Den fulde tekst

Lov om udstedere af elektroniske penge1)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 1. Denne lov finder anvendelse på udstedere af elektroniske penge.

    Stk. 2. Ved udstedere af elektroniske penge forstås foretagender, der udsteder betalingsmidler i form af elektroniske penge, bortset fra pengeinstitutter.

    Stk. 3. Ved elektroniske penge forstås en pengeværdi, som repræsenteret ved et krav på udstederen, der er lagret på et elektronisk medium. Elektroniske penge må ikke udstedes til overkurs og skal være anerkendt som betalingsmiddel af andre foretagender end udstederen.

    Stk. 4. Udstedere af elektroniske penge skal være aktieselskaber.

    Stk. 5. Loven finder ikke anvendelse på udstedere af elektroniske penge, hvis der maksimalt kan lagres 75 EUR på det elektroniske medium og en af følgende betingelser er opfyldt:

1) Udstederens samlede finansielle forpligtelser i forbindelse med uindfriede elektroniske pengebeløb ikke overstiger 150.000 EUR,

2) de elektroniske penge, der udstedes af udstederen, kun anerkendes som betalingsmiddel af koncernforbundne selskaber, eller

3) de elektroniske penge, der udstedes af udstederen, kun anerkendes som betalingsmiddel af et begrænset antal selskaber, der klart kan identificeres ved deres beliggenhed på samme lokalitet eller andet begrænset lokalt område, eller ved deres tætte finansielle eller forretningsmæssige forbindelse til udstederen, jf. dog stk. 6.

    Stk. 6. Udstedere af elektroniske penge, der ikke er omfattet af loven, jf. stk. 5, skal årligt redegøre for deres aktiviteter, herunder om størrelsen af de samlede finansielle forpligtelser i forbindelse med uindfriede elektroniske pengebeløb. Redegørelsen skal være modtaget i Finanstilsynet senest den 1. april.

§ 2. Udstedere af elektroniske penge er sammen med pengeinstitutter eneberettigede til at udøve virksomhed i form af udstedelse af elektroniske penge.

§ 3. Udstedere af elektroniske penge må ikke udstede elektroniske penge med en højere værdi end 300 EUR.

§ 4. Udstedere af elektroniske penge må, bortset fra udstedelse af elektroniske penge, alene drive virksomhed, der omfatter

1) levering af nært forbundne tjenester af finansiel eller anden art og

2) lagring på det elektroniske medium på vegne af andre selskaber eller offentlige institutioner.

§ 5. Udstedere af elektroniske penge må ikke besidde kapitalandele i andre selskaber, medmindre disse selskaber udfører driftsmæssige eller andre accessoriske funktioner i forbindelse med elektroniske penge, der udstedes eller distribueres af den pågældende udsteder.

§ 6. Ihændehaveren af elektroniske penge kan i gyldighedsperioden og i op til et år efter gyldighedsperiodens udløb anmode udstederen eller det udstedende pengeinstitut om at få restbeløbet indløst til pålydende i mønter og sedler eller ved overførsel til en konto i et pengeinstitut uden andre omkostninger end dem, der er strengt nødvendige for at gennemføre transaktionen.

    Stk. 2. Betingelserne for genindløselighed i henhold til stk. 1 skal klart fremgå af aftalen mellem udstederen og ihændehaveren. Udstederen kan bestemme, at beløb under 25 kr. ikke kan genindløses.

Kapitel 2

Stiftelse m.m.

§ 7. Aktiekapitalen for udstedere af elektroniske penge skal mindst udgøre et beløb svarende til modværdien af 1 mio. EUR. Den tegnede aktiekapital skal være indbetalt, inden selskabet registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Kapitel 3

Tilladelse m.m.

§ 8. §§ 6, 6 a og 6 b i bank- og sparekasseloven om tilladelse og udøvelse af virksomhed gennem en filial eller som grænseoverskridende tjenesteydelser, bortset fra § 6, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse for udstedere af elektroniske penge med de afvigelser, der er nævnt i denne lovs § 9.

