Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E.   Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel I Almindelige bestemmelser, 1. februar 2002

 

 

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Regel 1   Anvendelsesområde

(1)   Medmindre andet udtrykkeligt er bestemt, finder forskrifterne i dette bilag anvendelse på nye skibe.

Regel 2   Definitioner

(1)   »Nyt skib« et skib, for hvilket:

 

(a)   kontrakten om nybygning eller større ombygning er indgået den 1. januar 1999 eller senere

 

(b)   kontrakten om nybygning eller større ombygning er indgået før 1. januar 1999, og som leveres tre år eller mere efter denne dato, eller

 

(c)   hvis der ikke foreligger en byggekontrakt,  

 

–   kølen er lagt; eller

 

–   byggeri, der kan identificeres med et bestemt skib, er påbegyndt; eller

 

–   samling er påbegyndt omfattende mindst 50 tons eller 1% af den anslåede samlede vægt, hvis sidstnævnte er mindre

 

den 1. januar 1999 eller senere.

 

(2)   »Eksisterende skib« betyder et fiskeskib, som ikke er et nyt skib.

 

(3)   »Godkendt« betyder godkendt af Administrationen.

 

(4)   »Besætning« betyder skibsføreren og alle personer, der er ansat eller beskæftiget i nogen egenskab om bord på et skib i forbindelse med skibets virksomhed.

 

(5)   »Længden (L)« skal beregnes som 96% af den totale længde på en vandlinie ved 85% af den mindste dybgang (moulded) målt fra køllinien, eller som længden fra forenden af stævnen til rorstammens akse beregnet på nævnte vandlinie, hvis denne længde er den største.

I skibe med styrlastighed skal den vandlinie, på hvilken længden måles, være parallel med den tegnede vandlinie.

 

(6)   »De forreste og agterste perpendikulærer« skal gå gennem de forreste og agterste yderpunkter af længden (L). Den forreste perpendikulær skal gå gennem skæringspunktet mellem forkanten af stævnen og den vandlinie, på hvilken længden er taget.

 

(7)   »Bredden (B)« er skibets største bredde, målt midtskibs til yderkant af spant i et skib med klædning af metal og til yderkant af klædning i et skib med yderklædning af andet materiale.

 

(8)   (a)   »Dybden moulded« er den lodrette afstand målt midtskibs fra køllinien til overkant af dæksbjælker på arbejdsdæk i borde.

 

(b)   I skibe, hvor forbindelsen mellem skibssiden og dæk er afrundet, skal dybden moulded måles til skæringspunktet mellem dækkets og klædningens forlængelse, idet linierne forlænges, som om dæk og klædning var udført i rette linier.

 

(c)   Såfremt arbejdsdækket er indrettet med trin, og den løftede del af dækket strækker sig hen over det punkt, hvor dybden moulded skal bestemmes, skal dybden moulded måles til en linie, der forlænges fra den laveste del af dækket parallelt med den løftede del.

 

(10)   »Dybeste nedlastningsvandlinie« er den vandlinie, der svarer til den største tilladelige dybgang under anvendelsen.

 

(11)   »Midtskibs« er midtpunktet af længden L.

 

(12)   »Middelspant« er det tværsnit i skroget, der går gennem midtskibs og bestemmes af skæringslinien mellem skrogets konstruktionslinie og et lodret plan vinkelret på vandlinie- og centerlinieplanerne.

 

(13)   »Køllinie« er linien parallelt med kølens hældning, som midtskibs løber gennem:

 

(a)   overkant af kølen eller skæringslinien mellem indersiden af yderklædningen og kølen, hvis en skinnekøl træder frem over denne linie i et skib med yderklædning af metal, eller

 

(b)   yderkant af spundingen ved kølen af et skib med yderklædning af træ eller kompositskrog, eller

 

 

(c)   skæringen mellem en jævn fortsættelse af yderklædningens udvendige overflade ved bunden og centerlinien i et skib med en yderklædning af andet materiale end træ og metal.

 

(14)   »Basislinie« er en vandret linie, der midtskibs skærer køllinien.

