Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fondsmæglerselskaber, lov om investeringsforeninger og specialforeninger og lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love 1)

(Koncernregler, adskillelse af kundemidler m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om fondsmæglerselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 659 af 12. august 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 7 og 8:

»Stk. 7. Et fondsmæglerselskab kan i fællesskab med andre virksomheder drive anden virksomhed end angivet i stk. 1 og 2, jf. stk. 4, såfremt

1) fondsmæglerselskabet ikke direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse på virksomheden,

2) fondsmæglerselskabet ikke driver virksomheden sammen med pengeinstitutter, forsikringsselskaber, fondsmæglerselskaber eller realkreditinstitutter, der indgår i koncern med fondsmæglerselskabet, og

3) virksomheden udøves i et andet selskab end fondsmæglerselskabet.

    Stk. 8. Hvis et fondsmæglerselskab eller en koncern ved erhvervelse, fusion m.v. kommer til at drive anden virksomhed i strid med stk. 1 og 2, jf. stk. 4, eller stk. 7, kan Finanstilsynet fastsætte en frist for afhændelsen af den anden virksomhed, hvis en umiddelbar afhændelse vil være forbundet med et økonomisk tab.«

2. § 3, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Erhvervelse af aktier og obligationer, der er noteret på en fondsbørs eller optaget til handel på et andet reguleret marked, samt andele i investeringsforeninger med henblik på at investere selskabets ansvarlige kapital, betragtes ikke som udførelse af de i bilag 1, afsnit A, nr. 2, nævnte tjenesteydelser ved fastlæggelse af kapitalkravet i 1. pkt.«

3. I § 6 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Et udenlandsk fondsmæglerselskab med repræsentationskontor her i landet skal give Finanstilsynet meddelelse herom, såfremt der sker ændringer i de i henhold til stk. 6 anmeldte forhold.«

4. I § 9 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende anvendelse på erhvervelse af kvalificerede andele i et fondsmæglerselskabs moderselskab, når moderselskabets virksomhed udelukkende eller hovedsagelig består i at eje kapitalandele i finansielle virksomheder.«

5. Efter § 10 indsættes i kapitel 4:

»§ 10 a. Finanstilsynet kan pålægge et holdingselskab, der ejer kapitalandele i finansielle virksomheder, herunder mindst ét fondsmæglerselskab, at udskille de finansielle virksomheder i en delkoncern under et andet holdingselskab, hvis virksomhed udelukkende eller hovedsagelig består i at eje kapitalandele i finansielle virksomheder, såfremt

1) koncernen er struktureret på en sådan måde, at holdingselskabet ikke skal opfylde solvenskravene i § 23, stk. 1, jf. §§ 37 a eller 37 b i lov om banker og sparekasser m.v.,

2) et medlem af holdingselskabets bestyrelse eller direktion omfattes af et af forholdene i § 5, stk. 6, nr. 1-3, eller

3) strukturen i øvrigt vanskeliggør varetagelsen af tilsynets opgaver.

§ 10 b. Finanstilsynet kan forlange, at et fondsmæglerselskabs moderselskab, hvis virksomhed udelukkende eller hovedsagelig består i at eje kapitalandele i finansielle virksomheder, afhænder kapitalandelene i fondsmæglerselskabet, såfremt

1) moderselskabet ikke opfylder solvenskravene i § 23, stk. 1, jf. §§ 37 a eller 37 b i lov om banker og sparekasser m.v.,

2) et medlem af moderselskabets bestyrelse eller direktion omfattes af et af forholdene i § 5, stk. 6, nr. 1-3, eller

3) moderselskabet modvirker en forsvarlig drift af fondsmæglerselskabet.«

6. Efter § 14 indsættes:

»§ 14 a. Et fondsmæglerselskab skal uden ophold indsætte forskud og deposita modtaget fra kunder på en særlig kundekonto i et kreditinstitut. Kundekontoen skal være adskilt fra selskabets egne midler.

    Stk. 2. Fondsmæglerselskabet skal internt bogføre kundernes indbetalinger på særskilte kundekonti, hvoraf den enkelte kundes indestående i fondsmæglerselskabet skal fremgå.

    Stk. 3. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for fondsmæglerselskabernes bogføring af kundernes indbetalinger.«

7. I § 17 stk. 3, indsættes efter »immaterielle aktiver«: », skatteaktiver«.

8. § 23, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Finanstilsynet kan fastsætte særlige regler om regnskab, revision og konsolidering for fondsmæglerselskaber og for disses moderselskaber, jf. § 23, stk. 1, jf. §§ 37 a og 37 b i lov om banker og sparekasser m.v.«

9. § 23, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for transaktioner, der indgås mellem et fondsmæglerselskab og virksomheder, der direkte eller indirekte er forbundet med fondsmæglerselskabet som dattervirksomheder, associerede virksomheder, moderselskaber eller som moderselskabernes associerede virksomheder og øvrige dattervirksomheder samt for transaktioner, der indgås mellem fondsmæglerselskabet og virksomheder eller personer, der direkte eller indirekte ejer 20 pct. eller mere af kapitalandelene eller stemmerettighederne i fondsmæglerselskabet samt disses dattervirksomheder og associerede virksomheder.«