§ 9. En udenlandsk udsteder af elektroniske penge, der ønsker at udøve virksomhed gennem en filial eller ved grænseoverskridende tjenesteydelser her i landet i overensstemmelse med § 8, jf. § 6 a i bank- og sparekasseloven, kan alene udstede elektroniske penge.

    Stk. 2. En udsteder af elektroniske penge, der ønsker at udøve virksomhed gennem en filial eller ved grænseoverskridende tjenesteydelser i et andet land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med i overensstemmelse med § 8, jf. § 6 b i bank- og sparekasseloven, kan alene udstede elektroniske penge.

§ 10. Lovens bestemmelser gælder for filialer af udstedere af elektroniske penge, der har hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, med de afvigelser, filialforholdet nødvendiggør, eller som er fastsat i eller i medfør af international aftale.

    Stk. 2. Aktieselskabslovens bestemmelser om filialer af udenlandske aktieselskaber finder anvendelse på de i stk. 1 nævnte filialer.

Kapitel 4

Ejerforhold

§ 11. § 2, stk. 3, § 11 og § 12 i lov om finansiel virksomhed om erhvervelse og besiddelse af kvalificerede andele i finansielle virksomheder finder tilsvarende anvendelse for udstedere af elektroniske penge.

Kapitel 5

Ledelse

§ 12. §§ 14 og 15 i lov om finansiel virksomhed om skriftlige retningslinjer for en finansiel virksomheds væsentligste aktivitetsområder m.m. finder tilsvarende anvendelse for udstedere af elektroniske penge.

Kapitel 6

Solvens

§ 13. Den ansvarlige kapital for en udsteder af elektroniske penge skal til enhver tid udgøre mindst 2 pct. af selskabets samlede finansielle forpligtelser i forbindelse med uindfriede elektroniske pengebeløb.

    Stk. 2. Hvis et medlem af en udsteders bestyrelse, direktion eller revision må formode, at selskabet ikke opfylder solvenskravet, jf. stk. 1, skal de pågældende straks meddele dette til Finanstilsynet. Finanstilsynet kan fastsætte en frist, inden for hvilken solvenskravet skal være opfyldt.

§ 14. Den ansvarlige kapital for en udsteder af elektroniske penge beregnes som summen af indbetalt aktiekapital, overkurs ved emission og reserver.

    Stk. 2. Kapitalen reduceres med selskabets beholdning af egne aktier, immaterielle aktiver, skatteaktiver og årets løbende underskud.

§ 15. Udstedere af elektroniske penge skal ved udløbet af hvert halvår indberette solvensopgørelse til Finanstilsynet. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler herfor.

Kapitel 7

Midlernes anbringelse

§ 16. En udsteder af elektroniske penge skal som minimum anbringe midler svarende til selskabets finansielle forpligtelser i forbindelse med uindfriede elektroniske pengebeløb i følgende aktiver:

1) Kassebeholdning,

2) tilgodehavender hos eller garanteret af centralregeringer eller centralbanker i zone A,

3) tilgodehavender hos eller garanteret af De Europæiske Fællesskaber,

4) tilgodehavender hos eller garanteret af danske amtskommuner, danske kommuner, Grønlands hjemmestyre og Færøernes landsstyre, eller sikret ved værdipapirer udstedt af danske amtskommuner, danske kommuner, Grønlands hjemmestyre og Færøernes landsstyre inden for 90 pct. af værdipapirets markedsværdi,

5) tilgodehavender hos eller garanteret af regionale og lokale myndigheder i andre lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller sikret ved værdipapirer udstedt af disse regionale og lokale myndigheder, og hvor de kompetente myndigheder har givet nulvægt inden for 90 pct. af værdipapirets markedsværdi,

6) realkreditobligationer, jf. realkreditlovens § 1, stk. 5, samt obligationer udstedt af Dansk Landbrugs Realkreditfond og Danmarks Skibskreditfond og

7) anfordringstilgodehavender hos pengeinstitutter i zone A.

    Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler for anbringelse af midler i andre aktiver end de i stk. 1 nævnte.

    Stk. 3. Ved zone A forstås medlemsstaterne i Den Europæiske Union, andre lande, der er fulde medlemmer af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), samt andre lande, der har indgået særlige låneoverenskomster med Den Internationale Valutafond (IMF) og er tilknyttet Den almindelige Låneoverenskomst (GAB). Et land, der som følge af manglende betalingsevne omlægger sin udenlandske statsgæld, udelukkes imidlertid fra zone A i en periode på fem år.

    Stk. 4. Hvis værdien af de samlede midler anbragt i de i stk. 1 og 2 nævnte aktiver bliver lavere end de finansielle forpligtelser i forbindelse med uindfriede elektroniske pengebeløb, skal Finanstilsynet påse, at udstederen træffer de nødvendige foranstaltninger for omgående at rette op på dette forhold. Finanstilsynet kan i disse tilfælde midlertidigt tillade, at selskabets finansielle forpligtelser i forbindelse med uindfriede elektroniske pengebeløb opfyldes ved hjælp af andre aktiver end de i stk. 1 og 2 omhandlede op til et beløb på maksimalt 5 pct. af disse forpligtelser eller selskabets ansvarlige kapital, dog således at det er det laveste af disse to beløb, der gælder.

§ 17. En udsteder af elektroniske penges beholdning af midler anbragt i aktiver omfattet af § 16, stk. 1, nr. 6 og 7, må ikke overstige selskabets ansvarlige kapital med mere end tyve gange.

    Stk. 2. En udsteders beholdning af midler anbragt i aktiver omfattet af § 16, stk. 1, nr. 6, må maksimalt udgøre 250 pct. af selskabets ansvarlige kapital pr. emittent.

    Stk. 3. En udsteders beholdning af midler anbragt i aktiver omfattet af § 16, stk. 1, nr. 7, må maksimalt udgøre 125 pct. af udstederens ansvarlige kapital pr. institut. Der kan dog højst placeres indtil 25 pct. af pengeinstituttets ansvarlige kapital.

§ 18. Hvis en udsteder af elektroniske penges renterisiko er større end 10 pct. af den ansvarlige kapital eller valutaindikator 1 er større end 10 pct. af den ansvarlige kapital, fastsætter Finanstilsynet nærmere regler om vægtning af markedsrisici. Renterisiko og valutaindikator 1 beregnes som for pengeinstitutter, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse m.v. for pengeinstitutter, sparevirksomheder og visse kreditinstitutter.

    Stk. 2. Udstedere af elektroniske penge kan alene anvende afledte finansielle instrumenter med henblik på at reducere markedsrisici.

§ 19. Udstedere af elektroniske penge skal ved udløbet af hvert halvår indberette opgørelse for midlernes anbringelse til Finanstilsynet. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler herfor.

Kapitel 8

Regnskab og revision

§ 20. Lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskaber m.v. finder anvendelse for udstedere af elektroniske penge med de afvigelser, der er nævnt i § 18, § 55, § 62, stk. 1-7, og § 63 i lov om finansiel virksomhed om regnskabsåret, revisorer og oplysningspligt.

§ 21. Udstedere af elektroniske penge skal ved udløbet af hvert halvår foretage regnskabsindberetninger til Finanstilsynet. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler herfor.

§ 22. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for revisionens gennemførelse i udstedere af elektroniske penge. Herunder kan Finanstilsynet fastsætte nærmere regler om intern revision og systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler.

