Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af realkreditloven, kursgevinstloven, pensionsafkastbeskatningsloven, selskabsskatteloven og lov om omsætning af fast ejendom samt ophævelse af lov om Dansk Landbrugs Realkreditfond

(Overførsel af Dansk Landbrugs Realkreditfond)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I realkreditloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 582 af 8. juli 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»KommuneKredit kan dog fortsat benytte betegnelsen Kreditforeningen af Kommuner i Danmark.«

2. I § 7 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Stk. 1 og 2 gælder ikke for Dansk Landbrugs Realkreditfond.«

3. I § 40, stk. 3, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

4. I § 42, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »jf. dog stk. 2«: »og 3«.

5. I § 42 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt., kan fraviges, hvis lånet ydes i henhold til særlig lovgivning inden for jordbrugsområdet.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

6. § 47 affattes således:

»§ 47. Instituttets satser for gebyrer, indskud og løbende bidrag til administration og reservefondsopbygning for lån, hvortil der ydes statsstøtte, skal, bortset fra lån inden for jordbrugsområdet, godkendes af økonomiministeren efter forhandlinger med by- og boligministeren.«

7. I § 67 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for Dansk Landbrugs Realkreditfond.«

§ 2

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 644 af 5. august 1999, som ændret ved § 1 i lov nr. 911 af 16. december 1998 og § 2 i lov nr. 959 af 20. december 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 9, § 10, stk. 1, 1. pkt., § 10, stk. 1, nr. 6, § 22, stk. 3, 1. pkt., § 25, stk. 4, 1. pkt., § 27, stk. 1, 1. pkt., og § 38, stk. 3, 1. pkt., udgår », Dansk Landbrugs Realkreditfond«.

§ 3

I lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 16 af 6. januar 2000, som ændret ved § 4 i lov nr. 105 af 14. februar 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 3, nr. 1, udgår », Dansk Landbrugs Realkreditfond«.

§ 4

I lov om beskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. oktober 1998, som senest ændret ved § 35 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 5 b, udgår », Dansk Landbrugs Realkreditfond«.

2. I § 13 A udgår »samt Dansk Landbrugs Realkreditfond«.

§ 5

I lov nr. 453 af 30. juni 1993 om omsætning af fast ejendom, som ændret ved § 6 i lov nr. 1098 af 21. december 1994, § 6 i lov nr. 377 af 22. maj 1996, § 12 i lov nr. 386 af 22. maj 1996 og § 1 i lov nr. 227 af 21. april 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 1, nr. 3, udgår »eller lov om Dansk Landbrugs Realkreditfond,«.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

    Stk. 2. Lov om Dansk Landbrugs Realkreditfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 1. februar 1999, ophæves.

    Stk. 3. Lån i henhold til lånetilbud afgivet efter de hidtidige regler, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 1. februar 1999, skal være udbetalt senest et år efter lovens ikrafttræden.

    Stk. 4. For Dansk Landbrugs Realkreditfond gælder bestemmelserne i § 1, stk. 1, 2. pkt., § 2, stk. 2 og 3, § 2 a, § 4 a og § 4 b i lov om et finansieringsinstitut for landbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 699 af 5. november 1987, som ændret bl.a. ved lov nr. 373 af 6. juli 1988, samt de heri nævnte bestemmelser dog fortsat i den periode, der medgår til afvikling af de lån til refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme, som instituttet har ydet i henhold til lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme. § 103, stk. 4 og 6 i realkreditloven gælder også for jordbrugslån ydet af instituttet i forbindelse med refinansiering.

    Stk. 5. For Dansk Landbrugs Realkreditfond gælder § 103, stk. 6, i realkreditloven fortsat for jordbrugslån med og uden afdragsbidrag ydet af instituttet.

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 1 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Marianne Jelved