Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v.

 

(Konsekvensrettelse som følge af ændret lovgivning og frister for indlevering af refusionsanmodninger)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1458 af 13. december 2006 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, udgår », § 7 i lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, § 13 i lov om landbrugsuddannelser«.

2. I § 8, stk. 3, indsættes efter »tilsagn«: », jf. dog stk. 4«.

3. I § 8 indsættes som stk. 4 :

»Stk. 4. Det er en betingelse for at opnå refusion, at styrelsen har modtaget refusionsanmodningen senest en måned efter, at regningen er betalt. Styrelsen kan i særlige tilfælde se bort fra en overskridelse af fristen.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2007.

Undervisningsministeriet, den 2. juli 2007

Bertel Haarder

/Hanna Dam