Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og
tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald

 

I medfør af § 11, stk. 1, 2, 4, 5 og 7, § 16, stk. 3, § 19, stk. 4, § 20 og § 33, stk.1, 2 og 3 i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, § 38 b i skovloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 2. november 1996 og efter forhandling med miljø- og energiministeren og Stormrådet fastsættes:

Kapitel 1

Formål og definitioner

§ 1. Stormrådet kan efter reglerne i denne bekendtgørelse yde tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, der er ramt af stormfald, jf. lovens kapitel 1.

§ 2. Ved robust skov forstås i denne bekendtgørelse skov,

1)   som ved sin struktur og træartssammensætning er opbygget til at modstå høje vindstyrker, og

2)   som indeholder en væsentlig andel hjemmehørende træarter.

Stk. 2. Ved hjemmehørende træarter forstås i denne bekendtgørelse bøg, eg, ask, småbladet lind, ær, fuglekirsebær, spidsløn, avnbøg, bævreasp, birk, rødel, og skovfyr.

Stk. 3. Ved robuste træarter forstås i denne bekendtgørelse bøg, eg, ask, småbladet lind, ær, fuglekirsebær, spidsløn, avnbøg, bævreasp, birk, rødel, skovfyr, lærk, douglasgran, alm. ædelgran, østrigsk fyr og thuja.

§ 3. Ved en skov forstås i denne bekendtgørelse et topografisk velafgrænset skovareal.

Stk. 2. Hvis skoven er opdelt i parceller med hver sin ejer, er den enkelte ejers del af skoven at betragte som en skov.

Stk. 3. Ved en bevoksning forstås i denne bekendtgørelse en ensartet behandlingsenhed inden for en skov.

§ 4. Ved fladefald forstås, at der som følge af kraftig vindpåvirkning på et areal er væltet eller knækket træer i et omfang svarende til, hvad der i fredskov udløser pligt til at gentilplante arealet.

§ 5. Landets inddeling i gode og magre jorder fremgår af bilag 1.

Kapitel 2

Basisforsikring og tilskudsberettigede

§ 6. Tilskud ydes til private ejere af fredskov, som har en basisforsikring mod stormfald for den skov, hvori det areal der søges om tilskud til, er beliggende.

Stk. 2. Arealet skal senest være pålagt fredskovspligt efter skovlovens § 8 på tidspunktet for udbetalingen af første rate af tilskuddet.

§ 7. Det areal, der ydes tilskud til, skal have været dækket af en basisforsikring i en ubrudt periode fra 31. august 2001.

Stk. 2. Efter udløbet af den i stk.1 nævnte frist, kan en skov kun blive omfattet af reglerne om tilskud i forbindelse med ejerskifte jf. lovens § 11, stk. 6, såfremt erhververen af skoven tegner en basisforsikring senest 6 måneder efter den i skødet anførte overtagelsesdato, og skoven derefter i en ubrudt periode har været dækket af en basisforsikring.

Stk. 3. Skovarealer, der nytilplantes efter 31. august 2001, jf. lovens § 11 stk. 2, 4 og 5, kan endvidere blive omfattet af reglerne om tilskud, såfremt disse skovarealer tilmeldes en basisforsikring senest 5 år fra tilplantningens påbegyndelse, og skovearealet derefter i en ubrudt periode har været dækket af en basisforsikring.

Stk. 4. Overfører forsikringstageren basisforsikringen fra et forsikringsselskab til et andet forsikringsselskab, ophører det afgivende forsikringsselskabs forsikringspligt først, når det fra det modtagende forsikringsselskab modtager skriftlig meddelelse om, at basisforsikringen er overtaget. Det modtagende forsikringsselskab giver straks Stormrådet meddelelse om, at basisforsikringen er overtaget.

Stk. 5. Opsiger forsikringstageren basisforsikringen giver forsikringsselskabet straks meddelelse herom til Stormrådet.

Stk. 6. Stormrådet kan anmode et forsikringsselskab om at modtage udskrift over forsikringsselskabets forsikringstagere af basisforsikring.