 

(15)   »Arbejdsdæk« er normalt det laveste fuldstændige dæk over den dybeste nedlastningsvandlinie, fra hvilket fiskeriet foregår. I skibe med to eller flere fuldstændige dæk kan Administrationen godkende et lavere dæk som arbejdsdæk, forudsat at dækket er beliggende over den dybeste nedlastningsvandlinie.

 

(16)   »Overbygning« er den overdækkede opbygning på arbejdsdækket, som strækker sig fra side til side af skibet, eller hvis sider ikke befinder sig mere end 0,04B inden for yderklædningen.

 

(17)   »Lukket overbygning« er en overbygning med:

 

(a)   aflukkende begrænsningsskotter af forsvarlig konstruktion;

 

(b)   eventuelle adgangsåbninger i sådanne skotter, udstyret med permanent anbragte vejrtætte døre af en styrke svarende til den ikke-gennembrudte del af konstruktionen, og som kan betjenes fra begge sider; og

 

(c)   andre åbninger i overbygningens sider eller ender, udstyret med effektive, vejrtætte lukkemidler.

 

En bro eller poop skal ikke anses som lukket, medmindre den giver adgang for besætningen til at nå frem til maskineri og andre arbejdspladser inden for sådanne overbygninger ad alternative veje, som er tilgængelige til enhver tid, når skotåbningerne er lukkede.

 

(18)   »Overbygningsdæk« er det fuldstændige eller delvise dæk, der udgør overdelen af en overbygning, dækshus eller anden opbygning, anbragt i en højde af mindst 1,8 m over arbejdsdækket. Såfremt denne højde er under 1,8 m, skal overdelen af sådanne dækshuse eller andre opbygninger behandles på samme måde som arbejdsdækket.

 

(19)   »Højde af en overbygning eller anden opbygning« er den mindste lodrette afstand, målt i borde fra overkanten af en overbygnings eller en opbygnings dæksbjælker til det øverste af arbejdsdækkets bjælker.

 

(20)   »Vejrtæt« betyder, at vand ikke under nogen sø- og vejrforhold må kunne trænge ind i skibet.

 

(21)   »Vandtæt« betyder, at være i stand til at forhindre, at vand trænger igennem strukturen i nogen retning under et vandtryk svarende til det den omgivende struktur er beregnet til.

 

(22)   »Kollisionsskot« er et vandtæt skot, der går op til arbejdsdækket i den forreste del af skibet, og som opfylder følgende betingelser:

 

(a)   Skottet skal være anbragt i en afstand fra den forreste perpendikulær:

 

(i)   ikke under 0,05L og ikke over 0,08L for skibe af 45 m længde og derover;

 

(ii)   ikke under 0,05L og ikke over 0,05L plus 1,35 m for skibe under 45 m længde, medmindre andet tillades af Administrationen;

 

(iii)   i intet tilfælde under 2,0 m, for skibe under 24 m længde dog ikke under 1,0 m.

 

(b)   Såfremt nogen del af undervandsskroget strækker sig udover den forreste perpendikulær, f.eks. en bulbstævn, skal den i punkt (a) fastsatte afstand måles fra et punkt halvvejs af den længde, der strækker sig ud over den forreste perpendikulær, eller fra et punkt 0,05 L foran den forreste perpendikulær, alt efter hvad der måtte være mindst.

 

(c)   Skottet må have forskydninger og recesser, forudsat at disse findes inden for de i punkt (a) foreskrevne grænser.

Regel 3   Dispensationer

(1)   Administrationen kan undtage et skib, som er udstyret med helt nye indretninger fra bestemmelserne i kapitlerne II, III, IV, V, VI og VII, når anvendelsen af disse bestemmelser kan være en alvorlig hindring for forskningsarbejdet med hensyn til udviklingen af disse indretninger og deres installation i skibe. Ethvert sådant skib skal dog opfylde de sikkerhedskrav, som efter Administrationens skøn er tilstrækkeligt for den fart, skibet er bestemt for, og som kan garantere skibets almindelige sikkerhed.

