Den fulde tekst

Lov om ændring af realkreditloven1) , lov om Dansk Landbrugs Realkreditfond, lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og pensionsafkastbeskatningsloven

(Tavshedspligt, partsbegreb, harmonisering af koncernregler, konvertering, regelforenkling af udlånsbestemmelser, ophævelse af afgiftsfritagelsen for indeksobligationer m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I realkreditloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 8. september 1997, som ændret ved § 6 i lov nr. 414 af 26. juni 1998 og § 2 i lov nr. 491 af 1. juli 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Realkreditinstitutter skal drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god realkreditinstitutpraksis. Finanstilsynet kan i tilfælde, hvor realkreditinstitutter handler i strid hermed, give pålæg om, at denne handlemåde bringes til ophør.«

2. I § 2, stk. 3, § 10, § 12, stk. 9, § 43, § 44, stk. 2, § 45, stk. 1, § 49, stk. 4, § 50, stk. 2 og stk. 3, 1. og 2. pkt., § 51, stk. 2 og 3, § 53, stk. 3 og stk. 5, 1. og 2. pkt., § 53 a, stk. 3, § 53 h, stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., § 58, stk. 4, § 64, stk. 3, § 65, stk. 2, § 65 a, stk. 8, § 65 b, stk. 2, § 65 c, stk. 1, 2. pkt., og stk. 8, § 65 d, § 74, stk. 4, § 75, stk. 4, § 78, stk. 1 og 5, § 79, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, § 80, stk. 1 og 2, § 82, stk. 1, § 84, stk. 1, 2. pkt., § 85, 2. pkt., § 86, stk. 3, 1. pkt., § 87, stk. 1, § 89, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, § 90, stk. 2, 2. pkt., og stk. 5, § 91, stk. 1, 3 og 5, 1. pkt., og § 105, stk. 1, ændres »Økonomiministeren« til: »Finanstilsynet«.

3. I § 7, stk. 2, § 11, stk. 1, § 12, stk. 1, 3, 5 og 9, § 49, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, § 50, stk. 1, stk. 4 og stk. 5, 1. pkt., § 51, stk. 1, § 52, stk. 5, § 73, stk. 3, § 75, stk. 1 og 2, § 77, stk. 1, 2. pkt., § 78, stk. 7 og 8, § 79, stk. 1, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, § 81, stk. 1 og 2, § 82, stk. 2, § 83, stk. 2, 1. og 2. pkt., § 84, stk. 1, 3. pkt., § 85, 1. pkt., § 86, stk. 1, stk. 2, og stk. 3, 2. pkt., § 91, stk. 2, § 92, stk. 1, og stk. 2, 1. og 2. pkt., og § 102, stk. 2, ændres »økonomiministeren« til: »Finanstilsynet«.

4. I § 8, stk. 2, 1. pkt., ændres »forvaltningen af realkreditinstituttet« til: »ledelsen af realkreditinstituttet, eller som i øvrigt har snævre forbindelser til realkreditinstituttet, jf. § 9, stk. 4«.

5. § 8, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

6. I § 9, stk. 6, ændres »ikke skønnes egnede til at sikre« til: »skønnes at ville modvirke«.

7. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a. Når Finanstilsynet har meddelt godkendelse til at drive realkreditvirksomhed, skal realkreditinstituttet registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Med anmeldelse til registrering skal realkreditinstituttet indsende et dateret eksemplar af vedtægterne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der videresender en kopi til Finanstilsynet.

Stk. 2. Ved anmeldelse af vedtægtsændringer skal realkreditinstituttet indsende et dateret eksemplar med den fuldstændige nye affattelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der videresender en kopi til Finanstilsynet.«

8. I § 18 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Hvervet som intern revisionschef kan ikke forenes med hvervet som bestyrelsesmedlem.«

9. I § 18 b, stk. 5, ændres »andre medarbejdere omfattet af personkredsen i § 18 a, stk. 1,« til: »vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt andre ledende medarbejdere med et særligt ansvar for fonds- eller valutafunktioner,«.

10. § 18 b, stk. 7, ophæves.

