Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v.1) , lov om banker og sparekasser m.v., realkreditloven, lov om fondsmæglerselskaber, lov om investeringsforeninger og specialforeninger, lov om forsikringsvirksomhed, lov om forsikringsmæglervirksomhed samt lov om sparevirksomheder og udstedere af forudbetalte betalingskort

(Adgang til en fondsbørs og en værdipapircentral, misbrug af intern viden og kursmanipulation m.v., ledelsens adgang til at sidde i koncernvirksomheder og bidrag til Finanstilsynet.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 725 af 25. juli 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 17, stk. 2, ændres »§ 55, stk. 4« til: »§ 55, stk. 6«.

2. § 20, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Finansielle virksomheder omfattet af lov om banker og sparekasser, lov om fondsmæglerselskaber, realkreditloven og Danmarks Nationalbank, herunder virksomheder hjemmehørende i Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået samarbejdsaftale med, kan blive medlemmer af en fondsbørs (fondsbørsmedlemmer).

    Stk. 2. En fondsbørs kan efter at have indhentet Finanstilsynets tilladelse optage en virksomhed som nævnt i stk.1 hjemmehørende i et land, der ikke er omfattet af stk. 1, som medlem.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

3. I § 20, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«, og »stk. 3 og 4« ændres til: »stk. 4 og 5«.

4. I § 20, stk. 3 og 4, der bliver stk. 4 og 5, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

5. I § 20, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1 eller 2« til: »stk. 1-3«.

6. I § 34, stk. 1, nr. 1, udgår »i et land inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Fællesskabet har indgået samarbejdsaftale med.«.

7. § 55, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Yder en clearingcentral eller clearingdeltager lån til en clearingdeltager i forbindelse med afviklingen af værdipapirhandler i clearingcentralen, kan det forinden være aftalt med låntager, at de af låntagerens fondsaktiver, der opbevares i et eller flere af låntageren udpegede depoter i en værdipapircentral, kan tjene til pant for indfrielsen af lånet.

    Stk. 2. Yder et betalingssystem, der er registreret i henhold til § 57 a, eller en deltager i et sådant system lån til en deltager eller en indirekte deltager i systemet i forbindelse med afviklingen af betalinger i systemet, kan det forinden være aftalt med låntager, at de af låntagerens fondsaktiver, der opbevares i et eller flere af låntageren udpegede depoter i en værdipapircentral, kan tjene til pant for indfrielsen af lånet.

    Stk. 3. Hvis værdipapirclearingvirksomhed udøves eller et betalingssystem drives af Danmarks Nationalbank og værdipapirclearingvirksomheden, betalingssystemet eller en deltager i værdipapirclearingvirksomheden eller betalingssystemet yder lån til en deltager eller en indirekte deltager i forbindelse med afviklingen i systemet, kan det forinden være aftalt med låntager, at de af låntagerens fondsaktiver, der opbevares i et eller flere af låntageren udpegede depoter i en værdipapircentral, kan tjene til pant for indfrielsen af lånet.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6.

8. I § 55, stk. 2, der bliver stk. 4, ændres »Er aftalen registreret« til: »Er en aftale som nævnt i stk. 1, 2 eller 3 registreret«, og »jf. stk. 1« ændres til: »jf. stk. 1-3«.

9. I § 55, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres »den i henhold til stk. 2 og 3 anmeldte panteret.« til: »den i henhold til stk. 4 og 5 anmeldte panteret.«

10. I § 56, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 55, stk. 2 eller 3,« til: »§ 55, stk. 4 eller 5,«, og »§ 55, stk. 4,« ændres til: »§ 55, stk. 6,«.

11. I § 56, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 55, stk. 2 og 3.« til: »§ 55, stk. 4 og 5.«

12. I § 61, stk. 2, ændres »§ 55, stk. 4,« til: »§ 55, stk. 6,«.

13. § 64 affattes således:

»§ 64. Finansielle virksomheder omfattet af lov om banker og sparekasser, lov om fondsmæglerselskaber, for så vidt de har tilladelse til at føre depot, og realkreditloven samt virksomheder, der drives i fællesskab af disse virksomheder, og som har til formål at forvalte værdipapirer, Danmarks Nationalbank, Finansstyrelsen, clearingcentraler og obligationsudstedende institutter, for så vidt angår fondsaktier, der er udstedt af det pågældende institut, skal indgå en tilslutningsaftale med en værdipapircentral som betingelse for, at de kan opnå adgang til at indrapportere til registrering i den pågældende central.

    Stk. 2. De af § 62, stk. 2, omfattede storkunder skal indgå en tilslutningsaftale med en værdipapircentral som betingelse for, at de kan opnå adgang til at indhente oplysninger om egne konti, overføre meddelelser om salg og foretage anmeldelser om registreringer på egne konti direkte i den pågældende central.

