Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af basisforsikring mod stormfald

 

I medfør af § 11, stk. 7 i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald og efter forhandling med miljø- og energiministeren fastsættes:

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for forsikringsselskabers tegning af basisforsikring mod stormfald på private skovarealer.

§ 2. Bestemmelserne i bekendtgørelsen kan ikke ved aftale fraviges til ugunst for forsikringstageren.

Kapitel 2

Dækningsomfang mv.

§ 3. Ved en af basisforsikringen omfattet skov forstås et topografisk velafgrænset skovareal.

    Stk. 2. Skovarealer med samme ejer med en indbyrdes afstand på under 50 m er at betragte som en skov.

    Stk. 3. Hvis en skov er opdelt i parceller med hver sin ejer, er den enkelte ejers del af skoven at betragte som en skov.

    Stk. 4. Skov, kan i forsikringsmæssig henseende betragtes som flere skove, hvis:

1) skoven består af flere selvstændige noteringsejendomme, eller

2) skoven er adskilt af vanskeligt passable færdselsårer (dvs. hovedlandeveje, motor- og trafikveje samt jernbaner).

§ 4. Basisforsikringen yder erstatning ved stormfald, når Stormrådet har truffet afgørelse om, at der har været stormfald i et område på et givet tidspunkt jf. § 2, stk. 3 i lov om stormflod og stormfald, og de forsikrede skovarealer er beliggende i dette område.

    Stk. 2. Forsikringen yder erstatning for fladefald. Der ydes endvidere erstatning for spredt fald i bevoksninger, hvor mindst 1/3 af vedmassen er væltet med undtagelse af bevoksninger, der hovedsagelig består af træarterne rødgran og sitkagran.

    Stk. 3. Erstatning ydes uanset om det forsikrede skovareal har eller får status som fredskov.

§ 5. Uanset bestemmelserne i § 4 kan forsikringsselskabet i forsikringsbetingelserne vælge, at basisforsikringen ikke dækker:

1) Skader, mindre end (der ikke overstiger) 0,5 ha pr. forsikret skov.

2) Skade eller udbredelse af skade, der direkte eller indirekte står i forbindelse med atomkernereaktioner, f.eks.kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt nedfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller i fredstid. Dog dækkes skader, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sket i forbindelse med kernereaktioner, anvendt i sædvanlig industriel, medicinsk eller videnskabeligt formål og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift.

3) Skade eller udbredelse af skade, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af jordskælv, krig, krigslignende operationer, neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn imod sådanne, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder.

4) Skade eller udbredelse af skade, der direkte eller indirekte er en følge af beslaglæggelse, nationalisering eller revolution.

§ 6. Forsikringen dækker de forsikrede skovarealer med den i policen anførte forsikringssum pr. hektar, pr. skadebegivenhed. Forsikringssummen pr. hektar skal mindst udgøre 7.750 kr. Dækningssummen er en kontanterstatning, der udbetales pr. skaderamt hektar, uden at der kan gøres underforsikring gældende.

    Stk. 2. Forsikringstager er forpligtet til at orientere forsikringsselskabet om ændringer vedrørende arealstørrelser, ejerforhold og skovforhold.

§ 7. Skader skal anmeldes til forsikringsselskabet inden udløbet af den frist, som Stormrådet fastsætter i forbindelse med afgørelse om, at der har været stormfald i et område på et givet tidspunkt.

    Stk. 2. Anmeldelsesblanket rekvireres hos forsikringsselskabet, som straks videresender anmeldelsen til Stormrådet til videre behandling.

    Stk. 3. I tilfælde af erstatningsberettiget skadebegivenhed har forsikringstager pligt til at dokumentere omfanget af skaden. Forsikringsselskabet har ret til at foretage taksering af en af forsikringsselskabet valgt taksator.

§ 8. Ophører et forsikringsselskab med at udbyde en basisforsikring skal forsikringsselskabet skriftligt meddele forsikringstagerne dette med ét års varsel. Samtidig orienteres Økonomiministeriet skriftligt herom.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. maj 2001.

Økonomiministeriet, den 9. maj 2001

Marianne Jelved

/Torben Weiss Garne