Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om innovationsforeninger

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 1. Denne lov finder anvendelse på innovationsforeninger,

1) som har til formål fra ét eller flere medlemmer at modtage midler, og som fortrinsvis anbringer de modtagne midler i kapitalandele i og udlån til små eller mellemstore aktieselskaber eller anpartsselskaber i overensstemmelse med reglerne i kapitel 8, og

2) som kun indløser en deltagers andel af formuen efter vedtægternes bestemmelse herom, jf. § 9 stk. 1, nr. 15.

§ 2. Medlem af foreningen er enhver ejer af en andel af foreningens formue.

    Stk. 2. Andele i en innovationsforening skal mindst have en pålydende værdi på 500.000 kr. Enhver andel i en forenings formue skal medføre samme rettigheder, jf. dog § 11.

    Stk. 3. En innovationsforening kan ikke drive anden virksomhed end nævnt i § 1.

§ 3. En forening kan opdeles i afdelinger, hver baseret på en bestemt del af aktiverne.

    Stk. 2. Afdelingerne hæfter solidarisk for forpligtelser og gæld. Der skal dog først søges fyldestgørelse hos den afdeling, der har indgået forpligtelsen. Først når det godtgøres, at afdelingen ikke kan opfylde sine forpligtelser, kan kravet gøres gældende mod foreningen eller de øvrige afdelinger.

§ 4. Innovationsforeninger er forpligtede og eneberettigede til i deres navn at benytte ordet »innovationsforening«. Andre virksomheder må ikke i deres navn eller til betegnelse af virksomheden benytte ordet »innovationsforening« eller betegnelser, der er egnet til at fremkalde det indtryk, at de er sådanne foreninger.

Kapitel 2

Godkendelse, vedtægter m.v.

§ 5. En innovationsforening eller afdeling skal for at kunne udøve virksomhed godkendes af Finanstilsynet og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

    Stk. 2. For anmeldelse og registrering gælder aktieselskabslovens bestemmelser tilsvarende.

    Stk. 3. Godkendelse er foruden det, der er nævnt i §§ 6 og 7, betinget af, at

1) foreningen eller afdelingen er gyldigt stiftet og

2) foreningen eller afdelingen har en formue på mindst 100 mio. kr.

§ 6. Foreningens eller afdelingens minimumsformue skal enten være tegnet på den stiftende generalforsamling, eller også skal der stilles en ubetinget garanti af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab om tegning af foreningsandele for minimumsbeløbet.

§ 7. Finanstilsynet kan nægte godkendelse af en forening, hvis et medlem af direktionen eller bestyrelsen

1) er dømt for strafbart forhold og det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet eller

2) i stilling eller erhverv har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil varetage stillingen eller hvervet på forsvarlig måde.

§ 8. Afslag på ansøgning om godkendelse skal begrundes og meddeles foreningen senest 6 måneder efter ansøgningens modtagelse eller, hvis ansøgningen er ufuldstændig, senest 6 måneder efter, at foreningen har fremsendt de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelse. Der træffes under alle omstændigheder afgørelse senest 12 måneder efter ansøgningens modtagelse.

§ 9. En forenings vedtægter skal indeholde bestemmelser om

1) foreningens navn og eventuelle binavne,

2) den kommune her i landet, hvor foreningen skal have hjemsted (hovedkontor),

3) bestemmelser om, hvorvidt foreningen henvender sig til ét eller flere medlemmer,

4) foreningens eventuelle opdeling i afdelinger,

5) hvorledes foreningens værdipapirer og øvrige aktiver skal opbevares,

6) indkaldelse til generalforsamlinger, herunder om tid og sted for disse,

7) hvilke anliggender der skal behandles på den ordinære generalforsamling,

8) stemmeretten og dennes udøvelse, herunder eventuelle begrænsninger i stemmeretten,

9) vedtagelse af forslag på generalforsamlingen, herunder om ændring af vedtægter og om foreningens opløsning eller omdannelse,

10) bestyrelse, direktion samt revision,

11) hvem der har ret til at tegne foreningen, herunder hvem der udøver stemmeretten på foreningens værdipapirer,

12) hvorvidt foreningen eller afdelingen er bevisudstedende eller kontoførende,

13) foreningsandelenes størrelse (pålydende) og udformning af eventuelle medlemsbeviser,

14) hvorvidt foreningsandelene skal lyde på navn eller kan lyde på ihændehaver, og om der gælder begrænsninger i foreningsandelenes omsættelighed,