    Stk. 3. En værdipapircentral kan efter at have indhentet Finanstilsynets tilladelse indgå en tilslutningsaftale med en virksomhed som nævnt i stk. 1 hjemmehørende i et land, der ikke er omfattet af stk. 1.

    Stk. 4. I tilfælde af konkurs, betalingsstandsning eller lignende i en virksomhed omfattet af stk. 1 og 3 ophører den i de samme stykker nævnte tilslutningsaftale med omgående virkning og dermed retten til at foretage indrapportering til registrering i en værdipapircentral. Medmindre andet aftales, overtager værdipapircentralen herefter indrapporteringen til registrering på berørte konti i en periode på højst 4 måneder, hvorefter kontohaverens registreringer overføres til konto hos den enkelte udsteder. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med ophøret af en tilslutningsaftale som nævnt i 1. pkt. samt i forbindelse med overførsel af en kontohavers registreringer til konto hos udsteder som nævnt i 2. pkt.«

14. § 85 affattes således:

»§ 85. Virksomheder omfattet af denne lov bidrager til at dække udgifterne ved Finanstilsynets virksomhed efter regler fastsat af Finanstilsynet.

    Stk. 2. Fuld bidragspligt påhviler enhver virksomhed, der har været under tilsyn en del af det pågældende finansår. Bidrag kan inddrives ved udpantning. Finanstilsynet kan, når omstændighederne taler herfor, nedsætte en virksomheds bidrag.

    Stk. 3. Påligning af bidrag foretages af Finanstilsynet på grundlag af oplysninger i det for seneste regnskabsår aflagte regnskab eller i mangel af sådant den sidst indsendte regnskabsindberetning. Dog pålægges altid et minimumsbidrag på 15.000 kr. Findes der ikke oplysning om bidragsgrundlag, pålægges minimumsbidraget.«

15. I § 91, stk. 1, 1. pkt., og § 91, stk. 4, 1. pkt., ændres »Registertilsynet« til: »Datatilsynet«.

16. I § 91, stk. 1, 1. pkt., ændres »lov om private registre m.v.« til: »lov om behandling af personoplysninger«.

17. I § 91, stk. 2, ændres »lov om private registre m.v.« til: »lov om behandling af personoplysninger.«

18. I § 91, stk. 4, 2. pkt., ændres »Registertilsynets« til: »Datatilsynets«.

19. I § 93, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 20, stk. 5« til: § 20, stk. 6«.

20. I § 93, stk. 2, og § 96, stk. 2, sidste pkt., ændres »hæfte,« til: »fængsel i indtil 4 måneder,«.

21. I § 94, stk. 1, 1. pkt., udgår », hæfte«.

§ 2

I lov om banker og sparekasser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 706 af 14. juli 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 19 g indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Bestyrelsen kan tillade, at direktører deltager i den daglige ledelse af andre finansielle virksomheder, der indgår i koncern med pengeinstituttet. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt filialbestyrere.

    Stk. 3. Tilladelse efter stk. 2 kan ikke gives til en direktørs deltagelse i den daglige ledelse af en forsikringsvirksomhed.

    Stk. 4. Tilladelse efter stk. 2 kan ikke gives til en direktørs, en vicedirektørs, en underdirektørs samt filialbestyreres deltagelse i den daglige ledelse af et administrationsselskab for investeringsforeninger eller specialforeninger.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 5.

2. § 52 affattes således:

»§ 52 Pengeinstitutterne bidrager til at dække udgifterne ved Finanstilsynets virksomhed efter regler fastsat af Finanstilsynet.

    Stk. 2. Andre virksomheder, som Finanstilsynet fører tilsyn med, samt filialer omfattet af § 50, stk. 3, afholder tilsvarende udgifter ved Finanstilsynets virksomhed efter regler fastsat i medfør af stk. 1.

    Stk. 3. Fuld bidragspligt påhviler enhver virksomhed, der har været under tilsyn en del af det pågældende finansår. Bidrag kan inddrives ved udpantning. Finanstilsynet kan, når omstændighederne taler herfor, nedsætte bidraget.

    Stk. 4. Påligning af bidrag foretages af Finanstilsynet på grundlag af oplysninger i det for seneste regnskabsår aflagte regnskab eller i mangel af sådant den sidst indsendte regnskabsindberetning. Dog pålægges altid et minimumsbidrag på 2.000 kr. Findes der ikke oplysning om bidragsgrundlag, pålægges minimumsbidraget.«

§ 3

I realkreditloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 738 af 4. august 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 18 h indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Bestyrelsen kan tillade, at direktører deltager i den daglige ledelse af andre finansielle virksomheder, der indgår i koncern med realkreditinstituttet. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede.

