Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag
Bilag 1 Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning
( FVU-bekendtgørelsen )
Bilag 2 Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning
( FVU-bekendtgørelsen )
Bilag 3 Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning
( FVU-bekendtgørelsen )
Bilag 4 Prøvebeskrivelser for FVU-læsning
Bilag 5 Prøvebeskrivelser for FVU-matematik
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning

I medfør af § 3, stk. 2, § 4, stk. 5, nr. 1-3, § 5, stk. 4, § 7, stk. 3, § 8, stk. 2, § 10, stk. 1 og 3, § 14, stk. 4, § 18, stk. 7 og 8, § 19, stk. 4, § 23, stk. 3, § 24 og § 26, stk. 2, i lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 16 af 7. januar 2005, som ændret ved lov nr. 592 af 24. juni 2005, lov nr. 1153 af 7. december 2005 og lov nr. 557 af 6. juni 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og terminologi

§ 1. Formålet med forberedende voksenundervisning (FVU) er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse samt at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved

1) voksenuddannelsescentrets tilbud: Forberedende voksenundervisning, der udbydes af voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter, jf. § 19,

2) uddannelsesinstitutionen: Den uddannelsesinstitution m.v., jf. §§ 19 og 21, der udbyder forberedende voksenundervisning, og

3) lederen: Lederen af uddannelsesinstitutionen, for folkeoplysende foreninger dog den person, der forestår ledelsen af forberedende voksenundervisning, jf. § 19, stk. 3.

Kapitel 2

Undervisning og prøver samt uddannelses- og erhvervsvejledning

§ 3. Forberedende voksenundervisning omfatter prøveforberedende enkeltfagsundervisning i de 2 fag

1) FVU-læsning og

2) FVU-matematik.

Stk. 2. Undervisningen fører de konkrete færdigheder i de 2 fag op til og med niveauet for trin 1 i henholdsvis dansk og matematik inden for almen voksenuddannelse ( avu ).

§ 4. Undervisningen i FVU-læsning har til formål at sikre deltagerne mulighed for at afklare, forbedre og supplere deres funktionelle færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Undervisningen skal give deltagerne øgede muligheder for at forstå, anvende og producere skrevne tekster.

Stk. 2. Undervisningen niveaudeles i 4 trin. Hvert trin har et omfang af mindst 30 og højst 60 timer af 60 minutter, svarende til mindst 40 og højst 80 lektioner af 45 minutter.

§ 5. Undervisningen i FVU-matematik har til formål at sikre deltagerne mulighed for at afklare, forbedre og supplere deres funktionelle regne- og matematikfærdigheder. Undervisningen skal give deltagerne øgede muligheder for at kunne overskue, behandle og producere matematikholdige informationer og materialer.

Stk. 2. Undervisningen niveaudeles i 2 trin . Trin 1 har et omfang af mindst 30 og højst 60 timer af 60 minutter, svarende til mindst 40 og højst 80 lektioner af 45 minutter. Trin 2 har et omfang af mindst 45 og højst 60 timer af 60 minutter, svarende til mindst 60 og højst 80 lektioner af 45 minutter.

§ 6. I bilag 4 og bilag 5 til denne bekendtgørelse er der for hvert trin af FVU-læsning og FVU-matematik fastsat prøvebeskrivelser omfattende

1) indhold og vurderingskriterier,

2) prøveoplæg,

3) prøvetiden og

4) tilladte hjælpemidler.

Stk. 2. Hver opgavebesvarelse bedømmes af 1 censor.

Stk. 3. Prøveinstitutionen tilbyder selvstuderende individuel eller kollektiv faglig vejledning og vejledning om prøveaflæggelse. Vejledningen har for den enkelte et omfang af 45 minutter for hver prøvetermin.

Stk. 4. Undervisningen på hvert trin i hvert fag fører frem til en skriftlig prøve. Det er frivilligt at deltage i prøven. Personer, der ikke har deltaget i undervisningen, kan indstille sig til prøve som selvstuderende. Der gives én bedømmelse, der er enten ”bestået” eller ”ikke bestået”.

§ 7. It kan inddrages som redskab i undervisningen.

Stk. 2. It, samfundsfag og anden ledsageundervisning kan integreres i undervisningen i det omfang, det vurderes at kunne øge færdighedstilegnelsen i faget.

Stk. 3. Miljømæssige problemstillinger og samspillet mellem forskellige kulturformer inddrages i undervisningen i relevante sammenhænge.

§ 8. Undervisningen tilrettelægges som holdundervisning eller fleksibel undervisning og kan omfatte deltagere på flere trin.

Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges i samarbejde mellem lærer og deltagere, således at den

1) tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer og interessefelter, herunder med hensyn til valg af emner og undervisningsmateriale,

2) synliggør deltagernes faglige udvikling i forhold til målene for det enkelte trin, så deltagerne får mulighed for at vælge og bruge de bedst egnede strategier og arbejdsmetoder, og

3) fremmer deltagernes lyst til at arbejde med fagene uden for undervisningstiden.

§ 9. Lærere og deltagere evaluerer løbende undervisningens form, indhold og tilrettelæggelse samt deltagernes læreproces.

§ 10. I bilag 2 til denne bekendtgørelse er der fastsat nærmere regler (fagbeskrivelser) for hvert trin i FVU-læsning. I bilag 3 er der fastsat nærmere regler for hvert trin i FVU-matematik.

§ 11. Uddannelsesinstitutionen tilbyder individuel eller kollektiv uddannelses- og erhvervsvejledning for deltagere og selvstuderende.

Stk. 2. Til at varetage vejledningen udpeger lederen efter internt opslag en eller flere lærere ved uddannelsesinstitutionen.

Stk. 3. Vejledningsfunktionen integreres i en eksisterende uddannelses- og erhvervsvejledning ved uddannelsesinstitutionen.

Stk. 4. I bilag 1 til denne bekendtgørelse er der fastsat regler om

1) uddannelses- og erhvervsvejledningens formål og

2) vejledernes opgaver.

Kapitel 3

Optagelse til og deltagelse i undervisningen m.v.

§ 12. Alle, der er fyldt 18 år, og som har forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte, har adgang til forberedende voksenundervisning.

Stk. 2. Aldersgrænsen på 18 år kan fraviges for

1) Unge, der i kombination med FVU følger uddannelse under lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

2) Unge i et ansættelsesforhold, der følger virksomhedsrettet FVU-undervisning.

