Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Almindelige bestemmelser

Kapitel 2   Lønrefusion

Kapitel 3   Tilskud til befordringsudgifter

Kapitel 4   Mobilitetsfremmende ydelser

Kapitel 5   Skolepraktik m.v.

Kapitel 5 a   Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse m.v.

Kapitel 6   Præmiering af ekstra praktikpladser

Kapitel 7   Arbejdsgiverbidrag

Kapitel 7 a   Tilbagebetaling og udpantningsret

Kapitel 8   Forskellige bestemmelser

Kapitel 9   Ikrafttrædelses- og overgangsregler

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Herved bekendtgøres lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 5. juli 2006, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 1538 af 20. december 2006, lov nr. 1596 af 20. december 2006, § 38 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, § 2 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og § 78 i lov nr. 562 af 6. juni 2007. Den bekendtgjorte lovtekst gælder, jf. § 3 i lov nr. 1538 af 20. december 2006, § 47 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, og § 49, stk. 2, i lov nr. 562 af 6. juni 2007, først fuldt ud fra 1. januar 2008.

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Arbejdsgivernes Elevrefusion er en selvejende institution, der har til formål at administrere refusions- og tilskudsordninger, der skal medvirke til at skaffe det fornødne antal praktikpladser for uddannelsessøgende.

Stk. 2. Arbejdsgivernes Elevrefusion bidrager endvidere til finansiering af godtgørelse i henhold til lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt befordringsudgifter og udgifter til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

§ 2. Loven omfatter alle arbejdsgivere, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Undtaget fra loven er religiøse samfund, der er fritaget for afgiftspligt i medfør af § 2 a, stk. 1, nr. 1, i lov om afgift af lønsum m.v. samt Julemærkefonden. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion fastsætte regler om fremgangsmåden ved ansøgning om at blive undtaget fra loven.

§ 3. Arbejdsgivernes Elevrefusion ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 16 andre medlemmer. Heraf udpeger Dansk Arbejdsgiverforening 4, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger 1, Landsorganisationen i Danmark 5, staten 1, kommunerne 1, regionsrådene i forening 1, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd 1, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 1 og Centralorganisationernes Fællesudvalg 1. Udpegning af medlemmer sker efter reglerne i lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den statslige forvaltning.

Stk. 2. Bestyrelsen udpeger selv sin formand, som ikke må have tilknytning til en arbejdsgi­ver- eller arbejdstagerorganisation. Formandens stemme er udslaggivende i tilfælde af stemmelighed.

Stk. 3. Bestyrelsens formand og øvrige medlemmer udpeges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ingen kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 67. år.

Stk. 4. Såfremt de i stk. 1 nævnte udpegningsberettigede ikke afgiver indstilling i overensstemmelse med reglerne for udpegning i stk. 1 og 3, kan undervisningsministeren beslutte, at bestyrelsen kan fungere uden de pågældende medlemmer.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for institutionens administration.

Stk. 6. Bestyrelsen kan overlade administrationen til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Kapitel 2

Lønrefusion

§ 4. Arbejdsgivernes Elevrefusion yder refusion til de i § 2 nævnte arbejdsgivere, der i henhold til uddannelsesaftale har udbetalt løn under skoleophold til elever under erhvervsuddannelse i overensstemmelse med lovgivningen for disse uddannelser og til elever under uddannelser, der efter beslutning truffet af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion kan sidestilles med erhvervsuddannelser.

Stk. 2. Refusion ydes ikke, såfremt der for arbejdsgiveren udføres produktivt arbejde som led i skoleopholdene af et omfang svarende til den udbetalte løn.

Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion fastsætter betingelserne for udbetaling af refusionsbeløb, herunder nærmere betingelser for anvendelse af en særlig sats for voksne elever, samt regler om helt eller delvist bortfald af lønrefusion, når arbejdsgiveren samtidig modtager støtte til praktikpladsen i henhold til anden lovgivning.

§ 5. Taksterne for lønrefusion fastsættes i de årlige finanslove efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Stk. 2. Staten afholder en del af de udgifter til lønrefusion efter stk. 1, som vedrører valgfri supplerende undervisning, der er studieforberedende, i en erhvervsuddannelses grundforløb og hovedforløb, jf. § 24, stk. 3 og 4, i lov om erhvervsuddannelser. Statens tilskud beregnes med en sats svarende til SU-stipendiesatsen for udeboende, der er fyldt 20 år, og udbetales kvartalsvis til Arbejdsgivernes Elevrefusion. Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion nærmere regler om ordningen, herunder om revisorattestation af oplysninger fra skolerne.

Kapitel 3

Tilskud til befordringsudgifter

§ 6. Arbejdsgivernes Elevrefusion yder tilskud til befordringsudgifter, som arbejdsgiveren har afholdt i forbindelse med elevens skoleophold. Beløbene ydes for elever i erhvervsuddannelser og i uddannelser, der efter § 4, stk. 1, er sidestillet med erhvervsuddannelser.