10. I § 23 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Koncerninterne transaktioner foretaget i strid med de i medfør af stk. 4 fastsatte regler skal ophæves, således at ydelserne om muligt tilbageleveres, herunder at eventuel sikkerhedsstillelse ophører. Udbetalinger fra fondsmæglerselskabet, der er foretaget i forbindelse med koncerninterne transaktioner i strid med de i medfør af stk. 4 fastsatte regler, skal tilbageføres tillige med en årlig rente af beløbet svarende til den rente, der er fastsat efter § 5, stk. 1 og 2, i lov om rente ved forsinket betaling m.v.«

11. § 31, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. § 49, stk. 6, § 50, stk. 1, 4 og 5, og § 51 i lov om banker og sparekasser m.v. finder tilsvarende anvendelse på Finanstilsynets tilsyn efter denne lov.

    Stk. 3. Finanstilsynet skal undersøge fondsmæglerselskabernes forhold, herunder ved gennemgang af løbende indberetninger og ved inspektioner i de enkelte fondsmæglerselskaber, hvor der foretages gennemgang af fondsmæglerselskabernes engagementer og øvrige forhold, herunder markedsrisici og forretningsgange. Fondsmæglerselskaberne skal give Finanstilsynet de oplysninger, der er nødvendige for tilsynets virksomhed. Finanstilsynet kan til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til et fondsmæglerselskab og dets filialer med henblik på indhentelse af oplysninger og ved inspektioner.

    Stk. 4. I det omfang det er nødvendigt for bedømmelsen af et fondsmæglerselskabs økonomiske stilling, kan Finanstilsynet indhente oplysninger og til enhver tid mod behøring legitimation uden retskendelse få adgang til de virksomheder, med hvilke fondsmæglerselskabet har særlig direkte eller indirekte forbindelse, jf. definitionerne i årsregnskabslovens § 1, stk. 2, nr. 5 og 8.«

Stk. 4-8 bliver herefter stk. 5-9.

12. § 31 a, stk. 5, nr. 7, affattes således:

»7) Undersøgelseskommissioner nedsat ved lov eller i henhold til lov om undersøgelseskommissioner.«

13. I § 31 b, stk. 2, nr. 11, og § 35, stk. 2, ændres »3« til: »4«.

14. I § 31 b, stk. 2, nr. 12, og § 36, stk. 6, ændres »4« til: »5«.

15. Efter § 35 indsættes:

»§ 35 a. Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og granskningsmænd samt deres suppleanter, direktører og øvrige ansatte i et fondsmæglerselskab må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med. Tilsvarende gælder bestyrelsesmedlemmer, revisorer og granskningsmænd samt deres suppleanter, direktører og øvrige ansatte i finansielle holdingselskaber, jf. § 23, stk. 1, jf. § 37 a, stk. 4, i lov om banker og sparekasser m.v., og moderselskaber, jf. § 23, stk. 1, jf. § 37 b, stk. 1, i lov om banker og sparekasser m.v.

    Stk. 2. Sædvanlige oplysninger om kundeforhold kan, såfremt videregivelsen er erhvervsmæssigt begrundet, videregives til koncernvirksomheder, der er underlagt en tavshedspligt som nævnt i stk. 1.

    Stk. 3. Oplysninger kan videregives til fondsmæglerselskabets moderselskab til brug for risikostyring af virksomheder i koncernen, jf. § 23, stk. 1, jf. § 37 a, stk. 3, i lov om banker og sparekasser m.v., såfremt moderselskabet er en finansiel virksomhed, jf. § 23, stk. 1, jf. § 37 b, stk. 1, i lov om banker og sparekasser m.v. Dette gælder dog ikke oplysninger om rent private forhold. Oplysninger, jf. 1. pkt., kan ikke videregives eller anvendes til markedsføring eller rådgivning.

Stk. 4. Oplysninger om privatkunder kan ikke videregives til brug for risikostyring, jf. stk. 3, bortset fra de særlige tilfælde, hvor oplysningerne om en privatkunde vedrører forpligtelser, der har eller vil kunne få en betydelig størrelse.

    Stk. 5. Oplysninger om rent private forhold må kun videregives med kundens samtykke. Ansatte i koncernforhold, der får sådanne oplysninger, er underkastet den i stk. 1 nævnte tavshedspligt.

    Stk. 6. Fondsmæglerselskabet skal udarbejde retningslinjer for, i hvilket omfang kundeoplysninger kan videregives. Retningslinjerne skal være offentligt tilgængelige.«

16. I § 36, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 2, 4 og 6« til: »§ 1, stk. 2, 4, 6 og 7«.

17. § 36, stk. 2, ophæves, og stedet indsættes:

»Stk. 2. Grov eller gentagen overtrædelse af § 14 a straffes med bøde.