    Stk. 5. Tilladelse efter stk. 4 kan ikke gives til en direktørs deltagelse i den daglige ledelse af en forsikringsvirksomhed.

    Stk. 6. Tilladelse efter stk. 4 kan ikke gives til en direktørs, en vicedirektørs, en underdirektørs og dermed ligestilledes deltagelse i den daglige ledelse af et administrationsselskab for investeringsforeninger og specialforeninger.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 7.

2. § 95, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Realkreditinstitutterne bidrager til at dække udgifterne ved Finanstilsynets virksomhed efter regler fastsat af Finanstilsynet.«

3. I § 95 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Fuld bidragspligt påhviler ethvert realkreditinstitut, der har været under tilsyn en del af det pågældende finansår. Bidrag kan inddrives ved udpantning. Finanstilsynet kan, når omstændighederne taler herfor, nedsætte bidraget.

    Stk. 4. Påligning af bidrag foretages af Finanstilsynet på grundlag af oplysninger i det for seneste regnskabsår aflagte regnskab eller i mangel af sådant den sidst indsendte regnskabsindberetning. Dog pålægges altid et minimumsbidrag på 2.000 kr. Findes der ikke oplysning om bidragsgrundlag, pålægges minimumsbidraget.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5

§ 4

I lov om fondsmæglerselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 17. juli 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 d indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Bestyrelsen kan tillade, at direktører deltager i den daglige ledelse af andre finansielle virksomheder, der indgår i koncern med fondsmæglerselskabet. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede.

    Stk. 5. Tilladelse efter stk. 4 kan ikke gives til en direktørs deltagelse i den daglige ledelse af en forsikringsvirksomhed.

    Stk. 6. Tilladelse efter stk. 4 kan ikke gives til en direktørs, en vicedirektørs samt en underdirektørs deltagelse i den daglige ledelse af et administrationsselskab for investeringsforeninger eller specialforeninger.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 7.

2. § 32 affattes således:

»§ 32. Fondsmæglerselskaberne bidrager til at dække udgifterne ved Finanstilsynets virksomhed efter regler fastsat af Finanstilsynet.

    Stk. 2. Fuld bidragspligt påhviler ethvert fondsmæglerselskab, der har været under tilsyn en del af det pågældende finansår. Bidrag kan inddrives ved udpantning. Finanstilsynet kan, når omstændighederne taler herfor, nedsætte bidraget.

    Stk. 3. Påligning af bidrag foretages af Finanstilsynet på grundlag af oplysninger i det for seneste regnskabsår aflagte regnskab eller i mangel af sådant den sidst indsendte regnskabsindberetning. Dog pålægges altid et minimumsbidrag på 15.000 kr. Findes der ikke oplysning om bidragsgrundlag, pålægges minimumsbidraget.«

§ 5

I lov om investeringsforeninger og specialforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 703 af 17. juli 2000, foretages følgende ændring:

1. § 81 affattes således:

»§ 81. Investeringsforeningerne og specialforeningerne bidrager til at dække udgifterne ved Finanstilsynets virksomhed efter regler fastsat af Finanstilsynet.

    Stk. 2. Fuld bidragspligt påhviler enhver investeringsforening og specialforening, der har været under tilsyn en del af det pågældende finansår. Bidrag kan inddrives ved udpantning. Finanstilsynet kan, når omstændighederne taler herfor, nedsætte bidraget.

    Stk. 3. Påligning af bidrag foretages af Finanstilsynet på grundlag af oplysninger i det for seneste regnskabsår aflagte regnskab eller i mangel af sådant den sidst indsendte regnskabsindberetning. Dog pålægges altid et minimumsbidrag på 10.000 kr. pr. forening og 3.000 kr. pr. afdeling. Findes der ikke oplysning om bidragsgrundlag, pålægges minimumsbidraget.«

§ 6

I lov om forsikringsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 778 af 17. august 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 92 f, stk. 1, 1. og 2. pkt., affattes således:

»Bestyrelsen kan tillade, at en direktør kan deltage i den daglige ledelse af andre finansielle virksomheder og selskaber, der udøver accessorisk virksomhed til forsikringsselskabet, samt i ejendomsselskaber og investeringsselskaber, når selskabet indgår i koncern eller administrationsfællesskab med forsikringsselskabet. Direktionen kan give tilsvarende tilladelse til vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede.«

2. I § 92 f, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Tilladelse efter 1. og 2. pkt. kan ikke gives til en vicedirektørs, en underdirektørs og dermed ligestilledes deltagelse i den daglige ledelse af et administrationsselskab for investeringsforeninger eller specialforeninger.«

3. I § 92 f indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1, 1. pkt., kan ikke gives til en direktørs deltagelse i den daglige ledelse af pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber samt finansieringsinstitutter.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

4. § 242 affattes således:

»§ 242. Virksomheder, likvidationsboer og administrationsboer under tilsyn efter denne lov bidrager til at dække udgifterne ved Finanstilsynets virksomhed efter regler fastsat af Finanstilsynet.

