Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om banker og sparekasser m.v.,
realkreditloven og lov om fondsmæglerselskaber1)

(Anvendelse af interne modeller til kapitaldækningsformål, etablering af filialer i andre lande og præcisering af insolvensbegrebet)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om banker og sparekasser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 178 af 19. marts 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 12, udgår »i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets 2. samordningsdirektiv«.

2. I § 6 b, stk. 1, udgår »inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med«.

3. § 6 b, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved etablering af en filial i et land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, videresender Finanstilsynet de i stk. 1 nævnte oplysninger og oplysninger om pengeinstituttets ansvarlige kapital og solvensnøgletal samt oplysninger om indskydergarantiordningen til tilsynsmyndighederne i værtslandet senest 3 måneder efter modtagelsen af oplysningerne og underretter pengeinstituttet herom. Samtidig fremsendes erklæring om, at de planlagte aktiviteter er omfattet af pengeinstituttets tilladelse.«

4. I § 6 b, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »de«: »i stk. 1 og 2«.

5. § 6 b, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Pengeinstituttet er forpligtet til at meddele Finanstilsynet enhver ændring af de i stk. 1 nævnte forhold. Meddelelsen skal være modtaget senest en måned før ændringen foretages. Pengeinstituttet er tilsvarende forpligtet over for værtslandets tilsynsmyndighed, såfremt værtslandet er et land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med.«

6. I § 12, § 15 e, stk. 2, og § 15 j, stk. 3, indsættes efter »§ 54, stk. 1, 1.-3. pkt., og stk. 2-4,«: »§ 54 b,«, og efter »§ 64,« indsættes: »§ 76 a,«.

7. I § 15 e, stk. 2, og § 15 j, stk. 3, indsættes efter »§ 55 a,«: »§ 56, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., og stk. 4, § 57,«.

8. I § 15 f, stk. 1, ændres »de i De Europæiske Fællesskabers direktiv af 12. december 1977, art. 2, stk. 4 a, nævnte betingelser« til: »bestemmelserne i artikel 2, stk. 5, i Rådets direktiv nr. 2000/12/EF af 20. marts 2000 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut«.

9. I § 21, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Finanstilsynet kan tillade, at et institut ved opgørelse af de vægtede poster med markedsrisiko kan anvende interne modeller.«

10. I § 22 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Uanset konkurslovens § 17, stk. 2, anses et pengeinstitut, der ikke kan opfylde sine forpligtelser på efterstillet kapital optaget i henhold til stk. 1 og 2, ikke for at være insolvent.«

11. I § 49 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Det Finansielle Virksomhedsråd indgår i tilsynet med pengeinstitutter inden for rådets kompetenceområde, jf. lov om finansiel virksomhed § 65, stk. 2.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

12. I § 54, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel«.

§ 2

I realkreditloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 144 af 28. februar 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 42, stk. 5, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

2. § 50, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved etablering af en filial i et land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, videresender Finanstilsynet de i stk. 1 nævnte oplysninger samt oplysninger om instituttets ansvarlige kapital til tilsynsmyndighederne i værtslandet senest 3 måneder efter modtagelsen af oplysningerne og underretter realkreditinstituttet herom. Samtidig fremsendes erklæring om, at de planlagte aktiviteter er omfattet af realkreditinstituttets tilladelse.«

3. I § 50, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »de«: »i stk. 1 og 2«.

4. § 50, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Realkreditinstituttet er forpligtet til at meddele Finanstilsynet enhver ændring af de i stk. 1 nævnte forhold. Meddelelsen skal være modtaget senest en måned før ændringen foretages. Realkreditinstituttet er tilsvarende forpligtet over for værtslandets tilsynsmyndighed, såfremt værtslandet er et land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med.«

5. I § 51, stk. 1, indsættes efter »et andet land«: »inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med«.

6. § 51, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Finanstilsynet videresender den i stk. 1 omhandlede meddelelse samt en erklæring om, at de planlagte aktiviteter er omfattet af realkreditinstituttets tilladelse, til tilsynsmyndighederne i værtslandet, senest en måned efter modtagelsen af denne meddelelse.«