15) at foreningen ikke er åben for løbende emission, og at intet medlem kan kræve sig indløst. Dog kan det på generalforsamlingen med samme majoritet som til vedtægtsændring, jf. § 12, besluttes, at foreningen skal være åben for nyemission eller indløsning på nærmere angivne tidspunkter. Ved indløsning i disse tilfælde skal medlemmerne have indløst forholdsvis lige store andele af formuen, medmindre der på generalforsamlingen med enstemmighed træffes beslutning om en anden indløsningsfordeling,

16) hvorledes der skal forholdes med foreningens overskud,

17) hæftelsesform for foreningen, for eventuelle afdelinger samt for det enkelte medlem,

18) hvorledes foreningens aktiver værdiansættes,

19) hvorledes emissions- og indløsningsprisen for foreningsandelene fastsættes,

20) hvilke omkostninger der påhviler foreningen samt et maksimum for, hvor stor en andel omkostningerne må udgøre af den højeste formue i regnskabsåret,

21) regnskabsaflæggelse og fordeling af årsoverskud,

22) revision af årsregnskabet samt medlemmernes adgang til at gøre sig bekendt med dette og

23) bestemmelser om de almindelige regler for foreningens anbringelse af formuen, herunder foreningens anvendelse af afledte finansielle instrumenter.

Kapitel 3

Generalforsamling, ledelse m.v.

§ 10. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

    Stk. 2. Medlemmernes ret til at træffe beslutning i foreningen udøves på generalforsamlingen, jf. dog stk. 3.

    Stk. 3. De beføjelser, der udøves af foreningens generalforsamling, tilkommer på generalforsamlingen en afdelings medlemmer, for så vidt angår

1) godkendelse af afdelingens årsregnskab,

2) ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue og

3) afdelingens opløsning, fusion eller spaltning.

    Stk. 4. Ved beslutninger i henhold til stk. 3 finder stk. 2, 5 og 6 samt §§ 11 og 12 tilsvarende anvendelse.

    Stk. 5. Ethvert medlem har ret til i overensstemmelse med vedtægternes regler herom at kræve et bestemt emne optaget på dagsordenen.

    Stk. 6. Bestyrelsen og direktionen skal, når det forlanges af et medlem og det efter bestyrelsens skøn kan ske uden væsentlig skade for foreningen, meddele til rådighed stående oplysninger på generalforsamlingen om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsregnskabet og foreningens stilling i øvrigt eller for spørgsmål, hvorom beslutning skal træffes på generalforsamlingen.

§ 11. Ethvert medlem skal sikres stemmeret på generalforsamlingen i forhold til sin andel. Ethvert medlem skal dog mindst have én stemme. Det kan i vedtægterne bestemmes, at intet medlem kan afgive stemme for mere end en vis procentdel af formuen eller for mere end et bestemt beløb.

    Stk. 2. Er stemmeret betinget af notering i foreningens protokol, kan noteringsfristen ikke være længere end 4 uger.

§ 12. Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne kræves, at mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Er halvdelen af formuen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men stemmer to tredjedele af de afgivne stemmer for forslaget, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 3 ugers varsel. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en del af formuen der er repræsenteret. Beslutningen skal i øvrigt opfylde de yderligere forskrifter, som vedtægterne måtte indeholde.

    Stk. 2. Ændring af vedtægterne, for så vidt angår stiftelse af nye afdelinger, kan ikke træde i kraft, før afdelingen er godkendt af Finanstilsynet.

§ 13. Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af foreningens anliggender. Bestyrelsen og direktionen skal handle i medlemmernes interesse.

    Stk. 2. Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

    Stk. 3. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed, der skal udøves i overensstemmelse med loven og foreningens vedtægter. Bestyrelsen skal tage stilling til, om foreningens formueforhold til enhver tid er forsvarlige i forhold til foreningens drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde.

    Stk. 4. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udøvelsen af sit hverv.

    Stk. 5. Bestyrelsen skal udfærdige skriftlige retningslinjer for foreningens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen fastlægges.

    Stk. 6. Et eksemplar af de i stk. 5 nævnte retningslinjer skal indsendes til Finanstilsynet, der ligeledes skal orienteres skriftligt om eventuelle ændringer heri.

§ 14. Bestyrelsen ansætter en direktion, der varetager den daglige ledelse af foreningen. Direktionen skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter foreningens forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for foreningens virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.

    Stk. 2. Direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt interne revisions- og vicerevisionschefer må ikke eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed eller som bestyrelsesmedlem, funktionær eller på anden måde deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed end foreningen, jf. dog stk. 3-5 og §§ 15-17. De kan dog eje, drive og deltage i administrationen af fast ejendom. Endvidere kan direktører med bestyrelsens tilladelse midlertidigt eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed, som de ejer ved tiltrædelsen af deres stilling i foreningen eller senere arver, hvis en umiddelbar afhændelse af erhvervsvirksomheden vil være forbundet med et økonomisk tab. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt interne revisions- og vicerevisionschefer.

