Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Anvendelsesområde og definitioner
  Kapitel 2Aktiebaserede afledte finansielle instrumenter
  Kapitel 3Obligations- og rentebaserede afledte finansielle instrumenter
  Kapitel 4Valutabaserede afledte finansielle instrumenter
  Kapitel 5Særlige bestemmelser
  Kapitel 6Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om investeringsforeningers,
specialforeningers og innovationsforeningers anvendelse af
afledte finansielle instrumenter

I medfør af § 59, stk. 3, § 69, stk. 2, og § 86, stk. 6, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 7. marts 2001, og § 44, stk. 3, og § 61, stk. 5, i lov nr. 1328 af 20. december 2000 om innovationsforeninger, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. En investeringsforening, en specialforening eller en innovationsforening eller afdeling i en investeringsforening, en specialforening eller en innovationsforening kan anvende afledte finansielle instrumenter samt udføre værdipapirudlån til risikoafdækning og porteføljepleje, såfremt anvendelsen af de afledte finansielle instrumenter opfylder bestemmelserne i §§ 2-12.

§ 2. Ved afledte finansielle instrumenter forstås i denne bekendtgørelse finansielle instrumenter, hvis værdi afhænger af værdien på et underliggende aktiv eller finansielt instrument, herunder værdipapirer, indeks og renter.

    Stk. 2. De afledte finansielle instrumenter skal være baseret på fremmed valuta, renter eller værdipapirer, herunder værdipapirindeks, der kan indgå i en forenings eller afdelings formue.

    Stk. 3. Ved værdipapirudlån forstås udlån af værdipapirer mod senere tilbagelevering af værdipapiret eller et værdipapir i samme fondskode, for hvilket der ydes et vederlag, men som ikke involverer overførsel af likviditet fra låntager til långiver. Udførelse af værdipapirudlån skal ske under iagttagelse af bestemmelserne i bekendtgørelsens § 11.

§ 3. Ved en nettoposition i et værdipapir eller værdipapirindeks forstås forskellen mellem summen af kursværdien af de lange positioner og summen af kursværdien af de korte positioner. Ved opgørelsen af nettopositionen, der knytter sig til afledte finansielle instrumenter, foretages opgørelsen for hvert underliggende værdipapir eller værdipapirindeks. Ved en lang position forstås en position, der giver en gevinst ved en kursstigning eller et rentefald for det pågældende værdipapir eller værdipapirindeks. Ved en kort position forstås en position, der giver et tab ved en kursstigning eller et rentefald for det pågældende værdipapir eller værdipapirindeks.

    Stk. 2. Ved en nettoposition i en fremmed valuta forstås forskellen mellem summen af de lange positioner og summen af de korte positioner i den pågældende valuta. Ved en lang position i en valuta forstås en position, der giver en gevinst ved en stigning i kursen på den pågældende valuta opgjort i danske kroner. Ved en kort position i en valuta forstås en position, der giver et tab ved en stigning i kursen på den pågældende valuta opgjort i danske kroner. Ved opgørelsen af lange og korte positioner medtages alle mellemværender i valutaen, hvor foreningen eller afdelingen selv bærer valutakursrisikoen.

    Stk. 3. Ved opgørelsen af positionen i de underliggende aktiver, der knytter sig til afledte finansielle instrumenter, hvori der indgår et optionselement, multipliceres kursværdien af det underliggende aktiv med optionens delta.

§ 4. Ved et syntetisk pengemarkedsindskud forstås en beholdning af værdipapirer, der er kombineret med afledte finansielle instrumenter baseret på de pågældende værdipapirer, således at beholdningen modsvares af en tilsvarende kort position i de afledte finansielle instrumenters underliggende aktiver.

Kapitel 2

Aktiebaserede afledte finansielle instrumenter

§ 5. En forening eller afdeling kan anvende afledte finansielle instrumenter baseret på aktier eller aktieindeks, såfremt de afledte finansielle instrumenter er på dækket basis.

