Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

(Målretning af produktionsskoler mod kompetencegivende uddannelse m.v.)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 683 af 11. juli 2000 om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 206 af 6. marts 2007, foretages følgende ændringer:

1. I indledningen ændres »§ 2, stk. 8« til: »§ 2, stk. 9«.

2. I § 4 indsættes som nr. 6 :

»6) Meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse, jf. § 6, stk. 8.«

3. I § 6 indsættes som stk. 8 :

»Stk. 8. I produktionsskoleforløb på mere end tre måneder skal undervisning efter stk. 7 indgå i form af mindst to og højst fem ugers meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse med mindre særlige forhold taler herimod.«

4. I § 10, stk. 6 , ændres »den kommunale ungdomsvejledning« til: »Ungdommens Uddannelsesvejledning«.

5. § 11, stk. 4, 2. pkt. , affattes således:

»Forløbsplanen skal altid indeholde oplysninger om:«

6. § 11, stk. 4, nr. 8 , affattes således:

»8) Deltagelse i undervisning, uddannelser og kurser på anden uddannelsesinstitution, herunder meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2007.

Undervisningsministeriet, den 6. august 2007

P.M.V.
Roland Svarrer Østerlund
Uddannelsesdirektør

/Ilkay Yüksel