§ 8. Arealer, hvortil der ydes tilskud efter stormfaldet den 3. – 4. december 1999 og stormen den 28. – 29. januar 2000 skal senest være pålagt fredskovspligt efter skovlovens § 8 og dækket af en basisforsikring på tidspunktet for udbetaling af 2. rate af tilskuddet.

Kapitel 3

Tilskud Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

§ 9. Stormrådet yder efter ansøgning tilskud til den del af det stormfaldsramte skovareal, som overstiger 1/60 af skovens bevoksede areal inklusive de midlertidigt ubevoksede arealer, dog kun til fladefald på mindst 0,5 ha for den enkelte skov. I opgørelsen af stormfaldet kan medtages al fladefald, der er sket inden for fristen for anmeldelse af stormfaldet, jf. lovens § 14.

Stk. 2. Tilskud ydes til gentilplantning, jf. § 10, herunder til:

1)   Oprydning, dvs. oparbejdning og fjernelse af det stormfældede træ.

2)   Hegnssætning.

3)   Ekstra omkostninger til gentilplantning uden brug af pesticider. Dette tilskud ydes dog kun, hvis arealet ikke dybdepløjes.

4)   Ekstra omkostninger i forbindelse med oprydning og gentilplantning, som skyldes særlige hensyn til fortidsminder.

5)   Udarbejdelse af tilplantningsplaner i forbindelse med ansøgning om tilskud.

6)   Lokalitetskortlægning (skovjordskortlægning).

Stk. 3. Til arealer med bevoksning, der består af mere end 50 pct. robuste træarter, hvor mindst 1/3 af vedmassen er væltet eller knækket, kan der ydes tilskud til gentilplantning i form af selvforyngelse.

Stk. 4. Til arealer, der udlægges til fri succession eller som åbne arealer, kan der kun ydes tilskud efter stk. 2, nr. 1, 2 og 4.

Stk. 5. Til arealer, hvor der ydes tilskud til gentilplantning efter denne bekendtgørelse, kan der ikke samtidig ydes tilskud til foryngelse efter bekendtgørelse om tilskud til fremme af god og flersidig skovdrift.

Stk. 6. Tilskud kan ydes uanset om oprydning og gentilplantning på arealet er påbegyndt eller gennemført.

Stk. 7. Tilskud kan ydes i begrænset omfang til afretning af kanter i stående stormskadede bevoksninger i umiddelbar tilknytning til arealer med fladefald.

§ 10. Den gentilplantning, der ydes tilskud til, skal opfylde følgende krav:

1)   I den enkelte skov skal tilplantes med en væsentlig andel hjemmehørende arter.

2)   I den enkelte løvtræsbevoksning skal indgå mindst 80 pct. robuste løvtræarter eksklusiv birk, rødel og bævreasp.

3)   I den enkelte nåletræsbevoksning skal på magre jorder indgå mindst 25 pct. robuste træarter, på gode jorder mindst 50 pct.

4)   Den enkelte bevoksning skal bestå af mindst to træarter. Indblandingen skal udgøre mindst 20 pct.

5)   Der skal i forbindelse med ydre rande etableres løvskovbryn af mindst 20 meters bredde i skovens nord- og vestkant, og mindst 10 meters bredde ved de øvrige kanter. Ved løvskovbryn forstås bevoksninger af løvtræ og buske, jf. bilag 3.

6)   I skove, hvor procenten af løvtræ før stormfaldet var mindre end 10, skal mindst 10 pct. af det areal, der gives tilskud til, gentilplantes som løvtræbevoksninger.

7)   Ved plantning skal anvendes træarter og provenienser, som er egnede på lokaliteten.

Stk. 2. Der kan anvendes forkulturer eller såning på op til 30 pct. af det areal, der gives tilskud til. Til forkultur skal anvendes forkulturegnede træarter af de træarter, som er nævnt i § 2, stk. 2 og 3. For forkulturer gælder i øvrigt betingelsen i stk. 1, nr. 4.

Stk. 3. En del af det fladefaldsramte areal kan med dispensation fra skovlovens § 17, stk. 2, nr. 1 overgå til åbne arealer eller arealer til fri succession.