Stk. 2. Tilskuddet til befordringsudgifter, herunder befordringsudgifter, der afholdes for andre elever i medfør af § 12, kan højst udgøre 80 pct. af de af arbejdsgiveren afholdte udgifter.

§ 7. I uddannelsesområder eller dele af et uddannelsesområde vil der kunne indgås kollektive overenskomster mellem uddannelsesområdets arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer vedrørende befordringsgodtgørelse til elever under erhvervsuddannelse, som arbejdsgiveren har afholdt i forbindelse med uddannelse af disse elever. Hvis sådanne overenskomster findes inden for uddannelsesområdet eller dele af uddannelsesområdet, skal de heri fastsatte ydelser udredes af alle arbejdsgivere inden for området.

§ 7 a. Hvis en elev på grund af arbejdsgiverens konkurs, virksomhedsophør eller dødsfald ikke har mulighed for at få udbetalt overenskomstmæssig befordringsudgift, jf. §§ 6 og 7, udbetaler Arbejdsgivernes Elevrefusion beløbet til eleven efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 15.

Stk. 2. Indtil anden uddannelsesaftale måtte blive indgået, dækker Arbejdsgivernes Elevrefusion endvidere i de i stk. 1 nævnte situationer elevers krav på refusionsberettiget løn, jf. § 4, stk. 1, og feriegodtgørelse under igangværende skoleophold ud over den periode, Lønmodtagernes Garantifond udbetaler erstatning for, jf. lov om Lønmodtagernes Garantifond.

Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion kan fastsætte nærmere retningslinjer for anmeldelse af krav i henhold til stk. 2, herunder frist for indgivelse af anmeldelse, samt for dokumentation af kravet og udbetaling af pengene.

Kapitel 4

Mobilitetsfremmende ydelser

§ 8. Med henblik på indgåelse af uddannelsesaftaler vedrørende erhvervsuddannelser yder Arbejdsgivernes Elevrefusion økonomisk støtte til elever i form af:

1) Rejsehjælp til søgning eller overtagelse af en praktikplads.

2) Flyttehjælp ved overtagelse af en praktikplads.

3) Tilskud til forsørgere til merudgifter til dobbelt husførelse.

4) Tilskud i særlige tilfælde til andre boligudgifter.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse vedrørende skolepraktik i erhvervsuddannelserne.

§ 9. Arbejdsgivernes Elevrefusion yder økonomisk støtte til elever under erhvervsuddannelse, jf. § 5, stk. 5, i lov om erhvervsuddannelser med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i udlandet, jf. § 15, stk. 2.

Stk. 2. Støtten ydes i form af:

1) Tilskud m.v. nævnt i § 8, stk. 1, nr. 1-3.

2) Rejsehjælp til rejsen til Danmark ved praktikperiodens afslutning.

3) Tilskud til boligudgifter.

4) Tilskud til andre særlige udgifter, der er begrundet i udlandsopholdet.

Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion kan beslutte at yde tilskud til rejseudgifter til elever, der ønsker at indgå en aftale med en arbejdsgiver om gennemførelse af en faglig grunduddannelse i udlandet, jf. § 15, stk. 2.

Stk. 4. Reglerne i § 8, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for støtte efter denne bestemmelse.

§ 10. Arbejdsgivernes Elevrefusion yder hel eller delvis refusion af udgifter, som en arbejdsgiver har afholdt i forbindelse med udstationering af elever med en erhvervsuddannelsesaftale i udlandet, jf. § 15, stk. 2, eller andre særlige udgifter i forbindelse med tilvejebringelse af praktikpladser i udlandet.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion kan stille som vilkår for ydelse af refusion, at arbejdsgiveren i udstationeringsperioden ansætter en elev under skolepraktik i erhvervsuddannelserne.

§ 11. Arbejdsgivernes Elevrefusion yder godtgørelse til elever i hovedforløbet, jf. § 5, stk. 5, i lov om erhvervsuddannelser, når eleverne er optaget på grundlag af praktik i udlandet, jf. § 9, stk. 1. Godtgørelsen udgør samme beløb, som en arbejdsgiver efter § 5, stk. 1, er berettiget til at modtage som lønrefusion for den pågældende elev.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion kan beslutte at give tillæg til godtgørelsen efter stk. 1. Den samlede godtgørelse må dog højst udgøre et beløb, der svarer til fuld elevløn.

Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion fastsætter retningslinier for udbetaling af godtgørelsen.

Stk. 4. Arbejdsgivernes Elevrefusion yder tilskud til de faglige udvalgs udgifter til svendeprøver for erhvervsuddannelseselever uden uddannelsesaftale, der er optaget til afsluttende skoleundervisning på grundlag af praktik i udlandet, jf. § 15, stk. 2.

§ 12. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion kan beslutte, at bestemmelserne i §§ 6-10 finder tilsvarende anvendelse for andre elever end elever i erhvervsuddannelser.

§ 12 a. Arbejdsgivernes Elevrefusion kan yde tilskud til en eller flere institutioner eller en styrelse eller anden offentlig institution under Undervisningsministeriet, som er bemyndiget til at varetage ordningens administration, eller personer, der varetager formidling af praktikpladser i udlandet, jf. også §§ 9 og 10.

