Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Klager klagede over udsendelse bragt i TV 2.

Pressenævnet bemærkede, at afgørelse af tvisten mellem [K] og [A] om indholdet af deres aftale og om, hvem af parterne, der bærer ansvaret for forsinkelserne, henhører under domstolene og falder uden for Pressenævnets kompetence.

Et medie skal udvise kritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt. Pressenævnet fandt, sådan som sagen forelå oplyst, at der var grundlag for at kritisere den journalistiske research, idet der var tale om en ensidig belysning af sagen. TV 2 gav med sin fremstilling et misvisende billede af hændelsesforløbet ved at udelade væsentlige oplysninger om, at bilejeren og [K] i de foregående måneder havde haft en omfattende mailkorrespondance vedrørende valget af bildele mv., hvoraf det fremgik, at bilejeren muligt selv bar en del af skylden for forsinkelsen, og Nævnet udtalte kritik af det bragte.

Pressenævnet fandt, at det ikke kunne udelukkes, at det for seerne fremstod, som om [K] også driver virksomhed med reparation af biler. Pressenævnet fandt imidlertid, at dette var uvæsentligt for sagen, og Nævnet udtalte ikke kritik heraf.

Pressenævnet havde på grund af de bevismæssige begrænsninger ikke mulighed for at vurdere, om FDMs test var fyldestgørende, eller om testassistenten havde de nødvendige faglige kvalifikationer til at vurdere lakeringen af bilen. Pressenævnet fandt imidlertid, at udsagnene klart fremstod som testassistentens vurderinger af bilen, og Nævnet udtalte ikke kritik.

Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-424

 

Advokat Jens Christian Thomsen har på vegne af [K] klaget til Pressenævnet over en udsendelse på TV 2 den 15. august 2006, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

TV 2 sendte den 15. august 2006 forbrugerprogrammet ”Basta”. I et af indslagene i udsendelsen omtales en bilreparation foretaget i Polen med [K] som formidler. Af udsendelsen fremgår bl.a. følgende:

Speak: [A] finder via Internettet frem til den danske mægler, [K]. Han formidler kontakt mellem danske bilejere og polske værksteder.

[A](FH), Porsche-ejer: Han underskriver, at bilen, den er færdig i uge 5. Dvs. sidst i januar måned. Så der er ikke nogen løse ender i den aftale, vi laver.

Speak: I december 2005 overrækker [A] bilnøglerne til [K], og siden da har han ikke set sin Porsche. Nu er der gået otte måneder, hvor den danske mægler igen og igen har lovet, at [A]s bil snart er færdig, men nu har [A] fået nok.

Reporter (i Polen): 100 meter herhenne af den her vej ligger [K]s værksted. Der står din Porsche, forhåbentlig. Hvad tænker du lige nu?

FH: Ja, men jeg er stadigvæk spændt på, om den er der. Jeg synes, det er meget spændende.

Reporter: Sammen med den uheldige bilejer går vores hold fra Basta op på den danske mæglers kontor ”

FH: Kan du huske mig?

[K]: Ja, det kan jeg godt.

[K] (JR), direktør,: Det sidste, der mangler her, det er rent mekanisk, og [A] har en meget speciel bil, der findes ingen stumper i Polen til den.

FH: Men altså tre gange i løbet af forløbet har du lovet mig, at i løbet af 14 dage, der er bilen færdig – mekanikeren har styr på det.

Reporter: Det rykker ikke ved, at jeg her står med tre kopier af jeres mailkorrespondance. Altså helt ærligt. Ud over, at der er lavet en aftale i starten om, at den skulle være færdig i uge 5, så er der givet tre deadlines derudover, som ikke er blevet overholdt. Hvorfor er det ikke sket?

JR: Jeg kan godt gå ind at gå mailene igennem og jeg tror også, at hvis vi går ind og går mailene igennem, så er det mere end tre mails, vi kun skal kigge. Jeg tror også, vi misser lidt der [Der klippes i sammenhængen, inden JR fortsætter:] Jeg skal ikke lægge skjul på, at [A] er et uheldigt eksempel.

Reporter: Så kunne vi da egentlig godt tænke os at se den [bilen].

