Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ferie for søfarende 1)  

 

I medfør af § 3, stk. 1 og 2, i lov nr. 396 af 31 maj 2000, ferielov, og efter bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 541 af 29. juni 1999 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter søfarende herunder skibsførere, der er ansat som lønmodtagere i danske skibe, med mindre de alene arbejder om bord, medens skibet er i havn, jf. dog ferielovens § 2.

§ 2. For søfarende finder den til enhver tid gældende ferielov og de i medfør af loven fastsatte regler tilsvarende anvendelse, med mindre andet følger af §§ 3-6 i denne bekendtgørelse.

§ 3 . For søfarende udøver Søfartsstyrelsen de beføjelser, som ved ferieloven er henlagt til arbejdsministeren eller direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen med undtagelse af beføjelserne i §§ 32, 34, 42, 45, stk. 3, og 46.

§ 4. Der kan ved kollektiv overenskomst aftales, at ferien holdes i det kalenderår, der følger efter optjeningsåret. Det er en betingelse, at overenskomsten samtidig fraviger reglen i ferielovens § 28, stk. 1, om indbetaling af feriegodtgørelse til FerieKonto.

Stk. 2. Lastskibe er med mindre andet aftales ikke omfattet af ferielovens § 14, stk. 1, for så vidt angår placering af hovedferien.

Stk. 3. Hvor driftsmæssige hensyn gør det ønskeligt, kan det aftales i kollektive overenskomster, at øvrige feriedage gives som enkeltdage.

§ 5. For søfarende med bopæl uden for EU- og EØS-landene udbetales feriegodtgørelse ved fratrædelse for tidligere og løbende optjeningsår af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den der administrerer feriegodtgørelsen.

§ 6. Hvor der ved kollektive overenskomster for søfarende er aftalt fravigelser fra reglen om indbetaling af feriegodtgørelse til FerieKonto, jf. ferielovens §31, stk.1, kan aftaleparterne anvende den andel af uhævede eller ikke udbetalte beløb, der efter ferielovens § 36, stk. 2, skal tilfalde Arbejdsmarkedets Feriefond, til særlige ferieformål for søfarende. Søfartsstyrelsen kan fastsætte retningslinier for og føre tilsyn med anvendelsen af sådanne midler.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2002.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 306 af 27. april 1992 om ferie for søfarende ophæves. Bestemmelserne i § 6, stk.1, og § 7, stk. 1, ophæves dog først den 30. april 2002 og finder anvendelse for ferie optjent før 1. januar 2002. Bestemmelsen i § 5 ophæves den 30. april 2002.

Stk. 3. Tvister, der vedrører ferie optjent før den 1. februar 2002, afgøres efter de hidtidige regler.

Søfartsstyrelsen, den 9. januar 2002

Niels J. Bagge

/Frantz Miller

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådsdirektiv 1999/63/EF af   21. juni 1999 om gennemførelse af den aftale, om tilrettelæggelse af arbejdstiden for søfarende, der er indgået mellem Europeen Community Shipowners Association (ECSA) og Federation of Transport Workers Unions in the European Union (FST),   EF-tidende nr. L 167/33.