3) Unge, der følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

Stk. 3. Forberedende voksenundervisning udbydes åbent og kan ikke forbeholdes en bestemt deltagerkreds, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Forberedende voksenundervisning, der af uddannelsesinstitutionen gennemføres lokalt på offentlige og private virksomheder, i foreninger og faglige organisationer, på uddannelsesinstitutioner m.v., kan forbeholdes de ansatte på den eller de pågældende virksomheder, medlemmer af den eller de pågældende foreninger eller faglige organisationer, uddannelsessøgende på den eller de pågældende institutioner m.v.

Stk. 5. Lederen træffer alle afgørelser om den enkelte deltager, herunder om placering på trin og hold, og har det pædagogiske ansvar for undervisningen.

Stk. 6. Ved optagelsen vurderes det indledningsvis om FVU skønnes at være det rette tilbud. Vurderes FVU at være det rette tilbud, skal kursisten gennemføre en obligatorisk test. På baggrund af testresultatet og den indledende vurdering træffes afgørelse om optagelse til FVU og trinindplacering.

Stk. 7. Undervisningsministeriet udarbejder den obligatoriske test.

§ 13. Uddannelsesinstitutionen udsteder efter anmodning bevis for deltagelse i forberedende voksenundervisning (deltagerbevis) på det enkelte trin til deltagere, som anmoder herom. Undervisningsministeriet kan dog udstede bevis for deltagelse i undervisning, der afholdes af uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

Stk. 2. På deltagerbeviset anføres deltagerens navn og CPR-nummer samt en kort beskrivelse af undervisningens indhold. Undervisningsministeriet godkender blanket til deltagerbeviser.

Stk. 3. Udstedelse af deltagerbevis er betinget af, at deltageren har deltaget i normalt mindst 85 pct. af undervisningen på det pågældende trin.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen registrerer deltagelsen i undervisningen. Deltageren skal have mulighed for gennem udskrift heraf at kontrollere registreringen af sin egen deltagelse.

Kapitel 4

Udbud m.v.

§ 14. Voksenuddannelsescentret giver et tilstrækkeligt tilbud, således at det sikres, at alle, der er berettiget hertil, jf. § 12, stk. 1 og 2, kan modtage forberedende voksenundervisning inden for en rimelig geografisk afstand. Forberedende voksenundervisning skal udbydes på flere typer uddannelsesinstitutioner inden for det geografiske område, som voksenuddannelsescentret har ansvaret for.

Stk. 2. Ved en rimelig geografisk afstand forstås, at tilbud om forberedende voksenundervisning skal være beliggende inden for 75 minutters befordringstid med nærmeste offentlige transportmiddel fra deltagerens bopæl, medmindre tilbuddet ligger inden for en afstand på 30 km ad offentlig vej. I tilfælde, hvor særlige geografiske forhold gør sig gældende, kan undervisningsministeren fravige denne bestemmelse.

Stk. 3. Voksenuddannelsescentret koordinerer centrets udbud af forberedende voksenundervisning inden for det geografiske område, som centret har ansvar for etablering af kapaciteten til under hensyntagen til regionsrådets koordinerende funktion, jf. § 18, stk. 1. Er et voksenuddannelsescenters geografiske område beliggende i to regioner, samarbejder voksenuddannelsescentret med begge disse regioner om regionernes koordinering efter denne bekendtgørelse.

§ 15. Mindst 4 gange om året udbydes forberedende voksenundervisning i hvert fag og på alle trin af mindst 2 uddannelsesinstitutioner m.v. inden for det geografiske område.

§ 16. Det enkelte voksenuddannelsescenter udarbejder en plan for centrets udbud af forberedende voksenundervisning, samt for driftsoverenskomstparternes udbud inden for det geografiske område, som centret har ansvar for etablering af kapaciteten til. Planen udarbejdes på baggrund af resultatet af en løbende evaluering. I planen angives

1) prognoser for behovet,

2) mål for indsatsen og

3) omfanget af udbuddet ved det pågældende voksenuddannelsescenter og driftsoverenskomstparter (arten og antallet af undervisningssteder).

Stk. 2. Planen revideres løbende på grundlag af de konstaterede behov og offentliggøres på voksenuddannelsescentrets samt driftsoverenskomstparters hjemmesider. Regionsrådet høres årligt om planen samt forud for indgåelse eller opsigelse af driftsoverenskomst.

§ 17. Det enkelte voksenuddannelsescenter informerer offentligt om centrets udbud af forberedende voksenundervisning, samt om driftsoverenskomstparternes udbud, bortset fra undervisning, der er forbeholdt en bestemt deltagerkreds, jf. § 12, stk. 3, med angivelse af

1) omfang,

2) indhold og

3) undervisningssted.

Stk. 2. Forberedende voksenundervisning inden for voksenuddannelsescentrets tilbud og voksenuddannelsescentrets eget tilbud, bortset fra undervisning der er forbeholdt en bestemt deltagerkreds, indberettes til informationssystemet for voksenuddannelse, jf. bekendtgørelse om informationssystemet for voksenuddannelser (VIDAR).

§ 18. Regionsrådet koordinerer i samarbejde med voksenuddannelsescentrene og andre udbydere af forberedende voksenundervisning indsatsen i regionen. Koordineringen vedrører den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten, med henblik på at der er et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle.

Stk. 2. Ved koordineringen anvendes den plan for udbud af forberedende voksenundervisning, som det enkelte voksenuddannelsescenter udarbejder. På baggrund heraf indgår i koordineringen resultater af evalueringer af de enkelte voksenuddannelsescentres indsatser i regionen, hensyntagen til regionens samlede behov, målet for indsatsen i regionen samt omfanget af udbuddet ved voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter (arten og antallet af undervisningssteder) i regionen.

Stk. 3. Regionsrådet, voksenuddannelsescentre i regionen samt de driftsoverenskomstparter inden for regionen, hvor forberedende voksenundervisning indgår i undervisningstilbuddet, mødes mindst en gang hvert halve år.

Kapitel 5

Uddannelsesinstitutioner og driftsoverenskomster m.v.

