Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Støtteberettigede studerende og støtteformer m.m.
  Kapitel 2Forlængelse af støtteramme og støttetid
  Kapitel 3Ansøgning, indstilling, afgørelse og administration
  Kapitel 4Udgifter, regnskab og revision
  Kapitel 5Tilsyn og afgivelse af oplysninger
  Kapitel 6Klage
  Kapitel 7Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen)

 

I medfør af § 2, stk. 1, nr. 3, § 3, stk. 2, nr. 1 og 3, § 4, stk. 2, § 9, stk. 2, § 12, stk. 6 og 7, § 13, stk. 3, § 15, stk. 1, § 16, stk. 4, § 17, stk. 3, og § 18, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 210 af 1. marts 2007 om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser fastsættes:

 

Kapitel 1

Støtteberettigede studerende og støtteformer m.m.

 

§ 1. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) kan efter ansøgning yde specialpædagogisk støtte til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der

1) er danske statsborgere,

2) er EU- eller EØS-borgere eller

3) opfylder særlige betingelser, svarende til betingelserne i SU -bekendtgørelsens kapitel 20, undtagen § 67, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Styrelsen kan dispensere fra betingelsen om forudgående erhvervsarbejde for ikke danske statsborgere, når den studerende på grund af funktionsnedsættelse ikke eller kun vanskeligt har kunnet påtage sig eller opnå erhvervsarbejde.

§ 2. Ud over støtte til studerende på de i lovens § 4 nævnte uddannelser kan der ydes støtte til studerende, der er indskrevet på og gennemgår offentligt anerkendte videregående uddannelser indtil kandidatgrad og magisterkonferensgrad, som hører under Kirkeministeriet, Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet, og som berettiger til statens uddannelsesstøtte, herunder obligatoriske praktikperioder i disse uddannelser, selv om de ikke berettiger til statens uddannelsesstøtte.

Stk. 2. Ved danske uddannelser forstås i denne bekendtgørelse uddannelser, der er nævnt i lovens § 4, stk. 1, nr. 1-3, og de oven for i stk. 1 nævnte.

Stk. 3. Ved udenlandske uddannelser forstås i denne bekendtgørelse de uddannelser, der er nævnt i lovens § 4, stk. 1, nr. 4.

Stk. 4. Ved institutionen forstås i denne bekendtgørelse dels den danske uddannelsesinstitution, som den studerende er optaget på, dels den ansættelsesinstitution, hvor den studerende gennemgår pædagogikum.

§ 3. Specialpædagogisk støtte kan ydes i en eller flere støtteformer inden for følgende grupper:

1) Rådgivning og vejledning om funktionsnedsættelsens betydning for gennemførelse af uddannelsen.

2) Hjælpemidler og instruktion i brugen heraf.

3) Sekretærhjælp og praktisk hjælp.

4) Tegnsprogstolkning og skrivetolkning.

5) Særligt udformede undervisningsmaterialer.

6) Støttetimer med henblik på kompensation for funktionsnedsættelsen.

Stk. 2. Støtte kan ikke ydes til:

1) Specialundervisning eller andre pædagogiske initiativer med henblik på at afhjælpe utilstrækkelige generelle forudsætninger for gennemførelse af uddannelsen.

2) Bygningsmæssige ændringer med henblik på at forbedre tilgængeligheden for studerende med fysisk funktionsnedsættelse.

3) Befordring til og fra institutionen.

4) Sygeundervisning.

Stk. 3. Støtte under studierejser og praktikperioder i udlandet, jf. lovens § 4, stk. 1, nr. 1, samt under uddannelse i udlandet, jf. lovens § 4, stk. 1, nr. 3 og 4, kan ikke overstige det økonomiske niveau for den støtte, som den studerende får eller ville kunne få under uddannelse i Danmark.

Kapitel 2

Forlængelse af støtteramme og støttetid

§ 4. Styrelsen kan forlænge støtterammen og støttetiden, jf. lovens §§ 5 og 6, herunder til teoretisk og praktisk pædagogikum og uddannelse på pastoralseminarierne, dog ikke ud over 24 måneder.

Stk. 2. Støtterammen og støttetiden kan ikke forlænges, hvis den studerende har fået støtte i en periode med frivillig, ulønnet praktik, tilrettelagt efter reglerne for uddannelsen.

Kapitel 3

Ansøgning, indstilling, afgørelse og administration

§ 5. Den studerende indgiver ansøgning om støtte til institutionen, hvis der søges støtte til deltagelse i danske uddannelser, jf. § 2, stk. 2, eller til styrelsen, hvis der søges støtte til deltagelse i udenlandske uddannelser, jf. § 2, stk. 3.

Stk. 2. Ansøgningen skal omfatte:

1) Den studerendes navn og personnummer.

2) En skriftlig tilkendegivelse fra den studerende om behovet for støtte.

3) Eksisterende dokumentation for den studerendes fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse.