11. § 18 d, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Uanset stk. 1 kan interne revisions- eller vicerevisionschefer tillige være interne revisions- eller vicerevisionschefer i tilknyttede virksomheder.«

12. § 19, stk. 2, ophæves.

13. Overskriften til kapitel 4 affattes således:

»Kapitel 4

Løbetider og afdragsprofiler«.

14. §§ 21-23 ophæves.

15. §§ 24 og 25 affattes således:

»§ 24. Den maksimale løbetid er 30 år, jf. dog stk. 2. Ved fastsættelse af lånets løbetid skal der tages hensyn til pantets forventede værdiforringelse og lånets afdragsprofil.

Stk. 2. Den maksimale løbetid er 35 år for lån til alment boligbyggeri, ungdomsboliger og private andelsboliger, såfremt långivningen sker på grundlag af tilsagn om støtte efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.

§ 25. Lån til ejerboliger til helårsbrug og fritidshuse kan uanset den sikkerhedsmæssige placering ikke ydes, så de amortiseres langsommere end et 30-årigt lån, der amortiseres over løbetiden med en ydelse, som udgør en fast procentdel af hovedstolen (annuitetslån).«

16. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

»Lånegrænser m.v.«

17. §§ 26-39 ophæves, og i stedet indsættes:

»Generelle bestemmelser

§ 26. Inden for en lånegrænse på 80 pct. kan ydes lån til følgende ejendomskategorier:

1) Ejerboliger til helårsbrug,

2) private andelsboliger,

3) private beboelsesejendomme til udlejning,

4) alment boligbyggeri,

5) ungdomsboliger,

6) ældreboliger m.v. samt

7) ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål.

Stk. 2. Inden for en lånegrænse på 60 pct. kan ydes lån til følgende ejendomskategorier:

1) Fritidshuse,

2) kontor- og forretningsejendomme,

3) industri- og håndværksejendomme samt

4) kollektive energiforsyningsanlæg.

Stk. 3. Inden for en lånegrænse på 40 pct. kan ydes lån til andre ejendomme, herunder ubebyggede grunde.

Stk. 4. Til etablering af alment boligbyggeri kan lånegrænsen forhøjes til 84 pct. mod garanti for den del af lånet, der ligger over 65 pct.

Stk. 5. Inden for en lånegrænse på 70 pct. kan der ydes lån til landbrugs- og skovbrugsejendomme, gartnerier m.v.

§ 27. Lån kan ydes ud over lånegrænsen mod garanti eller selvskyldnerkaution fra stat eller kommune for den del af långivningen, der ligger ud over lånegrænsen.

Konvertering

§ 28. Lån kan ydes ud over lånegrænsen til indfrielse af såvel realkreditlån i eget institut som foranstående lån. Lån efter 1. pkt. udmåles med et kontantprovenu maksimalt svarende til indfrielsesbeløbet og omkostningerne i forbindelse med indfrielse og ydelse af lån.

Stk. 2. Realkreditinstituttets bestyrelse skal udfærdige skriftlige retningslinjer, der sikrer, at pantsikkerheden ikke forringes væsentligt ved konverteringer efter stk. 1.

Stk. 3. Ved lån, der ydes til indfrielse af lån i visse almenenyttige boligafdelinger, jf. lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v., kan ikkebetalte, forfaldne terminsydelser med påløbne renter heraf indgå i låneudmålingsgrundlaget.«

18. Før § 40 indsættes som overskrift:

»Udbetaling mod garanti m.v.«.

19. § 40 affattes således:

»§ 40. Til opførelse samt om- og tilbygning m.v. kan lån ydes på grundlag af ejendommens forventede værdi (forhåndslån), såfremt der stilles sikkerhed for, at lånet vil blive indfriet eller nedbragt, hvis lånet ikke efter udløbet af fristen for byggeriets færdiggørelse kunne være ydet med det bevilgede beløb.

Stk. 2. Når betingelserne for at udbetale lånet i øvrigt er opfyldt, kan der ydes lån uden registreret pantebrev, såfremt der stilles sikkerhed for fremkomst af registreret pantebrev.