Forberedende voksenundervisning inden for voksenuddannelsescentrets tilbud

§ 19. Forberedende voksenundervisning udbydes på voksenuddannelsescentrene. Efter driftsoverenskomst med voksenuddannelsescentret kan forberedende voksenundervisning udbydes af

1) uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.,

2) uddannelsesinstitutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

3) folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, jf. lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler),

4) folkeoplysende foreninger og daghøjskoler, jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven),

5) private institutioner m.v., som før den 1. januar 2001 har indgået driftsoverenskomst med et amtsråd om læsekurser eller ordblindeundervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne og læsekurser for voksne, dog kun om undervisning inden for det eller de pågældende områder,

6) produktionsskoler, jf. lov om produktionsskoler,

7) Skovskolen, jf. universitetsloven,

8) sprogcentre, jf. lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.,

9) uddannelsesinstitutioner, der udbyder grundlæggende søfart suddannelser under Økonomi- og Erhvervsministeriet, jf. lov om maritime uddannelser,

10) skoler, der udbyder social- og sundhedsuddannelser, jf. lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser,

11) uddannelsesinstitutioner, der er godkendt sammenlagt i medfør af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., og

12) regionale og kommunale institutioner med specialundervisning for voksne, jf. lov om specialundervisning for voksne.

Stk. 2. Forinden voksenuddannelsescentret indgår driftsoverenskomst, indhentes en udtalelse fra uddannelsesudvalget, og regionsrådet høres.

Stk. 3. I driftsoverenskomster, der indgås med folkeoplysende foreninger, tages stilling til, hvem der forestår ledelsen af undervisningen.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan godkende, at et voksenuddannelsescenter indgår driftsoverenskomst med andre uddannelsesinstitutioner end de i stk. 1 nævnte.

§ 20. Driftsoverenskomster skal indeholde de nærmere vilkår for varetagelse af undervisningsforpligtelsen, herunder

1) rammerne for udbud, lokaleforhold og undervisningens geografiske placering inden for voksenuddannesescentrets ansvarsområde,

2) eventuel gennemførelse af undervisning lokalt,

3) indberetning om undervisning og deltagelse i undervisning, herunder om indberetning i elektronisk form og i et bestemt format, herunder oplysninger efter § 34,

4) økonomiske vilkår,

5) leder- og lærerkvalifikationer,

6) plan for udvikling af medarbejdere,

7) eventuel forsøgs- og udviklingsvirksomhed,

8) ændring og opsigelse af driftsoverenskomsten og

9) vilkår for driftsoverenskomstparternes varetagelse af vejledningspligten.

Stk. 2. Af driftsoverenskomster, der indgås med private uddannelsesinstitutioner, skal det fremgå, at videregivelse af oplysninger er omfattet af persondataloven.

Forberedende voksenundervisning uden for voksenuddannelsescentrets tilbud

§ 21. Forberedende voksenundervisning kan udbydes af uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen. Disse institutioner kan tillige afholde prøve.

Forberedende voksenundervisning, der gennemføres lokalt

§ 22. Uddannelsesinstitutionen kan gennemføre forberedende voksenundervisning lokalt på offentlige og private virksomheder, i foreninger og faglige organisationer samt på uddannelsesinstitutioner m.v.

Stk. 2. Gennemførelse af forberedende voksenundervisning lokalt sker efter aftale mellem uddannelsesinstitutionens leder og den eller de pågældende virksomheder m.v., herunder hvorvidt deltagelse i undervisningen skal være forbeholdt ansatte på den eller de pågældende virksomheder, medlemmer af den eller de pågældende foreninger eller faglige organisationer eller uddannelsessøgende på den eller de pågældende uddannelsesinstitutioner m.v.

Skolesamarbejde

§ 23. Uddannelsesinstitutioner inden for voksenuddannelsescentrets tilbud samarbejder inden for rammerne af det lokale skolesamarbejde, der gælder for voksenuddannelsescentre og institutioner godkendt efter lov om erhvervsrettet uddannelse og hvor uddannelsesinstitutionerne som led i samarbejdet danner et lokalt fælles samarbejdsforum, som mødes mindst en gang hvert kvartal.

Stk. 2. Samarbejdet har til formål at sikre, at institutionerne udnytter deres ressourcer bedst muligt, og at de informerer og vejleder samordnet om deres samlede uddannelsesudbud. Samarbejdet omfatter udnyttelse af ledige ressourcer, lærere, udstyr, lokaler m.v. samt information og vejledning af virksomheder og borgere om forberedende voksenundervisning. Samarbejdet kan angå udbud af uddannelser henholdsvis undervisning samt gensidig orientering om planlagte eller forventede aktiviteter.

Kapitel 6

Leder- og lærerkvalifikationer, lokaler m.v.

§ 24. Lederen skal have de nødvendige pædagogiske, administrative og ledelsesmæssige forudsætninger for at forestå ledelsen af forberedende voksenundervisning.

Stk. 2. Lederen af forberedende voksenundervisning inden for voksenuddannelsescentrets tilbud skal være leder af den pågældende uddannelsesinstitution.

§ 25. For at kunne varetage undervisning i FVU-læsning skal underviseren have bestået fagmodul 3 og 4 i den pædagogiske diplomuddannelse, undervisning i læsning og matematik for voksne, eller have tilsvarende kvalifikationer.

Stk. 2. Undervisningen i FVU-læsning kan desuden varetages af undervisere, der

1) har bestået en af Undervisningsministeriet godkendt læreruddannelse i FVU-læsning eller

2) har undervist på læsekurser for voksne, og som tillige har bestået et af Undervisningsministeriet godkendt suppleringskursus.

§ 26. For at kunne varetage undervisning i FVU-matematik skal den pågældende have bestået fagmodul 1 og 2 i den pædagogiske diplomuddannelse, undervisning i læsning og matematik for voksne, eller have tilsvarende kvalifikationer.

Stk. 2. Undervisningen i FVU-matematik kan desuden varetages af lærere, der har bestået en af Undervisningsministeriet godkendt læreruddannelse i FVU-matematik.

§ 27. Uddannelses- og erhvervsvejledere skal have de nødvendige forudsætninger for at vejlede.

§ 28. Voksenuddannelsescenteret afholder inden for driftsoverenskomstens rammer undervisningsudgifter til fornøden efter- og videreuddannelse af ledere eller undervisere efter denne lov.

§ 29. Forberedende voksenundervisning, herunder undervisning der gennemføres lokalt på virksomheder m.v., skal foregå i tidssvarende og egnede lokaler med fornødent udstyr.

Stk. 2. Udstyret skal muliggøre, at it kan inddrages i undervisningen som redskab, og at it kan integreres i undervisningen.

Stk. 3. For undervisning, der gennemføres lokalt på virksomheder m.v., afholdes udgifterne til lokaler og udstyr af den pågældende virksomhed m.v.