§ 12 b. Arbejdsgivernes Elevrefusion yder tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning om uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesmuligheder og hjælp til aftaleindgåelse m.v. for elever og praktikvirksomheder i overgangen fra grundforløb til hovedforløb i erhvervsuddannelserne. Udvalgene samarbejder med institutionerne og de lokale og regionale interessenter herom.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion fastsætter nærmere regler om ordningen i stk. 1, herunder om størrelsen af den økonomiske støtte samt betingelserne for ydelse af støtte.

§ 12 c. Staten yder tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og institutioner til praktikpladsopsøgning og vejledning af elever om praktik og beskæftigelsesmuligheder. Der ydes et tilskud pr. elev, der indgår uddannelsesaftale inden for lov om erhvervsuddannelser, herunder kombinationsaftale, eller som kommer i praktik i udlandet, jf. § 31, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser. Der ydes dog ikke tilskud for elever inden for social- og sundhedsuddannelsesområdet. Tilskuddets størrelse fastsættes på de årlige finanslove. Der ydes dog ikke tilskud for uddannelsesaftaler i henhold til § 66 f i lov om erhvervsuddannelser. Retten til tilskud bortfalder, hvis uddannelsesaftalen eller praktikken i udlandet ikke får en varighed på mindst 3 måneder.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion administrerer ordningen og fastsætter nærmere regler om udbetalingen. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om institutionernes regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 3. Undervisningsministeren udbetaler et foreløbigt beløb til dækning af udgiften til tilskud efter stk. 1 og administrationsudgifter til Arbejdsgivernes Elevrefusion. Beløbet udbetales kvartalsvis forud. Der gennemføres en efterfølgende regulering efter årets afslutning.

Stk. 4. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion udarbejder et særligt regnskab for udbetalinger i løbet af året, jf. § 24. Regnskabet revideres efter bestemmelserne i § 25.

Kapitel 5

Skolepraktik m.v.

§ 13. Arbejdsgivernes Elevrefusion administrerer udbetaling til skolerne af skolepraktikydelse, befordringstilskud og tilskud til værktøj, værnemidler og lignende til elever i skolepraktik samt tilskud til de faglige udvalgs udgifter til afholdelse af svendeprøver for elever i skolepraktik, jf. § 66 k, stk. 1, og § 67 a, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser samt støtte efter § 8, stk. 2. Arbejdsgivernes Elevrefusion administrerer endvidere ydelser til elever i erhvervsuddannelse plus (eud+), der er nævnt i § 67 a, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser. De udgifter, der er forbundet med ordningen, herunder administrationsudgifter, afholdes af Undervisningsministeriet. § 22, stk. 3, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Arbejdsgivernes Elevrefusion administrerer endvidere udbetalingen af elevgodtgørelse til elever, der har påbegyndt skolepraktik inden den 1. januar 2004.

§ 14. (Ophævet).

§ 15. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion fastsætter størrelsen af den økonomiske støtte efter §§ 6-10, § 11, stk. 4, og § 12 a samt betingelserne for ydelse og udbetaling af støtten.

Stk. 2. Bestyrelsen kan i regler, der fastsættes efter stk. 1, tillige fastsætte, at tilskud efter kapitel 4 ikke kan udbetales i forbindelse med praktik i bestemte lande eller andre geografisk afgrænsede områder.

§ 15 a. (Ophævet).

Kapitel 5 a

Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse m.v.

§ 15 b. Arbejdsgivernes Elevrefusion bidrager til finansiering af godtgørelse i henhold til lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt befordringsudgifter og udgifter til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Kapitel 6

Præmiering af ekstra praktikpladser

§ 16. Arbejdsgivernes Elevrefusion yder efter bestemmelserne i stk. 2-4 og regler fastsat i medfør af stk. 5 en økonomisk præmie til de i § 2, stk. 1, nævnte arbejdsgivere for merbeskæftigelse i praktikpladser.

Stk. 2. Præmien ydes for merbeskæftigelse i praktikpladser opgjort på dagsbasis for perioden fra den 1. oktober til den 30. september (præmieringsåret) i forhold til den gennemsnitlige beskæftigelse i praktikpladser i den pågældende virksomhed i de 3 foregående præmieringsår. Elever, jf. stk. 4, indgår i beregningen for den periode, hvor arbejdsgiveren er fritaget for det i § 18 nævnte bidrag for den pågældende elev.

Stk. 3. Præmien beregnes efter præmieringsårets afslutning på grundlag af en præmieringssats på 20.000 kr. pr. merbeskæftiget elev i 1 år. Ved beregningen af merbeskæftigelsen fradrages for hver arbejdsgiver beskæftigelse i praktikpladser i 30 dage. Præmien udbetales efter præmieringsårets afslutning.

Stk. 4. Præmie efter stk. 1 ydes kun for elever, som har uddannelsesaftaler inden for de i § 4, stk. 1, nævnte uddannelser, og som har gennemført prøvetiden i virksomheden.