JR: Ja, men jeg skal høre [B] om, hvor bilen den står henne.

Reporter: Der er vel grænser for, hvor stort værkstedet er.

JR: Vi har fire værksteder, så det er ikke kun her, vi arbejder.

Reporter: [K], hvor svært kan det være at finde den Porsche. Har du ikke et register over, hvor pokker den holder lige nu?

JR: Ved du hvad. I kommer lidt sent. Klokken den er over fem, og det er heller ikke forberedt det her.

Reporter: Så det vil sige, du kan ikke engang sige, hvor pokker [A]s bil er henne.

JR: Vi har otte værksteder, vi arbejder med

Reporter: Før havde I fire værksteder.

JR: Ja.

Speak: Mens [K] har travlt med at ringe rundt for at finde bilen, går vi selv en tur ned på værkstedet for at lede efter [A]s Porsche.”

Af udsendelsen fremgår, at reporteren og [A] finder bilen. Udsendelsen fortsætter:

”Reporter: Er det den bil der, der mangler fire dele på?

Reporter: der ikke er blevet arbejdet på i en evighed

FH: O g det eneste, der mangler er et par dele til gearkassen.

Studievært: Det lykkedes altså med møje og besvær [A]selv at finde sin bil på det polske værksted. Nu er spørgsmålet så bare, om bilen under den ret snavsede overflade har fået lavet det aftalte arbejde?”

Udsendelsen fortsætter med andre indslag, inden programmet vender tilbage til historien om bilreparationen. Af udsendelsen fremgår videre:

Studievært: Nu skal vi så se, hvad der skete, da [A] troede, han skulle have sin færdigreparerede bil tilbage.

Reporter (tilbage på [K]s kontor): [K], der er noget, jeg overhovedet ikke forstår. Den her bil kunne du slet ikke finde mens du så står der og siger, du ikke kan finde bilen, så er dine medarbejdere i gang med at skubbe den ud fra garagen og vaske den. Er du ved at købe lidt tid, eller hvad?

JR (uden for garagen, ved siden af Porschen): Det er kun din gearkasse, der mangler, det er da tydeligt at se.

FH: Hvad er det her for en lakering, den har fået? Er det en staffering hen ad siden, eller hvad er det for noget Jeg har ikke bestilt en matlakering. Prøv at se her [peget på ridser og slidtage].

JR: Det, der sker normalt, inden vi udleverer bilen. Det er selvfølgelig Den bliver poleret. Og hvis I venter en 2-3 timer, så har vi en poleret bil. Så ser den også helt anderledes ud.

JR: Altså lige nu mangler der. Det er så 1. gearet, der er problemer med. Ellers så er det mekaniske også som aftalt, ikke. Ellers så er der ikke mere i bilen, nej. Det er skiftet det sidste.

Reporter: Hvad lyder din beslutning nu på?

FH: Ja, men jeg vil bare have den med hjem nu. Vi skal have den Porsche med hjem nu, og så laver vi en vurdering af den på fredag.

Reporter: På traileren har vi Porschen, og nu har vi lavet en aftale med FDMs testcenter om, at de skal vurdere de polske mekanikeres arbejde på bilen.

[C], testassistent, FDM: Ja, men hvis vi starter med lakeringen, så ser den jo heller ikke færdiggjort ud. Der mangler den sidste finish. Det virker som om, at den er blevet mellemslebet en gang for at give den sidste gang klarlak. Når man ser lakken her med voks, så ser den flot ud. Men igen, man kan sammenligne det lidt. Hvis man fugter lakken [han fugter fingeren og laden den glide over kølerhjelmen], så får den også farve og glans, men det forsvinder lynhurtigt. Ja, men lad os kigge på det mekaniske. Der har jeg jo listen her med de ting, der skulle have været lavet, og det er jo svært at få øje på. Der er sådan noget som nyt strømfordeler og tændkabler på. De mangler helt, tandrammen mangler Umiddelbart ser det jo flot ud med monteringen. Der mangler lidt ting, så som gearstangen, og så trænger den til en rengøring. Det, der så kan undre lidt, det er, at man har samlet sådan noget som døre og sådan noget færdigt i forbindelse med, at det burde være adskilt til lakeringen. Så har vi været igennem overslaget her, og det eneste man kan sige, der egentlig er lavet, er lakeringen, som ikke er færdig måske lidt over halv færdig. Kabinen er monteret, men alt andet er, hvor man startede faktisk.