Kapitel 7

Tilsyn og klage

§ 30. Undervisningsministeriet fører pædagogisk, retligt og økonomisk tilsyn med forberedende voksenundervisning, der udbydes inden for voksenuddannelsescentrets tilbud. Undervisningsministeriet kan indhente alle oplysninger om undervisningen, drift og øvrig virksomhed vedrørende forberedende voksenundervisning til brug for udøvelsen af tilsynet.

Stk. 2. Undervisningsministeriet fører pædagogisk og retligt tilsyn med forberedende voksenundervisning, der udbydes af uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

Stk. 3. Undervisningsministeriet fører tilsyn med prøver ved forberedende voksenundervisning.

§ 31. Deltageren kan indbringe afgørelser, som træffes af lederen af voksenuddannelsescenteret eller driftsoverenskomstparten, for Undervisningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål.

Stk. 2. Klagefristen er 3 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt klageren. Undervisningsministeriet træffer afgørelse om at dispensere fra fristen, når usædvanlige forhold begrunder det.

Stk. 3. Klagen indgives til lederen. Lederen udarbejder en udtalelse om klagen og giver klageren lejlighed til inden for en frist af 2 uger at fremkomme med eventuelle kommentarer til udtalelsen. Lederen videresender klagen til Undervisningsministeriet sammen med udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

Stk. 4. Afgørelser, som træffes af lederen, skal indeholde vejledning om klageadgang og klagefrist.

Stk. 5. Voksenuddannelsescentres afgørelser vedrørende driftsoverenskomster kan ikke indbringes for anden myndighed.

Kapitel 8

Forskellige regler

§ 32. Undervisningsministeriet kan yde tilskud til opsøgende konsulentvirksomhed inden for forberedende voksenundervisning.

Stk. 2. Undervisningsministeriet kan

1) yde tilskud til efter- og videreuddannelse af ledere, lærere og andre ansatte, der varetager ledelses- og undervisningsopgaver ved forberedende voksenundervisning og

2) iværksætte forsøg og yde tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde inden for forberedende voksenundervisning, herunder til landsdækkende erfaringsopsamling og -formidling.

Stk. 3. Undervisningsministeriet kan bemyndige voksenuddannelsescentret til at fordele og administrere ministeriets tilskud i henhold til stk. 1.

Stk. 4. For tilskud omfattet af stk. 2 sker udbetaling, regnskabsaflæggelse og revision efter ministeriets bestemmelse.

§ 33. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelser af bekendtgørelsen for at fremme forsøgs- og udviklingsarbejde. Samtidig med godkendelsen fastsætter ministeriet forsøgs- eller udviklingsvirksomhedens varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Undervisningsministeriet træffer afgørelse om at dispensere fra bekendtgørelsen, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

§ 34. Undervisningsministeriet kan fra voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter kræve alle oplysninger om forberedende voksenundervisning , herunder om prøver, til brug ved varetagelsen af ministeriets opgaver.

Stk. 2. Undervisningsministeriet kan kræve oplysningerne meddelt i elektronisk form og i et bestemt format samt med angivelse af CPR-nummer for deltagere i undervisning og prøver. Undervisningsministeriet kan kræve oplysningerne fra driftsoverenskomstparterne indsendt gennem voksenuddannelsescentret.

Kapitel 9

Ikrafttræden m.v.

§ 35. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1374 af 15. december 2005 om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning ( FVU-bekendtgørelsen ) ophæves.

Undervisningsministeriet, den 19. juli 2007

Bertel Haarder

/Finn ChristensenBilag

Indholds- og bilagsfortegnelse

Kapitel 1

Overordnede og generelle regler

§§ 1 og 2

Kapitel 2

Undervisning og prøver samt uddannelses- og erhvervsvejledning

§§ 3-11

Kapitel 3

Optagelse til og deltagelse i undervisningen m.v.

§§ 12-13

Kapitel 4

Udbud m.v.

§§ 14-18

Kapitel 5

Uddannelsesinstitutioner og driftsoverenskomster m.v.

§§ 19-23

Kapitel 6

Leder- og lærerkvalifikationer, lokaler m.v.

§§ 24-29

Kapitel 7

Tilsyn og klage

§§ 30 og 31

Kapitel 8

Forskellige regler

§§ 32-34

Kapitel 9

Ikrafttræden m.v.

§ 35

 

 

 

Bilag 1

Uddannelses- og erhvervsvejledning

 

Bilag 2

Fagbeskrivelser for FVU-læsning

 

Bilag 3

Fagbeskrivelser for FVU-matematik

 

Bilag 4

Prøvebeskrivelser for FVU-læsning

 

Bilag 5

Prøvebeskrivelser for FVU-matematik

 

 Bilag 1

Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning
( FVU-bekendtgørelsen )

UDDANNELSES- OG

ERHVERVSVEJLEDNING

1. Uddannelses- og erhvervsvejledningens formål

Formålet med uddannelses- og erhvervsvejledningen er at sikre, at deltageren får vejledning og information om FVU og om relevante uddannelses- og erhvervsmuligheder efter FVU, herunder deltagerens muligheder for at deltage i voksen- og videreuddannelsestilbud, f.eks. almen voksenuddannelse ( avu ), arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og grunduddannelse for voksne (GVU).

2. Vejledernes opgaver

Vejledernes opgaver er især

· vejledning om indhold og tilrettelæggelse af FVU,

· vejledning om uddannelses- og erhvervsvalg efter FVU,

· vejledning til andet relevant undervisningstilbud ( ordblindeundervisning, danskuddannelse til voksne udlændinge, almen voksenuddannelse, undervisningstilbud til tosprogede på arbejdsmarkedsuddannelserne m.v.), hvor FVU vurderes ikke at være det rette tilbud,

· vejledning om undervisningsmæssige, økonomiske, sociale og personlige spørgsmål, herunder muligheder for økonomisk støtte under og efter FVU,

· vejledning om studieteknik og om deltagelse i prøver,

· udadvendt virksomhed, herunder kontakt til arbejdsmarkedet og vejledningsopgaver i forbindelse med uddannelsesplanlægning,

· samarbejde med vejledere og lærere ved uddannelsesinstitutionen samt andre vejledere med relation til deltageren,

· deltagelse i lokalt og regionalt vejledersamarbejde og

· medvirken ved udformning af uddannelsesinstitutionens informationsmateriale.

 Bilag 2

Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning
( FVU-bekendtgørelsen )

FVU-LÆSNING

Fagbeskrivelser for FVU-læsning

1. Trin 1

1.1 Formål

Formålet med undervisningen er, at deltageren udvikler sit mundtlige ordkendskab og tilegner sig de nødvendige basale færdigheder og strategier i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Formålet er endvidere, at deltageren opnår indsigt i hvilke læse-, stave- og skriveopgaver, der stilles til deltageren i hverdagen.