§ 11. Skovens løvtræareal før stormfaldet skal fastholdes eller øges.

Stk. 2. Frem til udbetaling af sidste rate af tilskuddet gælder følgende krav til de dele af fredskoven, der ikke er ramt af fladefald:

1)   Eksisterende robuste bevoksninger, herunder ydre og indre bryn må ikke udskiftes med mindre robuste bevoksningstyper.

2)   Eksisterende løvtræbevoksninger skal bevares som løv.

§ 12. Stormrådet fastsætter efter udtalelse fra Miljø- og Energiministeriet tilskudssatserne, herunder krav til plantetal, i forbindelse med hver enkelt stormfaldshændelse.

Stk. 2. Tilskudssatserne for stormfaldet den 3. – 4. december 1999 og stormen den 28. – 29. januar 2000 fremgår af bilag 2.

Kapitel 4

Anmeldelse, ansøgningens indhold og udbetaling af tilskud m.v.

§ 13. Når Stormrådet har besluttet, at et stormfald er omfattet af lovens § 2, annoncerer Rådet i dagspressen, skovbrugsblade o.lign. herom, med angivelse af de frister som Stormrådet fastsætter for indsendelse af anmeldelse til forsikringsselskaberne og ansøgning om tilskud. Af annonceringen skal det tillige fremgå, hvor ansøgningsskema om tilskud kan rekvireres.

§ 14. Stormrådet fastsætter fristen for anmeldelse af stormfald til det forsikringsselskabe, hvor skovejeren har tegnet basisforsikring.

Stk. 2. Skadeanmeldelsen skal ske på et skema, som rekvireres hos skovejerens forsikringsselskab.

Stk. 3. Anmeldelsesblanketten udarbejdes i samarbejde med Stormrådet og skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1)   Navn, adresse, SE-nr (moms-nr), evt. CPR nr., ejendomsnummer og administrationsadresse.

2)   Kommune, skovens matrikelbetegnelse, lokalt stednavn/skovens navn, og oprydningstilskuddets udbetalings måde.

3)   Skovens størrelse og stormfaldets omfang.

4)   Oplysninger om servitutter og tidligere tilskud.

5)   Ejers underskrift og dato.

Stk. 4. Forsikringsselskabet videresender snarest en kopi af skadeanmeldelsen, med eventuelle bemærkninger, til Stormrådet.

§ 15. Ansøgning om tilskud sendes til Stormrådet indenfor den fastsatte frist. Det er en forudsætning for at ansøge om tilskud, at der er indsendt en skadeanmeldelse til det forsikringsselskab, hvor skovejeren har tegnet basisforsikring.

Stk. 2. Ansøgningen skal indsendes på et ansøgningsskema. Ansøgningen skal være vedlagt et oversigtskort. Der indsendes et ansøgningsskema for hver skov, hvortil der ønskes tilskud.

Stk. 3. Ansøgning om tilskud til en skov med fladefald på 5 ha eller derover skal være vedlagt en tilplantningsplan med oplysning om

1)   skovens størrelse samt størrelse og beliggenhed af de arealer, der er ramt af fladefald,

2)   størrelse og beliggenhed af fladefaldsramte bevoksninger der tilplantes henholdsvis med eller uden tilskud,

3)   fremtidige træarter, blandingsforhold og plantetal pr. ha i den enkelte bevoksning,

4)   størrelse og beliggenhed af åbne arealer, og

5)   kulturmetode i den enkelte bevoksning. Ved selvforyngelse oplyses om stormfaldsprocent og bevoksningens træartsfordeling efter stormfaldet.

Stk. 4. Det skal fremgå af tilplantningsplanen, hvordan gentilplantningen sikrer en fremtidig mere robust skov.

Stk. 5. Det skal fremgå af tilplantningsplanen om tilplantningen ønskes opdelt i etaper. Tilplantningen kan normalt højst opdeles i 5 etaper.

Stk. 6. Tilplantningsplanen skal være vedlagt et korresponderende kort i passende målestok.

