Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Klager – et firma – klagede over artikel bragt i HK Route 26.

Pressenævnet bemærkede indledningsvis, at vidneforklaringer eller retsformandens redegørelse i Landsretten ikke fremgik af retsbogen, idet der var tale om et indenretligt forlig. Nævnet havde derfor ikke mulighed for at tage stilling til, hvorvidt HK Route 26 havde inddraget Landsrettens afgørelse i tilstrækkeligt omfang.

Pressenævnet fandt, at udsagnene i artiklen fremstod som [A]s vurdering, hvorfor [K] ikke havde krav på at få forelagt oplysningerne inden offentliggørelsen. Nævnet fandt herefter, at HK Route 26 ikke havde tilsidesat god presseskik.

Det fremgår af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet fandt, at de påklagede oplysninger måtte anses for at være af en sådan karakter, at de ikke var egnede til at påføre [K] skade af betydning. [K] havde derfor ikke krav på genmæle over for oplysningerne.

Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-440

 

Tekniq, Installatørernes Organisation, har som mandatar for [K] klaget til Pressenævnet over en artikel i HK Viborg-Skive-Nykøbings medlemsblad Route 26, idet man mener, at god presseskik er tilsidesat. Tekniq har endvidere klaget over, at HK Route 26 har afvist at bringe et genmæle.

1. Sagsfremstilling

HK Route 26 bragte i nr. 5/Oktober 2006 forsideoverskriften ”ULOVLIG FYRING! Hun får godtgørelse på 220.000 kr. for afskedigelse under graviditet”. HK Route 26 bragte inde i bladet under overskriften ”Arbejdsgiver smadrer barselsorlov, bryllup og to job” og underoverskriften ”Butik i Viborg skal betale 220.000 kr. i godtgørelse for ulovlig fyring” følgende artikel:

”Tænker arbejdsgivere over, hvor voldsomt deres beslutninger kan gribe ind i en ansats liv og tilværelse?

En butik i Viborg har ulovligt fyret en nu 29-årig butiksassistent, mens hun var på barselsorlov. Det har givet hende mange bekymringer i den tid, da hun skulle nyde sit første barn. Barselsorloven blev ødelagt.

Hendes mand arbejdede i samme firma, men følte sig nødsaget til at sige op, da sagen havde været i byretten. Siden har han skullet køre på job i Holstebro.

Dommen fra byretten blev anket til Vestre Landsret, hvor det endte med, at retsmødet skulle finde sted fem dage efter parrets bryllup. Selv om de gjorde meget for, at det ikke skulle ødelægge festen, så kunne det ikke helt undgå at påvirke glæden.

Nu er arbejdsgiveren dømt til at betale kvinden en godtgørelse på næsten 220.000 kr. for den ulovlige fyring. Det har givet hende oprejsning, men det er svært at beskrive, hvor nedtrykt sagen har gjort hende.

Tænker arbejdsgivere over, hvad en kejtet beslutning kan betyde for en medarbejders sjæl?

Ledig

[A] fra Foulum fik i Landsretten tilkendt et beløb svarende til ét års løn, og hun har for ikke så længe siden modtaget pengene. En lille smule er brugt på en forsinket bryllupsrejse til Bulgarien. Men det meste går til at dække hullet mellem hendes hidtidige indtægt og dagpenge. Hun har haft enkelte vikariater, men ellers gået ledig det meste af tiden siden barselsorloven.

- Når jeg har søgt arbejde og ringet, om de har fået ansøgningen, har jeg et par gange fået at vide, at de har talt med min tidligere chef. [A] grubler over, hvad han går rundt og fortæller om hende? Beretter han fair om, at han tabte i Landsretten, eller griber han også ind i hendes fremtidige arbejdsliv?

Månedens medarbejder

[A] er udlært hos en isenkræmmer og kom derefter direkte til en forretning i Viborg. Her solgte hun blandt andet belysning og fik jævnligt ros af chefen. Flere gange blev hun kåret til ”Månedens medarbejder” i virksomheden.

Hendes mand, el-installatør [B], har været hos firmaet i 18 år. En stabil medarbejder, som var udset til at overtage forretningen på et tidspunkt. Da [A] blev ansat, begyndte chefen at lege Kirsten Giftekniv, og det havde han held med.

