Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om forsikringsvirksomhed, lov om
Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes
Dyrtidsfond, lov om sikring mod følger af arbejdsskade og
lov om forsikringsmæglervirksomhed1)

(Midlertidig bestemmende indflydelse for institutionelle investorer, formidling af forsikringsprodukter, forsikringsselskabers etablering af filialer i andre lande og bidrag til Finanstilsynet fra ATP, LD og AES)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om forsikringsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 93 af 8. februar 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 a indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Forsikringsselskaber kan for at sikre allerede foretagne investeringer midlertidigt drive anden virksomhed eller medvirke ved omstrukturering af erhvervsvirksomheder. Indberetning herom skal gives til Finanstilsynet.«

2. I § 220, stk. 1, udgår »inden for Den Europæiske Union eller i et land, som har gennemført Rådets 3. skadesforsikringsdirektiv og 3. livsforsikringsdirektiv«.

3. § 220, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved etablering af en filial i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som har gennemført Rådets 3. skadesforsikringsdirektiv og 3. livsforsikringsdirektiv, videresender Finanstilsynet de i stk. 1 nævnte oplysninger og et solvenscertifikat til tilsynsmyndighederne i værtslandet senest 3 måneder efter modtagelsen af oplysningerne og underretter forsikringsselskabet herom. Samtidig fremsendes erklæring om, at de planlagte aktiviteter er omfattet af forsikringsselskabets koncession.«

4. I § 220, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »de«: »i stk. 1 og 2«.

5. § 220, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Forsikringsselskabet er forpligtet til at meddele Finanstilsynet enhver ændring i de i stk. 1 nævnte forhold. Forsikringsselskabet skal også orientere værtslandets tilsynsmyndigheder om ændringer i de i stk. 1 nævnte forhold, såfremt værtslandet er et land inden for Den Europæiske Union eller lande, som har gennemført Rådets 3. skadesforsikringsdirektiv og 3. livsforsikringsdirektiv. Meddelelsen skal være modtaget senest 1 måned før ændringen foretages.«

6. § 237, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Det Finansielle Virksomhedsråd indgår i tilsynet med forsikringsselskaber inden for rådets kompetenceområde, jf. lov om finansiel virksomhed § 65, stk. 2.«

7. I § 237, stk. 3, udgår »om dets samvirke med rådet og«.

8. § 238 ophæves.

§ 2

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 4. januar 2001, som ændret ved § 3 i lov nr. 284 af 25. april 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 24 c affattes således:

»§ 24 c. Direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede med ansvar for fonds-, valuta- eller kreditfunktioner samt interne revisions- og vicerevisionschefer i Arbejdsmarkedets Tillægspension må ikke for egen regning udføre eller deltage i spekulationsforretninger, jf. dog stk. 5. Det samme gælder for andre ledende medarbejdere med ansvar for fonds-, valuta- eller kreditfunktioner.

    Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om, hvilke formuedispositioner der udgør spekulationsforretninger.

    Stk. 3. Bestyrelsen skal for personer omfattet af stk. 1 udarbejde retningslinjer om indberetning af formuedispositioner.

    Stk. 4. På baggrund af de foretagne indberetninger skal den valgte revision i revisionsprotokollatet vedrørende årsrapporten afgive erklæring om, hvorvidt indberetningerne har givet anledning til bemærkninger, jf. stk. 3.

    Stk. 5. Spekulationsforretninger i stk. 1 omfatter ikke lån i euro til finansiering af fast ejendom mod registreret pant i ejendommen, såfremt ejendommen ikke anvendes til erhvervsmæssige formål.«.

2. § 24 e ophæves.

3. I § 24 f ændres »§ 24 e, stk. 1« til: »§ 24 c, stk. 3«.

4. § 26, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Arbejdsmarkedets Tillægspensions anbringelse af midler i en enkelt virksomhed må ikke medføre, at Arbejdsmarkedets Tillægspension alene eller sammen med Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring eller sammen med datterselskaber, som de ejer, kan udøve bestemmende indflydelse på virksomheden, medmindre andet følger af stk. 14 eller 15.«

5. I § 26 indsættes som stk. 14 og 15:

»Stk. 14. Stk. 7 gælder dog ikke ved anbringelse af midler i datterselskaber, som Arbejdsmarkedets Tillægspension ejer, og hvis midler anbringes efter de regler, der gælder for Arbejdsmarkedets Tillægspension selv, eller virksomhed efter stk. 4.

    Stk. 15. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan for at sikre allerede foretagne investeringer midlertidigt drive anden virksomhed eller medvirke ved omstrukturering af erhvervsvirksomheder. Indberetning herom skal gives til Finanstilsynet.«

6. I § 27 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Det Finansielle Virksomhedsråd indgår i tilsynet efter stk. 1 inden for rådets kompetenceområde, jf. lov om finansiel virksomhed § 65, stk. 2.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

7. § 27 d affattes således:

»§ 27 d. Arbejdsmarkedets Tillægspension bidrager til at dække udgifterne ved Finanstilsynets virksomhed efter regler fastsat af Finanstilsynet.