    Stk. 3. Forbudet i stk. 2 gælder ikke for hverv i foreninger, institutioner, råd, nævn og lignende, der ikke har til formål at fremme deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift.

    Stk. 4. I foreninger, hvor direktøren er den eneste ansatte eller ikke har fuldtidsbeskæftigelse, finder stk. 2 ikke anvendelse.

    Stk. 5. De i stk. 2 nævnte personer kan dog varetage tilsvarende stillinger i andre innovationsforeninger.

§ 15. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan være bestyrelsesmedlem i et pengeinstitut, et realkreditinstitut, et forsikringsselskab, en investeringsforening eller specialforening eller i et fondsmæglerselskab, jf. dog § 17. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede. Den pågældende må dog ikke varetage hvervet som bestyrelsesformand.

    Stk. 2. Hvervet kan kun bestrides, såfremt der ikke er personsammenfald for flertallet af medlemmerne i bestyrelsen for det pågældende selskab og foreningens bestyrelse.

    Stk. 3. Samtlige tilladelser givet af bestyrelsen i medfør af stk. 1 skal fremgå af bestyrelsens forhandlingsprotokol.

    Stk. 4. Foreningens årsregnskab skal indeholde oplysning om de i stk. 1 nævnte hverv.

§ 16. Bestyrelsen kan tillade, at direktører kan være bestyrelsesmedlem i andre erhvervsvirksomheder end de i § 15 nævnte institutter og virksomheder, jf. dog § 17. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede.

    Stk. 2. Bestyrelsen kan desuden tillade, at en direktør kan være bestyrelsesmedlem i de i § 7 i lov om værdipapirhandel m.v. nævnte selskaber, jf. dog § 17. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede.

    Stk. 3. § 15, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 17. En direktør, vicedirektør, underdirektør og en dermed ligestillet kan højst være medlem af 10 bestyrelser i de erhvervsvirksomheder, der er omfattet af §§ 15 og 16, heraf 5 bestyrelser i erhvervsvirksomheder, der er børsnoterede eller har en egenkapital på over 50 mio. kr.

§ 18. Bestyrelsesmedlemmer og direktører skal være myndige. Direktører og mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal have bopæl her i landet, medmindre økonomiministeren undtager fra dette krav. Kravet om bopæl anvendes ikke, i det omfang andet er fastsat i medfør af international aftale eller ved bestemmelser fastsat af økonomiministeren.

§ 19. Hvervet som bestyrelsesmedlem kan hverken forenes med stillingen som direktør eller intern revisionschef i foreningen. Dog kan bestyrelsen i en direktørs forfald midlertidigt beskikke et af sine medlemmer til direktør. Den pågældende kan i så fald ikke udøve stemmeret i bestyrelsen.

§ 20. Direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt interne revisions- og vicerevisionschefer i en innovationsforening må ikke for egen regning udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Det samme gælder for andre ledende medarbejdere med et særligt ansvar for fonds- eller valutafunktioner.

    Stk. 2. Bestyrelsen er forpligtet til at udarbejde interne retningslinjer for, hvilke andre medarbejdere der ikke for egen regning må udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Retningslinjerne skal omfatte ledende medarbejdere med ansvar for fonds- eller valutafunktioner, der ikke er omfattet af stk. 1.

    Stk. 3. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om, hvilke formuedispositioner der udgør spekulationsforretninger.

    Stk. 4. Medlemmer af ledelsen af en innovationsforening må ikke uden samtykke fra foreningens bestyrelse overdrage værdipapirer eller andet til foreningen eller erhverve sådanne aktiver fra foreningen. Samtykke skal gives i hvert enkelt tilfælde og indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol.

    Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandling af spørgsmål om aftaler mellem foreningen og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv eller søgsmål mod tredjemand eller om aftale mellem foreningen og tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet eller direktøren deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod foreningens.

    Stk. 6. En direktør kan ikke bestride hverv som direktør i en innovationsforening, såfremt den pågældende har anmeldt betalingsstandsning, er under konkursbehandling, har indgivet begæring om gældssanering eller der er indledt forhandling om tvangsakkord.

§ 21. Bestyrelsen skal for direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede udarbejde retningslinjer om indberetning til bestyrelsen af formuedispositioner omfattet af de særlige undtagelser, som fremgår af bekendtgørelsen udstedt i medfør af § 20, stk. 3.

    Stk. 2. På baggrund af de foretagne indberetninger skal den valgte revision i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet afgive erklæring om, hvorvidt indberetningerne har givet anledning til bemærkninger, jf. § 20, stk. 3.

§ 22. Den valgte revision skal én gang om året gennemgå foreningens interne retningslinjer vedrørende indberetning efter § 21, stk. 1, og afgive erklæring i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet om, hvorvidt foreningens forretningsgange på dette område er betryggende.

§ 23. Bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktører og de øvrige ansatte i en innovationsforening, må ikke uberettiget røbe, hvad de under udøvelse af deres stilling eller hverv har fået kundskab om.

Kapitel 4

Almindelige bestemmelser

§ 24. En innovationsforening eller afdeling må ikke optage lån.

    Stk. 2. Finanstilsynet kan dog tillade, at en forening eller afdeling

1) optager kortfristede lån på højst 10 pct. af formuen for at udnytte tegningsrettigheder og

2) optager lån på højst 10 pct. af formuen til erhvervelse af ejendomme, der er nødvendige til udøvelse af dens virksomhed.

    Stk. 3. De i stk. 2, nr. 1 og 2, omhandlede lån må i alt højst udgøre 15 pct. af foreningens eller afdelingens formue.

§ 25. Andele i en innovationsforening eller afdeling kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen.

    Stk. 2. Andele må ikke tegnes til en kurs, der er mindre end andelens pålydende.

    Stk. 3. Udstedelse af fondsandele kan ske ved overførsel af foreningens overskud til foreningskapitalen. Overskuddet skal fremgå af foreningens årsregnskab.

§ 26. En forenings eller afdelings overskud (nettoindtægt) skal enten udloddes til medlemmerne i form af udbytte eller henlægges til forøgelse af formuen i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom. Mindst én gang om året skal foreningen eller afdelingen udbetale udbytte eller i tilfælde af henlæggelse underrette medlemmerne om det henlagte beløbs størrelse.

    Stk. 2. Generalforsamlingen i udbyttebetalende foreninger kan efter vedtægternes bestemmelser herom beslutte, at den efter stk. 1 opgjorte udlodning helt eller delvis overføres til udlodning for efterfølgende regnskabsår.

§ 27. En forening eller afdeling skal indløse andele efter vedtægternes bestemmelse herom, jf. § 9, stk. 1, nr. 15.

    Stk. 2. Såfremt bestyrelsen i en forening eller afdeling skønner, at imødekommelse af en på en generalforsamling truffet beslutning om indløsning kan bevirke, at den resterende formue vil komme under lovens eller vedtægternes mindstekrav eller kan betyde en risiko for forskelsbehandling af foreningens kreditorer, skal foreningen udsætte indløsningen og indberette det til Finanstilsynet. Samtidig skal der gives meddelelse om, hvorvidt foreningen henholdsvis afdelingen søges videreført ved reetablering af formuen, jf. § 5, stk. 3, nr. 2, eller om bestyrelsen vil forelægge et forslag til beslutning om opløsning af foreningen eller afdelingen for generalforsamlingen.

    Stk. 3. Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsningen af andele.

§ 28. En forening eller afdeling må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger.

§ 29. Værdipapirer med undtagelse af de i § 43 omhandlede, der noteres på en fondsbørs eller handles på et andet reguleret marked som nævnt i § 44, stk. 1, skal, såfremt de handles uden for fondsbørsen eller markedet, handles til samme eller en for foreningen mere fordelagtig pris end den, der omsætningens størrelse taget i betragtning kunne opnås på fondsbørsen eller det regulerede marked.

Kapitel 5

Prospekt, oplysninger til medlemmerne og offentliggørelse af emissions- og indløsningsprisen

§ 30. Ved udbud af andele skal foreningen eller afdelingen udarbejde et prospekt. Prospektet skal holdes ajour.

    Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter bestemmelser om de oplysninger, som prospektet skal indeholde, samt om anden information til investorerne.

    Stk. 3. Prospektet skal senest dagen efter offentliggørelsen være modtaget i Finanstilsynet.

§ 31. Enhver opfordring fra en forening til køb af andele i foreningen skal indeholde oplysninger om prospektet og dets udleveringssted. Prospektet og det seneste reviderede årsregnskab skal på begæring udleveres vederlagsfrit til dem, som opfordringen rettes til.

§ 32. En forening skal på et medlems forlangende oplyse den indre værdi og, for så vidt angår foreninger, der er åbne for emission og indløsning, emissionsprisen og prisen ved indløsning.

    Stk. 2. Ved enhver tegning eller indløsning af andele skal der gives oplysning om emissionsprisen eller prisen ved indløsning.

Kapitel 6

Medlemsbeviser m.v.

§ 33. For medlemmernes andele af foreningens formue skal en forening eller afdeling til ethvert medlem udstede et eller flere medlemsbeviser, hvis foreningen eller afdelingen er bevisudstedende, eller anden dokumentation, hvis foreningen eller afdelingen er kontoførende.

