Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

(Udvidelse af stormflods- og stormfaldspuljens anvendelsesområde)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald foretages følgende ændringer:

1. § 19 stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Stormrådet drager omsorg for, at ydelsen af tilskud efter loven og den deraf følgende tilbagebetalingsforpligtelse, såfremt basisforsikringen opsiges, registreres i matriklen på de berørte ejendomme ved første og sidste udbetaling af tilskud.«

2. I § 23 indsættes efter stk. 5:

»Stk. 6. Omkostninger i forbindelse med etablering af en basisforsikring, herunder en eventuel difference mellem den af forsikringsselskabet krævede årlige præmiesum og den af forsikringstagerne tegnede præmiesum, kan afholdes af stormflods- og stormfaldspuljen. Erstatningsudbetaling fra forsikringsselskabet, der vedrører den præmiesum, der er afholdt af stormflods- og stormfaldspuljen, tilfalder stormflods- og stormfaldspuljen.

Stk. 7. Omkostninger i forbindelse med ændring eller ophævelse af en eksisterende basisforsikring kan afholdes af stormflods- og stormfaldspuljen.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Marianne Jelved