1.2 Mål

Undervisningens mål er, at deltageren kan

· benytte læse- og staveteknikker, der er baseret på lydlige enheder,

· finde ordets rod ( rodmorfemet ) i velkendt ordmateriale,

· genkende hyppigt forekommende uregelmæssige ord,

· søge enkle oplysninger i hverdagstekster,

· læse enkle, sammenhængende tekster og

· skrive korte tekster til eget brug.

1.3 Indhold

Undervisningen omfatter læsning, stavning og skriftlig fremstilling.

Der arbejdes med:

· Lydfølgeregler :

læsning og stavning af lydrette ord og

regler for stavelsesdeling.

· Orddannelse:

identifikation af ordets rod i bøjede former af ord og

sammensatte ords betydningsstruktur.

· Ordkendskab :

mundtligt: sproglig kreativitet og nuanceret sprogbrug og

skriftligt: hyppigt forekommende uregelmæssige danske ord.

· Læseforståelse:

læseformål, forventninger til teksten ud fra det givne læseformål og muligheder for at inddrage egne erfaringer i forståelse af teksten ( læseforberedende aktiviteter),

læsning som informationssøgning og

læsning af enkle, sammenhængende tekster.

· Skriftlig fremstilling:

skriveformål, redskaber til fastholdelse af tanker og ideer ( skriveforberedende aktiviteter) og

skrivning som et middel til at fastholde et indhold i enkel form.

· Brug af skrevne tekster i hverdagen:

deltagerens oplevede og faktiske behov for læsning og skrivning og

deltagerens nuværende læsevaner.

1.4 Tilrettelæggelse

Deltagere med ringe læsefærdigheder kan med fordel tilbydes hjælp til tekstlæsning, f.eks. oplæsningsstøtte fra læreren, syntetisk tale eller lydbånd, da undervisningen primært skal sigte mod læsemotiverende aktiviteter og tilegnelse af basale læse- og stavefærdigheder på et lydligt grundlag.

2. Trin 2

2.1 Formål

Formålet med undervisningen er, at deltageren får automatiseret allerede indlærte færdigheder gennem læsning og skrivning af sammenhængende tekster, udvikler en aktiv indstilling til læsning og får indsigt i forholdet mellem skriftsproglige krav i hverdagen og egen skrift-sproglig kompetence.

2.2 Mål

Undervisningens mål er, at deltageren

· kan udnytte lydfølgeregler, der afhænger af de omgivende bogstaver i læsning og stavning (kontekstafhængige lydfølgeregler ),

· har kendskab til ordklasserne navneord, udsagnsord og tillægsord og til disses bøjning,

· kan udnytte en læseteknik, der er baseret på betydningsenheder (morfemer),

· har udviklet sit kendskab til ord af udenlandsk oprindelse (låneord), der forekommer i hverdagstekster,

· kan skrive sammenhængende tekster og

· kan læse sammenhængende tekster med rimelig hastighed og forståelse.

2.3 Indhold

Undervisningen omfatter læsning, stavning og skriftlig fremstilling.

Der arbejdes med:

· Lydfølgeregler :

– lydfølgeregler, der afhænger af de andre bogstaver i ordet (kontekstafhængige lydfølgeregler )

· Orddannelse:

ordklasserne navneord, udsagnsord og tillægsord,

genkendelse af ordets betydningsenhed ( rodmorfem ) og bøjningsendelse

og

– de enkelte bøjningsendelsers betydning.

· Ordkendskab :

mundtligt: betydningsindhold og udtale af ord af udenlandsk oprindelse fra den enkelte deltagers hverdag og

skriftligt: umiddelbar ordgenkendelse af ord af udenlandsk oprindelse, der er nødvendige for den enkelte deltagers flydende læsning.

· Læseforståelse:

forståelsesprocesser før, under og efter læsning af længere, sammenhængende tekster.

· Skriftlig fremstilling:

korte instruktioner og arbejdsgange og

skrivning og bearbejdning af sammenhængende tekst af såvel indhold som form.

· Brug af skrevne tekster i hverdagen:

forholdet mellem skriftsproglige krav i hverdagen og deltagernes skriftsproglige kompetence, arbejdsindsats og strategier til at klare de skriftsproglige krav i hverdagen.

3. Trin 3

3.1 Formål

Formålet med undervisningen er, at deltageren forbedrer eller udvikler sit kendskab til ords grammatiske sammenhæng og til forskellige teksttypers karakteristika og bevidstgøres om, hvordan denne viden kan støtte læsning, skrivning og stavning af forskellige tekster.

3.2 Mål

Undervisningens mål er, at deltageren

· har kendskab til avancerede lydfølgeregler på dansk,

· har kendskab til reglen om, at samme betydningsenhed staves ens i forskellige ord (tegnkonstansprincippet),

· har kendskab til betydning og stavemåde af uregelmæssige ord af udenlandsk oprindelse (låneord),

· har kendskab til sætningsbygning og ords grammatiske sammenhæng,

· har kendskab til forskellige teksttyper og deres karakteristika,

· kan benytte forskellige læsestrategier i forhold til læseformål og teksttype,

· kan vurdere læseudbyttet ud fra et bestemt læseformål og

· kan udnytte viden om teksttyper og afsender-/modtagerforhold i udformningen af forskellige tekster.

3.3 Indhold

Undervisningen omfatter læsning, stavning og skriftlig fremstilling.

Der arbejdes med:

· Lydfølgeregler :

stavning af et bredt udvalg af ord, der indeholder avancerede lydfølgeregler.

· Orddannelse:

reglen om, at samme betydningsenhed staves ens i forskellige ord og

betydningen af letgennemskuelige forstavelser og afledningsendelser.

· Ordkendskab :

mundtligt: ord, begreber og faste udtryk, der er knyttet til forskellige typer skriftsprog,

og

skriftligt: genkendelse af uregelmæssige ord af udenlandsk oprindelse, der kræver ordspecifik viden.

· Læseforståelse:

forskellige teksttyper og deres karakteristika,

forskellige strategier til forskellige tekster og læseformål og

læsekontrollerende aktiviteter og redskaber.

· Skriftlig fremstilling:

udformning og opsætning af forskellige teksttyper,

beskrivelse af samme indhold i forskellige teksttyper og med forskellige synsvinkler og

sætningsbygning og ords grammatiske sammenhæng.

