Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tilsyn med firmapensionskasser, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

(Ændring af ledelsesbestemmelser, regnskabsår m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 486 af 17. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 5 affattes således:

»§ 5. En pensionskasse må ikke drive anden virksomhed end den pensionskassevirksomhed, der angives i koncessionen, medmindre andet følger af stk. 3 samt af § 6. Pensionskassen må kun drive virksomhed her i landet.

    Stk. 2. En pensionskasse antages at drive anden virksomhed, når pensionskassen alene eller sammen med den eller de virksomheder, som pensionskassen er knyttet til, jf. § 2, stk. 1, udøver en bestemmende indflydelse over en erhvervsvirksomhed.

    Stk. 3. En pensionskasse kan i fællesskab med andre virksomheder drive anden virksomhed, såfremt

1) pensionskassen ikke direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse på virksomheden,

2) pensionskassen ikke driver virksomheden sammen med den eller de virksomheder, som pensionskassen er knyttet til, jf. § 2, stk. 1, eller med andre pensionskasser eller forsikringsselskaber, der indgår i et administrationsfællesskab med pensionskassen, og

3) virksomheden udøves i et andet selskab end pensionskassen.

    Stk. 4. Hvis en pensionskasse ved fusion, indgåelse i eller ændring af administrationsfællesskab, ændring i den andel, der ejes af den eller de virksomheder, som pensionskassen er knyttet til m.v., kommer til at drive anden virksomhed i strid med stk. 1 eller 3, kan Finanstilsynet fastsætte en frist for afhændelsen af den anden virksomhed, hvis en umiddelbar afhændelse vil være forbundet med et økonomisk tab.«

2. I § 26, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Stillingen som godkendt aktuar kan ikke forenes med stillingen som medlem af direktionen i pensionskassen.«

3. I § 32, stk. 1, ændres »Senest seks måneder« til: »Senest 5 måneder«.

4. § 38 affattes således:

»§ 38. Regnskabsåret er kalenderåret. Dog kan en pensionskasses første regnskabsperiode omfatte et kortere eller længere tidsrum, dog højst atten måneder. «

5. I § 49, stk. 2, ændres »ansvarshavende aktuar« til: »godkendte aktuar«.

6. I § 62, stk. 5, ændres »samt § 172, stk. 1-3 og § 173 i lov om forsikringsvirksomhed« til: »§ 123, stk. 1-3, og § 124 i lov om aktieselskaber«.

7. I § 65, 2. pkt., ændres »§ 20, stk. 4 og 5« til: »§ 20, stk. 3 og 4«.

8. § 66, 2. pkt., affattes således:

»Finanstilsynet kan undersøge de af loven omfattede pensionskassers forhold og kan til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til pensionskassen med henblik på indhentelse af oplysninger og ved inspektioner.«

9. § 66 a, stk. 5, nr. 7, affattes således:

»7) Undersøgelseskommissioner nedsat ved lov eller i henhold til lov om undersøgelseskommissioner.«

§ 2

I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 1. maj 1995, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 288 af 12. maj 1999, foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Lønmodtagernes Dyrtidsfonds anbringelse af midler i en enkelt virksomhed må ikke medføre, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond alene eller sammen med datterselskaber kan udøve bestemmende indflydelse på virksomheden. Dette gælder dog ikke anbringelse af midler i datterselskaber, hvis midler anbringes efter de regler, der gælder for Lønmodtagernes Dyrtidsfond selv.«

§ 3

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 20. oktober 1998, som ændret senest ved lov nr. 1085 af 29. december 1999, foretages følgende ændring:

1. § 26, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Arbejdsmarkedets Tillægspensions anbringelse af midler i en enkelt virksomhed må ikke medføre, at Arbejdsmarkedets Tillægspension alene eller sammen med Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring eller sammen med datterselskaber, som de ejer, kan udøve bestemmende indflydelse på virksomheden. Dette gælder dog ikke anbringelse af midler i datterselskaber, som Arbejdsmarkedets Tillægspension ejer, og hvis midler anbringes efter de regler, der gælder for Arbejdsmarkedets Tillægspension selv, eller i virksomhed efter stk. 4.«

§ 4

I lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 1058 af 17. december 1998, som ændret senest ved § 15 i lov nr. 288 af 12. maj 1999, foretages følgende ændring:

1. § 57 I, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings anbringelse af midler i en enkelt virksomhed må ikke medføre, at Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring alene eller sammen med Arbejdsmarkedets Tillægspension eller med datterselskaber, som de ejer, kan udøve bestemmende indflydelse på virksomheden. Dette gælder dog ikke anbringelse af midler i datterselskaber, som Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring ejer, og hvis midler anbringes efter de regler, der gælder for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring selv.«

§ 5

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2000.

    Stk. 2. Fristen i § 1, nr. 3, finder anvendelse med virkning for generalforsamlinger i tilknytning til regnskabsår, der afsluttes i år 2000.

    Stk. 3. Pensionskasser, der ved lovens ikrafttræden har et regnskabsår, der afviger fra kalenderåret, jf. § 1, nr. 4, skal senest i år 2002 aflægge årsregnskab, der følger kalenderåret. Finanstilsynet kan dog tillade, at omlægning af regnskabsåret sker senere end det i 1. pkt. nævnte tidspunkt. Omlægningsperioden skal omfatte et kortere tidsrum end tolv måneder.

    Stk. 4. Uanset bestemmelserne i § 1, nr. 1, kan firmapensionskasser, der ved lovens ikrafttræden driver et kapitalformidlingsaktieseselskab sammen med pensionskasser eller forsikringsselskaber, som indgår i et administrationsfællesskab med firmapensionskassen, fortsætte denne drift. Finanstilsynet skal inden 30. juni 2000 underrettes herom.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 1 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Fredensborg Slot, den 30. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Marianne Jelved