Stk. 3. Når betingelserne for at udbetale lån i øvrigt er opfyldt, kan der ydes lån uden det i § 42, stk. 2, nævnte dokument, såfremt der stilles sikkerhed for fremkomst af dette dokument.

Stk. 4. Når betingelserne for at udbetale lånet i øvrigt er opfyldt, kan der ydes lån, selv om låntager ikke har tinglyst adkomst til ejendommen, såfremt der stilles sikkerhed for, at låntager får endelig adkomst til ejendommen.

Stk. 5. Når betingelserne for at udbetale lånet i øvrigt er opfyldt, kan der ydes lån, selv om pantebrevet er behæftet med præjudicerende retsanmærkninger, såfremt der stilles sikkerhed for, at disse slettes.

Stk. 6. I sikkerhedsgrundlaget for realkreditinstituttets forpligtelser kan pantebreve for lån i alment boligbyggeri, der omprioriteres i medfør af lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v., samt pantebreve for inkonverterbare lån, der overtages af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning i medfør af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v., erstattes med en tilsvarende fordring på statskassen. Fordringen kan helt eller delvis indfries ekstraordinært ved statskassens indlevering til realkreditinstituttet af de til de pågældende lån svarende realkreditobligationer.

Stk. 7. Indehavere af rettigheder over obligationer udstedt i de serier, hvis sikkerhedsgrundlag er omfattet og ændret af stk. 6, kan ikke kræve obligationerne indfriet eller på anden måde gøre krav gældende over for realkreditinstituttet.

Stk. 8. Et realkreditinstitut kan indgå aftale med låntager om at yde lån til en kurs fastsat på tilbudstidspunktet eller senere (fastkursaftale).

Stk. 9. Finanstilsynet kan fastsætte regler om ydelse af lån m.v. efter stk. 1-6.«

20. § 42, stk. 1 og 2, affattes således:

»Lån kan ydes på grundlag af fast ejendom, der ejes af låntager. Samtlige adkomsthavere skal som debitorer være påført pantebrevet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lån kan ydes på grundlag af en ideel anpart af en fast ejendom, såfremt der foreligger et tinglyst dokument, der knytter en tinglyst eksklusiv brugsret til anparten. Samtlige adkomsthavere til den ideelle anpart skal som debitor være påført pantebrevet.«

21. I § 44, stk. 1, ændres »§§ 26-39« til: »§§ 26- 28«.

22. § 52, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Ved långivning i andre lande gælder bestemmelserne i §§ 25, 46 og 47 ikke. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne om maksimale løbetider.«

Stk. 3-5 bliver herefter til stk. 2-4.

23. § 63, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for transaktioner, der indgås mellem et realkreditinstitut og virksomheder, der direkte eller indirekte er forbundet med realkreditinstituttet som dattervirksomheder, associerede virksomheder, moderselskaber eller som moderselskabernes associerede virksomheder og øvrige dattervirksomheder.

Stk. 3. Såfremt tilsynet skriftligt meddeler et realkreditinstitut, at tilladelse efter stk. 1 er fornøden, må transaktionen ikke gennemføres, forinden tilsynets afgørelse er ændret. Det påhviler instituttet at godtgøre, at transaktionen lovligt kan foretages.«

24. I § 74 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 2 og 4 finder ikke anvendelse på Industriens Realkreditfond.«

25. § 77, stk. 10, affattes således:

»Stk. 10. I koncerner, hvor moderselskabet er et finansielt holdingselskab eller et realkreditinstitut, finder kapitel 9, 11 a og 15 samt § 61, stk. 3, § 63, stk. 1 og 3, og § 97 også anvendelse på koncernen. Moderselskabet påser overholdelsen af disse bestemmelser.«

26. I § 77 indsættes som stk. 11-13:

»Stk. 11. Bestemmelserne i kapitel 9 og 15 finder ikke anvendelse for den del af en koncern, der er forsikringsselskab, jf. dog § 53 d, stk. 4, og § 90, stk. 2. Finanstilsynet kan dog beslutte, at bestemmelserne finder anvendelse.

Stk. 12. Finanstilsynet kan undtage fra bestemmelsen i stk. 10.