· Brug af skrevne tekster i hverdagen:

fleksible strategier i forhold til bestemte teksttyper og læseformål.

4. Trin 4

4.1 Formål

Formålet med undervisningen er, at deltageren primært udvikler skriftsproglige færdigheder og teknikker, der kan støtte tilegnelse af ny viden i relation til erhverv, uddannelse eller interesseområde.

4.2 Mål

Undervisningens mål er, at deltageren

· kan læse, stave og udtale relevante ord inden for deltagerens fag- eller interesseområde,

· har kendskab til relevante udenlandske betydningsenheder (morfemer),

· har kendskab til betydningen af relevante fagord,

· har kendskab til struktur og opbygning af tekster i fagbøger,

· kan uddrage væsentlige elementer i en faglig beskrivelse,

· skriftligt kan formidle et fagligt indhold og

· har kendskab til hjælpemidler, metoder og aktiviteter til fremme for studieudbytte.

4.3 Indhold

Undervisningen omfatter læsning, stavning og skriftlig fremstilling.

Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes kommende eller nuværende erhverv, uddannelse eller fritidsinteresse og de heraf følgende læse- og skriveopgaver.

Der arbejdes med:

· Lydfølgeregler :

relevante udenlandske lydfølgeregler i ord inden for deltagerens fag- eller interesse- område.

· Orddannelse:

identifikation, beskrivelse og stavning af relevante udenlandske betydningsenheder.

· Ordkendskab :

mundtligt: kendskab til betydninger af fagord eller emnerelaterede ord og fraser og

skriftligt: læsning og stavning af fagspecifikt ordmateriale.

· Læseforståelse:

studielæsning,

læseevaluerende aktiviteter.

· Skriftlig fremstilling:

udarbejdelse af tekster med fagligt indhold inden for et bestemt emne,

brug af forskellige figurer og tabeller og

tekstens sproglige sammenhæng.

· Brug af skrevne tekster i hverdagen:

metoder og aktiviteter til fremme for studieudbytte.

I løbet af undervisningen udarbejder deltageren inden for et selvvalgt emne en skriftlig opgave med et omfang af indtil 5 normalsider. Desuden udarbejder og fremlægger deltageren inden for et selvvalgt emne et mundtligt indlæg af 5-10 minutters varighed.

Deltageren arbejder med læse- og staveopgaver, der er særligt relevante inden for et bestemt fagområde, og en stor del af undervisningen består af selvstudium inden for et afgrænset emne. Læreren fungerer som konsulent og giver generelle anvisninger for litteratursøgning, hjælp til emneafgrænsning og løbende vejledning i forbindelse med de enkelte faser i tilegnelse og formidling af et fagligt stofområde.Bilag 3

Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning
( FVU-bekendtgørelsen )

FVU-MATEMATIK

Fagbeskrivelse for FVU-matematik

Formålet med undervisningen i talforståelse, regning og basale matematiske begreber ( FVU-matematik ) er at sikre deltagerne mulighed for at afklare, forbedre og supplere deres funktionelle regne- og matematikfærdigheder. Undervisningen skal give deltagerne øgede muligheder for at kunne overskue, behandle og producere matematikholdige informationer og materialer.

På både trin 1 og trin 2 gælder følgende:

Undervisningens mål er, at deltagerne udvikler de funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser, alle voksne i samfundet principielt har brug for at have ( numeralitet ). .

Undervisningens indhold beskrives ved et dynamisk samspil mellem en række aktiviteter, forskellige typer data og medier samt udvalgte matematiske begreber og operationer.

Undervisning tilrettelægges i de forskellige sammenhænge, hvori matematikken inddrages og anvendes (kontekster).

Mål og indhold konkretiseres med deltageren i centrum. Dialogen benyttes til at afklare deltagernes baggrund, forudsætninger og perspektiver.

Der arbejdes med problemstillinger og metoder, der så vidt muligt er autentiske i forhold til den valgte kontekst. Relevansen af undervisningens indhold tydeliggøres ved konkrete forbindelser til aktiviteter uden for undervisningssituationen.

Der anvendes forskellige samarbejdsformer, materialer og medier i undervisningen, således at der ved etablering og brug af begrebsforståelse bliver taget højde for deltagernes forskellige måder at lære på.

Deltagernes egne korrekte metoder til beregning og løsning af konkrete opgaver anvendes og synliggøres i undervisningen.

FVU-matematik er opdelt i to trin:

Trin 1: Tal og størrelser

Trin 2: Mønstre og sammenhænge , der desuden omfatter de faglige områder form og dimension samt data og chance.

1. Trin 1 - Tal og størrelser

1.1 Formål

Formålet med undervisningen er, at deltagerne udvikler deres numeralitet ved at afklare, forbedre og supplere deres talforståelse og funktionelle regnefærdigheder i forhold til praktiske formål og personlig organisering i hverdagen. Undervisningen skal give deltagerne mulighed for at udvikle deres matematiske opmærksomhed i forhold til at kunne overskue, behandle, vurdere og producere matematikholdige informationer og materialer samt at kunne kommunikere herom.

1.2 Mål

Undervisningens mål er, at deltagerne kan

– aflæse, vurdere og sammenligne numeriske data, numre og koder

– læse og forstå information i enkle tabeller

– sammenligne, ordne og afrunde tal og størrelser

– anslå antal samt afstande, højder, rummål, vægt og tid ud fra en fornemmelse for måleenhederne (cm/m; dl/l; g/kg; sek /min)

– addere, subtrahere, multiplicere og dividere hele tal og decimaltal med benævnelser samt vurdere/kontrollere resultatet med eller uden hjælpemidler

– tælle og måle både præcist og ved overslag beregne antal, længde, højde og afstande, vægt, materialer, tid og beløb

– omsætte mål for længde (cm/m), vægt (g/kg), tid (min/time og dag/uge) og rummål (dl/l)

– opstille regnestykke til behandling af enkle kvantificerbare spørgsmål.

1.3 Indhold

Undervisningen omfatter følgende:

Aktiviteter:

– tælle (aflæse, nummerere, sortere, sammenligne, beregne)

– måle (opmåle, veje, sammenligne, beregne, omsætte, ordne)

– lokalisere (angive sted, tid og retning)

– spille (følge regel og strategi)

Data og medier:

– antal, tid, priser, rabat, svind, vægt, temperatur, rummål, længde, afstand, numre, dato

– skriftlig information og kommunikation (informerende og instruerende tekster, opslags- og udfyldningstekster); mundtlig information og kommunikation; konkrete materialer

Matematiske operationer og begreber:

– mængdetal, ordenstal samt koder og numre

– større, mindre, lig med, ens og forskellig fra

– positionssystemet

– enheder (m, liter, kg, kr., time) og omsætning

– addition, subtraktion, multiplikation, division af hele tal og decimaltal med brug af hjælpemidler

– særlige tal og sammenhænge til brug ved hovedregning og overslag

– særlige brøker (1/4, 1/2, ¾) og procenter (10 pct., 25 pct., 50 pct.)