    Stk. 2. Afledte finansielle instrumenter baseret på en given aktie er på dækket basis, såfremt de ikke forøger foreningens eller afdelingens tab ved reduktion i værdien af den pågældende aktie, og såfremt de ikke medfører, at foreningen eller afdelingen samlet opnår en kort nettoposition i aktien.

    Stk. 3. Afledte finansielle instrumenter baseret på et aktieindeks er på dækket basis, såfremt

1) en del af foreningens eller afdelingens aktiebeholdning består af aktier, der noteres på samme fondsbørs eller handles på samme marked som aktierne i indekset,

2) foreningen eller afdelingen ikke har anvendt andre afledte finansielle instrumenter, der er dækket af aktier i denne del af beholdningen,

3) de afledte finansielle instrumenter med stor sandsynlighed ikke forøger foreningens eller afdelingens tab ved reduktion i værdien af den pågældende aktiebeholdning, og

4) de afledte finansielle instrumenter med stor sandsynlighed ikke medfører, at foreningen eller afdelingen ved en stigning i værdien af den pågældende aktiebeholdning kan få et nettotab på beholdning og instrumenter.

§ 6. En forening eller afdeling kan ud over det i § 5 angivne anvende afledte finansielle instrumenter baseret på aktier eller aktieindeks, såfremt foreningen eller afdelingen holder en likviditetsbeholdning, svarende til nettopositionen i de underliggende aktier eller aktieindeks, jf. dog stk. 4. Til likviditetsbeholdningen medregnes i denne forbindelse indeståender på anfordring eller med en opsigelse på ikke over en måned i pengeinstitutter, indbetalt margin hos pengeinstitutter, fondsmæglerselskaber, fondsbørser og clearingcentraler samt værdipapirer, som fremgår af § 1 i Finanstilsynets bekendtgørelse om investeringsforeningers placering af formuen i realkreditobligationer, statsobligationer m.m., og som er variabelt forrentede eller har en restløbetid på ikke over 6 måneder. Endvidere medregnes beløb, der forfalder indenfor 3 måneder i form af udtrukne obligationer, renter og deklarerede udbytter. Endvidere medregnes syntetiske pengemarkedsindskud.

    Stk. 2. En forening eller afdeling kan endvidere anvende afledte finansielle instrumenter baseret på aktier eller aktieindeks, såfremt foreningen eller afdelingen for hvert enkelt afledt finansielle instrument eller for en kombination af disse, hvis der anvendes flere afledte finansielle instrumenter med samme restløbetid, holder en beholdning af fastforrentede værdipapirer, som fremgår af § 1 i Finanstilsynets bekendtgørelse om investeringsforeningers placering af formuen i realkreditobligationer, statsobligationer m.m., svarende til nettopositionen i de underliggende aktier eller aktieindeks, og såfremt værdipapirernes restløbetid ikke overstiger restløbetiden på det eller de pågældende afledte finansielle instrumenter, jf. dog stk. 4.

    Stk. 3. En forening eller afdeling kan ud over det i stk. 1 og 2 angivne erhverve warrants, hvis dette sker i forbindelse med erhvervelsen af de obligationer, de ved udstedelsen var knyttet til.

    Stk. 4. En forening eller afdeling kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter således, at foreningen eller afdelingen samlet opnår en kort nettoposition i nogen aktie eller i noget aktieindeks.

Kapitel 3

Obligations- og rentebaserede afledte finansielle instrumenter

§ 7. En forening eller afdeling kan anvende afledte finansielle instrumenter baseret på obligationer, såfremt de afledte finansielle instrumenter er på dækket basis.

    Stk. 2. Afledte finansielle instrumenter baseret på en given obligation er på dækket basis, såfremt de ikke forøger foreningens eller afdelingens tab ved reduktion i værdien af den pågældende obligation, og såfremt de ikke medfører, at foreningen eller afdelingen samlet opnår en kort nettoposition i obligationen.

§ 8. En forening eller afdeling kan ud over det i § 7 angivne anvende afledte finansielle instrumenter baseret på obligationer, obligationsindeks eller renter, såfremt det med stor sandsynlighed ikke forøger foreningens eller afdelingens samlede nettotab ved en rentestigning i forhold til det tab, som foreningen eller afdelingen alternativt kunne have fået ved direkte investering i obligationer i samme valuta, og såfremt det med stor sandsynlighed ikke medfører, at foreningen eller afdelingen kan få et nettotab på beholdninger og instrumenter ved et rentefald.

    Stk. 2. Den samlede kursværdi af de underliggende obligationer, som knytter sig til de efter bestemmelsen i stk. 1 anvendte afledte finansielle instrumenter, må til enhver tid højst udgøre 100 pct. af foreningens eller afdelingens formue.

    Stk. 3. Opgørelserne i stk. 1 foretages for hver valuta for sig og skal ske på basis af obligationernes varighed eller et andet mål for obligationernes renterisiko. Såfremt afledte finansielle instrumenter med et optionselement indgår, anvendes optionens delta.

Kapitel 4

Valutabaserede afledte finansielle instrumenter

§ 9. En forening eller afdeling kan anvende afledte finansielle instrumenter baseret på valuta, såfremt foreningens eller afdelingens nettoposition i hver fremmed valuta, jf. § 3, stk. 2, ikke adskiller sig fra en sådan position, foreningen eller afdelingen alternativt kunne have opnået ved direkte investering i værdipapirer i den pågældende valuta, og såfremt summen af foreningens eller afdelingens nettopositioner i fremmede valutaer ikke overstiger foreningens eller afdelingens formue.

Kapitel 5

Særlige bestemmelser

§ 10. Ved opgørelse af værdipapirbeholdningerne, jf. §§ 60-70 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger og §§ 43-46 i lov om innovationsforeninger, skal værdipapirbaserede afledte finansielle instrumenter medtages i følgende omfang:

1) Afledte finansielle instrumenter, der er på dækket basis, jf. § 5 og § 7, skal ikke medtages i opgørelserne.

2) Er afledte finansielle instrumenter omfattet af bestemmelserne i § 6 eller § 8, og er de ikke baseret på et værdipapirindeks, skal beholdningen ved opgørelserne ifølge §§ 60-70 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger og §§ 43-46 i lov om innovationsforeninger tillægges den numeriske værdi af nettopositionen i det underliggende værdipapir.

3) Afledte finansielle instrumenter, der er baseret på et værdipapirindeks, skal ikke medtages i opgørelserne.

§ 11. Såfremt en forening eller afdeling anvender afledte finansielle instrumenter eller udfører værdipapirudlån, skal følgende være opfyldt:

1) foreningens eller afdelingens medkontrahent skal være et kreditinstitut eller en clearingcentral i et land, der er medlem af OECD, eller

2) handelen skal udføres på en fondsbørs eller på et andet reguleret marked, der er offentligt anerkendt, regelmæssigt arbejdende og åbent for offentligheden. Såfremt fondsbørsen eller markedet befinder sig i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, skal fondsbørsen eller markedet være godkendt af Finanstilsynet eller fastsat i foreningens vedtægter.

    Stk. 2. Foreninger eller afdelinger, der udfører værdipapirudlån, skal endvidere sikre sig, at der foreligger tilstrækkelig garanti eller anden sikkerhed for de lånte værdipapirer og de øvrige forpligtelser, der følger af lånevilkårene.

§ 12. Bestemmelserne i §§ 2-11 skal være opfyldt på ethvert tidspunkt i de afledte finansielle instrumenters løbetid.

Kapitel 6

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 13. Overtrædelse af §§ 5-12 straffes med bøde.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. november 2001.

    Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 818 af 23. november 1998 om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter.

Finanstilsynet, den 1. november 2001

Henrik Bjerre-Nielsen

/Marianne Knudsen