Stk. 7. I særlige tilfælde kan Stormrådet dispensere fra den i stk. 1 fastsatte frist. Stormrådet kan ligeledes i særlige tilfælde beslutte at behandle en ansøgning om tilskud, selvom fristen for anmeldelse til forsikringsselskabet ikke er overholdt.

§ 16. Stormrådet videresender ansøgningen til Skov- og Naturstyrelsen, som afgiver indstilling til Stormrådet om tildeling af tilskud.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsen træffer i forbindelse med den i stk. 1 nævnte indstilling afgørelse om godkendelse af tilplantningsplanen for arealer på 5 ha eller derover.

§ 17. Stormrådet træffer afgørelse om tildeling af tilskud.

Stk. 2. Stormrådet kan, når særlige forhold taler derfor, ved sin afgørelse tillade mindre fravigelser fra § 10, stk. 1, nr. 3 - 6, og stk. 2 og § 11, stk. 1.

Stk. 3. Stormrådet udbetaler tilskuddet i to rater for hver skov:

1)   Første rate vedrører oprydning af arealet og udbetaling sker samtidig med afgørelsen om tilskud.

2)   Anden rate vedrører udgifter til gentilplantning og udbetaling sker efter indberetning om, at hele gentilplantningen eller en etape i gentilplantningen er afsluttet.

Stk. 4. Udbetalingen kan højst ske en gang pr. kalenderår.

Stk. 5. Udbetaling af tilskud sker til en af ansøger anvist konto i et pengeinstitut eller et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i Danmark eller et andet land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med.

§ 18. For stormfaldet den 3. – 4. december 1999 og stormen den 28. – 29. januar 2000 gælder følgende særlige bestemmelser om anmeldelse af stormfaldet samt ansøgning om og udbetaling af tilskud:

1)   Anmeldelse af stormfaldet skal ske på et skema, der sendes til Skov- og Naturstyrelsen. Skemaet skal være Skov- og Naturstyrelsen i hænde senest den 2. januar 2001.

2)   Ansøgning om tilskud skal indsendes til Skov- og Naturstyrelsen. Ansøgningen skal være Skov- og Naturstyrelsen i hænde senest den 31. august 2001. Skov- og Naturstyrelsen videresender ansøgningen til Stormrådet med indstilling om tildeling af tilskud mv.

3)   Første rate udbetales af Skov- og Naturstyrelsen. Første rate kan udbetales a conto ved anmeldelsen af stormfaldet. Der kan dog maksimalt udbetales 200.000 kr. a conto til den enkelte skovejer.

4)   Indberetninger om gennemførelse af gentilplantning sendes til Skov- og Naturstyrelsen, som udbetaler anden rate.

Stk. 2. I særlige tilfælde kan Stormrådet dispensere fra de fastsatte frister for anmeldelse og ansøgning.

§ 19. Indberetninger om gennemførelse af foranstaltninger, hvortil der ydes tilskud efter denne bekendtgørelse, sendes til Stormrådet inden for en frist, der fastsættes af rådet. Sidste indberetning om gentilplantning skal normalt ske senest 6 år efter tilsagnets dato.

Stk. 2. Tilsagn om endnu ikke udbetalte tilskud bortfalder, hvis fristen for indberetning ikke overholdes.

Stk. 3. I særlige tilfælde kan Stormrådet dispensere fra de fastsatte frister for indberetninger.

§ 20. Stormrådet udarbejder en vejledning om tilskudsordningen.

Kapitel 5

Ikrafttræden, tilsyn og tilbagebetaling mv.

§ 21. Tilsynet med overholdelse af lovens og bekendtgørelsens bestemmelser om tilskud føres af Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 2. For tilsyn og håndhævelse gælder reglerne i lovens kapitel 4 og kapitel 8.

§ 22. Stormrådet skal i de i lovens § 19, stk. 2 og § 33, stk. 1 anførte tilfælde kræve udbetalte tilskud helt eller delvis tilbagebetalt med tillæg af renter.

Stk. 2. Stormrådet kan i de i loven § 19, stk. 1 anførte tilfælde kræve udbetalte tilskud helt eller delvist tilbagebetalt med tillæg af renter.

