Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin, lov om
indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin samt lov om
indendørs hold af drægtige søer og gylter 1)

(Gennemførelse af Europarådets reviderede rekommandation om svin m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 173 af 19. marts 2001 om udendørs hold af svin foretages følgende ændringer:

1. § 12 affattes således:

»§ 12. Alle svin bortset fra pattegrise under 14 dage skal altid have fri adgang til rent drikkevand.«

2. § 18 affattes således:

»§ 18. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.«

3. Efter § 18 indsættes:

»§ 18 a. Justitsministeren fremsætter i folketingsåret 2008-09 forslag om revision af § 12.«

§ 2

I lov nr. 104 af 14. februar 2000 om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 295 af 30. april 2003, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Svin må opstaldes i udleveringsvogne i højst 2 timer.«

2. I § 8 ændres »§§ 3-5« til: »§§ 3-5 a«.

§ 3

I lov nr. 404 af 26. juni 1998 om indendørs hold af drægtige søer og gylter, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 295 af 30. april 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 1, ændres »§§ 5-9« til: »§§ 5-9 a«.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lene Espersen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 91/630/EØF af 19. november 1991 (EF-Tidende 1991 L 340, side 33) med de ændringer, som følger af Rådets direktiv 2001/88/EF af 23. oktober 2001 (EF-Tidende 2001 L 316, side 1) og Kommissionens direktiv 2001/93/EF af 9. november 2001 (EF-Tidende 2001 L 316, side 36).