Stk. 13. Finanstilsynet kan bestemme, at stk. 10 finder anvendelse i andre tilfælde, hvor realkreditinstitutter alene eller i fællesskab har en sådan direkte eller indirekte tilknytning til en virksomhed, at det må anses for påkrævet at anvende de nævnte regler.«

27. I § 78, stk. 2, ændres »forvaltningen« til: »ledelsen«.

28. I § 78, stk. 3, ændres »hvis de pågældende kapitalejere skønnes egnede« til: »når dette ikke strider mod hensynet«.

29. § 78, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Finanstilsynet kan ved godkendelse af en erhvervelse eller forøgelse efter stk. 1 fastsætte en frist for gennemførelsen af denne.«

30. § 78, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Finanstilsynets godkendelse eller afslag skal foreligge senest 3 måneder efter underretning om den påtænkte investering.«

31. I § 78, stk. 9, ændres »mindst en gang om året og senest inden udgangen af juni måned give økonomiministeren« til: »én gang om året i forbindelse med indsendelsen af årsregnskabet til Finanstilsynet give«.

32. I § 79, stk. 1, ændres »ikke medvirker til« til: »modvirker«.

33. I § 79 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Har Finanstilsynet ophævet stemmeretten i medfør af stk. 1-3, kan kapitalandelen ikke indgå i opgørelsen af den på en generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede kapital.«

34. § 88, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

35. I § 89, stk. 2, indsættes efter »konsolidering«: »samt om krav til årsregnskabets oplysninger om koncerninterne transaktioner«.

36. § 90, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Revisorerne i et realkreditinstitut skal tillige være revisorer i realkreditinstituttets dattervirksomheder. Har realkreditinstituttet et moderselskab, der er et finansielt holdingselskab, jf. § 77, stk. 5, skal realkreditinstituttets revisorer tillige være revisorer i det finansielle holdingselskab og i dette selskabs øvrige dattervirksomheder.«

37. I § 90 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor dattervirksomheden eller moderselskabet ikke er hjemmehørende i Danmark.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

38. I § 91 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Et realkreditinstitut eller selskaber inden for samme koncern må ikke bevilge engagement til eller modtage sikkerhedsstillelse fra den valgte revision eller den interne revisions- eller vicerevisionschef.

Stk. 6. Stk. 3 og 5 samt § 90, stk. 5, gælder tilsvarende for et realkreditinstituts dattervirksomheder samt for et finansielt holdingselskab, jf. § 77, stk. 5, og et sådant selskabs dattervirksomheder.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 7.

39. § 98 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 98. Finanstilsynets ansatte, herunder personer, der udfører serviceopgaver som led i Finanstilsynets drift, samt eksperter, der handler på tilsynets vegne, er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e forpligtede til at hemmeligholde oplysninger, som de gennem deres virksomhed bliver vidende om. Dette gælder også efter ansættelses- eller kontraktforholdets ophør.

Stk. 2. Samtykke fra den, som tavshedspligten tilsigter at beskytte, berettiger ikke Finanstilsynets ansatte eller eksperter, der handler eller har handlet på tilsynets vegne, til at videregive fortrolige oplysninger.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at Finanstilsynet af egen drift videregiver fortrolige oplysninger i summarisk eller sammenfattende form, når hverken det enkelte realkreditinstitut eller dets låntagere kan identificeres.

Stk. 4. Fortrolige oplysninger kan videregives under en civil retssag, når et realkreditinstitut er erklæret konkurs, og såfremt oplysningerne ikke vedrører låntagerforhold eller tredjemand, der er eller har været involveret i forsøg på at redde realkreditinstituttet.

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at fortrolige oplysninger kan videregives til:

1) Fondsrådet.

2) Andre offentlige myndigheder, herunder anklagemyndigheden og politiet, i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold omfattet af straffeloven eller tilsynslovgivningen.

3) Vedkommende minister som led i dennes overordnede tilsyn.

4) Administrative myndigheder og domstole, som behandler afgørelser, der er truffet af Finanstilsynet.

5) Folketingets Ombudsmand.

6) En parlamentarisk kommission nedsat af Folketinget.