    Stk. 2. Fuld bidragspligt påhviler enhver virksomhed samt ethvert likvidationsbo og administrationsbo, der har været under tilsyn en del af det pågældende finansår. Bidrag kan inddrives ved udpantning. Finanstilsynet kan, når omstændighederne taler herfor, nedsætte bidraget.

    Stk. 3. Påligning af bidrag foretages af Finanstilsynet på grundlag af oplysninger i det for seneste regnskabsår aflagte regnskab eller i mangel af sådant den sidst indsendte regnskabsindberetning. Der pålægges altid et minimumsbidrag på 2.000 kr. Findes der ikke oplysning om bidragsgrundlag, pålægges minimumsbidraget. Dog pålægges et minimumsbidrag på 800 kr., for så vidt angår de af § 192 omfattede forsikringsselskaber.«

§ 7

I lov om forsikringsmæglervirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 18. august 2000, foretages følgende ændring:

1. § 29 affattes således:

»§ 29. Forsikringsmæglervirksomhederne bidrager til at dække udgifterne ved Finanstilsynets virksomhed efter regler fastsat af Finanstilsynet.

    Stk. 2. Fuld bidragspligt påhviler enhver forsikringsmæglervirksomhed, der har været under tilsyn en del af det pågældende finansår. Bidrag kan inddrives ved udpantning. Finanstilsynet kan, når omstændighederne taler herfor, nedsætte bidraget.

    Stk. 3. Påligning af bidrag foretages af Finanstilsynet på grundlag af oplysninger i den senest indsendte specifikation af forsikringsmæglervirksomhedernes indtægter, jf. § 18. Dog pålægges altid et minimumsbidrag på 1.000 kr. Findes der ikke oplysning om bidragsgrundlag, pålægges minimumsbidraget.«

§ 8

I lov nr. 375 af 22. maj 1996 om sparevirksomheder og udstedere af forudbetalte betalingskort foretages følgende ændringer:

1. § 11, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Foretagender under tilsyn efter denne lov bidrager til at dække udgifterne ved Finanstilsynets virksomhed efter regler fastsat af Finanstilsynet.«

2. I § 11 indsættes som stk. 5 og 6:

»Stk. 5. Fuld bidragspligt påhviler ethvert foretagende, der har været under tilsyn en del af det pågældende finansår. Bidrag kan inddrives ved udpantning. Finanstilsynet kan, når omstændighederne taler herfor, nedsætte bidraget.

    Stk. 6. Påligning af bidrag foretages af Finanstilsynet på grundlag af oplysninger i det for seneste regnskabsår aflagte regnskab eller i mangel af sådant den sidst indsendte regnskabsindberetning. Dog pålægges altid et minimumsbidrag på 2.000 kr. Findes der ikke oplysning om bidragsgrundlag, pålægges minimumsbidraget.«

§ 9

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2001, jf. dog stk. 2-5.

    Stk. 2. § 2, nr. 1, § 3, nr. 1, § 4, nr. 1, og § 6, nr. 1, 2 og 3, træder i kraft den 1. januar 2001.

    Stk. 3. § 1, nr. 14, § 2, nr. 2, § 3, nr. 2 og 3, § 4, nr. 2, § 5, § 6, nr. 4, og §§ 7 og 8 træder i kraft den 1. januar 2001. Beregning af bidrag sker første gang på grundlag af oplysninger fra regnskabsår, der afsluttes i 2000.

    Stk. 4. § 1, nr. 20 og 21, træder i kraft den 1. juli 2001.

    Stk. 5. Værdipapirhandlere og virksomheder omfattet af værdipapirhandelslovens § 62, stk. 1, og § 63, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden var medlem af en fondsbørs eller tilsluttet en værdipapircentral, kan vedblive hermed uden indhentelse af Finanstilsynets tilladelse.

§ 10

    Stk. 1. §§ 1, 2, 4, 5, 7 og 8 gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

    Stk. 2. § 6 gælder ikke for Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Marianne Jelved

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 89/592/EØF af 13. november 1989 om insiderhandel, EF-Tidende 1989 nr. L 334, s. 30.