 

(2)   Dispensationer fra bestemmelserne i kapitel IX behandles i regel IX/3, og dispensationer fra kapitel X behandle i Regel X/2.

 

(3)   Administrationen kan undtage et skib, som udelukkende er beskæftiget med fiskeri nær ved dets hjemlands kyst, fra bestemmelserne i dette bilag, såfremt den anser anvendelsen heraf for urimelig og upraktisk under hensyn til afstanden mellem skibets arbejdsområde og dets basishavn i dets eget land, skibstypen, vejrforholdene og mangelen af almindelige navigationsmæssige risici, alt under forudsætning af, at skibet opfylder de sikkerhedsmæssige krav, som efter Administrationens opfattelse er passende for den tjeneste, hvortil skibet er beregnet, og er af en sådan art, at skibets almindelige sikkerhed er tilgodeset. En Administration, som meddeler en dispensation i medfør af denne regel, skal sende organisationen nærmere oplysninger om denne i den udstrækning, det er nødvendigt for at begrunde, at sikkerhedsniveauet er opretholdt på passende måde, og Organisationen skal rundsende disse oplysninger til parterne til underretning.

Regel 4   Ækvivalens

(1)   Dersom disse forskrifter kræver, at et bestemt tilbehør, materiale, anordning eller apparat, eller type heraf, skal anbringes eller forefindes i et skib, eller at der skal træffes en bestemt foranstaltning, eller der stilles bestemte krav til bygning og konstruktion, kan Administrationen tillade, at der anbringes eller forefindes et andet tilbehør, materiale, anordning eller apparat, eller type heraf, eller at der træffes en anden foranstaltning i skibet, eller at skibet er bygget eller konstrueret på anden måde, hvis den ved afprøvning heraf eller på anden måde finder det godtgjort, at et sådant tilbehør, materiale, anordning eller apparat, eller type heraf, eller foranstaltning eller bygning og konstruktion , er mindst lige så effektiv som det, der kræves efter forskrifterne.

 

(2)   Enhver Administration, der således som erstatning tillader et andet tilbehør, materiale, anordning eller apparat, eller type heraf, eller foranstaltning, skal sende Organisationen nærmere oplysninger herom, ledsaget af en rapport om enhver foretaget afprøvning, og Organisationen skal videresende disse oplysninger til de øvrige kontraherende regeringer til underretning for disses embedsmænd.

Regel 5   Reparationer, ændringer og forandringer

(1)   Et skib, der er genstand for reparationer, ændringer eller forandringer og udrustning i forbindelse dermed, skal vedblive med at opfylde mindst de krav, der i forvejen var gældende for skibet.

 

(2)   Reparationer, ændringer og forandringer af større omfang og udrustning i forbindelse dermed skal kun opfylde kravene til nye skibe for så vidt angår det af reparationen, ændringerne og forandringerne omfattede, og i det omfang Administrationen anser det for rimeligt og praktisk.


Regel 6   Syn

(1)   Ethvert skib skal underkastes syn som nedenfor angivet:

 

(a)   Et første syn før skibet sættes i fart eller før det i regel 7 foreskrevne certifikat udstedes første gang. Synet skal omfatte en fuldstændig undersøgelse af skibets konstruktion, stabilitet, maskineri, arrangementer og materialer, herunder ydersiden af skibsskroget og inder- og ydersiden af kedler og udstyr, så vidt skibet er omfattet af dette bilag. Dette syn skal udføres således, at det giver sikkerhed for, at konstruktion, materiale og materialedimensioner af skrog, kedler og andre trykbeholdere med tilbehør, hoved- og hjælpemaskineri, elektriske anlæg, radioanlæg inklusive de, der anvendes i redningsmidlerne, brandsikring, brandvisnings- og brandslukningsanlæg, redningsmidler og -arrangementer, skibets navigationsudstyr, nautiske publikationer og andet udstyr fuldt ud opfylder kravene i dette bilag. Synet skal endvidere give sikkerhed for, at den håndværksmæssige udførelse af alle dele af skibet og dets udrustning er tilfredsstillende i enhver henseende, og at skibet er udstyret med de lanterner, midler til afgivelse af lydsignaler og nødsignaler, som kræves ifølge dette bilag og de gældende Internationale Søvejsregler. Såfremt arrangementer til overførings af lods forefindes, skal disse ligeledes synes for at sikre, at de er i sikker, brugbar stand og opfylder vedkommende bestemmelser i den gældende Internationale konvention om Sikkerhed for Menneskeliv på Søen.