7. I § 53, stk. 5, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Finanstilsynet kan tillade, at et realkreditinstitut ved opgørelse af de vægtede poster med markedsrisiko kan anvende interne modeller.«

8. § 74, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

9. I § 74, stk. 5, som bliver stk. 4, ændres »4« til: »3«.

10. I § 76 a, stk. 1, ændres »repræsentantskabet« til: »instituttets øverste myndighed«.

11. I § 86 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Uanset konkurslovens § 17, stk. 2, anses et realkreditinstitut, der ikke kan opfylde sine forpligtelser på efterstillet kapital optaget som værdipapirer med ubestemt løbetid og andre kapitalindskud samt kortfristet supplerende kapital, ikke for at være insolvent.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

12. I § 94 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Det Finansielle Virksomhedsråd indgår i tilsynet med institutterne inden for rådets kompetenceområde, jf. lov om finansiel virksomhed § 65, stk. 2.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

13. I § 100, stk. 4, ændres »§ 94, stk. 2,« til: »§ 94, stk. 3,«.

§ 3

I lov om fondsmæglerselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 7. marts 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, udgår »inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med«.

2. § 7, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved etablering af en filial i et land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, videresender Finanstilsynet de i stk. 1 nævnte oplysninger samt oplysninger om en eventuel investorbeskyttelsesordning til tilsynsmyndighederne i værtslandet senest 3 måneder efter modtagelsen af oplysningerne og underretter fondsmæglerselskabet herom. Samtidig fremsendes erklæring om, at de planlagte aktiviteter er omfattet af fondsmæglerselskabets tilladelse.«

3. I § 7, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »de«: »i stk. 1 og 2«.

4. § 7, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Fondsmæglerselskabet er forpligtet til at meddele Finanstilsynet enhver ændring i de i stk. 1 og 2 nævnte forhold. Meddelelsen skal være modtaget senest en måned før ændringen foretages. Fondsmæglerselskabet er tilsvarende forpligtet over for værtslandets tilsynsmyndighed, såfremt værtslandet er et land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med.«

5. § 12, stk. 4 og 5, ophæves.

6. I § 16, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Finanstilsynet kan tillade, at et fondsmæglerselskab ved opgørelse af de vægtede poster med markedsrisiko kan anvende interne modeller.«

7. I § 18 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Uanset konkurslovens § 17, stk. 2, anses et fondsmæglerselskab, der ikke kan opfylde sine forpligtelser på efterstillet kapital optaget i henhold til stk. 1 og 2, ikke for at være insolvent.«

8. I § 21, stk. 2, 4. pkt., ændres »nærværende stykkes 1. og 2. pkt.« til: »nærværende stykkes 1. og 3. pkt.«

9. I § 21, stk. 7, ændres »stk. 2, 2. pkt.« til: »stk. 2, 3. pkt.«

10. I § 31 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Det Finansielle Virksomhedsråd indgår i tilsynet med fondsmæglerselskaber inden for rådets kompetenceområde, jf. lov om finansiel virksomhed § 65, stk. 2.«

Stk. 2-9 bliver herefter stk. 3-10.

11. I § 36, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel«.

§ 4

    Stk.1. Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

    Stk. 2. Bestemmelserne i § 1, nr. 10, § 2, nr. 11, og § 3, nr. 7, der præciserer, at efterstillet kapital ikke indgår ved bedømmelsen af, om et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller et fondsmæglerselskab er insolvent, gælder kun for efterstillet kapital, der er udstedt efter lovens ikrafttræden.

§ 5

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for denne landsdel med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Stk. 2. §§ 1 og 3 gælder ikke for Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for denne landsdel med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Marianne Jelved

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/31/EØF af 22. juni 1998 om ændring af Rådets direktiv 93/6/EØF om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF af 20. marts 2000 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut.