Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 219 af 12. marts 2007 om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen foretages følgende ændringer:

1. I § 45 indsættes som stk. 2 :

»Stk. 2. Den interne mundtlige eller skriftlige delprøve i idræt kan kombineres med en praktisk prøve. Den praktiske prøve kan foregå ved flere eksaminanders samarbejde i overværelse af bedømmerne, hvis opfyldelse af fagets mål ikke kan dokumenteres på anden måde.«

2. I § 47 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Den praktiske del af prøven i musik eller idræt kan foregå ved flere eksaminanders samarbejde i overværelse af bedømmerne, hvis opfyldelse af fagets mål ikke kan dokumenteres på anden måde.«

3. § 70, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Studerende, der er påbegyndt uddannelsen til folkeskolelærer før den 1. august 2007, færdiggør uddannelsen efter de hidtil gældende regler. Dog finder § 20, stk. 2, nr. 11, litra c, om gruppeprøve i den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse kun anvendelse ved en eventuel praktisk del af prøven i musik eller idræt, hvis opfyldelsen af fagets mål ikke kan dokumenteres på anden måde. Studerende omfattet af 1. pkt. har ret til at modtage undervisning indtil 2011. Prøver efter de hidtidige regler afholdes sidste gang ved sommereksamen 2012.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. august 2007.

Undervisningsministeriet, den 9. juli 2007

P.M.V.
Steffen Jensen
Fg. uddannelsesdirektør

/Kirsten Lippert