§ 34. Overdrages et medlemsbevis til eje eller pant, finder § 14, stk. 1 og 2, i lov om gældsbreve tilsvarende anvendelse. Dette gælder dog ikke, hvis der i henhold til en bestemmelse i foreningens vedtægter er taget utvetydigt og iøjnefaldende forbehold i medlemsbeviset lydende på, at det ikke er et omsætningsbevis, eller hvis medlemsbeviset er udstedt gennem en værdipapircentral.

§ 35. Et til ihændehaveren udstedt medlemsbevis bliver ved med at være et ihændehaverpapir, selv om det forsynes med foreningens påtegning om, at ejerens navn er noteret, hvis navnet ikke er påført beviset.

    Stk. 2. På udbyttekuponer finder §§ 24 og 25 i lov om gældsbreve tilsvarende anvendelse.

§ 36. Mortifikation af medlemsbeviser uden dom kan kun ske, såfremt foreningens vedtægter og medlemsbeviser indeholder bestemmelser herom. Mortifikationsindkaldelse skal indrykkes i Statstidende i det første nummer i et kvartal med følgende varsel:

1) Mindst 4 uger ved mortifikation af medlemsbeviser, der ikke er omsætningspapirer.

2) Mindst 6 måneder ved mortifikation af andre medlemsbeviser.

    Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på kuponer. Kuponark kan mortificeres uden dom sammen med et medlemsbevis, hvortil de hører, såfremt vedtægterne ikke bestemmer andet.

Kapitel 7

Tilbagekaldelse af godkendelse, opløsning, fusion og spaltning

§ 37. Finanstilsynet kan tilbagekalde en forenings eller afdelings godkendelse, hvis

1) foreningen eller afdelingen ikke længere opfylder betingelserne for at få godkendelse, jf. §§ 5-7,

2) foreningen eller afdelingen gør sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af bestemmelser i denne lov eller af forskrifter udstedt i medfør af loven,

3) foreningens eller afdelingens virksomhed ikke påbegyndes senest 12 måneder efter godkendelsens meddelelse eller

4) foreningens eller afdelingens virksomhed ikke udøves i en periode på over 6 måneder.

    Stk. 2. Afgørelser om tilbagekaldelse af godkendelse skal begrundes og meddeles foreningen.

§ 38. Tilbagekaldes godkendelsen af en forening eller afdeling, skal foreningen eller afdelingen opløses, jf. dog stk. 3.

    Stk. 2. Er der ikke fastsat andet i lovgivningen, træffes beslutning om opløsning af en forening af generalforsamlingen og gennemføres ved likvidation. Finanstilsynet kan fastsætte en frist for denne beslutnings vedtagelse. Overskrides fristen, kan Finanstilsynet beslutte, at foreningen træder i likvidation.

    Stk. 3. På den i stk. 2 nævnte generalforsamling kan i stedet træffes beslutning om, at innovationsforeningens virksomhed skal fortsætte uden at være reguleret af denne lov, således at innovationsforeningen omdannes.

§ 39. De for aktieselskaber gældende opløsningsbestemmelser finder med de fornødne tillempelser tilsvarende anvendelse på foreninger omfattet af denne lov samt afdelinger heraf, når generalforsamlingen har truffet beslutning om opløsning. Aktieselskabslovens § 123 kan ikke fraviges.

§ 40. Finanstilsynet kan udnævne en likvidator til sammen med den eller de af generalforsamlingen valgte at foretage likvidationen, såfremt hensynet til foreningens medlemmer eller kreditorer taler herfor, jf. § 39.

§ 41. Bestemmelserne i denne lov om Finanstilsynets beføjelser og om foreningernes pligter over for Finanstilsynet finder tilsvarende anvendelse på foreninger, der er under opløsning.

§ 42. En beslutning om fusion af to eller flere foreninger eller af to eller flere afdelinger af samme forening samt beslutning om spaltning af en forening eller en afdeling heraf er ikke gyldig, før Finanstilsynet har givet tilladelse til fusionen eller spaltningen.

    Stk. 2. De for aktieselskaber gældende bestemmelser om fusion og spaltning i aktieselskabsloven finder tilsvarende anvendelse på foreninger og afdelinger heraf. Foreningen skal sørge for offentliggørelse af beslutning om fusion eller spaltning i Statstidende og fremlægge materialet på foreningens kontor.

    Stk. 3. Finanstilsynet kan meddele tilladelse til, at en afdeling af en forening overflyttes til en anden forening.

Kapitel 8

Innovationsforeningers anbringelse af midler og likviditet m.v.