    Stk. 2. Påligning af bidrag foretages af Finanstilsynet på grundlag af oplysninger i det for seneste regnskabsår aflagte regnskab.«

8. § 32 a affattes således:

»§ 32 a. Med bøde eller hæfte straffes, hvis ikke strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, overtrædelse af § 24 c, stk. 1 og 3-5, §§ 24 d, 24 f og 24 g, § 24 h, stk. 1, §§ 24 i-24 n og § 25 b, stk. 9.«

§ 3

I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 1. maj 1995, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1329 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, affattes således:

»Ved den berettigedes fyldte 70. år udbetales beløbet med tillæg ved fondens foranstaltning, medmindre lønmodtageren selv ønsker at lade opsparingen forblive i LD.«

2. § 5 a affattes således:

»§ 5 a. Direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt interne revisions- og vicerevisionschefer i Lønmodtagernes Dyrtidsfond må ikke for egen regning udføre eller deltage i spekulationsforretninger, jf. dog stk. 5. Det samme gælder for andre ledende medarbejdere med ansvar for fonds-, valuta- eller kreditfunktioner.

    Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om, hvilke formuedispositioner der udgør spekulationsforretninger.

    Stk. 3. Bestyrelsen skal for personer omfattet af stk. 1 udarbejde retningslinjer om indberetning af formuedispositioner.

    Stk. 4. På baggrund af de foretagne indberetninger skal den valgte revision i revisionsprotokollatet vedrørende årsrapporten afgive erklæring om, hvorvidt indberetningerne har givet anledning til bemærkninger, jf. stk. 3.

    Stk. 5. Spekulationsforretninger i stk. 1 omfatter ikke lån i euro til finansiering af fast ejendom mod registreret pant i ejendommen, såfremt ejendommen ikke anvendes til erhvervsmæssige formål.«

3. § 5 c ophæves.

4. I § 5 d ændres »§ 5 c, stk. 1« til: »§ 5 a, stk. 3«.

5. § 6, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Lønmodtagernes Dyrtidsfonds anbringelse af midler i en enkelt virksomhed må ikke medføre, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond alene eller sammen med datterselskaber kan udøve bestemmende indflydelse på virksomheden, medmindre andet følger af stk. 13 eller 14.«

6. I § 6 indsættes som stk. 13 og 14:

»Stk. 13. Stk. 5 gælder dog ikke ved anbringelse af midler i datterselskaber, hvis midler anbringes efter de regler, der gælder for Lønmodtagernes Dyrtidsfond selv.

    Stk. 14. Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan for at sikre allerede foretagne investeringer midlertidigt drive anden virksomhed eller medvirke ved omstrukturering af erhvervsvirksomheder. Indberetning herom skal gives til Finanstilsynet.«

7. § 10, stk. 5, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 5. Lønmodtagernes Dyrtidsfond bidrager til at dække udgifterne ved Finanstilsynets virksomhed efter regler fastsat af Finanstilsynet.

    Stk. 6. Påligning af bidrag foretages af Finanstilsynet på grundlag af oplysninger i det for seneste regnskabsår aflagte regnskab.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

8. Efter § 10 indsættes:

»§ 10 a. Det Finansielle Virksomhedsråd indgår i tilsynet efter § 10 inden for rådets kompetenceområde, jf. lov om finansiel virksomhed § 65, stk. 2.«

9. § 14 a affattes således:

»§ 14 a. Med bøde eller hæfte straffes, hvis ikke strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, overtrædelse af § 5 a, stk. 1 og 3-5, §§ 5 b, 5 d og 5 e, § 5 f, stk. 1, §§ 5 g-l, og § 8 a, stk. 9.«

§ 4

I lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, som ændret ved § 4 i lov nr. 1329 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 57 A, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »ledes af«: »en direktør og«.

2. I § 57 B indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring skal udarbejde en sikringsplan, som skal indeholde oplysninger om ordningens sikringstekniske beregningsgrundlag. Sikringsplanen og ændringer heri skal anmeldes til Finanstilsynet.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

3. § 57 I, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings anbringelse af midler i en enkelt virksomhed må ikke medføre, at Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring alene eller sammen med Arbejdsmarkedets Tillægspension eller sammen med datterselskaber, som de ejer, kan udøve bestemmende indflydelse på virksomheden, medmindre andet følger af stk. 9 eller 10.«

4. I § 57 I indsættes efter stk. 8 som nye stykker:

»Stk. 9. Stk. 3 gælder dog ikke ved anbringelse af midler i datterselskaber, som Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring ejer, og hvis midler anbringes efter de regler, der gælder for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring selv.

