Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Klager klagede over udsendelse bragt i TV 2 Øst.

Der bør vises særligt hensyn over for personer, som ikke kan ventes at være klar over virkningerne af deres udtalelser, jf. Vejledende regler for god presseskik, punkt B.5. Pressenævnet fandt, at TV 2 Øst, der var bekendt med klagers særlige situation, ikke havde udvist det fornødne hensyn over for klager ved at lade ham fremstå som og omtale som ”en ung rod”, og Nævnet udtalte kritik af det bragte.

Pressenævnet fandt, at udsagnene ”blev reddet fra en dårlig løbebane” og ”et hashmisbrug truede i horisonten” fremstod som TV 2 Østs vurdering på baggrund af klagers udtalelser, og Nævnet udtalte ikke kritik heraf.

Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-451

 

[A] har i henhold til fuldmagt klaget til Pressenævnet på vegne af sønnen [K] over en udsendelse i TV 2 Øst den 24. november 2006, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

TV 2 Øst bragte den 24. november 2006, kl. 19.30, indslaget ”Bedste læreplads”. Af indslagets introduktion fremgår følgende:

Studievært: men det er ikke bare historien om en god læremester. Det er også historien om en ung rod, der blev reddet fra en dårlig løbebane ”

Udsendelsen fortsætter med at omtale lærermesteren og klagers sygdom, ADHD.

Speak: På grund af sin sygdom tegnede der sig faktisk en usikker fremtid for [K]. Socialisolering og et hashmisbrug truede i horisonten.

[A], mor til [K]: Ja, det har jeg tænkt over i mange år, hvad han nu kunne blive til. Så det var dejligt, at vi der i 2004 kunne indgå lærekontrakten.

Interviewer: Hvis du ikke var kommet i lære hos ham, hvad tror du så, der var sket?

[K], murerlærling: Ja, måske røget hash. Været en taber.

Speak: Og [K] har nu endnu et bevis for, at hans liv er kommet på rette spor.

[K]: Det giver jo lidt mere rygrad. Når jeg så er udlært, kan jeg sige: ”Jeg er murersvend”. Det er der måske ikke mange med min sygdom, der kan prale af.”

Til sagsfremstillingen skal nævnes, at der i [K]s indstilling af murermesteren til Årets Læreplads ikke fremgår oplysninger om et hashforbrug.

2. Parternes synspunkter

[A] har anført, at [K] er fremstillet som en rod med en dårlig løbebane med udsagnene ”rod, der blev reddet fra en dårlig løbebane” og ”et hashmisbrug truede i horisonten”. Det er en fejlagtig opfattelse af klager, der ville have fundet et arbejde eller var begyndt i skole, såfremt der ikke var indgået lærekontrakt.

[A] har videre anført, at TV 2 Øst ikke har sat sig ind i, hvad det betyder at have problemer med ADHD. TV 2 Øst burde have taget hensyn til, at [K] på grund af sin ADHD ikke kan svare fornuftigt på spørgsmål. [K]s ADHD medfører manglende forestillingsevne, og derfor fremkom udtalelsen vedrørende hash. TV 2 Øst burde derfor have efterprøvet udtalelsen inden offentliggørelse.

[A] har herudover oplyst, at [K]s og hendes udtalelser er sammenklippet, så seerne får den opfattelse, at begge udtalelser omhandler hash. [K] har ikke og har ikke haft problemer med hash, hvilket [A] også har fortalt TV 2 Øst. Af indstillingen til årets læreplads fremgår ikke noget om brug af hash.

TV 2 Øst har indledningsvis anført, at indslaget er et positivt indslag, der omhandler en succeshistorie.

TV 2 Øst har videre anført, at man med diagnosen ADHD in mente havde fået det indtryk, at [K] havde været en rod på baggrund af klagers udtalelser om koncentrationsbesvær, og [A]s udtalelser om manglende sociale evner. Klager anvender selv ordet ”taber”, hvorfor betegnelsen ”rod” er dækkende.

TV 2 Øst har endvidere anført, at oplysningerne i indslaget er korrekte, idet der tegnede sig en usikker fremtid og mulighed for social isolering. Klagers egne ord vedrørende et muligt fremtidigt hashmisbrug er anvendt. Han oplevede således ikke sin fremtid som ”lys”. Dette var ligeledes dommerpanelets begrundelse for at tildele arbejdsgiveren prisen Årets Læreplads. Det er endvidere anført, at klager i sin indstilling af murermesteren til Årets Læreplads har oplyst, at han havde et hashforbrug.

3. Pressenævnets afgørelse og begrundelse :

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jytte Scharling, Finn Rowold, Lars Lindskov og Marianne Druedahl.

Der bør vises særligt hensyn over for personer, som ikke kan ventes at være klar over virkningerne af deres udtalelser, jf. Vejledende regler for god presseskik, punkt B.5. Pressenævnet finder, at TV 2 Øst, der var bekendt med klagers særlige situation, ikke har udvist det fornødne hensyn over for klager ved at lade ham fremstå som og omtale som ”en ung rod”, og Nævnet udtaler kritik af det bragte.

Pressenævnet finder, at udsagnene ”blev reddet fra en dårlig løbebane” og ”et hashmisbrug truede i horisonten” fremstår som TV 2 Østs vurdering på baggrund af klagers udtalelser, og Nævnet udtaler ikke kritik heraf.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter TV 2 Øst at offentliggøre følgende:

”Kendelse fra Pressenævnet:

TV 2 Øst bragte den 24. november 2006 indslaget ”Bedste Læreplads”, hvori Årets Læreplads blev kåret. Murerlærlingen, der havde indstillet sin arbejdsplads til prisen, har ADHD. Han blev i udsendelsen omtalt som ”en ung rod”. Murerlærlingen har klaget til Pressenævnet, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Pressenævnets afgørelse og begrundelse :

Der bør vises særligt hensyn over for personer, som ikke kan ventes at være klar over virkningerne af deres udtalelser, jf. Vejledende regler for god presseskik, punkt B.5. Pressenævnet finder, at TV 2 Øst, der var bekendt med klagers særlige situation, ikke har udvist det fornødne hensyn over for klager ved at lade ham fremstå som og omtale som ”en ung rod”, og Nævnet udtaler kritik af det bragte.

København, den 29. januar 2007

Jytte Scharling, Finn Rowold, Lars Lindskov og Marianne Druedahl.”

Afgjort den 29. januar 2007