 

(b)   periodiske syn med mellemrum som angivet nedenfor:

 

AU373_1.GIF Size: (2 X 59) (i)   fire år med hensyn til skibets konstruktion, inklusive det udvendige af skibets skrog, og maskineri som angivet i kapitlerne II, III, IV, V og VI. I skibe med længde under 24 meter omfatter dette syn endvidere skibets radioinstallationer, inklusive de der anvendes i redningsmidlerne som omhandlet i kapitlerne VII og IX. Som nævnt i regel 11(1) kan perioden dog forlænges med et år, forudsat at skibet synes udvendigt og indvendigt, så vidt det er rimeligt og praktisk muligt;

 

AU373_2.GIF Size: (2 X 50) (ii)   to år med hensyn til skibets udstyr, som omhandlet i kapitlerne II, III, IV, V, VI, VII og X; og

 

(iii)   et år med hensyn til radioinstallationer i skibe med en længde på 24 meter og derover, inklusive de der anvendes i redningsmidlerne som omhandlet i kapitlerne VII og IX.

Periodiske syn skal udføres sådan, at det sikres, at de emner, der omhandles i punkt (a), fuldt ud opfylder vedkommende bestemmelser i dette bilag, at nævnte udstyr er i god og brugbar stand, og at stabilitetsoplysningerne er let tilgængelige om bord.

 

Såfremt gyldigheden af det i medfør af regel 7 udstedte certifikat er forlænget som angivet i regel 11(2) eller (4), kan intervallet mellem de periodiske syn forlænges tilsvarende.

 

(c)   Foruden de periodiske syn krævet i punkt (b)(i), skal skibet underkastes mellemliggende syn med hensyn til skibets konstruktion, maskineri og udstyr med nærmere af Administrationen fastsatte mellemrum. Synet skal udføres sådan, at det sikres, at der ikke er foretaget ændringer, som ville have forringet sikkerheden for skibet eller mandskabet.

 

(d)   Periodiske syn som foreskrevet i punkt (b)(ii) og (iii), og mellemliggende syn, som foreskrevet i punkt (c), skal påtegnes de certifikater der foreskrives i regel 7 eller 8.

 

(2)   (a)   Inspektion og syn af skibe skal, for så vidt angår håndhævelsen af bestemmelserne i disse forskrifter samt meddelelse af undtagelser herfra, foretages af Administrationens embedsmænd. Dog kan Administrationen overdrage inspektion og syn til dertil udpegede tilsynsførende eller til anerkendte organisationer.

 

(b)   En Administration, der udpeger tilsynsførende eller anerkendte organisationer til at foretage inspektioner og syn som anført i litra (a), skal som minimum bemyndige enhver udpeget tilsynsførende eller anerkendt organisation til:

 

(i)   at kræve foretaget reparationer af et skib, og

 

(ii)   at foretage syn og inspektion efter anmodning af vedkommende myndigheder i en havnestat.

 

Administrationen skal underrette Organisationen om de særlige opgaver og vilkår i bemyndigelsen til udpegede tilsynsførende eller anerkendte organisationer.