    Stk. 3. Overtrædelse af § 35 a straffes med bøde, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter straffeloven. På samme måde straffes personer, der uberettiget udnytter fortrolige oplysninger, jf. § 35 a.«

Stk. 3-9 bliver herefter stk. 4-10.

18. I § 36, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »3« til: »4«.

§ 2

I lov om investeringsforeninger og specialforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 11. maj 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 19 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør i et administrationsselskab kan være direktør i administrationsselskabets moderselskab, hvis moderselskabets aktiviteter udelukkende eller hovedsagelig består i at være moderselskab for finansielle virksomheder, og hvis moderselskabet ikke står i koncernforbindelse eller har anden snæver forbindelse med et pengeinstitut, som er depotselskab for en eller flere foreninger, som administreres af administrationsselskabet.«.

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

2. § 41 affattes således:

»§ 41. Foreningen og de valgte revisorer skal straks meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold, der er af afgørende betydning for foreningens fortsatte virksomhed. Pligten gælder tilsvarende for forhold, som de valgte revisorer konstaterer som led i hvervet som revisor i et selskab, som medvirker ved foreningens aktiviteter, jf. § 15, stk. 2, og § 73.«

3. § 68, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Højst 10 pct. af formuen kan på investeringstidspunktet investeres i unoterede aktier og anparter udstedt af det samme selskab. En erhvervsudviklingsforening kan dog uanset grænsen i 1. pkt. investere sin formue gennem enheder, der udelukkende investerer de indkomne midler i aktier og anparter i unoterede aktieselskaber og anpartsselskaber, såfremt højst 10 pct. af enhedens formue på investeringstidspunktet kan investeres i aktier og anparter udstedt af det samme selskab. For investeringer i andre værdipapirer gælder de i kapitel 9 nævnte begrænsninger.

    Stk. 3. Bestemmelserne i § 62, stk. 2, om betydelig indflydelse finder tillige anvendelse på erhvervsudviklingsforeningers investeringer i såvel noterede som unoterede aktier og anparter, også hvis investeringerne sker gennem de i stk. 2 nævnte enheder.«

4. § 77, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Finanstilsynet kan til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til en forening med henblik på indhentelse af oplysninger og ved inspektioner.«

5. § 77 a, stk. 5, nr. 7, affattes således:

»7) Undersøgelseskommissioner nedsat ved lov eller i henhold til lov om undersøgelseskommissioner.«

6. § 78 ophæves.

§ 3

I lov nr. 414 af 26. juni 1998 om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love. (Opgave/kompetencefordeling mellem Fondsrådet og Finanstilsynet, netting, valutaspotforretninger i investeringsøjemed, ændrede placeringsregler for børneopsparing og boligopsparing, konkursbehandling m.v.) foretages følgende ændring:

1. I § 15, stk. 6, ændres to steder »ecu« til: »euro«.

§ 4

I lov nr. 238 af 21. april 1999 om forsikringsmæglervirksomhed foretages følgende ændring:

1. § 26, stk. 5, nr. 7, affattes således:

»7) Undersøgelseskommissioner nedsat ved lov eller i henhold til lov om undersøgelseskommissioner.«

§ 5

I lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 264 af 4. maj 1999, foretages følgende ændring:

1. § 5 a, stk. 5, nr. 7, affattes således:

»7) Undersøgelseskommissioner nedsat ved lov eller i henhold til lov om undersøgelseskommissioner.«

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2000.

    Stk. 2. § 14 a i lov om fondsmæglerselskaber, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6, finder tillige anvendelse på forskud og deposita, der er modtaget fra kunder før lovens ikrafttræden.

    Stk. 3. Konkurslovens regler om omstødelse finder tilsvarende anvendelse på forskud og deposita, der i medfør af stk. 2 overføres til en særlig konto i et pengeinstitut.

    Stk. 4. Uanset bestemmelserne i § 1, nr. 1, kan fondsmæglerselskaber, der ved lovens ikrafttræden driver anden erhvervsvirksomhed sammen med pengeinstitutter, forsikringsselskaber, fondsmæglerselskaber eller realkreditinstitutter, der indgår i koncern med fondsmæglerselskabet, fortsætte denne drift. Finanstilsynet skal inden 30. juni 2000 underrettes herom.

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1-4 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Fredensborg Slot, den 30. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Marianne Jelved

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører 1) dele af Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer, EF-Tidende nr. L 141, s. 27 og 2) dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/26/EF af 29. juni 1995 om ændring af direktiv 77/780/EØF og 89/646/EØF om kreditinstitutter, direktiv 73/239/EØF og 92/49/EØF om skadesforsikring, direktiv 79/267/EØF og 92/96/EØF om livsforsikring, direktiv 93/22/EØF om investeringsselskaber og direktiv 85/611/EØF om institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), med henblik på at styrke tilsynet på disse områder, EF-Tidende nr. L 168, s. 7.