7) Kommissionsdomstole eller undersøgelsesretter nedsat ved lov eller i henhold til retsplejelovens § 21 eller § 21 a.

8) Folketingets stående udvalg vedrørende et realkreditinstituts generelle økonomiske forhold som led i den parlamentariske kontrol med forvaltningen, for så vidt angår realkreditinstitutter i betalingsstandsning eller under konkurs, når staten yder garanti eller stiller midler til rådighed for afvikling af instituttet.

9) Statsrevisorerne og Rigsrevisionen.

10) Skifteretten og andre myndigheder, der medvirker ved kreditinstituttets likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, samt personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af kredit- eller finansieringsinstituttets regnskaber, under forudsætning af at modtagerne af oplysningerne har behov herfor til varetagelse af deres opgaver.

11) Institutioner, der forvalter indskyder- eller investorgarantiordninger, under forudsætning af at oplysningerne er nødvendige for, at de kan udføre deres arbejde.

12) Danmarks Nationalbank og udenlandske centralbanker, under forudsætning af at oplysningerne er nødvendige for dem i deres egenskab af pengepolitisk myndighed eller for Nationalbankens overvågning af betalingssystemer.

13) En institution, der forestår clearing af værdipapirer eller penge, såfremt det er nødvendigt for at sikre, at institutionen reagerer behørigt på misligholdelser eller potentielle misligholdelser på det marked, hvor institutionen er ansvarlig for clearingen.

14) Myndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, der fører tilsyn med kreditinstitutter.

15) Myndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, der har ansvaret for tilsynet med finansieringsinstitutter, forsikringsselskaber eller med kapitalmarkederne og organer, der medvirker ved kreditinstituttets likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, samt personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af kredit- eller finansieringsinstituttets regnskaber, under forudsætning af at modtagerne af oplysninger har behov herfor til varetagelse af deres opgaver.

16) Myndigheder i lande uden for Den Europæiske Union eller uden for lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, der har ansvaret for tilsynet med kreditinstitutter, finansieringsinstitutter, forsikringsselskaber eller med kapitalmarkederne.

17) Myndigheder og organer, der medvirker ved kreditinstituttets likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer samt personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af kredit- eller finansieringsinstituttets regnskaber i lande uden for Den Europæiske Union eller uden for lande, som Fællesskabet har indgået aftale med.

Stk. 6. Alle, der i henhold til stk. 4 og 5 modtager fortrolige oplysninger fra Finanstilsynet, er med hensyn til disse oplysninger undergivet den i stk. 1 omhandlede tavshedspligt.

Stk. 7. Fortrolige oplysninger, som Finanstilsynet modtager, må kun anvendes i forbindelse med tilsynshvervet, til pålæggelse af sanktioner, eller hvis tilsynets afgørelse påklages til højere administrativ myndighed eller indbringes for domstolene.

Stk. 8. Adgangen til udlevering af fortrolige oplysninger til Folketingets stående udvalg i henhold til stk. 5, nr. 8, er begrænset til dokumenter i sager, der er oprettet i Finanstilsynet efter den 1. juni 1995.

Stk. 9. Videregivelse efter stk. 5, nr. 16 eller 17 kan alene ske

1) på baggrund af en international samarbejdsaftale og

2) under forudsætning af, at modtagerne mindst er underlagt en lovbestemt tavshedspligt, der svarer til tavshedspligten i medfør af stk. 1, og har behov for oplysningerne til varetagelse af deres opgaver.

Stk. 10. Videregivelse efter stk. 5, nr. 16 eller 17, af fortrolige oplysninger, der hidrører fra et andet land inden for Den Europæiske Union, kan alene ske, såfremt de kompetente myndigheder, som har afgivet oplysningerne, har givet deres udtrykkelige tilladelse, og må udelukkende benyttes til det formål, som tilladelsen vedrører.

§ 98 a. Som part i forholdet til Finanstilsynet anses alene det realkreditinstitut, som en afgørelse truffet af Finanstilsynet retter sig mod, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. I nedenstående tilfælde anses andre end instituttet tillige som part i Finanstilsynets afgørelse, for så vidt angår den del af sagen, som vedrører den pågældende:

1) Den, der overtræder lovens forbud mod at drive realkreditvirksomhed, jf. § 4 og § 5, stk. 1, 1. pkt.