§ 43. En innovationsforening skal fortrinsvis investere sin formue som unoterede kapitalandele i aktieselskaber og anpartsselskaber. En forening kan tillige yde lån til de selskaber, hvori den besidder unoterede kapitalandele. Endvidere kan foreningen investere sin formue i noterede aktier udstedt af selskaber med en aktiekapital på under 100 mio. kr.

    Stk. 2. Højst 10 pct. af formuen kan på investeringstidspunktet investeres i kapitalandele og udlån til det samme selskab omfattet af stk. 1. En forening kan dog uanset grænsen i 1. pkt. investere sin formue gennem enheder, der udelukkende investerer de indkomne midler i unoterede aktier og anparter i aktieselskaber og anpartsselskaber, såfremt højst 10 pct. af enhedens formue på investeringstidspunktet kan investeres i kapitalandele og udlån til det samme selskab.

Stk. 3. En innovationsforening skal udarbejde og offentliggøre retningslinjer, hvoraf det fremgår, hvilke etiske værdier, principper om social balance, miljømæssige forhold samt vidensdimension der indgår i foreningens investeringspolitik.

    Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter regler om foreningens informationspligt, herunder om de oplysninger, foreningen skal give om de selskaber, i hvilke formuen placeres.

§ 44. En innovationsforening må ud over de i § 43 nævnte aktiver udelukkende i accessorisk omfang anbringe sin formue i likvide midler og i andre værdipapirer, der er optaget til notering på en fondsbørs, eller som handles på et andet reguleret marked, der er offentligt anerkendt, regelmæssigt arbejdende og åbent for offentligheden. Såfremt fondsbørsen eller markedet ikke befinder sig i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union, eller som Fællesskabet har indgået aftale med, skal fondsbørsen eller markedet være godkendt af Finanstilsynet. Finanstilsynets godkendelse kan fremgå af den godkendelse, der tidligere er givet i forbindelse med godkendelse af foreningens vedtægter, såfremt fondsbørsen eller markedet fremgår heraf.

    Stk. 2. Foreningen kan endvidere erhverve løsøre og fast ejendom, som er påkrævet for udøvelse af dens virksomhed.

    Stk. 3. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler for en innovationsforenings adgang til at anbringe midler i finansielle instrumenter.

§ 45. Den samlede sum af en innovationsforenings eller afdelings kapitalandele i og udlån til det samme aktieselskab eller anpartsselskab omfattet af § 43, stk. 1, må ikke overstige 30 pct. af selskabets aktie- eller anpartskapital.

    Stk. 2. En innovationsforening eller en afdeling må højst investere 10 pct. af sin formue i de i § 44 nævnte værdipapirer udstedt af en enkelt udsteder.

§ 46. En innovationsforening må ikke investere i andele i andre innovationsforeninger, der har samme ledelse eller på anden måde er nærstående med foreningen.

    Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler for tilladelse til at foretage investeringer i andre investeringsforetagender.

Kapitel 9

Grænseoverskridende virksomhed

§ 47. En dansk innovationsforening, der agter at markedsføre sine andele i udlandet, skal forinden give meddelelse herom til Finanstilsynet samt til de kompetente myndigheder i den anden stat.

Kapitel 10

Årsregnskab

§ 48. Lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. finder anvendelse på innovationsforeninger med de afvigelser, der følger af innovationsforeningernes særlige forhold.

Kapitel 11

Tilsyn

§ 49. Finanstilsynet påser overholdelsen af loven og af de bestemmelser, der er udstedt i medfør af loven med undtagelse af § 20, stk. 1 og 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen påser overholdelsen af § 5, stk. 2.

§ 50. Foreningerne skal give Finanstilsynet de oplysninger, der er nødvendige for tilsynets virksomhed. Finanstilsynet kan til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til en forening med henblik på indhentelse af oplysninger og ved inspektioner.

    Stk. 2. Økonomiministeren kan tillade, at Finanstilsynet i særlige tilfælde anvender fremmed bistand.

    Stk. 3. Finanstilsynet kan kræve alle oplysninger, herunder regnskaber og regnskabsmateriale, udskrift af bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data, som skønnes nødvendige for Finanstilsynets virksomhed eller til afgørelse af, om en juridisk person er omfattet af lovens bestemmelser.

§ 51. Foreningen og de valgte revisorer skal straks meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold, der er af afgørende betydning for foreningens fortsatte virksomhed. Finanstilsynet skal således straks have meddelelse, såfremt en forenings eller afdelings formue ikke længere opfylder lovens eller vedtægternes mindstekrav. Finanstilsynet kan fastsætte en frist til at bringe formuen i overensstemmelse med mindstekravet eller kan beslutte, at foreningen eller afdelingen skal afvikles.