Kapitel 9

Inddragelse af tilladelse og opløsning

§ 23. Finanstilsynet kan inddrage en udsteder af elektroniske penges tilladelse,

1) hvis virksomheden ikke påbegyndes senest 12 måneder efter tilladelsens meddelelse,

2) hvis virksomhed ikke udøves i en periode på over 6 måneder,

3) hvis udstederen gør sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af bestemmelser i denne lov eller af forskrifter udstedt i medfør af loven eller

4) i de i bank- og sparekasselovens § 6, stk. 6, 7, 8 og 10, nævnte tilfælde.

    Stk. 2. Opfylder udstederen ikke solvenskravet i § 13, og har udstederen ikke tilvejebragt den foreskrevne kapital inden for den i medfør af § 13, stk. 2, fastsatte frist, skal Finanstilsynet inddrage tilladelsen. Finanstilsynet kan bestemme, at bestyrelsen inden for en nærmere angiven frist uanset vedtægternes bestemmelse herom skal indkalde generalforsamlingen og redegøre for udstederens økonomiske forhold.

§ 24. Opfylder en udsteder af elektroniske penges ansvarlige kapital ikke kapitalkravet på tilladelsestidspunktet i henhold til § 7, kan Finanstilsynet enten fastsætte en frist til at bringe den ansvarlige kapital op på dette minimum eller straks inddrage tilladelsen.

§ 25. Inddrages tilladelsen til en udsteder af elektroniske penge, skal virksomheden afvikles. Anden virksomhed må ikke optages, før afviklingen er afsluttet.

    Stk. 2. Sker afviklingen på anden måde end ved likvidation, konkurs eller i henhold til § 27, skal afviklingens form, indhold og gennemførelse godkendes af Finanstilsynet.

§ 26. §§ 44 b, 46, 47 a, 47 c og 47 d i bank- og sparekasseloven om inddragelse af tilladelse og opløsning finder tilsvarende anvendelse for udstedere af elektroniske penge.

Kapitel 10

Fusion m.v.

§ 27. Et pengeinstitut eller en udsteder af elektroniske penge må ikke uden Finanstilsynets tilladelse overtage en udsteder af elektroniske penge. Tilsvarende gælder, hvor et pengeinstitut eller en udsteder af elektroniske penge sammensmeltes med en udsteder af elektroniske penge.

Kapitel 11

Frister

§ 28. § 48 b i bank- og sparekasseloven om tidsfrister finder tilsvarende anvendelse for udstedere af elektroniske penge.

Kapitel 12

Tilsyn

§ 29. Finanstilsynet påser overholdelsen af denne lov og af de bestemmelser, der er udstedt i medfør af loven. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen påser overholdelsen af § 8, jf. bank- og sparekasselovens § 6, stk. 2-4, vedrørende registrering af udstedere af elektroniske penge og anmeldelse af disses vedtægtsændringer.

§ 30. Det Finansielle Virksomhedsråd indgår i tilsynet med udstedere af elektroniske penge inden for rådets kompetenceområde, jf. lov om finansiel virksomhed § 65, stk. 2.

§ 31. § 64, stk. 4, § 66, stk. 1-3, og §§ 67, 69, 72 og 74 i lov om finansiel virksomhed om tilsyn finder tilsvarende anvendelse for udstedere af elektroniske penge.

§ 32. Udstedere af elektroniske penge under tilsyn efter denne lov bidrager til at dække udgifterne ved Finanstilsynets virksomhed med hver 10.000 kr.

    Stk. 2. Fuld bidragspligt påhviler enhver udsteder af elektroniske penge, der har været under tilsyn en del af det pågældende finansår. Bidrag kan inddrives ved udpantning.

Kapitel 13

Delegations- og klagebestemmelser

§ 33. Afgørelser truffet af Finanstilsynet eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågæl-dende.

Kapitel 14

Videregivelse af oplysninger

§ 34. Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og granskningsmænd samt deres suppleanter, direktører og øvrige ansatte må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med.

    Stk. 2. Den, som modtager oplysninger efter stk. 1, er omfattet af den i stk. 1 nævnte tavshedspligt.

Kapitel 15

Straffebestemmelser m.v.