Stk. 5. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion fastsætter nærmere regler om præmiens beregning, dens udbetaling, herunder efterregulering, modregning og tilbagebetaling, samt om administrationen af ordningen i øvrigt.

§ 17. Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion regler om betingelserne for tilskuddet, om dets beregning, om dets udbetaling og eventuelle tilbagebetaling ved uddannelsesforholdets ophør og om administrationen af ordningen.

Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud, at uddannelsesaftalen ikke er ophævet inden prøvetidens udløb, dog skal uddannelsesforholdet have varet mindst tre måneder. Ansættes eleven eller ophører uddannelsesforholdet i løbet af kalenderåret, ydes tilskuddet forholdsmæssigt.

§ 17 a. (Ophævet).

Kapitel 7

Arbejdsgiverbidrag

§ 18. Alle arbejdsgivere, jf. § 2, betaler bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion til dækning af udgifter i medfør af kapitel 2, bortset fra § 5, stk. 2, og udgifter i medfør af kapitel 3, 4 og 6, herunder administrationsudgifter. Bidraget udgør 1.440 kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget i 2007-pris- og -lønniveau. Bidraget reguleres på finansloven for pris- og lønudviklingen med 2 pct. tillagt den i § 3 i lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsregulering nævnte tilpasningsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 2. Alle arbejdsgivere, jf. § 2, betaler et bidrag på 530 kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget til Arbejdsgivernes Elevrefusion, som overfører beløbet kvartalsvis til Undervisningsministeriet til hel eller delvis finansiering af godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. § 15 b. Den kvartalsvise overførsel finder sted senest den 30. januar, 30. april, 30. juli og 30. oktober.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte bidrag opkræves samlet.

Stk. 4. Bidrag kan opkræves sammen med finansieringsbidrag, der af Arbejdsmarkedets Tillægspension opkræves fra arbejdsgiverne. De beføjelser, der tilkommer Arbejdsgivernes Elevrefusion vedrørende opkrævning af bidrag i medfør af denne lov, kan udøves af Arbejdsmarkedets Tillægspension i forbindelse med en fælles opkrævning. Restancer for bidrag kan indgå i en fælles opkrævning.

§ 19. Overskydende midler vedrørende bidrag som nævnt i § 18, stk. 1, overføres til efterfølgende år. Den del af bidragene, der ikke omgående viderebetales til ordningerne efter loven, skal anbringes som indestående i danske banker eller sparekasser eller eventuelt i obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat eller af danske kommuner, i obligationer udstedt af danske realkreditinstitutioner, der er godkendt af staten, eller i værdipapirer, som i øvrigt efter deres art og sikkerhed kan stilles i klasse hermed.

Stk. 2. Kan bidrag som nævnt i § 18, stk. 1, ikke fuldt ud dække udgifterne i det pågældende år, dækkes underskuddet midlertidigt af Undervisningsministeriet og indregnes med tillæg af renter, jf. stk. 3, i bidraget for det følgende år.

Stk. 3. Statens udlæg efter stk. 2 forrentes årligt med 1 pct. over den til enhver tid fastsatte officielle diskonto.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 kan undervisningsministeren godkende, at Arbejdsgivernes Elevrefusion kan optage lån i et pengeinstitut eller lignende til dækning af et midlertidigt likviditetsunderskud i løbet af året, såfremt lån kan optages på samme eller billigere vilkår end nævnt i stk. 2 og 3. Beløbet indregnes med tillæg af renter i bidraget for det følgende år.

§ 20. Bidrag efter § 18 beregnes kvartalsvis på grundlag af de samlede bidrag, som Arbejdsmarkedets Tillægspension har modtaget fra arbejdsgiveren i en forudgående 3-måneders-periode.

Stk. 2. I det kvartalsvis beregnede arbejdsgiverbidrag fratrækkes for hver arbejdsgiver et beløb, der svarer til ¼ af det årlige bidrag for een lønmodtager. Dette gælder, uanset hvor mange kvartaler det ATP-bidrag, der danner grundlag for beregningen, vedrører. Herudover fratrækkes et beløb, der svarer til ¼ af det årlige bidrag for en lønmodtager, for hver gang der er modtaget et ATP-bidrag svarende til 50 fuldtidsansatte lønmodtagere.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 og 2 betales ikke bidrag, hvis arbejdsgiveren ud over elever, som nævnt i stk. 4, har ansatte, hvis samlede beskæftigelse i kvartalet højst svarer til en fuldtidsansat.

Stk. 4. Der betales ikke bidrag for følgende uddannelsessøgende, der har skriftlig aftale med arbejdsgiveren om gennemførelse af et uddannelsesforhold:

1) Elever i erhvervsuddannelser og erhvervsgrunduddannelser.

2) Uddannelsessøgende i uddannelser, hvor både skoleophold og praktikophold er reguleret ved eller i henhold til lov.

3) Uddannelsessøgende i indtil 3 år i praktikuddannelse, der

a) er aftalt eller godkendt af vedkommende overenskomstparter eller vedkommende brancheorganisation eller

b) er fastsat af en offentlig myndighed som betingelse for at opnå en autorisation el.lign. eller som betingelse for at deltage i eller afslutte en videregående uddannelse.

