Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Klager klagede over artikel i Ekstra Bladet.

Pressenævnet bemærkede, at afgørelse af, hvorvidt retsplejelovens § 1017 er overtrådt, henhører under domstolenes kompetence, og Nævnet kan ikke tage stilling hertil. Pressenævnet fandt videre, sådan som sagen var påklaget, at der ikke var grundlag for at fastslå, at god presseskik var tilsidesat.

Det fremgår af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet fandt, at de påklagede udsagn fremstod som en faktisk oplysning om, at [K] havde tilstået at have haft strafbare, seksuelle forhold til to piger, hvilket kunne være egnet til at påføre [K] økonomisk eller anden skade af betydning. Rigtigheden af oplysningerne var ikke utvivlsom, og han havde derfor krav på genmæle.

Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-428

 

Advokat Bjarne Frøbjerg har på vegne af [K] klaget til Pressenævnet over en artikel i Ekstra Bladet den 29. september 2006, idet han mener at god presseskik er tilsidesat. Advokaten har endvidere klaget over, at Ekstra Bladet har afvist at bringe et genmæle.

1. Sagsfremstilling

Ekstra Bladet bragte den 29. september 2006 under overskriften ”Sex-tiltalt danser igen med børn” en artikel vedrørende [K], der trods tiltale for overtrædelse af straffelovens § 223 arbejder som danseinstruktør. Af artiklen fremgår bl.a. følgende:

Tilstår samleje

I et retsmøde ved retten i Århus har han tilstået samleje og anden kønslig samkvem med to teenagedansepiger, men han afviser at have tvunget dem.

Han er tiltalt efter den såkaldte skolelærerparagraf, der forbyder eksempelvis lærere og idrætstrænere at have seksuel samkvem med elever under 18 år.”

I forlængelse af Ekstra Bladets artikel har avisen og advokat Bjarne Frøberg korresponderet. Advokaten foreslog ved brev af 9. november 2006, at Ekstra Bladet bragte følgende:

”Ekstra Bladet skal beklage, at Ekstra Bladet i en artikel bragt den 29.09.2006 med overskriften ”Sex-tiltalt danser igen med børn” anførte, at [K] i retten har tilstået at have haft samleje og andet kønsligt samkvem med to teenagedansepiger. Dette er ikke rigtigt. [K] har nægtet sig skyldig i Retten i Århus og har ikke erkendt samleje og andet kønsligt samkvem med to teenagedansepiger.”

Ekstra Bladet tilbød ved brev af 10. oktober 2006 at præcisere de ”seksuelle aktiviteter i forhold til de to børn”, men afviste at bringe advokatens genmæle.

Til sagsfremstillingen skal nævnes, at [K] ved Byretten i Århus den 20. november 2006 blev fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 223, stk. 1 vedrørende begge piger. Advokat Bjarne Frøberg har oplyst, at dommen er anket med påstand om frifindelse.

2. Parternes synspunkter

Advokat Bjarne Frøbjerg har anført, at [K] under domsforhandlingen nægtede sig skyldig i begge de rejste tiltaler, hvorfor det er ukorrekt, når det i artiklen anføres, at [K] har ”tilstået” samleje med to teenagepiger. Han har erkendt, at han har haft samleje med den ene pige, men det var på et tidspunkt, hvor han ikke var danseinstruktør for hende. Pigen var fyldt 15 år, og forholdet var derfor ikke strafbart. [K] har afvist at have haft et seksuelt forhold til den anden pige.

Advokaten har herudover anført, at Ekstra Bladet ved at bestride det, der fremgår af dommen, overtræder retsplejelovens § 1017 og derved også reglerne for god presseskik.

Ekstra Bladet har anført, at [K] har erkendt samleje med den ene af pigerne. Henset til forklaringer, som gengivet i retsbogen, finder Ekstra Bladet det forsvarligt at kalde hans forhold til den anden pige for ”anden kønslig samkvem”. Avisen finder i øvrigt, at advokatens genmæle er misvisende.

3. Pressenævnets afgørelse og begrundelse :

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jytte Scharling, Finn Rowold, Lars Lindskov og Marianne Druedahl.

Pressenævnet bemærker, at afgørelse af, hvorvidt retsplejelovens § 1017 er overtrådt, henhører under domstolenes kompetence, og Nævnet kan ikke tage stilling hertil. Pressenævnet finder videre, sådan som sagen er påklaget, at der ikke er grundlag for at fastslå, at god presseskik er tilsidesat.

Det fremgår af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at de påklagede udsagn fremstår som en faktisk oplysning om, at [K] har tilstået at have haft strafbare, seksuelle forhold til to piger, hvilket kan være egnet til at påføre [K] økonomisk eller anden skade af betydning. Rigtigheden af oplysningerne er ikke utvivlsom, og han har derfor krav på genmæle.

Herefter er [K] efter påkrav berettiget til at få bragt følgende genmæle i Ekstra Bladet, jf. medieansvarsloven § 39:

”Genmæle

Ekstra Bladet anførte den 29. september 2006 i artiklen ”Sex-tiltalt danser igen med børn”, at undertegnede havde tilstået samleje og anden kønslig samkvem med to teenagedansepiger.

Dette er ikke rigtigt. Undertegnede havde i retsmødet forklaret at have haft samleje med den ene pige på et tidspunkt, hvor forholdet ikke var strafbart, idet hun var fyldt 15 år, og undertegnede ikke var instruktør for hende.

[K].”

Afgjort den 29. januar 2007