Stk. 3. Ansøgningen kan tidligst afleveres den dag, hvor den studerende har fået meddelelse om at være optaget på uddannelsen.

Stk. 4. Styrelsen bestemmer, i hvilke tilfælde der ud over den første ansøgning om støtte, jf. stk. 1, skal indgives yderligere ansøgninger.

§ 6. På baggrund af ansøgningen fra den studerende foretager institutionen en indstilling til styrelsen. Indstillingen skal indeholde institutionens redegørelse for den studerendes behov for specialpædagogisk støtte.

Stk. 2. Styrelsen kan fastsætte frister for, hvornår institutionen skal indsende indstillingen.

§ 7. Styrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt og fra hvilket tidspunkt støtte kan tildeles.

Stk. 2. Støtte kan tidligst tildeles fra den måned, hvor ansøgningen er modtaget i styrelsen.

§ 8. Styrelsen træffer afgørelse om at standse støtte til en studerende, der

1) afslutter eller afbryder uddannelsen,

2) får orlov fra uddannelsen,

3) af andre grunde helt eller delvist ikke har behov for støtte i en periode eller

4) ikke er studieaktiv.

Stk. 2. En studerende, som af en af de i stk. 1 nævnte grunde ikke længere er berettiget til støtte, skal selv give meddelelse herom til institutionen ved deltagelse i danske uddannelser, jf. § 2, stk. 2, eller til styrelsen ved deltagelse i udenlandske uddannelser, jf. § 2, stk. 3.

§ 9. Støtte tilvejebringes af institutionen i overensstemmelse med styrelsens afgørelse ved deltagelse i danske uddannelser, jf. § 2, stk. 2, og af styrelsen ved deltagelse i udenlandske uddannelser, jf. § 2, stk. 3.

§ 10. Styrelsen udarbejder skemaer, formularer og andet materiale til brug for ansøgninger, indstillinger og udlån af hjælpemidler, der er omfattet af genbrugsordningen, og bestemmer i hvilken udstrækning skemaer mv. skal indgives i elektronisk form.

Stk. 2. Styrelsen kan pålægge institutionerne at benytte styrelsens edb-systemer ved varetagelse af institutionernes opgaver efter denne bekendtgørelse.

Kapitel 4

Udgifter, regnskab og revision

§ 11. Udgifter til specialpædagogisk støtte afholdes af institutionen eller af styrelsen, jf. § 9.

Stk. 2. Styrelsen refunderer institutionens afholdte udgifter i overensstemmelse med den afgørelse, som styrelsen har truffet, jf. § 7.

Stk. 3. Det er en betingelse for at opnå refusion, at styrelsens bevillingstilsagn foreligger, før institutionen tilvejebringer den specialpædagogiske støtte, og at institutionen anskaffer støtten fra leverandører, som er godkendt af eller anvist af styrelsen.

Stk. 4. Det er tillige en betingelse for at opnå refusion, at styrelsen har modtaget refusionsanmodningen senest en måned efter, at regningen er betalt. Styrelsen kan i særlige tilfælde se bort fra en overskridelse af fristen.

 

§ 12. Tilskud, der inden for Undervisningsministeriets område er ydet efter denne bekendtgørelse, indgår i institutionens årsrapport, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelse m.v., og er omfattet af de for institutionen gældende regler om revision og tilskudskontrol m.v.

Stk. 2. Tilskud, der inden for andre ministerområder er ydet efter denne bekendtgørelse af statsinstitutioner, folkekirkelige institutioner eller selvejende institutioner, er omfattet af de inden for disse ministerområder gældende bestemmelser om revision og tilskudskontrol m.v.

Kapitel 5

Tilsyn og afgivelse af oplysninger

§ 13. Styrelsen fører tilsyn med institutionerne i forbindelse med administrationen af den specialpædagogiske støtte. Institutionerne skal efter anmodning fra styrelsen indsende alle oplysninger, der er nødvendige for kontrol af grundlaget for støttetildeling og refusion af udgifter, der er afholdt af institutionen.

Kapitel 6

Klage

§ 14. Klage over afgørelser, der træffes af styrelsen, kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for Ankenævnet for Uddannelsesstøtten inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 2. Klage stiles til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten og indsendes gennem styrelsen.

Stk. 3. Ankenævnet for Uddannelsesstøtten kan se bort fra en overskridelse af klagefristen i stk. 1, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig.

Stk. 4. Ankenævnet for Uddannelsesstøttens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 7

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2007 og finder anvendelse på ansøgninger om specialpædagogisk støtte, som indgives denne dato eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1242 af 18. december 2000 med senere ændringer om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (SPS-bekendtgørelsen) ophæves. Bekendtgørelsens regler finder dog fortsat anvendelse på ansøgninger, der er indgivet forud for den 1. august 2007.

 

Undervisningsministeriet, den 2. juli 2007

Bertel Haarder

/Hanna Dam