Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning
i tingbogen

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1024 af 15. december 1993 om tinglysning i tingbogen, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 1425 af 13. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 27, stk. 1, nr. 6 og 8 , ændres »lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.« til: »lov om almene boliger m.v.«.

2. I § 27, stk. 1, nr. 7 og 11 , ændres »§ 10, stk. 9, i lov om ejerlejligheder« til: »§ 10, stk. 11, i lov om ejerlejligheder«.

3. I § 27, stk. 1, nr. 10, indsættes efter 2. pkt.: »1. og 2. pkt. gælder også for bygninger, der tilhører private andelsboligforeninger, uanset at bygningerne er påbegyndt opført efter den 1. juli 1966.«

4. I § 27, stk. 1, indsættes som nr. 13 og 14 :

»13) Ejendomme, hvorom ejeren erklærer, at der i henhold til § 11 i lov om friplejeboliger er meddelt godkendelse til etablering af friplejeboliger på en del af ejendommen. Friplejeboligerne med sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne og det til boligerne knyttede serviceareal skal efter opdelingen udgøre én ejerlejlighed, jf. dog nr. 14. Andre boliger eller lokaler til andet end beboelse på ejendommen skal efter opdelingen udgøre én ejerlejlighed, medmindre opdeling eller videreopdeling i ejerlejligheder i øvrigt kan ske efter § 10 i lov om ejerlejligheder.

14) Ejendomme, hvorom ejeren erklærer, at der i henhold til § 11 i lov om friplejeboliger er meddelt godkendelse til etablering af friplejeboliger på en del af ejendommen, eller at der i henhold til § 10 i lov om friplejeboliger er meddelt tilsagn om støtte. Friplejeboligerne med sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne skal efter opdelingen udgøre én ejerlejlighed, og det til boligerne knyttede serviceareal skal udgøre én anden ejerlejlighed. Nr. 13, 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. februar 2007.

Justitsministeriet, den 12. februar 2007

Lene Espersen

/Lennart Houmann