Reporter: FDM har afsagt deres dom, og det var tydeligt, at det ikke har været nogen god forretning for [A] at sende Porschen til Polen. [A] har betalt 20.000 [kroner] af de aftalte 28.000 [kroner], men i de otte måneder bilen har stået på [K]s værksted i Polen, er der ikke blevet lavet meget på bilen. Og det arbejde, der er blevet lavet, ligger under den aftalte standard. Nu er [A]s plan at finde et værksted, der kan gøre arbejdet færdigt. Og det bliver ikke i Polen.

Studievært: Dagen efter, at Basta har været på besøg på det polske værksted, bliver vi ringet op af [K]s daglige produktionschef [B]. Han kan fortælle, at han selv og en anden medarbejder [hans kone [D]] har sagt op. De kan ikke længere stå inde for det arbejde, der bliver udført på værksteder, lyder forklaringen til os.”

Af [A]og [K]s renoveringsaftale af 10. december 2005 fremgår blandt andet følgende:

”Senest primo uge 51 forpligter [K].dk sig til at levere skriftligt prisoverslag på hele renoveringen.

Projektet forventes tilendebragt senest uge 5 i 2006.”

Endvidere har [K] og [A]løbende korresponderet vedrørende reservedelene mv. i perioden fra 12. december 2005 til 10. juli 2006.

Til sagsfremstillingen skal nævnes, at klager fremsendte sine bemærkninger vedrørende reparationsforløbet til TV 2 ved mail af 8. august 2006.

2. Parternes synspunkter

Advokat Jens Christian Thomsen har indledningsvis oplyst, at programmet tager udgangspunkt i en privat tvist mellem [A]og [K]. [K] formidler kontakt til polske automobilværksteder og fører tilsyn med de udførte reparationer. [A]s manglende detaljer vedrørende den ønskede renovering medførte, at opgaven trak i langdrag. Der er stadig et udestående.

Advokaten har anført, at TV 2 ikke har været tilstrækkelig kritisk over for kilden [A], som var farvet af personlige interesser og skadevoldende hensigt. Det samme gøres gældende vedrørende kilden [B], der i udsendelsen har fået betegnelsen ”produktionschef”. [B] kontaktede selv Bastas redaktion. [B] og hans kone, [D], opsagde deres job hos klager dagen inden, de selv startede en konkurrerende virksomhed i Polen.

Advokaten har anført, at TV 2 ikke har efterprøvet de krænkende oplysninger ved at forelægge dem for klager inden offentliggørelsen. Klager er ikke medievant, og det uanmeldte besøg på klagerens virksomhed i Polen gav ikke klageren mulighed for at forberede sig. Klager kom derved til at fremstå utroværdig. [K] havde ikke selv haft kontakt til [A]de sidste par måneder, hvilket TV 2 var bekendt med. Dagen efter besøget, et par dage inden offentliggørelsen af programmet, fremsendte klager sin redegørelse, som TV 2 valgte at se bort fra.

Advokaten har anført, at udsagnene ”Hvad lyder din beslutning nu på? Ja, men jeg vil da have den med hjem nu – vi skal have den Porsche med hjem nu, og så laver vi en vurdering af den på fredag” viser, at der er tale om en forberedt sensationshistorie. Hele udsendelsen er manipuleret, og redigeringen fremstiller klager i dårligt lys. Navnlig følgende redigering stiller klager i et dårligt lys: ”Jeg kan godt gå ind og begynde at gå mailene igennem, og jeg tror også, at hvis vi går ind og går mailene igennem, så er det mere end tre mails, vi kun skal kigge. Jeg tror også, vi misser lidt der. [der klippes i udsendelsen inden [K] fortsætter:] Jeg skal ikke lægge skjul på, at [A] er et uheldigt eksempel.”

Advokaten har herudover anført, at TV 2 har bragt urigtige informationer uden at kontrollere oplysningerne. Angreb og svar burde endvidere være bragt i rimelig sammenhæng. Følgende ukorrekte udsagn fremsættes i udsendelse mod bedre vidende:

· ”herhenne ligger [K]s værksted”. Klager driver ikke virksomhed med reparation af biler.