 

(c)   Når en udpeget tilsynsførende eller anerkendt organisation fastslår, at skibet eller dets udrustning ikke i alt væsentligt svarer til oplysningerne i certifikatet, eller at skibet er i en sådan stand, at det ikke er egnet til at gå til søs uden fare for skibet eller de ombordværende personer, skal den pågældende tilsynsførende eller organisation øjeblikkeligt drage omsorg for, at der tages skridt til en udbedring af forholdene, og skal underrette Administrationen til rette tid. Hvis der ikke tages sådanne skridt til en udbedring af forholdene,   bør det pågældende certifikat inddrages og Administrationen øjeblikkeligt underrettes; befinder skibet sig i en havn tilhørende en anden part, skal vedkommende myndigheder i havnestaten ligeledes underrettes øjeblikkeligt. Når en embedsmand i Administrationen eller en udpeget tilsynsførende eller en anerkendt organisation har underrettet vedkommende myndigheder i havnestaten, skal vedkommende havnestats regering yde den pågældende embedsmand, tilsynsførende eller organisation al fornøden bistand til udførelse af deres pligter i henhold til denne forskrift. Den pågældende havnestats regering skal i givet fald sørge for, at skibet ikke afsejler, før det kan gå til søs eller forlade havnen for at sejle til det dertil egnede reparationsværft uden fare for skibet eller de ombordværende personer.

 

(d)   Administrationen skal i alle tilfælde fuldt ud garantere, at inspektionen og synet er udført effektivt og omhyggeligt, og skal sørge for, at der træffes de fornødne foranstaltninger til opfyldelse af denne pligt.

 

(3)   (a)   For at sikre, at skibet i enhver henseende fortsat vil være egnet til at gå til søs uden fare for skibet eller de ombordværende personer, skal skibet og dets udrustning vedligeholdes, således at det opfylder bestemmelserne i disse forskrifter.

 

(b)   Efter afslutningen af et syn i henhold disse regler, må der ikke uden Administrationens tilladelse foretages nogen ændring i konstruktionsmæssige forhold, maskineri, udrustning eller andre forhold, der er omfattet af synet.

 

(c)   Når skibet rammes af et ulykkestilfælde, eller der opdages en defekt, og ulykkestilfældet eller defekten berører skibets sikkerhed eller dets redningsmidlers eller anden udrustnings effektivitet eller komplette tilstand, skal skibets fører eller ejer snarest muligt foretage indberetning til Administrationen, den udpegede tilsynsførende eller den anerkendte organisation, der har ansvaret for udstedelsen af det pågældende certifikat, som skal sørge for, at der iværksættes undersøgelser for at konstatere, om det er nødvendigt at afholde et syn, som krævet i disse regler. Hvis skibet befinder sig i en anden kontraherende regerings havn, skal føreren eller ejeren ligeledes straks indberette forholdet til vedkommende myndigheder i havnestaten, og den udpegede tilsynsførende eller anerkendte organisation skal forvisse sig om, at en sådan indberetning er sket.

Regel 7   Udstedelse af eller påtegning på certifikater for skibe med en længde på 24 m og derover

(1)   (a)   Et certifikat benævnt et Overensstemmelsescertifikat for Fiskeskibe skal efter foretaget syn udstedes til et skib, der opfylder de relevante krav i dette bilag. Certifikatet skal suppleres af en udstyrsfortegnelse.

 

(b)   Når der er meddelt et skib dispensation i henhold til og i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilag, skal der - foruden det i punkt (a) omhandlede certifikat og udstyrsfortegnelse - udstedes et certifikat kaldet et Internationalt Undtagelsescertifikat for Fiskeskibe.

 

(2)   De i punkt (1) omhandlede certifikater skal udstedes enten af Administrationen eller af en person eller organisation behørigt bemyndiget hertil af Administrationen. I alle tilfælde påtager Administrationen sig det fulde ansvar for certifikatets udstedelse.

Regel 7a   Udstedelse af eller påtegning på certifikater for skibe med en længde på under 24 m

(1)   For skibe med længde under 24 m, der opfylder de relevante krav i dette bilag, udstedes efter foretaget syn en fartstilladelse med rubrikker til at gøre påtegning om periodiske syn m.v.

Regel 8   Udstedelse af og påtegning på certifikater ved en anden regering

(1)   En part kan, efter anmodning fra en anden part, lade et skib syne og skal, hvis den finder det godtgjort, at kravene i medfør af dette bilag er opfyldt, udstede eller lade udstede certifikater til skibet, og om nødvendigt, påtegne eller autorisere påtegningen på skibets certifikater, i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilag.