§ 35. Overtrædelse af bestemmelserne i § 1, stk. 6, §§ 2-5, § 13, stk. 2, § 16, stk. 1, § 17, § 18, stk. 2, §§ 25 og 27, lov om finansiel virksomhed §§ 11 og 12, jf. denne lovs § 11, lov om finansiel virksomhed §§ 14 og 15, jf. denne lovs § 12, lov om finansiel virksomhed § 18, jf. denne lovs § 20, lov om finansiel virksomhed § 66, stk. 3, 2. pkt., og § 69, jf. denne lovs § 31, lov om finansiel virksomhed § 67, stk. 1 og 2, jf. denne lovs § 31, og bank- og sparekasseloven § 6, stk. 1, jf. denne lovs § 8, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. Overtrædelse af lov om finansiel virksomhed § 62, stk. 1, 2, 5 og 6, jf. denne lovs § 20 samt lov om finansiel virksomhed § 63, jf. denne lovs § 20, straffes med bøde.

    Stk. 2. Overtrædelse af § 34 straffes med bøde, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter straffeloven.

    Stk. 3. Personer, der er knyttet til en udsteder af elektroniske penge, og som giver urigtige eller vildledende oplysninger om forhold vedrørende selskabet til offentlige myndigheder eller til offentligheden eller til ihændehavere af elektroniske penge eller påfører eller fremkalder en nærliggende fare for, at der påføres udstederen et tab ved dens virksomhed, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

    Stk. 4. Undlader et medlem af en udsteder af elektroniske penges bestyrelse eller direktion at træffe nødvendige foranstaltninger i tilfælde af tab eller nærliggende fare for tab af væsentlig størrelse, straffes vedkommende med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

    Stk. 5. I forskrifter udfærdiget i medfør af loven kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

    Stk. 6. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

    Stk. 7. Forældelsesfristen for overtrædelse af lovens bestemmelser eller regler udfærdiget i medfør af loven er 5 år.

§ 36. Undlader en udsteder af elektroniske penges bestyrelse, direktion, revisor og likvidator i rette tid at efterkomme de pligter, der efter loven eller bestemmelser fastsat i henhold til loven påhviler dem over for Finanstilsynet eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan Finanstilsynet henholdsvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder.

    Stk. 2. Undlader en af de i § 31, jf. § 67, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, nævnte virksomheder at opfylde de pligter, som efter loven påhviler virksomheden, kan Finanstilsynet som tvangsmiddel pålægge virksomheden som sådan eller de for virksomheden ansvarlige personer daglige eller ugentlige tvangsbøder.

Kapitel 16

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 37. Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

    Stk. 2. Udstedere af elektroniske penge, der ved lovens ikrafttræden har tilladelse til at drive virksomhed som udstedere af forudbetalte betalingskort, og som opfylder denne lovs bestemmelser, kan drive virksomhed som udstedere af elektroniske penge.

§ 38. I lov nr. 375 af 22. maj 1996 om sparevirksomheder og udstedere af forudbetalte betalingskort, som ændret ved § 8 i lov nr. 1327 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om sparevirksomheder«.

2. § 1, stk. 1, nr. 4, § 2 og kapitel 3 ophæves.

3. § 3, stk. 1, affattes således:

»Sparevirksomheder, der ikke er pengeinstitutter, skal have tilladelse af Finanstilsynet til at drive virksomhed.«

4. § 14, stk. 1, affattes således:

»Overtrædelse af § 4, stk. 2, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter straffeloven.«

§ 39. I lov nr. 414 af 31. maj 2000 om visse betalingsmidler foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 3, nr. 1, affattes således:

»1) elektroniske penge, jf. § 1, stk. 3, i lov om udstedere af elektroniske penge, eller«.

§ 40. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Marianne Jelved

Officielle noter

1) Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/46/EF af 18. september 2000 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed (EF-Tidende 2000, L 275 s. 39).