Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

 

I medfør af § 3, stk. 3, § 4, stk. 4, § 6, stk. 4, § 9, stk. 3 og § 10, stk. 2, i lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

§ 1. Ungdomsuddannelsen gives til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Dermed ligestilles disse unge med andre unge, således at alle unge har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

§ 2. Kommunalbestyrelsen sikrer, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov orienteres om ungdomsuddannelsen, jf. § 1, stk. 3, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Orienteringen gives i forbindelse med, at den unge afslutter undervisningen i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole m.v.

Stk. 2. Den unge kan modtage kommunalbestyrelsens tilbud umiddelbart efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af eventuelt fortsat undervisning i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole m.v. og indtil det fyldte 25. år, jf. § 2 i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Kapitel 2

Tilbuddet om en ungdomsuddannelse m.v.

§ 3. Den unge retter henvendelse til kommunalbestyrelsen med anmodning om et uddannelsestilbud efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning giver den unge vejledning og afgiver indstilling om uddannelsestilbud til kommunalbestyrelsen, jf. reglerne i bekendtgørelse om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Indstillingen skal omfatte udkast til individuel uddannelsesplan for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

§ 4. Beslutning om et uddannelsestilbud træffes af kommunalbestyrelsen. Der skal lægges betydelig vægt på den unges og forældrenes eller værgens ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af ungdomsuddannelsen.

Stk. 2. Den unge og forældrene eller værgen skal orienteres skriftligt om alle indstillinger og beslutninger om ungdomsuddannelsen.

Kapitel 3

Ungdomsuddannelsens indhold m.v.

§ 5. Ungdomsuddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb, og der skal sigtes mod progression i den enkelte unges udvikling. Der skal fokuseres på den unges potentialer i forhold til eventuel videre uddannelse og beskæftigelse.

Stk. 2. Ungdomsuddannelsen består af elementer af undervisning, træning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner.

§ 6. Ungdomsuddannelsen indledes med et afklaringsforløb på indtil 12 uger, der skal afdække den unges ønsker og muligheder, herunder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse, jf. § 4, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

§ 7. I forbindelse med afklaringsforløbet udarbejdes den unges uddannelsesplan for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Den unges uddannelsesplan på 9. og 10. klassetrin, jf. bekendtgørelse om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, indgår i planlægningen af uddannelsesplanen for unge med særlige behov, som udarbejdes sammen med den unge og forældrene eller værgen.

Stk. 2. Uddannelsesplanen for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov skal indeholde en beskrivelse af den unges uddannelsesforløb, herunder en plan for undervisningen og eventuel vejledning om gennemførelse af uddannelsens delelementer, som forestås af de enkelte uddannelsessteder, jf. § 8, samt beskrivelse af træning, praktik m.v. Uddannelsesplanen skal endvidere indeholde beskrivelse af målene for hele uddannelsen og af planlagte vejledningssamtaler om uddannelsesplanen m.v.

Stk. 3. For hvert enkelt element i uddannelsen skal der angives følgende i uddannelsesplanen for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov:

1) Hvor og hvornår uddannelsens delelementer gennemføres, herunder hvordan de tilrettelægges på hold eller i grupper eller i særlige tilfælde som enkeltmandsundervisning.

2) Omfanget af uddannelsens delelementer angivet i timer a 60 minutter, jf. § 7 i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

3) Målsætningen for uddannelsens delelementer.

Stk. 4. Uddannelsesplanen for unge med særlige behov skal indeholde en beskrivelse af, hvordan progressionen i uddannelsen er tilrettelagt.

§ 8. Udover kommunale institutioner, der drives efter lov om specialundervisning for voksne, kan kommunalbestyrelsen indgå aftale med de i nr. 1-6 nævnte institutioner om, at der i ud dannelsesplanen indgår elementer, der leveres af den pågældende institution.

1) Efterskoler i form af særligt tilrettelagte forløb, herunder afklaringsforløb, og supplerende undervisningstilbud,

2) husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og folkehøjskoler,

3) produktionsskoler,

4) institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

5) daghøjskoler og

6) værksteder og andre institutioner.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med de i stk. 1 nævnte institutioner om tilrettelæggelse af ungdomsuddannelsen, herunder om tilrettelæggelse af praktik i virksomheder og institutioner. Reglerne i § 1, stk. 7, i lov om specialundervisning for voksne finder i så fald anvendelse, jf. § 5, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

§ 9. Uddannelsesplanen for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov skal omfatte følgende:

1) En almendannende del, der retter sig mod den unges personlige og sociale udvikling kombineret med samfundsfag. Der kan heri indgå fag, der udvikler den unges kommunikation, viden og indsigt i samfundsforhold, bo-undervisning, selvstændig livsførelse, husholdning, økonomi og kendskab til offentlige tilbud samt anvendelse af hjælpemidler i forbindelse med uddannelsen.