    Stk. 10. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring kan for at sikre allerede foretagne investeringer midlertidigt drive anden virksomhed eller medvirke ved omstrukturering af erhvervsvirksomheder. Indberetning herom skal gives til Finanstilsynet.«

5. § 57 O affattes således:

»§ 57 O. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring bidrager til at dække udgifterne ved Finanstilsynets virksomhed efter regler fastsat af Finanstilsynet.

    Stk. 2. Påligning af bidrag foretages af Finanstilsynet på grundlag af oplysninger i det for seneste regnskabsår aflagte regnskab.«

§ 5

I lov om forsikringsmæglervirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 27. februar 2001, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om forsikringsformidling«.

2. § 1, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Denne lov finder anvendelse på erhvervsmæssig formidling af forsikringer.

    Stk. 2. §§ 2-20, 24 og 29 finder kun anvendelse på erhvervsmæssig formidling af forsikringer foretaget af forsikringsmæglere.

    Stk. 3. § 31 finder kun anvendelse på anden erhvervsmæssig formidling af forsikringer end formidling foretaget af forsikringsmæglere.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 4 og 5.

3. I § 1, stk. 3, der bliver stk. 5, ændres »stk. 2« til: »stk. 4«.

4. I § 3, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»De registrerede oplysninger er offentligt tilgængelige.«

5. § 13, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. En forsikringsmægler skal skriftligt og uopfordret oplyse forsikringstageren om størrelsen af den af mægleren aftalte provision eller andet vederlag, som er knyttet til de tilbud fra forsikringsselskaberne, som forelægges kunden.«

6. I § 14, stk. 1, ændres »nævnt i § 1, stk. 2, drive anden forsikringsmæglervirksomhed,« til: »angivet i § 1, stk. 4, drive anden virksomhed,«.

7. I § 21 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Det Finansielle Virksomhedsråd indgår i tilsynet efter stk. 1 inden for rådets kompetenceområde, jf. lov om finansiel virksomhed § 65, stk. 2.«

8. I § 27, stk. 1 og 2, ændres »§ 1, stk. 3« til: »§ 1, stk. 5«.

9. Overskriften til § 31 affattes således:

»Skiltnings- og oplysningspligt«.

10. § 31 affattes således:

»§ 31. Enhver virksomhed, der i erhvervsmæssigt øjemed har indgået aftale om at virke for afsætning af et eller flere bestemte forsikringsselskabers produkter, skal ved enhver henvendelse, der har til formål at formidle et tilbud om en forsikring, tydeligt angive, at en sådan aftale består.

    Stk. 2. Den, der udøver den i stk. 1 angivne virksomhed fra et forretningslokale, skal ved tydelig skiltning anføre tilknytningsforholdet til et eller flere forsikringsselskaber. Pligten til tydelig oplysning om tilknytningsforholdet omfatter tillige forsikringsformidling via elektroniske medier.

    Stk. 3. Forsikringsselskaber har pligt til at forsyne eget salgspersonale samt personer ansat i de af stk. 1 omfattede virksomheder med et bevis, der angiver tilknytningsforholdet til forsikringsselskabet. Dette bevis skal uopfordret vises til kunden. Pligten efter 1. pkt. gælder dog ikke i forhold til en person, der alene udøver den i stk. 1 angivne virksomhed fra et forretningslokale.

    Stk. 4. Inden en forsikringsaftale indgås, skal virksomheden give kunden skriftlig information om forsikringsaftalens primære indhold. Der skal mindst gives information om

1) relevante rettigheder i henhold til købeloven,

2) mulige andre forsikringsdækninger,

3) forsikringsaftalens dækningsomfang,

4) forsikringsaftalens løbetid,

5) betingelser for opsigelse af forsikringsaftalen, og

6) hvilke bestemmelser der gælder for behandling af klager fra forsikringstagerne vedrørende aftalen, herunder om der findes en klageinstans.

Stk. 5. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om det i stk. 4 nævnte forhold.

Stk. 6. Modtager en virksomhed som nævnt i stk. 1 provision eller andet vederlag som følge af forsikringsformidlingen, skal virksomheden gøre kunden bekendt hermed. Endvidere skal virksomheden gøre kunden bekendt med adgangen til at få oplyst provisionens størrelse og på forespørgsel oplyse denne.«

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2001, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 31, stk. 4, i lov om forsikringsmæglervirksomhed som affattet ved § 5, nr. 10, træder i kraft den 1. januar 2002.

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Marianne Jelved

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 92/49/EØF, EF-Tidende L 228, s. 1 (3. skadesforsikringsdirektiv) og Rådets direktiv 92/96/EØF, EF-Tidende L 360, s. 1 (3. livsforsikringsdirektiv).