4) Elever, der gennemgår uddannelsen til træningsterapeut på Optræningscentret i Karlslunde.

Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion regler om, hvilke uddannelser der berettiger til bidragsfritagelse.

§ 21. Bidrag efter § 18 indbetales til Arbejdsgivernes Elevrefusion fire gange årligt. Indbetaling af bidrag for mindre end 4 ansatte kan dog ske een gang årligt.

Stk. 2. Sker indbetaling ikke rettidigt, kan Arbejdsgivernes Elevrefusion pålægge arbejdsgiveren at betale renter af bidragene med l 1/2 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med undervisningsministeren og efter indstilling fra bestyrelserne for Arbejdsgivernes Elevrefusion og Arbejdsmarkedets Tillægspension regler om opkrævning og betaling af bidrag, der indgår i en fælles opkrævning, jf. § 18, stk. 4. Det kan ved disse regler bestemmes, at Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand med betalingen og eftergive bidrag og renter.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion fastsætte særlige regler om beregningen af bidraget til Arbejdsgivernes Elevrefusion.

§ 22. Beløb til dækning af de ordninger, der administreres af institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, udbetales månedsvis af Arbejdsgivernes Elevrefusion til disse skoler.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om udbetalingen fra Arbejdsgivernes Elevrefusion og om revision og afgivelse af regnskab for institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser vedrørende de i stk. 1, nævnte udgifter, jf. dog stk. 3, 4. pkt.

Stk. 3. Undervisningsministeriet dækker Arbejdsgivernes Elevrefusions udgifter til elevgodtgørelse, skolepraktikydelse, befordringstilskud, værktøj, værnemidler og lignende samt tilskud til de faglige udvalgs udgifter til svendeprøve for skolepraktikelever samt mobilitetsfremmende ydelser, jf. § 13, herunder administrationsudgifter. Arbejdsgivernes Elevrefusion indsender et budget til Undervisningsministeriet over de forventede udgifter til ordningerne. Udbetalingen til Arbejdsgivernes Elevrefusion sker forskudsvis én gang i kvartalet med en efterfølgende årlig regulering på grundlag af et regnskab for det pågældende år. Institutioner for erhvervsrettet uddannelse aflægger regnskab for disse udgifter til Undervisningsministeriet som en del af skolernes årsregnskab.

§ 23. (Ophævet).

Kapitel 7 a

Tilbagebetaling og udpantningsret

§ 23 a. Har den, der oppebærer ydelser fra Arbejdsgivernes Elevrefusion i henhold til loven, givet urigtige oplysninger eller undladt at meddele oplysninger af betydning for udbetalingen af ydelsen, kan Arbejdsgivernes Elevrefusion bestemme, at ydelsen bortfalder helt eller delvis, og at udbetalte ydelser skal tilbagebetales. Udbetalinger fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser i medfør af § 13, der er sket med urette, kan Arbejdsgivernes Elevrefusion kræve tilbagebetalt fra skolen.

Stk. 2. Arbejdsgivernes Elevrefusion har udpantningsret for tilbagesøgning af de i stk. 1 nævnte ydelser samt for bidrag og renter, jf. kapitel 7.

Kapitel 8

Forskellige bestemmelser

§ 23 b. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion indsender et budget for de samlede udgifter efter denne lov til Undervisningsministeriet.

§ 24. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion et årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere årsberetning. Disse dele udgør en helhed. Regnskabet følger kalenderåret.

Stk. 2. Det reviderede og godkendte årsregnskab sendes senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb til Undervisningsministeriet.

Stk. 3. Årsregnskabet opstilles på en overskuelig måde i overensstemmelse med denne lov og forskrifter i henhold til loven.

§ 25. Årsregnskabet for Arbejdsgivernes Elevrefusion skal revideres af mindst to revisorer, hvoraf mindst en skal være statsautoriseret revisor. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion udnævner revisorerne for 3 år ad gangen, men kan til enhver tid trække udnævnelsen tilbage.

Stk. 2. Ved revisorskift skal bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion og revisor give undervisningsministeren en redegørelse, hvis skiftet skyldes særlige forhold.

Stk. 3. Efter at revisionen af årsregnskabet er afsluttet, skal revisorerne ved påtegning på regnskabet bekræfte, at de har revideret dette.

Stk. 4. Revisorerne har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af sager, der har betydning for revision eller aflæggelse af regnskabet.

Stk. 5. Revisorerne har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, hvis det ønskes af blot et bestyrelsesmedlem.

§ 26. Offentlige myndigheder, skoler, arbejdsgivere, elever og arbejdsmarkedets organisationer skal i ansøgningen samt efter anmodning give Arbejdsgivernes Elevrefusion og skolerne oplysninger, der har betydning for afgørelser om udbetaling af ydelser og opkrævning af bidrag efter loven. Oplysningerne kan indhentes i elektronisk form.