2) En specifikt målrettet del, der skal støtte udviklingen af den unges interesser og evner samt særlige færdigheder. Der kan heri indgå fag, der støtter den unges fritids- og interessebetonede aktiviteter. Der kan også indgå fag, der forbereder til og giver træning i beskæftigelsesmæssige aktiviteter, herunder virksomhedsbesøg, undervisning i arbejdsmarkedsforhold og forberedelse og træning med henblik på praktik i virksomheder og institutioner.

3) Praktik i virksomheder og institutioner, der bidrager til at opfylde målene i uddannelsesplanen, og hvor den unge i praksis får mulighed for at afprøve tilknytning til arbejdsmarkedet.

§ 10. Uddannelsesplanen for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov justeres efter behov og mindst en gang årligt, jf. bekendtgørelse om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

§ 11. De elementer, der er omfattet af uddannelsesplanen for ungdomsuddannelse med særlige behov, jf. § 7, stk. 2 og § 9, indgår i opgørelsen af undervisningstimetallet og omfanget af praktiske aktiviteter, jf. § 7 i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Kapitel 4

Befordring

§ 12. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om art og omfang af befordringsbehovet på grundlag af en lægeerklæring eller anden sagkyndig udtalelse om den unges egen befordringsevne.

§ 13. Kommunalbestyrelsen sørger for befordring af unge med særlige befordringsbehov på den efter forholdene mest hensigtsmæssige måde. Hvis den unge selv ønsker at sørge for befordring, bidrager kommunalbestyrelsen hertil med et aftalt månedligt beløb. Hvis den unge ved hjælp af særligt hjælpemiddel selv kan befordre sig, kan kommunalbestyrelsen opfylde befordringspligten ved at afholde udgiften hertil.

Stk. 2. Den unge kan henvises til at benytte offentlige befordringsmidler i det omfang, vedkommendes handicap tillader det, og det ikke medfører urimelig lang befordrings- og ventetid. Om nødvendigt må der foranstaltes særskilt befordring mellem hjem, fast aflastningssted eller undervisningssted og nærmeste offentlige befordringsmiddel. Kommunalbestyrelsen afholder udgifter hertil.

Stk. 3. Hvis det er nødvendigt, at den unge ledsages under befordring, sørger kommunalbestyrelsen for en sådan ordning samt afholder udgifterne hertil.

Stk. 4. I tilfælde af forbigående sygdom, der medfører, at den pågældende ikke kan befordre sig selv, finder reglerne i stk. 1-3 tilsvarende anvendelse.

§ 14. Til unge uden særligt befordringsbehov, der har en afstand fra hjem eller fast aflastningssted til undervisningssted og tilbage igen på 22 km. og derover, ydes der befordringsgodtgørelse. Ved befordring med offentligt befordringsmiddel godtgør kommunalbestyrelsen de faktisk afholdte udgifter og ved befordring med eget befordringsmiddel med en af kommunalbestyrelsen fastsat godtgørelse pr. km.

Kapitel 5

Kompetencepapiret

§ 15. Ved ungdomsuddannelsens afslutning sørger kommunalbestyrelsen for, at der udstedes et kompetencepapir til den unge.

Stk. 2. Kompetencepapiret skal indeholde følgende oplysninger:

1) Den unges navn og personnummer.

2) Den unges mål med hele uddannelsen, jf. § 7, stk. 2.

3) En beskrivelse af hver enkelt gennemført uddannelsesdel med angivelse af uddannelsesinstitution, varighed, omfang og indhold.

4) En beskrivelse af de gennemførte praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner, med angivelse af varighed, omfang og indhold.

5) En vurdering af den unges opfyldelse af målene for hele uddannelsen, for de enkelte uddannelsesdele og for de praktiske aktiviteter, herunder de opnåede beskæftigelsesmæssige kompetencer.

Stk. 3. Forinden kompetencepapiret udstedes, sørger kommunalbestyrelsen for, at den unge indkaldes til en samtale om, hvordan uddannelsen er forløbet. Indkaldelse til samtalen skal normalt finde sted senest 14 dage efter, at uddannelsen er afsluttet. Hvis den unge ønsker det, kan den unge under samtalen bistås af forældre eller værge eller andre personer, som den unge har tillid til.

§ 16. Afbryder den unge ungdomsuddannelsen, sørger kommunalbestyrelsen for, at der udstedes et kompetencepapir for den delvist gennemførte uddannelse. § 15 finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 6

Klage

§ 17. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser om tilbud eller afslag på tilbud om en ungdomsuddannelse kan af den unge indbringes for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, jf. § 51 a i lov om folkeskolen. Det samme gælder kommunalbestyrelsens afgørelser om indholdet af ungdomsuddannelsen, jf. § 12, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2007.

Undervisningsministeriet, den 19. juli 2007

P.M.V.
E.B.
Finn Christensen