2) En virksomhed, som ansøger om tilladelse til at drive realkreditvirksomhed, jf. § 7, stk. 2, og § 8, eller hvis ansøgning suspenderes, jf. § 10.

3) Et medlem af et realkreditinstituts bestyrelse eller direktion eller en kapitalejer, når Finanstilsynet nægter et institut tilladelse eller inddrager denne, jf. § 9, stk. 2 og 6, samt § 80, stk. 2, nr. 2.

4) Revisor i et realkreditinstitut, når Finanstilsynet afskediger eller pålægger denne at give oplysninger om realkreditinstituttets forhold, samt i sager vedrørende forbudet mod, at en revisor har engagement m.v. i det institut, som revisor reviderer, jf. § 91, stk. 1, 3 og 5, samt i sager hvor de valgte revisorer ikke har opfyldt deres oplysningsforpligtelse over for Finanstilsynet, jf. § 93.

5) Erhververen eller besidderen af en kvalificeret kapitalandel, når Finanstilsynet nægter at godkende denne, suspenderer behandlingen af sagen eller reagerer som følge af manglende underretning om andelen eller ophæver stemmeretten, der er knyttet til den pågældende ejers andel, jf. § 78, stk. 1, 3-5 og 8, samt § 79, stk. 1-3.

6) Moderselskabet, hvor dette er et finansielt holdingselskab eller et realkreditinstitut, jf. § 77, stk. 10.

7) Virksomheder, som Finanstilsynet finder har snævre forbindelser til et realkreditinstitut, hvorfor tilladelse nægtes eller inddrages, jf. § 9, stk. 3 og 5, samt § 80, stk. 2, nr. 3.

8) Modervirksomheder, dattervirksomheder og virksomheder, der er knyttet til realkreditinstituttet, og hvor Finanstilsynet kan indhente oplysninger og få adgang til, jf. § 97, stk. 1.

Stk. 3. Som part anses i øvrigt et bestyrelsesmedlem, en revisor, en direktør eller andre ledende medarbejdere i et realkreditinstitut, hvis Finanstilsynets påtale eller pålæg i medfør af loven eller dennes forskrifter er rettet direkte mod pågældende.

Stk. 4. Endelig kan Finanstilsynet, når tilsynet tager en sag op vedrørende redelig forretningsskik og god realkreditinstitutpraksis, jf. § 1, stk. 6, under særlige omstændigheder tillige tilkende partsbeføjelser til andre fysiske eller juridiske personer end de i stk. 2 og 3 nævnte. Partsbeføjelser kan alene tillægges, for så vidt angår den del af sagen, som har direkte og væsentlig betydning for den pågældende. Tilkendelse af partsbeføjelser skal ske under hensyntagen til beskyttelsen af fortrolige oplysninger om de virksomheder, der er under tilsyn.

Stk. 5. Partsstatus og partsbeføjelser efter stk. 2-4 er begrænset til forhold, hvor tilsynets afgørelser træffes efter den 20. oktober 1998.«

40. I § 101, stk. 1, ændres »§§ 25-42« til: »§§ 25-28, §§ 40-42,«.

41. § 102, stk. 1, affattes således:

»Undlader et realkreditinstituts bestyrelse, direktion eller revisorer i rette tid at efterkomme de pligter, der efter loven eller bestemmelser fastsat i henhold til loven påhviler dem over for Finanstilsynet eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan Finanstilsynet henholdsvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder.«

42. § 105, stk. 2, ophæves.

§ 2

I lov om Dansk Landbrugs Realkreditfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 2. juli 1996, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 1 affattes således:

»Virksomhedsområde og organisationsform«.

2. § 2 ophæves.

3. Overskriften til kapitel 2 affattes således:

»Løbetider, obligationsudstedelse og hæftelsesforhold«.

4. §§ 5-6 a ophæves.

5. § 10, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

6. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

»Værdiansættelse, lånegrænser og låneudmåling«.

