbygningen af kreative strukturer og samarbejdsmønstre.

Design af brugergrænseflader

Målet er, at den studerende

1) kan designe forskellige navigationsformer,

2) kan designe interaktive brugergrænseflader,

3) kan analysere og vurdere, hvordan valg af virkemiddel indgår som element i multimedieudvikling,

4) kan forstå brugernes roller i forbindelse med multimedieudvikling og

5) kan analysere og vurdere de arbejdsmiljømæssige og arbejdstilrettelæggelsesmæssige aspekter af såvel brugergrænsefladens som applikationens overordnede design.

Kvalitetssikring

Målet er, at den studerende

1) har indsigt i prototypers roller i multimedieudvikling,

2) kan anvende teknikker til udvikling af prototyper og

3) kan anvende principperne for et brugervenligt design.

Grafisk design

Målet er, at den studerende

1) kan anvende designprincipper,

2) har indsigt i konceptudvikling,

3) kan vurdere anvendelse af principper i den digitale billedbehandling og

4) kan analysere sammenhængen mellem budskab og design.

Medievirkemidler

Målet er, at den studerende

1) har indsigt i medievirkemidler og digitalisering,

2) har indsigt i digital efterbehandling af video og audio,

3) har indsigt i principperne for modellering og konstruktion i 3D og

4) har indsigt i principperne for animation.

Medieintegration

Målet er, at den studerende

1) har indsigt i integration af medievirkemidler og

2) har indsigt i integration og kontrol af navigationsformer.

Æstetik

Målet er, at den studerende

1) har indsigt i formgivningens og æstetikkens historie,

2) kan analysere samspillet mellem form og funktion,

3) har indsigt i anvendelsesmuligheder og aktuel betydning for forskellige stilarter og

4) har indsigt i farvelære og psykologi.

Emneområde: Interaktionsudvikling

Design af multimedieproduktioner

Målet er, at den studerende

1) kan anvende modellering i forbindelse med strukturering af funktionalitet og information,

2) kan anvende almindelige skabeloner til behandling og opbevaring af information,

3) kan konstruere et simpelt databasedesign og

4) har indsigt i, hvordan teknologiske valg indgår som et element i multimedieudvikling.

Realisering af multimedieproduktioner

Målet er, at den studerende

1) kan anvende programmering og scripting som elementer i multimedieudvikling,

2) kan anvende programmering og scriptbog til at skabe interaktivitet,

3) kan anvende programbiblioteker, databasebaserede manipuleringssprog og -værktøjer og

4) har indsigt i forskellige udviklingsmiljøers tekniske muligheder og begrænsninger.

Implementering og test

Målet er, at den studerende

1) har indsigt i testprocedurer og -teknikker og

2) har indsigt i implementeringsprocedurer og -teknikker.

Kvalitet og dokumentation

Målet er, at den studerende

1) har indsigt i kriterier for kvalitetsmål, design, realisering, test, implementering og vedligeholdelse,

2) kan anvende teknikker til opnåelse af kvalitetsmål inden for design, realisering, test, implementering og vedligeholdelse og

3) kan udarbejde dokumentation af multimedieproduktioner.

Teknologiforståelse

Målet er, at den studerende

1) har indsigt i funktionalitet og begrænsninger for datamatens forskellige komponenter,

2) har indsigt i organiseringen af interne og eksterne lagre,

3) har indsigt i organiseringen og afviklingen af processer og

4) har indsigt i mulighederne for databevægelighed mellem forskellige operativsystemer og platforme.

Datakommunikation

Målet er, at den studerende

1) har indsigt i principperne inden for kommunikationsteknologi,

2) har indsigt i netværksopbygning og principielle virkemåder,

3) har indsigt i tjeneste- og protokolbegrebet, herunder sikkerhed, og

4) kan anvende nettjenester og værktøjer med relation til multimedieområdet.