· ”Han underskriver, at bilen den er færdig i uge 5. Dvs. sidst i januar måned, så der er ingen løse ender i den aftale, vi laver.” Opfyldelse af aftalen er betinget af, at [A]selv leverede nogle reservedele. Flere dele kom først efter uge 5, hvorfor [A]var bekendt med, at færdiggørelse i uge 5 var umulig.

· ”Nu er der gået otte måneder, hvor den danske mægler [[K]] igen og igen har lovet, at [A]s bil snart er færdig”. [K] har ikke lovet [A]s bil færdig.

· ” 100 meter herhenne af den her vej ligger [K]s værksted. Der står din Porsche forhåbentlig. Ja, men jeg er stadig væk spændt på, om den er der.” TV 2 undlod at oplyse, at klageren havde information, som ville lokalisere bilen indenfor en dag.

· ” så er der givet tre deadlines derudover, som ikke er blevet overholdt.” Klager er uforstående over for de tre deadlines. Af de tre mails fremgår det, at færdiggørelse var afhængig af [A].

· ”Er det den bil der, der mangler fire dele på? der ikke er blevet arbejdet på i en evighed og det eneste, der mangler er et par dele til gearkassen” og ”Nu er spørgsmålet så bare, om bilen under den ret snavsede overflade har fået lavet det aftalte arbejde?”. Bilen var ikke meldt færdig på dette tidspunkt, og [A]var bekendt med, at bilen var stillet til side, idet han skulle komme med en reservedel. De resterende indkøbte dele kunne ikke monteres før.

· ” og nu har vi lavet en aftale med FDM om, at de skal vurdere de polske mekanikeres arbejde på bilen”. Bilen er ikke færdigmeldt, hvorfor der ikke er noget at vurdere. Bilen er eksempelvis ikke færdiglakeret.

· ”Ja, men hvis vi starter med lakeringen, så ser den jo heller ikke færdiggjort ud. Der mangler den sidste finish. Det virker som om, at den er blevet mellemslebet en gang for at give den sidste gang klarlak. Når man ser lakken her med voks, så ser den flot ud så får den også farve og glans, men det forsvinder lynhurtigt.” FDM burde have lavet en simpel test, der viser laktykkelsen. Bilen manglede kun polering. [C], der udtaler sig, er imidlertid mekaniker, hvilket måske forklarer hans manglende viden om lakering.

Advokaten har endelig anført, at TV 2 ikke på eget initiativ har berigtiget de forkerte oplysninger.

TV 2 har afvist, at der ikke er udvist tilstrækkelig kildekritik over for [B]. Han kom først ind i produktionsprocessen efter besøget i Polen, og det forhold, at han efterfølgende har startet selvstændig virksomhed inden for samme branche, er uden betydning. Oplysningen vedrørende [B]s fratræden og årsagen hertil skulle ikke forelægges klager, idet klager under interviewet havde fået lejlighed til at imødegå kritikken af hans virksomhed.

TV 2 har anført, at man forsøgte at kontakte klager inden besøget i Polen. Interviewet strakte sig over to timer, hvor klager fik lejlighed til at undersøge forløbet. Endvidere må [K] som direktør og kontaktperson forventes at være bekendt med forløbet. Ud fra en redaktionel udvælgelse er essensen af klagers synspunkter medtaget i programmet.

TV 2 har afvist at udlevere råbåndene. Redigeringen er ikke sket på en sådan måde, at klager fremstår utroværdig.

TV 2 har herudover afvist, at der er faktuelt forkerte oplysninger i udsendelsen. Hændelsesforløbet, som [K] fremstiller det, er endvidere mangelfuldt, idet ansvaret for forsinkelserne påhvilede klager som den professionelle part. Til de påklagede punkter har TV 2 anført følgende:

· V 2 har gjort opmærksom på, at udsendelsen indledes med følgende speak: ” den danske mægler [K]. Han formidler kontakt mellem danske bilejere og polske værksteder.” Indslaget bibringer ikke det indtryk, at klager driver virksomhed med reparation af biler.