§ 52. Finanstilsynets ansatte, herunder personer, der udfører serviceopgaver som led i Finanstilsynets drift, samt eksperter, der handler på tilsynets vegne, er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e forpligtede til at hemmeligholde oplysninger, som de gennem deres virksomhed bliver vidende om. Dette gælder også efter ansættelses- eller kontraktforholdets ophør.

    Stk. 2. Samtykke fra den, som tavshedspligten tilsigter at beskytte, berettiger ikke Finanstilsynets ansatte eller eksperter, der handler eller har handlet på tilsynets vegne, til at videregive fortrolige oplysninger.

    Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at Finanstilsynet af egen drift videregiver fortrolige oplysninger i summarisk eller sammenfattende form, når hverken den enkelte forening eller dens medlemmer kan identificeres.

    Stk. 4. Fortrolige oplysninger kan videregives under en civil retssag, når en forening eller dens depotselskab er erklæret konkurs, og såfremt oplysningerne ikke vedrører medlemsforhold eller tredjemand, der er eller har været involveret i forsøg på at redde foreningen.

    Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at fortrolige oplysninger videregives til:

1) Fondsrådet.

2) Andre offentlige myndigheder, herunder anklagemyndigheden og politiet, i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold omfattet af straffeloven eller tilsynslovgivningen.

3) Vedkommende minister som led i dennes overordnede tilsyn.

4) Administrative myndigheder og domstole, som behandler afgørelser, der er truffet af Finanstilsynet.

5) Folketingets Ombudsmand.

6) En parlamentarisk kommission nedsat af Folketinget.

7) Undersøgelseskommissioner nedsat ved lov eller i henhold til lov om undersøgelseskommissioner.

8) Folketingets stående udvalg vedrørende en forenings generelle økonomiske forhold som led i den parlamentariske kontrol med forvaltningen, for så vidt angår foreninger i betalingsstandsning eller under konkurs, når staten yder garanti eller stiller midler til rådighed for afvikling af foreningen.

9) Statsrevisorerne og Rigsrevisionen.

10) Skifteretten og andre myndigheder, der medvirker ved foreningens, administrationsselskabets eller depotselskabets likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, samt personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af foreningens regnskaber, under forudsætning af, at modtagerne af oplysninger har behov herfor til varetagelse af deres opgaver.

11) Danmarks Nationalbank og udenlandske centralbanker under forudsætning af, at oplysningerne er nødvendige for dem i deres egenskab af pengepolitisk myndighed eller i bankens overvågning af betalingssystemer.

12) En institution, der forestår clearing af værdipapirer eller penge, såfremt det er nødvendigt for at sikre, at institutionen reagerer behørigt på misligholdelser eller potentielle misligholdelser på det marked, hvor institutionen er ansvarlig for clearingen.

13) Myndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, der fører tilsyn med investeringsinstitutter.

14) Myndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, der har ansvaret for tilsynet med kreditinstitutter, finansieringsinstitutter, forsikringsselskaber eller med kapitalmarkederne og organer, der medvirker ved instituttets likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, samt personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af instituttets regnskaber, under forudsætning af, at modtagerne af oplysninger har behov herfor til varetagelse af deres opgaver.

15) Finansielle tilsynsmyndigheder i lande uden for Den Europæiske Union eller uden for lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, under forudsætning af, at oplysningerne i henhold til de pågældende myndigheders nationale lovgivning er undergivet tavshedspligt som angivet i stk. 1 og udveksles i henhold til international aftale.

    Stk. 6. Alle, der i henhold til stk. 4 og 5 modtager fortrolige oplysninger fra Finanstilsynet, er med hensyn til disse oplysninger undergivet den i stk. 1 omhandlende tavshedspligt.

    Stk. 7. Fortrolige oplysninger, som Finanstilsynet modtager, må kun anvendes i forbindelse med tilsynshvervet, til pålæggelse af sanktioner, eller hvis tilsynets afgørelse påklages til højere administrativ myndighed eller indbringes for domstolene.

§ 53. Som part i forholdet til Finanstilsynet anses alene den forening, som en afgørelse truffet af Finanstilsynet retter sig mod, jf. dog stk. 2 og 3.

    Stk. 2. I nedennævnte tilfælde anses en anden end foreningen tillige som part i Finanstilsynets afgørelse, for så vidt angår den del af sagen, der vedrører den pågældende:

1) En forening, som ansøger om godkendelse som innovationsforening, jf. § 5, stk. 1 og 3.

2) Et medlem af en forenings bestyrelse eller direktion, når tilsynet nægter en forening tilladelse eller inddrager denne, jf. § 7 og § 37, stk. 1.

3) Den, som Finanstilsynet indhenter oplysninger fra til afgørelse af, om den pågældende er omfattet af lovens bestemmelser, jf. § 50, stk. 3.