 

(2)   En genpart af certifikatet og af synsrapporten skal snarest muligt sendes til den Administration, der har fremsat anmodningen.

 

(3)   Ethvert således udstedt certifikat skal indeholde en erklæring om, at det er udstedt efter anmodning fra den anden Administration, og det skal have samme gyldighed og anerkendes på samme måde som certifikater udstedt i medfør af regel 7.

 

 

Regel 9   Certifikaternes form

Certifikaterne og udrustningsfortegnelserne skal udfærdiges i en form, der svarer til de i tillægget til dette bilag indeholdte modeller. Hvis det sprog, der anvendes, hverken er engelsk eller fransk, skal ordlyden indeholde en oversættelse til et af disse sprog, medmindre Administrationen anser det for at være unødvendigt, under hensyntagen til skibets fartsområde. Model for fartstilladelsen til skibe med en længde på under 24 m er ikke medtaget i tillægget.

Regel 10   Certifikaternes tilgængelighed

Certifikater, der udstedes i henhold til regel 7 eller 8, skal til enhver tid være umiddelbart tilgængelige for gennemsyn om bord.

Regel 11   Certifikaters gyldighed

(1)   Et Overensstemmelsescertifikat for Fiskeskibe med en længde på 24 m og derover og en fartstilladelse for skibe med en længde under 24 m skal udstedes for et tidsrum af højst fire år og skal ikke kunne forlænges for mere end et år, afhængigt af de periodiske og mellemliggende syn, som kræves afholdt i henhold til regel 6(1)(b) og (c), med undtagelse af hvad der foreskrives i punkt (2), (3) og (4). Et Undtagelsescertifikat for Fiskeskibe skal ikke være gyldigt længere end gyldighedsperioden for Overensstemmelsescertifikat for Fiskeskibe.

 

(2)   Såfremt et skib på det tidspunkt, hvor dets certifikat udløber eller ophører, ikke befinder sig i en havn i det land, hvis flag skibet har ret til at føre, kan den pågældende parts Administration forlænge certifikatets gyldighed, men en sådan forlængelse meddeles kun for at gøre det muligt for skibet at fuldføre sin rejse til en af vedkommende parts havne eller til en havn, hvor det skal synes, og da kun i tilfælde, hvor det forekommer ret og rimeligt.

 

(3)   Intet certifikat skal kunne forlænges af denne grund for et længere tidsrum end fem måneder, og et skib, for hvilket certifikatet har fået en sådan forlængelse, er ikke ved ankomsten til en havn i det land, hvis flag skibet har ret til at føre, eller til den havn, hvor det skal synes, berettiget til i kraft af denne forlængelse at forlade den pågældende havn uden at have opnået et nyt certifikat.

 

(4)   Et certifikat, hvis gyldighed ikke er blevet forlænget i henhold til bestemmelserne i punkt (2), kan forlænges af Administrationen for en respitperiode på indtil en måned fra den i certifikatet anførte udløbsdato.

 

(5)   Gyldigheden af et certifikat udstedt i henhold til regel 7 eller 8 skal ophøre i et hvilket som helst af følgende tilfælde:

(a)   hvis relevante syn ikke er blevet gennemført inden for tidsfristerne angivet i regel 6;

 

(b)   hvis certifikater ikke er påtegnet i overensstemmelse med disse regler;

 

(c)   ved skibets overførsel til en anden stats flag. Et nyt certifikat udstedes kun, når den regering, der skal udstede det nye certifikat, har forvisset sig om, at skibet opfylder kravene i regel 6(3)(a) og (b). I tilfælde af overførsel mellem kontraherende regeringer, skal regeringen i den stat, hvis flag skibet tidligere havde ret til at føre, dersom der er fremsat anmodning herom inden 3 måneder efter, at overførslen har fundet sted, snarest muligt sende Administrationen genparter af de certifikater, som skibet havde før overførslen, samt genpart af de relevante synsrapporter, hvis de foreligger.

 

 

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag. Forskriften indeholder en liste over bilagenes indhold og disses datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser e"