Stk. 3. Træffer Stormrådet afgørelse om tilbagebetaling efter lovens § 19, anses det krævede beløb som forfaldent på brevdatoen for underretning om afgørelsen, fra hvilken dag beløbet forrentes i overensstemmelse med renteloven.

Stk. 4. Tilbagebetaling efter lovens § 33, stk. 1 forfalder den 1. september 2001, hvis ejeren ikke har tegnet en basisforsikring for de arealer, der er udbetalt tilskud til. Beløbet forrentes fra forfaldsdagen i overensstemmelse med renteloven.

§ 23. En ansøger kan udelukkes fra at ansøge om tilskud efter denne bekendtgørelse og efter § 19 i skovloven, hvis ansøger ved forsæt eller grov uagtsomhed har afgivet urigtige oplysninger af betydning for modtagelse af tilskud efter denne bekendtgørelse eller efter skovloven.

Stk. 2. Udelukkelse sker for det pågældende kalenderår, hvis der er tale om grov uagtsomhed, mens udelukkelse også sker for det følgende år, hvis urigtige oplysninger er afgivet med forsæt.

§ 24. Afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. lovens § 30.

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. maj 2001.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1022 af 20. november 2000 om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald ophæves.

Økonomiministeriet, den 9. maj 2001

Marianne Jelved

/Torben Weiss Garne


Bilag 1

Oversigt over gode og magre jorder

AU294_1.GIF Size: (587 X 719)

Kommuner med »magre« jorder:

Nordjyllands Amt : Brovst, Brønderslev, Dronninglund, Farsø, Fjerritslev, Frederikshavn, Hals, Hirtshals, Hjørring, Læsø, Løgstør, Løkken-Vrå, Nibe, Pandrup, Sindal, Skagen, Sæby, Aabybro, Aalborg nord for Limfjorden og Aars.

Viborg Amt: Fjends, Hanstholm, Karup, Kjellerup, Møldrup, Skive, Viborg og Aalestrup.

Århus Amt: Ebeltoft, Gjern, Grenaa, Midtdjurs, Nørre Djurs, Rougsø, Rønde, Silkeborg, Sønderhald og Them.

Ringkøbing Amt: Alle, undtagen Thyholm

Vejle Amt: Give og Nørre-Snede.

Ribe Amt: Alle kommuner

Sønderjyllands Amt: Bredebro, Gram, Højer, Løgumkloster, Nørre-Rangstrup, Rødding, Skærbæk, Tinglev og Tønder.


Bilag 2

Tilskudssatser og tilhørende minimale plantetal ved tilskud til gentilplantning efter stormfaldet december 1999.

1. RATE: TILSKUD TIL OPRYDNING

Udbetales normalt a conto ved anmeldelse

Fladefald excl. Selvforyngelse

10.000 kr./ha

Stormfaldsarealer til selvforyngelse

5.000 kr./ha

 

2. RATE: TILSKUD TIL GENTILPLANTNING

Udbetales ved indberetning om udførelse, evt. etapevis.

Til fri succession og åbne arealer udbetales alene 1. rate.

Løvtræ

Nåletræ m.v.

For-

kul-

tur

Så-

ning

Selv-

for-

yngel-

se

Jordtype

Min. 80 %

robust

løvtræ

Andel

robuste

arter

Robuste

løvtræarter

Robust

løv, douglas,

alm. ædelgran

Valgfri

robuste

arter

5.000

kr./ha

5.000

kr./ha

10.000

kr./ha

Gode jorder

28.000 kr./ha*)

min. 80 %

 

17.000 kr./ha *)

7.000 kr./ha

 

 

 

 

 

min. 50 %

17.000 kr./ha *)

12.000 kr./ha

6.000 kr./ha

 

 

 

Magre jorder

22.000 kr./ha *)

min. 80 %

 

17.000 kr./ha *)

7.000 kr./ha

 

 

 

 

 

min. 50 %

17.000 kr./ha *)

12.000 kr./ha

6.000 kr./ha

 