– længde, højde, bredde og omkreds.

1.4 Tilrettelæggelse

Undervisningen tilrettelægges primært i hverdags- og samfundsmæssige kontekster.

Undervisningen skal give deltagerne mulighed for at afklare og præcisere deres opfattelser og holdninger i forhold til matematik.

2. Trin 2 - Mønstre og sammenhænge

2.1 Formål

Formålet med undervisningen er, at deltagerne videreudvikler deres numeralitet. Deltagerne skal desuden udvikle deres funktionelle færdigheder i at kunne fortolke, producere og reflektere over talmæssige, statistiske og grafiske informationer samt at kunne kommunikere herom. Formålet er endvidere, at deltagerne videreudvikler deres matematiske opmærksomhed blandt andet med henblik på eventuel videre uddannelse.

2.2 Mål

Undervisningens mål er, at deltagerne kan

– aflæse, sammenligne og vurdere angivelser af længde, areal og rummål

– måle og beregne arealer og rumfang (præcist og ved overslag)

– genkende og tegne geometriske figurer (trekant, firkant, cirkel)

– omsætte inden for metersystemet i relevante sammenhænge

– læse og forstå information i enkle tabeller og grafer

– indsamle og bearbejde data ved brug af simple statistiske metoder

– blive opmærksomme på om data er repræsentative

– læse og forstå angivelser af chance og risiko

– regne med og vurdere forholdstal og procent i relevante sammenhænge

– anvende simple matematiske konventioner, der bruges i relevante videreuddannelser

– opstille regneudtryk til behandling af enkle kvantificerbare spørgsmål.

2.3 Indhold

Undervisningen omfatter følgende:

Aktiviteter:

– tælle (aflæse, nummerere, sortere, sammenligne, klassificere, kombinere, beregne)

– måle (opmåle, veje, sammenligne, beregne, omsætte, ordne)

– designe (tegne, konstruere, kombinere, kopiere, sammenligne)

– lokalisere (angive tid, sted og retning, identificere, sammenligne, omsætte i metersystemet)

– spille (forudsige, følge samt opstille regler og strategier)

– forklare (klassificere, identificere, sammenligne, beregne, fremstille tabel og diagram).

Data og medier:

– valuta, rente, pris, rabat, svind, vægt, temperatur, afstand, retning, point, diagram, figurer, datasæt, sandsynlighed, numre, tid, dato

– skriftlig information og kommunikation (informerende og instruerende tekster, opslags- og udfyldningstekster), mundtlig information og kommunikation samt konkrete materialer.

Matematiske operationer og begreber:

– forholdstal og proportionalitet

– enkle formler fra en hverdagssammenhæng

– enhedssystemer og målestoksforhold

– trekant, firkant, cirkel, kasse, cylinder

– symmetri i mønstre

– areal og rumfang af flader og rumlige figurer fra hverdagen

– koordinatsystem og simple grafer

– søjle- og cirkeldiagram

– gennemsnit og spredning

– simpel kombinatorik.

2.4 Tilrettelæggelse

Undervisningen tilrettelægges primært i hverdags-, samfunds- og uddannelsesmæssige kontekster.

Undervisningen tilrettelægges således, at den udvikler deltagernes selvstændighed i arbejdet med aktiviteter, data og medie samt matematiske begreber og operationer.Bilag 4

Prøvebeskrivelser for FVU-læsning

FVU-LÆSNING

Prøvebeskrivelser for FVU-læsning

1. Indhold og vurderingskriterier

På alle trin omfatter prøven

· stavning,

· læseteknik,

· læseforståelse og

· skriftlig fremstilling.

1.1. Trin 1

Prøvens indhold er

· i stavning: at stave lydrette ord,

· i læseteknik: at opdele lydrette ord i stavelser,

· i læseforståelse: at identificere faktuelle oplysninger i enkle hverdagstekster og

· i skriftlig fremstilling:

– at udforme en tekst i listeform og

– at fremstille en kort uformel, personlig tekst.

Ved vurdering af prøvebesvarelsen lægges der vægt på, hvorvidt prøvedeltageren kan

· benytte læse- og staveteknikker, der er baseret på lydlige enheder,

· søge enkle oplysninger i hverdagstekster,

· læse enkle, sammenhængende tekster og

· skrive korte tekster til eget brug.

1.2. Trin 2

Prøvens indhold er

· i stavning: at stave ord, der er omfattet af kontekstafhængige lydfølgeregler,

· i læseteknik: at opdele sammensatte og bøjede ord i betydningsenheder (morfemer),

· i læseforståelse:

– at identificere faktuelle oplysninger i teksten,

– at danne logiske følgeslutninger på basis af informationer i teksten og

– at sammenholde informationer på tværs af teksten og

· i skriftlig fremstilling:

– at nedskrive oplysninger eller elementer i en logisk rækkefølge på baggrund af tekst og

– at fremstille en kortere sammenhængende tekst om en personligt oplevet hændelse.

Ved vurdering af prøvebesvarelsen lægges der vægt på, hvorvidt prøvedeltageren

· kan udnytte lydfølgeregler, der afhænger af de omgivende bogstaver i læsning og stavning (kontekstafhængige lydfølgeregler ),

· har kendskab til ordklasserne navneord, udsagnsord og tillægsord og til disses bøjning,

· kan udnytte en læseteknik, der er baseret på betydningsenheder (morfemer),

· kan skrive sammenhængende tekster og

· kan læse sammenhængende tekster med rimelig hastighed og forståelse.

1.3 Trin 3

Prøvens indhold er

· i stavning: at stave komplekse ord, der forudsætter viden om morfologisk betingede stavemønstre,

· i læseteknik: at markere det syntaktisk og/eller grammatisk korrekte ord i sætninger,

· i læseforståelse:

– at identificere faktuelle oplysninger i teksten,

– at danne logiske følgeslutninger på basis af informationer i teksten og

– at sammenholde informationer på tværs af teksten og eventuelt på tværs af teksttyper og

· i skriftlig fremstilling:

– at udfylde et skema, en blanket eller lignende og

– at fremstille en tekst med en bestemt synsvinkel.

I vurdering af prøvebesvarelsen lægges der vægt på, hvorvidt prøvedeltageren

· har kendskab til reglen om, at samme betydningsenhed staves ens i forskellige ord (tegnkonstansprincippet),

· har kendskab til betydning og stavemåde af uregelmæssige ord af udenlandsk oprindelse (låneord),

· har kendskab til sætningsbygning og ords grammatiske sammenhæng,

· har kendskab til forskellige teksttyper og deres karakteristika,

· kan benytte forskellige læsestrategier i forhold til læseformål og teksttype,

· kan udnytte viden om teksttyper og afsender-/modtagerforhold i udformningen af forskellige tekster,

· har færdigheder i at læse informerende og/eller instruerende tekster med udbytte og

· har acceptable skriftsproglige færdigheder.

1.4 Trin 4

Prøvens indhold er

· i stavning: at stave ord med udenlandske stavemønstre,

· i læseteknik: at markere det semantisk korrekte ord i en kontekst,

· i læseforståelse:

– at identificere faktuelle oplysninger i teksten,

– at danne logiske følgeslutninger på basis af informationer i teksten,

– at sammenholde informationer på tværs af teksten eller eventuelt på tværs af tekster og

– at udnytte informationer i grafer, tabeller eller figurer og

· i skriftlig fremstilling:

– at fremstille en kort ledsagetekst til en tabel, figur eller graf og

– at fremstille en tekst med et fagligt indhold.

Ved vurdering af prøvebesvarelsen lægges der vægt på, hvorvidt prøvedeltageren

· har kendskab til relevante udenlandske betydningsenheder (morfemer),

· har kendskab til betydningen af relevante fagord,

· har kendskab til struktur og opbygning af tekster i fagbøger,

· kan uddrage væsentlige elementer i en faglig beskrivelse,

· skriftligt kan formidle et fagligt indhold og

· har kendskab til hjælpemidler, metoder og aktiviteter til fremme for studieudbytte.

2. Prøveoplæg

På alle trin omfatter prøveoplægget

· opgavesæt 1 bestående af opgaver i stavning, læseteknik og læseforståelse og

· opgavesæt 2 bestående af opgaver i skriftlig fremstilling.

3. Prøvetid

På trin 1 er prøvetiden 1 time og 45 minutter fordelt med

· 45 minutter til besvarelse af opgavesæt 1,

· 15 minutters pause og

· 45 minutter til besvarelse af opgavesæt 2.

På trin 2, 3 og 4 er prøvetiden 2 timer og 15 minutter fordelt med

· 45 minutter til besvarelse af opgavesæt 1,

· 15 minutters pause og

· 1 time og 15 minutter til besvarelse af opgavesæt 2.

4. Tilladte hjælpemidler

På alle trin

· skal opgavesæt 1 besvares uden brug af hjælpemidler og

· kan der ved besvarelse af opgavesæt 2 bruges de ordbøger, der har været brugt i undervisningen, og som stilles til rådighed ved prøven af uddannelsesinstitutionen.Bilag 5

Prøvebeskrivelser for FVU-matematik

FVU-MATEMATIK

1. Indhold og vurderingskriterier

Der anvendes i alle opgaver autentisk matematikholdigt materiale. De tilhørende prøvespørgsmål skal tage deres afsæt i sammenhænge, der vedrører dagligdags begivenheder.

Prøverne integrerer fagbeskrivelsens »aktiviteter«, »data og medier« samt »matematiske operationer og begreber« og omfatter et repræsentativt udsnit af indholdet i de enkelte trin.

I prøverne indgår opgaver, hvori prøvedeltageren skal

· identificere, vurdere og bearbejde matematikholdige informationer f.eks. tabeller og diagrammer fra aviser, offentlige papirer og forbrugeroplysende magasiner,

· identificere og bearbejde matematikholdige informationer i relation til forskellige materialer og situationer f.eks. køb og salg, varedeklarationer, takster, lister, og opskrifter,

· aflæse og regne med tid f.eks. i relation til køreplan, kalender og arbejdstid,

· angive retning og beregne afstand i forbindelse med læsning af kort,

· sammenligne, vurdere og anslå mål af bygninger, broer m.m. ud fra billeder eller andre præsentationer,

· tælle, genskabe og tegne elementer i mønstre ud fra givet oplæg,

· udfylde matematikholdige dokumenter f.eks. girokort og formularer,

· aflæse instrumenter og anvende informationerne i beregninger og

· omsætte informationer og eksempler til nye beregninger, regnestykker og regneudtryk.

1.1 Trin 1

Ved vurdering af besvarelsen lægges der vægt på, hvorvidt prøvedeltageren kan

· aflæse, vurdere og sammenligne numeriske data, numre og koder,

· læse og forstå information i enkle tabeller,

· sammenligne, ordne og afrunde tal og størrelser,

· anslå antal samt afstande, højder, rummål, vægt og tid ud fra en fornemmelse for måleenhederne,

· addere, subtrahere, multiplicere og dividere hele tal og decimaltal med benævnelser samt vurdere/kontrollere resultatet med eller uden hjælpemidler,

· tælle og måle samt præcist og ved overslag beregne antal, længde, højde og afstande, vægt, tid og beløb,

· omsætte hverdagsrelevante måleenheder for længde, tid og rummål og

· opstille regnestykke til behandling af enkle kvantificerbare spørgsmål.

1.2 Trin 2

Ved vurdering af besvarelsen lægges der vægt på, hvorvidt deltageren kan

· aflæse, sammenligne og vurdere angivelser af længde, areal og rummål,

· måle og beregne arealer og rumfang både præcist og ved overslag,

· genkende og tegne simple geometriske figurer,

· omsætte inden for metersystemet i relevante sammenhænge,

· læse og forstå information i enkle tabeller og grafer,

· bearbejde data ved brug af simple statistiske metoder,

· regne med og vurdere forholdstal og procent i relevante sammenhænge,

· anvende simple matematiske konventioner, der bruges i relevante videreuddannelser, og

· opstille regneudtryk til behandling af enkle kvantificerbare spørgsmål.

2. Prøveoplæg

På begge trin omfatter prøven ét opgavesæt. Til opgaverne vil det tilhørende autentiske materiale være trykt.

3. Prøvetid

På trin 1 er prøvetiden 1 time og 30 minutter.

På trin 2 er prøvetiden 2 timer.

4. Tilladte hjælpemidler

Det er tilladt at anvende alle hjælpemidler.