7. § 12, stk. 1, affattes således:

»Instituttets lån i de i § 1, stk. 2, nævnte ejendomme skal være placeret inden for en lånegrænse på 70 pct. For de i § 1, stk. 2, nævnte ejendomme, der efter realkreditlovens bestemmelser kan belånes som ejerboliger til helårsbrug, er den i 1. pkt. nævnte lånegrænse dog 80 pct.«

8. I § 12 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Lån kan uanset stk. 1 ydes til indfrielse af egne lån, der er ydet på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer og på grundlag af udstedelse af andre værdipapirer end realkreditobligationer, og til indfrielse af foranstående lån. Lån, der ydes efter 1. pkt., udmåles med et kontantprovenu, der maksimalt svarer til indfrielsesbeløbet og omkostningerne i forbindelse med indfrielse og ydelse af lånene.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

9. I § 12, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1- 3« til: »stk. 1-4«.

10. I § 12 indsættes efter stk. 4, der bliver stk. 5, som nye stykker:

»Stk. 6. Uanset stk. 5 kan instituttet rykke for lån ydet af andre til indfrielse af foranstående lån. Det lån, der rykkes for efter 1. pkt., kan maksimalt udgøre et beløb, der svarer til indfrielsesbeløbet af foranstående lån og omkostningerne i forbindelse med indfrielse og ydelse af lånene.

Stk. 7. Instituttets bestyrelse skal udfærdige skriftlige retningslinjer, der sikrer, at pantsikkerheden ikke forringes væsentligt ved ydelse af lån, jf. stk. 3, og ved rykning for lån, jf. stk. 6.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 8.

11. I § 14, stk. 2, indsættes efter »midler«: »samt om opgørelse af den cirkulerende obligationsmasse og andre forpligtelser«.

§ 3

I lov nr. 430 af 26. juni 1998 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove. (Konsekvensændringer i forbindelse med gennemførelsen af pensionsbeskatningsloven og ophævelse af realrenteafgiftsloven), som ændret ved § 6 i lov nr. 910 af 16. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, indsættes i 2. pkt. efter »2000«: »jf. dog stk. 5«.

2. I § 8 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Uanset § 3, stk. 3, nr. 2 og 4, i realrenteafgiftsloven, som ophævet ved denne lovs § 4, er renteindtægt og indekstillæg vedrørende indeksobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter, Dansk Landbrugs Realkreditfond, Danmarks Skibskreditfond, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark samt urealiserede ændringer i kursværdien og realiserede kursgevinster og -tab af sådanne værdipapirer i afgiftsåret 1999 alene undtaget fra afgiftsgrundlaget, såfremt de nævnte renteindtægter og indekstillæg samt urealiserede ændringer i kursværdien og realiserede kursgevinster og -tab hidrører fra obligationsfondskoder, hvor udstedelsen er afsluttet senest den 31. december 1998.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

§ 4

I lov nr. 428 af 26. juni 1998 om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven) foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 3, nr. 1, affattes således:

»1) renteindtægt og indekstillæg vedrørende indeksobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter, Dansk Landbrugs Realkreditfond, Danmarks Skibskreditfond og Kreditforeningen af Kommuner i Danmark hidrørende fra obligationsfondskoder, hvor udstedelse er afsluttet senest den 31. december 1998,«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1999. §§ 3 og 4 træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 3 har virkning fra afgiftsåret 1999.

Stk. 3. § 4 har virkning fra og med indkomståret 2000. Vælger et livsforsikringsselskab, et forsikringsselskab eller et pengeinstitut at anvende reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven fra og med indkomståret 1999, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 35, stk. 3, har § 4 virkning fra og med indkomståret 1999.

Stk. 4. De tidligere gældende regler i §§ 21, 23, 24, 28 og 30-32, jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 8. september 1997, som ændret ved § 6 i lov nr. 414 af 26. juni 1998 og § 2 i lov nr. 491 af 1. juli 1998, finder fortsat anvendelse på byggeri, hvortil der inden den 1. januar 1999 er meddelt tilsagn om støtte efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., tidligere love om boligbyggeri samt den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, såfremt långivningen sker på grundlag af det meddelte støttetilsagn.