Stk. 2. Til brug for beregning, opkrævning og behandling af bidrag som led i en fælles opkrævning, jf. § 18, stk. 4, kan der i nødvendigt omfang videregives oplysninger om arbejdsgiveren fra de ordninger, der er omfattet af en fælles opkrævning, til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Denne videregivelse kan ske i elektronisk form.

§ 26 a. Arbejdsgivernes Elevrefusion kan til brug for administrationen af denne lov få terminaladgang til oplysninger i indkomstregistret, jf. lov om et indkomstregister § 7.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter de oplysninger, der er nødvendige til brug for beregning og opkrævning af AER-bidrag hos arbejdsgivere og udbetaling af ydelser til arbejdsgivere, elever og skoler. Der kan herunder ske samkøring og sammenstilling af oplysninger til brug for kontrol af beskæftigelses-, indkomst- og aldersoplysninger i forbindelse hermed.

§ 27. Klager over Arbejdsgivernes Elevrefusions eller Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelser efter denne lov kan, inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for det i henhold til lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 28 nedsatte ankenævn.

§ 28. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at efterkomme en anmodning fra Arbejdsgivernes Elevrefusion eller skolerne om oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, jf. § 26.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 29. Ubetalte arbejdsgiverbidrag efter de indtil 1. januar 1988 gældende regler kan med til­læg af omkostninger inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan inddrive skyldige beløb ved udpantning og ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan i samråd med skatteministeren fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

§ 29 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 29 efter reglerne i opkrævningsloven.

§ 30. (Ophævet).

§ 31. Arbejdsgivernes Elevrefusion giver efter anmodning undervisningsministeren vederlagsfrit alle oplysninger af betydning for ordningerne efter denne lov, herunder oplysninger med henblik på en vurdering af de økonomiske forhold. Oplysningerne kan overføres i elektronisk form.

§ 32. I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 693 af 6. august 1992, foretages følgende ændringer:

(Udeladt).

Kapitel 9

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 33. Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 2. Lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 169 af 12. marts 1992, ophæves, jf. dog § 34 og § 41.

§ 34. (Ophævet).

§ 35. (Ophævet).

§ 36. (Ophævet).

§ 37. (Ophævet).

§ 38. (Ophævet).

§ 39. (Ophævet).

§ 40. Nyvalg til den i § 3 nævnte bestyrelse finder sted pr. den 1. januar 1993.

§ 41. Det i § 18 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 169 af 12. marts 1992, nævnte ankenævn behandler klager, der er indgivet inden den 1. januar 1993.

§ 42. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 511 af 30. juni 1993, hvis § 1 har ændret §§ 3, 4, 6 og 16, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1993.


Lov nr. 452 af 14. juni 1995, hvis § 1 har ændret §§ 5, 16 og 38, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1995.


Lov nr. 412 af 22. maj 1996, der ændrer §§ 3, 4, 5, 15, 18, 20, 22 og 38, indsætter § 7 a, § 11, stk. 4, § 12 a, § 14, stk. 2, § 14 a, § 17 a, § 20, stk. 2, 4. pkt., og Kapitel 7 a og ophæver § 17, stk. 3, § 18, stk. 2, 2. pkt., og § 21, stk. 3, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Stk. 1. 1)Loven træder i kraft den 1. januar 1997, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. 2)§ 1, nr. 1, 3, 5-8, 10 og 16, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende


Lov nr. 414 af 22. maj 1996, hvis § 3 ændrer §§ 8, 10, 13, 14 og 22 indeholder i § 4 følgende bestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1997. Loven har tillige virkning for elever, der er under uddannelse i henhold til den hidtil gældende lov om skolepraktik i erhvervsuddannelserne, jf. stk. 2.

Stk. 2. Lov om skolepraktik i erhvervsuddannelserne, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 22. juni 1995, ophæves.

Stk. 3. (Udeladt).


Lov nr. 1236 af 27. december 1996, hvis § 1 ændrer §§ 16, 17 a, 20, 23 a, 28 og 38, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1997.


Lov nr. 980 af 17. december 1997, hvis § 40 ændrer § 17 a, indeholder i § 42 følgende bestemmelse:

§ 42

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1998.

Stk. 2-5. (Udeladt).


Lov nr. 1118 af 29. december 1997, hvis § 1 vedrører §§ 14, 14 a, 15, 18, 19 og 22, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1998.


Lov nr. 1324 af 20. december 2000, hvis § 1 ændrer §§ 4 og 5 og indsætter § 15 a, indeholder i § 3 følgende bestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2001. § 1, nr. 3 3), har virkning for lønrefusion for skoleophold, der påbegyndes efter den 31. december 2000. § 1, nr. 4 4), har virkning for delaftaler og restuddannelsesaftaler, der påbegyndes efter den 31. december 2000.


Lov nr. 418 af 6. juni 2002, hvis § 50 ændrer § 22, stk. 1, 2. pkt., § 22, stk. 2, og § 23 a, stk. 1, 2. pkt., indeholder i § 39 følgende bestemmelse:

§ 39

Loven træder i kraft den 1. juli 2002, jf. dog § 40.

Stk. 2-9. (Udeladt).