 

 

 

 

min. 25 %

12.000 kr./ha

7.000 kr./ha

5.000 kr./ha

 

 

 

*)   Birk, rødel og bævreasp kan ikke medregnes ved procentopgørelsen

SÆRLIGE TILLÆG

Udbetales sammen med 2. rate

Tilplantningsplan – tilskud ydes til alle kategorier

1.000 kr./stk. + 50 kr./ha

Lokalitetskortlægning – tilskud ydes til alle kategorier

1.000 kr./stk. + 200 kr./ha

Kulturhegn – dette tilskud ydes ikke til åbne arealer

15 kr./løbende meter

Pesticidfrit, uden dybdepløjning –

dette tilskud ydes ikke til åbne are-

aler og arealer med fri succession.

6.000 kr./ha.

Hensyn til fortidsminder – tilskud ydes til alle kategorier

op til 7.000 kr./ha. efter konkret vurdering

Krav til plantetal.

Tilskud forudsætter følgende minimale antal levende planter på tidspunktet, hvor gennemførelse indberettes

 

Løvtræ

Nåletræ

Forkultur

Såning

 

excl. ask

80% ask

m.v.

 

 

 

planter/ha

planter/ha

planter/ha

planter/ha

planter/ha

Gode jorder

5.600

3.800

3.200

2.700

Konkret vurdering

Magre jorder

3.800

 

 

 

 

Minimumskravet til plantetal skal opfyldes på bevoksningens bruttoareal, dvs. incl. oplag af stød og kvas, spor og grøfter m.v.

Nordmannsgran og Nobilis kan ikke medregnes i plantetallet.

I plantede kulturer kan naturlig opvækst indgå med op til 10 % af plantetallet.

Minimumskrav til robuste træarter beregnes af det som minimum krævede plantetal.

Ved selvforyngelse gælder samme plantetal som for plantet kultur. Planterne skal være over kimstadiet.


Bilag 3

Ydre løvskovbryn

Ydre løvskovbryn og indre løvtræbælter skal bestå af 100 % løvtræ- og buske. Mindst 20 % af plantetallet skal være buske fra nedenstående liste. Der kan, hvor det er egnstypisk og relevant, indplantes et mindre antal stabile nåletræer fra nedenstående liste.

Løvtræarter : ask (Fraxinus excelsior) , avnbøg (Carpinus betulus) , dunbirk (Betula pubescens) , vortebirk (Betula pendula) , bøg (Fagus sylvatica) , stilkeg (Quercus robur) , vintereg (Quercus petrea) , rødel (Alnus glutinosa) , storbladet elm (Ulmus glabra) , fuglekirsebær (Prunus avium) , småbladet lind (Tilia cordata) , spidsløn (Acer platanoides) , navr (Acer campestre) , seljepil (Salix caprea) , almindelig røn (Sorbus aucuparia) og vildæble (Malus silvestris) .

Buskarter: benved (Euonymus europaeus) , dunet gedeblad ( Lonicera xylosteum) , hassel (Coryllus avellana) , havtorn ( Hippophaë rhamnoides ), alm. hvidtjørn ( Crataequs Laevigata ), engriflet hvidtjørn (Crataegus monogyna) , almindelig hyld (Sambucus nigra) , almindelig hæg (Prunus padus) , kristtorn (Ilex aquifolium) , rød kornel (Cornus sanguinea) , kvalkved (Viburnum opulus) , femhannet pil (Salix pentandra) , gråpil (Salix cinerea) , krybende pil (Salix repens) , øret pil (Salix aurita) , fjeldribs (Ribes alpinum) , blågrøn rose (Rosa dumalis) , hunderose (Rosa canina) , klitrose (Rosa pimpinellifolia) , æblerose (Rosa rubiginosa) , slåen (Prunus spinosa) , tørst (Rhamnus frangula) og vrietorn (Rhamnus catharticus) .

Nåletræarter: Skovfyr (Pinus sylvestris) , østrigsk fyr (Pinus nigra) , hvidgran (Picea glauca) og sitkagran (Picea sitchensis) .