Stk. 5. De tidligere gældende regler i §§ 21, 23, 24 og 28, jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 8. september 1997, som ændret ved § 6 i lov nr. 414 af 26. juni 1998 og § 2 i lov nr. 491 af 1. juli 1998, finder fortsat anvendelse på private andelsboliger, hvortil der efter den 31. december 1998 og inden den 1. januar 2000 meddeles tilsagn om støtte efter § 160 b i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., såfremt långivningen sker på grundlag af det meddelte tilsagn.

Stk. 6. De tidligere gældende regler i § 39, stk. 1-6, jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 8. september 1997, som ændret ved § 6 i lov nr. 414 af 26. juni 1998 og § 2 i lov nr. 491 af 1. juli 1998, finder fortsat anvendelse, og de tidligere gældende regler i §§ 21, 23 og 24, jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 8. september 1997, som ændret ved § 6 i lov nr. 414 af 26. juni 1998 og § 2 i lov nr. 491 af 1. juli 1998, finder fortsat anvendelse, for så vidt angår de i § 39, stk. 1-6, omhandlede låneformål, hvortil kommunalbestyrelsen inden den 1. januar 2000 har meddelt tilsagn om støtte.

Stk. 7. De tidligere gældende regler i § 21, § 22, § 26, stk. 1 og 2, § 28, stk. 1-3 og 5, § 29, stk. 1 og 2, § 30, stk. 1-5 og stk. 7, 1. pkt., § 31, stk. 1-3 og 5, § 32 a, § 33, stk. 1 og 2, § 34, stk. 1, 3, 4, 6 og 7, § 35, stk. 1 og 2, § 36, stk. 1-8 og 11, § 36 a, § 37, stk. 1-4, og § 39, stk. 1, 1. og 3. pkt., samt stk. 2-7, jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 8. september 1997, som ændret ved § 6 i lov nr. 414 af 26. juni 1998 og § 2 i lov nr. 491 af 1. juli 1998, finder fortsat anvendelse på indekslån, der er ydet på grundlag af indeksobligationer hidrørende fra obligationsfondskoder, hvor udstedelse er afsluttet senest den 31. december 1998.

Stk. 8. Den tidligere gældende regel i § 6 i lov om Dansk Landbrugs Realkreditfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 2. juli 1996, finder fortsat anvendelse på indekslån, der er ydet på grundlag af indeksobligationer hidrørende fra obligationsfondskoder, hvor udstedelse er afsluttet senest den 31. december 1998.

 

 

 

 

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Marianne Jelved

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 83/350/EØF, EF-Tidende nr. L 193 s. 18 (om tilsyn med kreditinstitutter på et konsolideret grundlag), Rådets direktiv 89/646/EØF, EF-Tidende, nr. L 386 s. 1 (2. banksamordningsdirektiv) om samordning af lovgivningen om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut og om ændring af direktiv 77/780/EØF, Rådets direktiv 92/30/EØF, EF-Tidende, nr. L 110 s. 52 (om tilsyn med kreditinstitutter på et konsolideret grundlag), Rådets direktiv 95/26/EF-Tidende nr. L 168 s. 7 (BCCI) (om ændring af direktiv 77/780/EØF og 89/646/EØF om kreditinstitutter, direktiv 73/239/EØF og 92/49/EØF om skadesforsikring, direktiv 79/ 267/EØF og 92/96/EØF om livsforsikring, direktiv 93/22/EØF om investeringsselskaber og direktiv 85/611/EØF om institutter for kollektive investeringer i værdipapirer (investeringsinstitutter) med henblik på at styrke tilsynet på disse områder), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/33/EF, EF-Tidende nr. L 204 s. 29 om ændring af artikel 12 i Rådets direktiv 77/780/EØF om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut og artikel 2, 5, 6, 7, 8 og bilag II og III i Rådets direktiv 89/647/EØF om solvensnøgletal for kreditinstitutter samt artikel 2 og bilag II i Rådets direktiv 93/61/EØF om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag (matrixdirektivet).