Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven

(Behandling af erstatningskrav efter færdselsuheld m.v.) 1)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 8. november 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 105, stk. 3, indsættes efter 2. pkt.:

»Justitsministeren kan med henblik på at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 (femte motorkøretøjsforsikringsdirektiv) foretage yderligere regulering af de i § 105, stk. 2, nævnte beløb.«

2. I § 107, stk. 1, indsættes efter »lovpligtige ansvarsforsikringer«: », og om forsikringsselskabers pligt til at udstede attester om erstatningskrav for skader, som berører et forsikret køretøj, eller om, at der ikke foreligger sådanne krav«.

3. I § 115 a, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »(fjerde motorkøretøjsforsikringsdirektiv)«: »og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 (femte motorkøretøjsforsikringsdirektiv)«, og i 2. pkt . ændres »omfattet af det i 1. pkt. nævnte direktiv« til: »med henblik på at gennemføre de i 1. pkt. nævnte direktiver«.

4. I § 115 b, stk. 1, ændres »oplysninger om det skadevoldende køretøj og dets forsikringsforhold« til: »de grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for behandlingen af skadesager«.

5. § 115 b, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) skaden er sket i en medlemsstat i Den Europæiske Union eller i en ikkemedlemsstat, der har tilsluttet sig ordningen med grønne kort.«

6. I § 115 b, stk. 2, indsættes efter »(fjerde motorkøretøjsforsikringsdirektiv)«: »og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 (femte motorkøretøjsforsikringsdirektiv)«, og efter »informationskontorets virksomhed« indsættes: », herunder om, hvilke oplysninger der er omfattet af stk. 1,«.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lene Espersen

 

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (EU-Tidende 2005, L 149, s. 14).