· Klager havde oprindelig skrevet under på, at bilen ville være færdig senest i uge 5. Endvidere fik klager lov til at fremkomme med en kommentar om, at det var et mere omfattende forløb.

· Det var irrelevant, at klager var i besiddelse af information, som kunne lokalisere bilen.

· Klager havde flere gange lovet, at bilen snart var færdig. Der henvises til mails af henholdsvis 3. april, 29. maj og 22. juni 2006, hvoraf følgende fremgår: ”... og de regner med, at det vil tage to uger fra nu at færdiggøre bilen”, ”De mener, at bilen vil være færdig på fredag” samt ”Han forventer, at den vil være færdig om 14 dage”.

· Vedrørende udsagnene ” og det eneste, der mangler er et par dele til gearkassen” og ”Nu er spørgsmålet så bare, om bilen under den ret snavsede overflade har fået lavet det aftalte arbejde” bemærkes det, at [K] selv fastholder, at bilen var færdigrepareret bortset fra gearkassen.

· Den uvildige FDM-mekaniker fremkommer med sin vurdering af det udførte arbejde. Det afvises, at mekanikeren ikke havde de faglige kundskaber til at vurdere lakken.
3. Pressenævnets afgørelse og begrundelse :

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jytte Scharling, Finn Rowold, Lars Lindskov og Marianne Druedahl.

Pressenævnet bemærker, at afgørelse af tvisten mellem [K] og [A]om indholdet af deres aftale og om, hvem af parterne, der bærer ansvaret for forsinkelserne, henhører under domstolene og falder uden for Pressenævnets kompetence.

Et medie skal udvise kritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt. Pressenævnet finder, sådan som sagen foreligger oplyst, at der er grundlag for at kritisere den journalistiske research, idet der er tale om en ensidig belysning af sagen. TV 2 giver med sin fremstilling et misvisende billede af hændelsesforløbet ved at udelade væsentlige oplysninger om, at bilejeren og [K] i de foregående måneder havde haft en omfattende mailkorrespondance vedrørende valget af bildele mv., hvoraf det fremgår, at bilejeren muligt selv bærer en del af skylden for forsinkelsen, og Nævnet udtaler kritik af det bragte.

Pressenævnet finder, at det ikke kan udelukkes, at det for seerne fremstår, som om [K] også driver virksomhed med reparation af biler. Pressenævnet finder imidlertid, at dette er uvæsentligt for sagen, og Nævnet udtaler ikke kritik heraf.

Pressenævnet har på grund af de bevismæssige begrænsninger ikke mulighed for at vurdere, om FDMs test er fyldestgørende, eller om testassistenten har de nødvendige faglige kvalifikationer til at vurdere lakeringen af bilen. Pressenævnet finder imidlertid, at udsagnene klart fremstår som testassistentens vurderinger af bilen, og Nævnet udtaler ikke kritik.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af TV 2 at offentliggøre følgende:

”Kendelse fra Pressenævnet :

TV 2 bragte den 15. august 2006 forbrugerprogrammet Basta. I programmet vises et indslag med en bilreparation foretaget i Polen. Bastas reporter og bilejeren er taget til Polen for at høre, hvorfor bilreparationen trækker ud. I den forbindelse interviewes en dansk mægler, [K] , der formidler kontakt mellem danske bilejere og polske værksteder. [K] har klaget til Pressenævnet, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Pressenævnets afgørelse og begrundelse :

Et medie skal udvise kritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt. Pressenævnet finder, sådan som sagen foreligger oplyst, at der er grundlag for at kritisere den journalistiske research, idet der er tale om en ensidig belysning af sagen. TV 2 giver med sin fremstilling et misvisende billede af hændelsesforløbet ved at udelade væsentlige oplysninger om, at bilejeren og [K] i de foregående måneder havde haft en omfattende mailkorrespondance vedrørende valget af bildele mv., hvoraf det fremgår, at bilejeren muligt selv bærer en del af skylden for forsinkelsen, og Nævnet udtaler kritik af det bragte.

København, den 29. januar 2007

Jytte Scharling, Finn Rowold, Lars Lindskov og Marianne Druedahl.”

Afgjort den 29. januar 2007