Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
En vielse foretaget i en kommune af viceborgmesteren fra en anden kommune ansås for ugyldig efter ægteskabslovens § 21, stk. 1. Efter anmodning blev den efterfølgende godkendt som gyldig af Civilretsdirektoratet.

Den fulde tekst

Vielse. Kompetence til at forrette vielse. Efterfølgende godkendt

 

En vielse, som ikke var gyldigt foretaget, blev efterfølgende godkendt som gyldig.

Ægteskabslovens § 21, stk. 1.

Civilretsdirektoratets afgørelse af 25. september 1998, j.nr. 1998-510-30:

"X Kommune har forelagt Jeres vielse af 25. juli 1998 for Civilretsdirektoratet.

Efter vores opfattelse er vielsen ikke gyldig.

Ægteskabslovens §§ 16-17, § 18, jf. § 13 samt § 22, stk. 4, indeholder efter Civilretsdirektoratets opfattelse en udtømmende opregning af de personer og myndigheder, der efter dansk ret har kompetence til at forrette vielser i Danmark.

Ifølge § 18, jf. § 13, kan vielser bl.a. foretages af kommunalbestyrelsens formand eller af et magistratsmedlem. De pågældende kan bemyndige en eller flere personer til - på deres ansvar - at foretage vielser.

Med støtte i forarbejderne til § 18 har man altid fortolket denne bemyndigelse således, at man kun kan bemyndige en person til at foretage vielser, hvis den pågældende har særlig tilknytning til kommunen, f.eks. som ansat i kommunens centrale administration eller som medlem af kommunalbestyrelsen.

Det følger af ægteskabslovens § 21, stk. 1, at en vielse kun er gyldig, hvis den er foretaget af en af ovennævnte personer og myndigheder.

Jeres vielse blev foretaget af 1. viceborgmester A fra Y Kommune, på rådhuset i X Kommune.

Da A ikke er knyttet til X Kommune, havde hun ikke kompetence til at foretage vielsen, der derfor ikke er gyldig.

Ifølge ægteskabslovens § 21, stk. 2, er der mulighed for under særlige omstændigheder at godkende en ugyldig vielse.

I har anmodet Civilretsdirektoratet om en sådan godkendelse.

Vi godkender hermed vielsen.".