Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Ægtefællerne M og H blev separeret ved bevilling i marts 1986 på gennemgående vilkår om tidsubegrænset bidragspligt. Samlivet havde varet godt 24 år. Henset til H s dårlige helbred og ringe tilknytning til arbejdsmarkedet på tidspunktet for separationen antog Civilretsdirektoratet, at der forelå særlige omstændigheder, således at der efter 11 års bidragsbetaling ikke kunne ske aftrapning af bidraget.
Den fulde tekst

Ægtefællebidrag. Aftrapning.

 

Afslag på aftrapning af ægtefællebidrag efter 11 års bidragsbetaling.

Lov om ægteskabets indgåelse og opløsning, § 50 og § 53, stk. 2.

Civilretsdirektoratets afgørelse af 19. juni 1998, j.nr. 1998-550-351:

"De har klaget over, at X Statsamt har bestemt, at det bidrag, som M betaler til Deres underhold, skal aftrappes...

De har anmodet om, at der ikke sker aftrapning af bidraget.

Efter at have gennemgået sagen ændrer Civilretsdirektoratet X Statsamts afgørelse, således at der ikke sker aftrapning. Dette betyder, at M igen skal betale 1.900 kr. om måneden i bidrag til Dem fra den 1. juni 1998, ...

Civilretsdirektoratets afgørelse er truffet i medfør af ægteskabslovens § 50 og § 53, stk. 2, der har følgende ordlyd: ...

Det fremgår af sagen, at De er født i 1936, at M er født i 1940, samt at De og M indgik ægteskab i 1961.

De og M blev separeret ved bevilling i marts 1986. Ifølge bevillingen skulle der betales ægtefællebidrag indtil videre, og dette vilkår skulle gælde også for en senere skilsmisse opnået på grundlag af separationen.

De og M blev i juni 1989 skilt ved bevilling på de samme vilkår. Samlivet varede fra vielsen og indtil maj 1985.

De har modtaget bidrag efter ægteskabslovens § 50 siden marts 1986.

De har oplyst, at De stort set ikke havde arbejde under ægteskabet. Ved separationen var De 3 måneder på hospitalet, og De blev tilkendt pension, fordi De ikke var i stand til at arbejde på grund af ødelagte lunger.

Henset til oplysningerne om Deres helbredstilstand og tilknytning til arbejdsmarkedet på tidspunktet for separationen, foreligger der efter vores opfattelse særlige omstændigheder, således at der ikke bør ske aftrapning på nuværende tidspunkt.

Det bemærkes, at M kan søge bidraget aftrappet, når han har betalt bidrag lige så længe, som samlivet varede.".