    Stk. 3. Som part anses i øvrigt et bestyrelsesmedlem, en revisor, en direktør eller andre ledende medarbejdere i en forening, hvis Finanstilsynets pålæg eller påtale i medfør af loven eller dennes forskrifter er rettet direkte mod pågældende.

    Stk. 4. Endelig kan Finanstilsynet, når tilsynet tager en sag op vedrørende god værdipapirhandelsskik, jf. § 3 i lov om værdipapirhandel m.v., under særlige omstændigheder tillige tilkende partsbeføjelser til andre fysiske eller juridiske personer end de i stk. 2 og 3 nævnte. Partsbeføjelser kan alene tillægges, for så vidt angår den del af sagen, som har direkte og væsentlig betydning for den pågældende. Tilkendelse af partsbeføjelser skal ske under hensyntagen til beskyttelsen af fortrolige oplysninger om de virksomheder, der er under tilsyn.

§ 54. Finanstilsynet afgiver en årlig beretning til økonomiministeren om sin virksomhed. Beretningen skal herunder angive de foreninger, der er omfattet af denne lov. Økonomiministeren bestemmer, i hvilket omfang beretningen skal offentliggøres.

§ 55. § 51 i lov om banker og sparekasser m.v. finder tilsvarende anvendelse på medarbejdere i Finanstilsynet, når det gælder tilsynets virksomhed efter denne lov.

§ 56. Innovationsforeningerne bidrager til at dække udgifterne ved Finanstilsynets virksomhed efter regler fastsat af Finanstilsynet.

    Stk. 2. Fuld bidragspligt påhviler enhver innovationsforening, der har været under tilsyn en del af det pågældende finansår. Bidrag kan inddrives ved udpantning. Finanstilsynet kan, når omstændighederne taler herfor, nedsætte bidraget.

    Stk. 3. Påligning af bidrag foretages af Finanstilsynet på grundlag af oplysninger i det for seneste regnskabsår aflagte regnskab eller i mangel af et sådant den sidst indsendte regnskabsindberetning. Dog pålægges altid et minimumsbidrag på 10.000 kr. pr. forening og 3.000 kr. pr. afdeling. Findes der ikke oplysninger om bidragsgrundlag, pålægges minimumsbidraget.

§ 57. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dage- som uge-, måneds- og årsfrister.

    Stk. 2. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

    Stk. 3. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.

    Stk. 4. Er fristen angivet i år, udløber fristen, jf. stk. 1, på årsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

    Stk. 5. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.

Kapitel 12

Delegations- og klagebestemmelser

§ 58. Henlægger økonomiministeren sine beføjelser efter loven til Finanstilsynet, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klager ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 59. Afgørelser truffet af Finanstilsynet eller af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Kapitel 13

Straffebestemmelser m.v.

§ 60. Undlader en forenings bestyrelse, direktion, revisor eller likvidator i rette tid at efterkomme de pligter, der efter loven eller bestemmelser fastsat i henhold til loven påhviler dem over for Finanstilsynet eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan Finanstilsynet henholdsvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder.

    Stk. 2. Bøder i henhold til stk. 1 tillægges udpantningsret.

§ 61. Medmindre højere straf er forskyldt efter straffeloven, straffes overtrædelse af bestemmelserne i § 2, stk. 3, §§ 4 og 5, § 6, § 13, § 14, stk. 1-3 § 15, stk. 2-4 § 16, stk. 3, §§ 20-23, § 24, stk. 1, § 25, stk. 1, § 27, § 28, § 30, stk. 1 og 3, § 31, § 32, § 33, § 43, § 44, stk. 1, § 45, § 46 og § 47 med bøde eller hæfte.

    Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter straffeloven, straffes personer, der er knyttet til en forening, og som giver urigtige eller vildledende oplysninger om forhold vedrørende foreningen til Finanstilsynet, andre offentlige myndigheder eller til noget foreningsorgan, med bøde eller hæfte.

    Stk. 3. På samme måde straffes personer, som er knyttet til en forening, og som med forsæt eller ved grov uagtsomhed giver urigtige eller vildledende oplysninger til offentligheden eller til foreningens medlemmer eller påfører eller fremkalder nærliggende fare for, at der påføres foreningen et tab ved dens virksomhed.

    Stk. 4. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt undlader at afgive oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i henhold til § 50, stk. 1 og 3, eller § 51, straffes med bøde eller hæfte, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter anden lovgivning.

    Stk. 5. I forskrifter, der udstedes af Finanstilsynet i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

    Stk. 6. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 14

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 62. Loven træder i kraft den 1. april 2001.

§ 63. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Marianne Jelved