- Men tilsyneladende var det ikke hans mening, at der skulle komme børn ud af det, siger [A].

Sygemeldt

Virksomheden fik besked om familieforøgelsen, før den var sat i værk. Parret skulle nemlig i behandling for at få barn, og det krævede nogle fridage. Dem sørgede de selv for at afvikle i form af ferie og afspadsering, så firmaet ikke led nogen omkostninger.

Det lykkedes [A] at blive gravid forholdsvis hurtigt, men chefen sagde ikke til lykke. Han interesserede sig ikke for graviditeten, før hun 24 uger henne blev sygemeldt. Fødslen var ved at gå i gang, efter hun havde rokeret rundt med lamper i butikken.

- Det er ingen sygdom at være gravid, sagde chefen til hende.

- Tror du ikke, du har bedre af at holde dig i gang?

- Nu har jeg et problem – hvad synes du, jeg skal gøre, spurgte chefen hende.

Mange påstande

Mens [A] var på barselsorlov lukkede forretningen i Viborgs centrum. En medarbejder blev flyttet til firmaets anden afdeling i byen, men det tilbud fik [A] ikke. Heller ikke da en kollega sagde op. Hun modtog i stedet en fyreseddel. Det begrundede firmaet blandt andet med, at hun stadig var på barselsorlov på det tidspunkt, da flytningen skulle ske.

Selv om [B] var en betroet medarbejder var parret enige om at kontakte HK. Under sagen er firmaet kommet med en række påstande om [A], for eksempel at hun ikke var god til at ekspedere kunder.

- Det har været hårdt at læse. De har nedgjort mig for at slippe fri. Tænkte de over, hvad påstandene betyder for mit selvværd, spørger [A].

Uretfærdigt

Hun fødte seks uger før tiden, og Anne Sofie havde besvær med at trække vejret og kom i kuvøse. [A] var indlagt med hende i tre uger. I den tid oplevede hum, at en anden nyfødt døde på sygehuset.

- Da jeg kom hjem, havde jeg det meget svært og sov dårligt. Jeg var bange for, om det fik følger for Anne Sofie, at hun var født for tidligt. Chefen kendte til mine bekymringer, men valgte alligevel at fyre mig i vores sværeste tid.

- Jeg havde aldrig ladet HK køre sagen for mig, hvis jeg ikke havde været 100 procent sikker på, jeg var blevet uretfærdigt og ulovligt behandlet.

[A] var ansat hos [K], og det var medindehaver [C], som hun savnede opbakning fra. Godtgørelsen til hende er besluttet i et offentligt retsmøde, og HK Route 26 offentliggør navnet på virksomheden for at undgå, at andre firmaer mistænkes.”

HK Route 26 bragte i nr. 6/December 2006 på siderne med kommende foredrag og udflugter følgende kommentar til sagen under overskriften ”Redaktionelt” :

”HK Route 26 bragte i sidste nummer af bladet en artikel om et HK-medlem, der blev fyret, mens hun var på orlov efter at have født sit første barn.

Hun har ved Vestre Landsrets mellemkomst opnået en godtgørelse på 220.000 kr. Arbejdsgiveren har efterfølgende kontaktet HK Viborg-Skive-Nykøbing og kritiseret, at han ikke på forhånd er blevet kontaktet af bladets journalist og fået forelagt oplysninger i sagen.

HR Route 26 og HK Viborg-Skive-Nykøbing medgiver, at det kunne være hensigtsmæssigt at kontakte arbejdsgiveren.”

Til yderligere sagsfremstilling skal nævnes, at bl.a. følgende fremgår af retsbogen fra Retten i Viborg den 27. juni 2005:

Rettens begrundelse for dommen

Sagsøgeren var ansat som butiksassistent i sagsøgtes butik på Hjultorvet, der lukkede med udgangen af juli, men sagsøgte drev endvidere en forretning på Granvej, hvortil den anden medarbejder fra Hjultorvet blev overflyttet. Det kan ikke lægges til grund, at denne medarbejder var bedre kvalificeret end sagsøgeren. Da sagsøgte således ikke har løftet sin bevisbyrde for, at afskedigelsen ikke skyldes sagsøgerens barselsorlov, skal sagsøgte betale en godtgørelse til sagsøgeren.”

