Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgang til medlemskab af en fondsbørs for andre end værdipapirhandlere og Danmarks Nationalbank

 

I medfør af § 20, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 725 af 25. juli 2000, fastsættes:

§ 1. En fondsbørs kan optage livsforsikringsselskaber, skadesforsikringsselskaber, pensionskasser, investeringsforeninger og specialforeninger, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring som medlemmer.

    Stk. 2. Udenlandske virksomheder, der kan sidestilles med de i stk. 1 nævnte, kan optages som medlemmer af en fondsbørs, såfremt de er under tilsvarende finansielt tilsyn og i øvrigt opfylder betingelserne for medlemskab.

    Stk. 3. I tvivlstilfælde afgør Finanstilsynet, om en virksomhed kan sidestilles, og om der foreligger et tilsvarende finansielt tilsyn, jf. stk. 2.

§ 2. De i § 1 nævnte virksomheder, der optages som medlemmer af en fondsbørs, er alene berettigede til at handle på denne for egen regning.

    Stk. 2. Såfremt en virksomhed omfattet af stk. 1 indgår i en koncern eller et administrationsfællesskab, anses handel foretaget for andre virksomheder i koncernen eller administrationsfællesskabet som foretaget for egen regning i henhold til stk. 1.

§ 3. Medlemskab af en fondsbørs kræver forudgående tilladelse fra den pågældende fondsbørs.

    Stk. 2. Ansøgning om medlemskab af en fondsbørs skal indgives til den pågældende fondsbørs.

    Stk. 3. Senest samtidig med, at en fondsbørs har imødekommet en ansøgning om medlemskab, skal fondsbørsen give Finanstilsynet meddelelse herom, jf. lov om værdipapirhandel m.v. § 20, stk. 5.

§ 4. Medlemskab af en fondsbørs er betinget af, at virksomheden til enhver tid opfylder de kapitalkrav, som lovgivningen foreskriver for den pågældende virksomhed, og har en kapital, der mindst udgør et beløb svarende til modværdien af 1 mio. euro.

    Stk. 2. Såfremt en virksomhed ikke opfylder kapitalkravene i stk. 1, bortfalder medlemskabet, medmindre den pågældende fondsbørs fastsætter en frist, inden for hvilken kravene til medlemskab igen skal være opfyldt.

    Stk. 3. Virksomheder, der er medlemmer, skal have indrettet sin organisation, herunder have fyldestgørende instrukser og interne procedurer, til på betryggende vis at kunne handle på en fondsbørs.

§ 5. De i § 1 nævnte virksomheder, der optages som medlemmer af en fondsbørs, skal foruden bestemmelserne i nærværende bekendtgørelse, opfylde de af den pågældende fondsbørs fastsatte regler i medfør af lov om værdipapirhandel m.v. § 19, jf. lovens § 20, stk. 4.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2001.

Finanstilsynet, den 14. december 2000

Henrik Bjerre-Nielsen

/Charlotte Selmer Brøndsted