Lov nr. 1081 af 17. december 2002, hvis § 1 indsætter §§ 12 b og 12 c, ophæver §§ 15 a og 17 a og ændrer § 20, stk. 4, indeholder i § 3 følgende bestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Der kan ikke udbetales tilskud efter § 17 a i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, som ophævet ved § 1, nr. 3, for perioden efter den 31. december 2002, uanset om uddannelsesaftalen er indgået før den 1. januar 2003.

Stk. 3. Ansøgning om præmie efter § 15 a og tilskud efter § 17 a i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion skal være modtaget af Arbejdsgivernes Elevrefusion senest den 1. maj 2003.

Stk. 4. (Udeladt).


Lov nr. 1228 af 27. december 2003, hvis § 1 indsætter § 1, stk. 2, § 8, stk. 3, § 15 b, § 22, stk. 3, og § 23 b, ændrer § 12 a, 12 c, stk. 1., 1. og 2. pkt., § 13, § 15, 18, stk. 2, § 19, stk. 1, 1. pkt., § 19, stk. 2, § 22, stk. 1, 1. pkt., § 22, stk. 2, og 23 a, stk. 1. 2. pkt., samt ophæver § 12 c, stk. 5, § 14 og § 18, stk. 3, indeholder i § 6 følgende bestemmelse:

§ 6

Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Indbetaling til Undervisningsministeriet af bidrag fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til hel eller delvis finansiering af udgifterne til godtgørelse i henhold til lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt befordringsudgifter og udgifter til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. § 15 b og § 22, stk. 1, 1. pkt., i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion som affattet ved § 1, nr. 9 og 14, sker første gang den 1. april 2004 og består kun af bidragsindbetalinger, der vedrører perioden efter den 31. december 2003.

Stk. 3. Regler fastsat med hjemmel i § 15 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion forbliver i kraft, indtil de afløses af regler fastsat med hjemmel i lov om erhvervsuddannelser eller ophæves.

Stk. 4. Ansøgning til Arbejdsgivernes Elevrefusion fra skoler om ydelse af refusion af de i § 13, 2. pkt., i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion som affattet ved § 1, nr. 6, nævnte udgifter skal være modtaget af Arbejdsgivernes Elevrefusion inden den 1. april 2009.

Stk. 5. Elever, som har påbegyndt skolepraktik inden den 1. januar 2004, bevarer retten til elevgodtgørelse efter de hidtidige regler, dog kun indtil udgangen af 2008.

Stk. 6. Der ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og institutioner efter den nye sats for uddannelsesaftaler, som er indgået og påbegyndt efter den 30. september 2003, jf. § 12 c, stk. 1, 3. pkt., i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4. Øvrige uddannelsesaftaler berettiger til tilskud efter den hidtil gældende sats på 1.000 kr. pr. aftale.

Stk. 7. (Udeladt).


Lov nr. 430 af 6. juni 2005, hvis § 60 ændrer § 29, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 29, stk. 2, og ophæver § 29, stk. 3 og 4, indeholder i § 70 følgende bestemmelse:

§ 70

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Afgørelser om inddrivelse, der inden den 1. oktober 2005 er påklaget til de hidtidige administrative klageinstanser, overgår til behandling i Landsskatteretten den 1. januar 2006, hvis de hidtidige klageinstanser ikke har færdigbehandlet klagen inden denne dato.


Lov nr. 431 af 6. juni 2005, hvis § 72 indsætter § 29 a, indeholder i § 85 følgende bestemmelse:

§ 85

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. november 2005, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udeladt).


Lov nr. 593 af 24. juni 2005, hvis § 8 ændrer § 3, stk. 1, 2. pkt., indeholder i § 11 følgende bestemmelse:

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2-5. (Udeladt).


Lov nr. 595 af 24. juni 2005, hvis § 1 ændrer § 13, § 18, § 19, stk. 1, 1. pkt., § 19, stk. 2, § 20, stk. 1, 1. pkt., § 20, stk. 4, § 22, stk. 2 og Kapitel 6 og indsætter § 20, stk. 5 og ophæver § 22, stk. 1, 1. pkt. og § 38, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2005, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 1, har virkning fra den 1. januar 2005.

Stk. 3. Bidragssatsen i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion § 18, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, har virkning fra og med beregning af bidrag for 1. kvartal 2006.


Lov nr. 404 af 8. maj 2006, hvis § 19 indsætter § 26 a, indeholder i § 23 følgende bestemmelse:

§ 23

Stk. 1. § 1 træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. §§ 2-6, § 7, nr. 2, §§ 8-13, § 17, nr. 24, §§ 18-21 og § 22, nr. 1, 2 og 4 træder i kraft den 1. juni 2006.

Stk. 3. (Udeladt).


Lov nr. 1538 af 20. december 2006, hvis § 2 nyaffatter § 20, stk. 1, § 21, stk. 3, og § 27, ændrer § 18, stk. 2, indsætter § 18, stk. 4, § 21, stk. 4, og § 26, stk. 2, og ophæver § 20, stk. 2, 4. pkt., § 23, §§ 34-37 og § 39, indeholder i § 3 følgende bestemmelse:

§ 3

Stk.1. Loven træder i kraft den 1. januar 2008, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. (Udeladt).