Dommen blev anket til Vestre Landsret, hvor parterne indgik forlig, således at [K] skal betale 218.400 kr. til [A].

2. Parternes synspunkter

Tekniq har anført, at retsformanden i sin redegørelse konkluderede, at den i byretssagen nævnte kollega var butikschef, og at hun var bedre kvalificeret end [A]. Artiklen inddrager ikke i fornødent omfang Landsrettens begrundelse.

Tekniq har videre anført, at direktør for [K], [C], ikke har fået mulighed for at kommentere krænkende oplysninger inden offentliggørelsen. Dette er i strid med god presseskik, idet han i artiklen gøres ansvarlig for de misforhold, der er fremhævet.

Tekniq har anført, at [K] er berettiget til at få bragt et genmæle vedrørende følgende oplysninger:

[C] blev ringet op af én gang af en potentiel arbejdsgiver, ikke par gange. [A] blev efterfølgende tilbudt jobbet, men afslog.

Det blev ikke påstået, at [A] var dårlig til at ekspedere kunder, derimod blev det dokumenteret, at butikschefen var en bedre sælger.

[A] blev opsagt fire måneder efter fødslen, hvorfor det ikke var under hendes barselsorlov, men under forældreorlov.

[A] blev tilbudt deltidsansættelse under organisationsforhandlingen forud for retssagen, hvorfor direktøren ikke har ”smadret” to jobs.

[C] afviser at have leget ”Kirsten Giftekniv”.

[C] har oplyst, at han ingen indflydelse havde på fastlæggelsen af bryllupsdatoen.

Direktøren har oplyst, at [A]s graviditet blev håndteret på samme måde som andre ansattes.

HK Route 26 har afvist, at der er faktuelle fejl, ligesom firmaet ikke har bevist, at afskedigelsen skyldes andet end graviditet og orlov. HK Route 26 medgiver imidlertid, at det kunne have været hensigtsmæssigt at have forelagt arbejdsgiveren oplysningerne med henblik på en kommentar.

Til de påklagede oplysninger har HK Route 26 afvist at bringe et genmæle med følgende begrundelse:

Ad 1.

Direktøren for [K] bekræfter, at han er i hvert fald har talt med en mulig arbejdsgiver én gang.

Ad 2.

HK Route 26 afviser, at det er dokumenteret, at butikschefen var en bedre sælger.

Ad 3.

I daglig tale er barselsorlov dækkende.

Ad 4.

Tilbuddet om genansættelse kom efter, at der var anlagt faglig sag. [A] oplever, at firmaet har smadret to job.

Ad 5.

Det var ikke meningen at give direktøren ”skylden” for, at parret fandt sammen.

Ad 6.

At brylluppet lå så tæt på domsforhandlingen i landsretten var en tilfældighed, men hang sammen med, at der var en verserende sag.

Ad 7.

Det er [A]s oplevelse, at direktøren ikke interesserede sig for hendes graviditet, der grundet fyringen er håndteret anderledes end de andre ansattes.

3. Pressenævnets afgørelse og begrundelse :

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jytte Scharling, Finn Rowold, Lars Lindskov og Marianne Druedahl.

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at vidneforklaringer eller retsformandens redegørelse i Landsretten ikke fremgår af retsbogen, idet der var tale om et indenretligt forlig. Nævnet har derfor ikke mulighed for at tage stilling til, hvorvidt HK Route 26 har inddraget Landsrettens afgørelse i tilstrækkeligt omfang.

Pressenævnet finder, at udsagnene i artiklen fremstår som [A]s vurdering, hvorfor [K] ikke har krav på at få forelagt oplysningerne inden offentliggørelsen. Nævnet finder herefter, at HK Route 26 ikke har tilsidesat god presseskik.

Det fremgår af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at de påklagede oplysninger må anses for at være af en sådan karakter, at de ikke er egnede til at påføre [K] skade af betydning. [K] har derfor ikke krav på genmæle over for oplysningerne.

Afgjort den 29. januar 2007