Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om oprettelse af erhvervsgrunduddannelser

(Modernisering af erhvervsgrunduddannelsen m.v.)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1158 af 20. december 1995 om oprettelse af erhvervsgrunduddannelser foretages følgende ændringer:

1. § 1 ophæves.

2. I § 2, stk. 1 , ændres »§ 3, stk. 3« til: »§ 3, stk. 4«.

3. § 5, stk. 3 , ophæves.

4. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2007.

Undervisningsministeriet, den 6. august 2007

P.M.V.
Roland Svarrer Østerlund
Uddannelsesdirektør

/Ilkay YükselBilag 1

»Bilag 1

PRAKTIKAFTALE

for elev i erhvervsgrunduddannelse indgået efter lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

1. Virksomhed

Virksomhedens navn og adresse (stempel)

SE-nr.

 

 

 

Telefonnr.

Faxnr.

 

 

 

 

Arbejdsstedets beliggenhed, hvis det ikke er sammenfaldende med firmaets

 

 

 

 

 

 

 

2. Elev

Fulde navn

 

Personnummer

 

 

Adresse

Telefonnummer

 

 

Postnummer og postdistrikt

 

 

 

3. Uddannelsen

Aftalen påbegyndes dato

Aftalen afsluttes dato

 

 

Praktikperiodens mål (Der henvises til uddannelsesplanen, der vedlægges)

Bilag vedlagt

 

 

 

 

 

 

Arbejdsområde og -funktioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Elevens tidligere praktikaftaler

Tidligere praktikaftaler om erhvervsgrunduddannelse

 

Hvis ja, da anfør periode fra dato

Til dato

 

Nej

 

Ja

 

 

Seneste praktikvirksomhed

 

 

 

 

5. Arbejdstid og løn

Følgende kollektive overenskomst eller aftale er gældende for ansættelsesforholdet

Arbejdstid: Timer pr. uge

 

 

 

Lønnen er ved praktikuddannelsens begyndelse aftalt som

Lønudbetalingsdag

Startløn, kr.

 

Timeløn

 

Ugeløn

 

Månedsløn

 

 

Der ydes løn under ferie

 

Der udbetales feriegodtgørelse efter ferieloven/ -aftale med xx % af lønnen

 

Nej

 

Ja

 

Nej

 

Ja

 

6. Prøvetid og ophævelse

De første 3 måneder i virksomheden er prøvetid, hvis praktikaftalen varer 6 måneder eller mere. Ellers er prøvetiden

 

 

2 måneder

 

1 måned Obs.: Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.

I prøvetiden kan arbejdsgiveren eller eleven opsige aftalen uden angivelse af grund.

Efter prøvetidens udløb kan aftalen ikke opsiges af en part.

Aftalen kan ophæves af en part, hvis den anden part væsentligt misligholder aftalen, eller en væsentlig forudsætning for aftalen er bristet. Hvis parterne aftaler ændringer i eller ophør af aftalen, skal dette godkendes af tilrettelæggeren.

 

7. Eventuelle bemærkninger (Skal godkendes af tilrettelæggeren)

 

 

 

 

 

 

 

8. Parternes underskrift (Aftalen er indgået efter lov om erhvervsgrunduddannelse)

Virksomheden er bekendt med muligheden for at oprette en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser

 

 

Nej

 

Ja

Virksomhed/ arbejdsgiver: Dato og underskrift

Elev: Dato og underskrift

 

 

 

 

 

 

 

Hvis eleven er under 18 år:

Praktikaftalen skal medunderskrives af forældremyndighedens indehaver(e). Hvis kun en af forældrene underskriver aftalen, indestår vedkommende for at være eneindehaver af forældremyndigheden.

Forældremyndighedsindehaver: Dato og underskrift

Forældremyndighedsindehaver: Dato og underskrift

 

 

 

 

 

 

 

9. Forbeholdt kommunen/ tilrettelæggeren (godkendelsespåtegning, jf. egu-lovens § 7)

Denne praktikaftale indgår som led i uddannelsesplan aftalt mellem elev og xx.

Aftaledato

 

 

 

Eventuelt supplerende påtegning

 

 

 

Tilrettelæggers navn, adresse og telefonnr. (Stempel)

 

Kontaktperson

 

 

 

 

 

Dato og underskrift

 

 

 

 

«