Stk. 3. Bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion efter § 20, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 3, opkræves første gang med forfaldsdato den 1. juli 2008 på grundlag af indbetalte ATP-bidrag i perioden fra den 13. februar til den 22. maj 2008. Herefter beregnes bidrag på grundlag af indbetalte ATP-bidrag i en forudgående 3-måneders-periode.

Stk. 4. (Udeladt).

Stk. 5. § 2, nr. 9, træder i kraft den 1. januar 2007. Det i henhold til § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension nedsatte ankenævn behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdsgivernes Elevrefusion, der modtages denne dato eller senere. Det i henhold til den hidtil gældende § 27 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion nedsatte ankenævn nedlægges med virkning fra den 1. januar 2007, men færdigbehandler klager, der er modtaget senest den 31. december 2006, inden ankefristens udløb.


Lov nr. 1596 af 20. december 2006, hvis § 1 ændrer § 18, stk. 1, 2. pkt., indeholder i §§ 2 og 3 følgende bestemmelser:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

§ 3

Bidragssatsen i § 18, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, har virkning fra og med beregning af bidrag fra 1. kvartal 2007.


Lov nr. 523 af 6. juni 2007, hvis § 38 ophæver § 30, indeholder i §§ 47 og 48 følgende bestemmelser:

§ 47

Loven træder i kraft den 1. januar 2008.

§ 48

Stk. 1. Loven finder anvendelse også på tidligere stiftede fordringer, som ikke inden ikrafttrædelsesdagen er forældet efter de hidtil gældende regler. Forældelse indtræder dog tidligst den 1. januar 2011, medmindre fordringen inden dette tidspunkt ville være forældet såvel efter de hidtil gældende bestemmelser som efter de bestemmelser, der gælder efter lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 7. I det sidstnævnte tilfælde anvendes det seneste tidspunkt for forældelsens indtræden.

Stk. 2. Afbrydelse af forældelse, der har fundet sted før lovens ikrafttræden, har fortsat virkning som afbrydelse, selv om den ikke er sket på den efter lovens ikrafttræden foreskrevne måde.

Stk. 3-8. (Udeladt).


Lov nr. 561 af 6. juni 2007, hvis § 2 nyaffatter § 9, stk. 1, og § 11, stk. 1, 1. pkt., ændrer § 4, stk. 1, § 6, stk. 1, 2. pkt., § 8, stk. 1, § 9, stk. 3, § 10, stk. 1, § 11, stk. 4, § 12, § 12 c, stk. 1, og § 20, stk. 4, nr. 1, indsætter § 15, stk. 2, og ophæver § 8, stk. 3, indeholder i §§ 16 og 19 følgende bestemmelser:

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2007, (udeladt).

Stk. 2. (Udeladt).

§ 19

Elever i landbrugsuddannelserne og de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, der gennemfører uddannelse efter de regler, der er nævnt i § 17, stk. 3 5), eller § 18, stk. 2 6), og deres praktikvirksomheder, bevarer deres hidtidige rettigheder til ydelser efter

1) § 4, §§ 6-11, § 16 og § 20, stk. 4, i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 5. juli 2006,

2) (Udeladt).

3) (Udeladt).

4) (Udeladt).


Lov nr. 562 af 6. juni 2007, hvis § 78 ændrer § 22, stk. 1 og 2, og § 23 a, stk. 1, indeholder i § 49 følgende bestemmelse:

§ 49

Loven træder i kraft den 15. juni 2007, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 69-79 træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 3-5. (Udeladt).

Undervisningsministeriet, den 20. juli 2007

Bertel Haarder

/ Trine Frederiksen

Officielle noter

1) Det vil sige den nye affattelse af § 4, stk. 1, § 5, § 14 a, § 17 a, § 18, stk. 1, § 18, stk. 3, § 20, stk. 3, § 22, stk. 1, 1. pkt., § 23 a og § 38, stk. 2.

2) Det vil sige den nye affattelse af § 3, § 4, stk. 3, § 7 a, § 11, stk. 4, § 12 a, § 14, stk. 2, § 15 og § 20, stk. 2, 4. pkt.

3) Det vil sige den nye affattelse af § 5, stk. 2.

4) Det vil sige § 15 a.

5) Ved § 17, stk. 1, i lov nr. 561 af 6. juni 2007 blev lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser ophævet. Ved § 17, stk. 3, blev regler fastsat i medfør af den lov opretholdt, indtil de ophæves eller afløses af nye regler, fastsat i medfør af lov om erhvervsuddannelser.

6) Ved § 18, stk. 1, i lov nr. 561 af 6. juni 2007 blev lov om landbrugsuddannelser ophævet. Ved § 18, stk. 2, blev regler om uddannelsen til faglært landmand (landbrugets grunduddannelse) og landbrugets overbygningsuddannelser fastsat i medfør af den lov opretholdt, indtil de ophæves eller afløses af nye regler, fastsat i medfør af lov om erhvervsuddannelser.