Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Kapitel XXIII, Forebyggelse af forurening med skadelige stoffer, der transporteres til søs i emballeret form, 1. februar 2002

 

 

 

Kapitel XXIII

Forebyggelse af forurening med skadelige stoffer, der transporteres til søs i emballeret form

Indledning

Bestemmelserne i kapitel XXIII er udformet på baggrund af bilag III til den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe - 1973 MARPOL-konventionen.

Bestemmelserne omfatter alle skibe, der transporterer skadelige stoffer i emballeret form. De finder ikke anvendelse på skibets udrustning og stores.

Bestemmelserne administreres således, at de regler og stykker, der er markeret med et M i indholdsfortegnelsen, administreres af Miljøstyrelsen, og de, der er markeret med et S, administreres af Søfartsstyrelsen.

Bestemmelserne er hovedsageligt af operationel karakter og er for størstepartens vedkommende henvendt til afsendere af skadelige stoffer (emballering, mærkning og dokumentering).

I forbindelse med indførelsen af MARPOL-konventionens bestemmelser i Danmark er der ud over de tekniske forskrifter i Søfartsstyrelsens regelværker udstedt bekendtgørelser af Miljøministeriet, som også skal følges.

I bestemmelserne angives IMO ved Organisationen, MARPOL 73/78 ved konventionen og henholdsvis Miljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen ved Administrationen.

Kapitel XXIII

Forebyggelse af forurening med skadelige stoffer, der transporteres til søs i emballeret form

Regel 1 Anvendelse

1 Medmindre andet udtrykkeligt er bestemt, finder dette kapitels regler anvendelse på alle skibe, der transporterer skadelige stoffer i emballeret form.

1.1 »Skadelige stoffer« er i dette kapitel stoffer, der er identificeret som forurenende for havmiljøet (marine pollutants) i den internationale maritime farligt gods kode (the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code))_) .

1.2 Vejledninger for identifikation af skadelige stoffer er givet i tillægget til dette kapitel.

1.3 »Emballeret form« er i dette kapitel defineret som forpakninger (containment) specificeret for skadelige stoffer i IMDG-koden.

2 Transport af skadelige stoffer er ikke tilladt, medmindre det sker i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel.

3 For at forebygge eller begrænse forureningen af havets miljø med skadelige stoffer mest muligt skal hver parts regering til supplering af dette kapitels bestemmelser udsende, eller lade udsende, detaljerede krav vedrørende emballering, mærkning og etikettering, dokumentering, stuvning, kvantumsbegrænsninger og fritagelser for at forhindre eller minimere forurening af det maritime miljø med skadelige stoffer.1)

4 I dette kapitel gælder, at tomme emballager, der tidligere har været anvendt til transport af skadelige stoffer, selv skal behandles som skadelige stoffer, medmindre der er blevet truffet tilstrækkelige forholdsregler til at sikre, at de ikke indeholder nogen rest, som er skadelig for havmiljøet.

5 Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på skibets stores og udstyr.

Regel 2 Emballage

Emballager skal være tilstrækkelige til at minimere risikoen for det maritime miljø med hensyn til deres specifikke indhold.

Regel 3 Mærkning og etikettering

1 Emballager, der indeholder et skadeligt stof, skal være mærket på holdbar måde med den korrekte tekniske betegnelse (handelsnavne alene må ikke anvendes) og endvidere på holdbar måde mærket eller etiketteret for at vise, at stoffet er skadeligt for havmiljøet (marine pollutant). Sådan identifikation skal om muligt suppleres på anden vis f.eks. ved anvendelse af det relevante FN-nummer (United Nations number).

2 Påmærkningen af den korrekte tekniske betegnelse, af fastgjorte mærkater på emballage, der indeholder skadelige stoffer, skal være således, at denne information stadig vil være identificerbar på emballage, der er bevaret efter mindst tre måneders nedsænkning i søen. Ved vurdering af egnede metoder for påmærkning og fastgøring af mærkater skal der tages hensyn til holdbarheden af det anvendte materiale og emballagens overflade.

3 Emballager, der indeholder begrænsede mængder af skadelige stoffer, kan være undtaget fra mærkningskravene)_) .

Regel 4 Dokumentering)_)  

1 I alle dokumenter vedrørende transport af skadelige stoffer til søs, hvori sådanne stoffer er anført, skal den rigtige tekniske betegnelse for hvert sådant stof anvendes (handelsnavne alene må ikke anvendes), og endvidere skal stoffet identificeres ved tilføjelse af ordene »MARINE POLLUTANT«.

2 De af afsenderen afgivne afladedokumenter skal omfatte eller være ledsaget af en underskrevet attest eller erklæring om, at det til transport indleverede vareparti er korrekt emballeret og behørigt påmærket, etiketteret eller påsat plakater samt i øvrigt velegnet til transport, så risikoen for havmiljøet begrænses mest muligt.

3 Ethvert skib, der transporterer skadelige stoffer, skal være forsynet med en særlig fortegnelse eller manifest, der giver oplysning om, hvilke skadelige stoffer der findes om bord, og hvor de er anbragt. En detaljeret lasteplan, der giver oplysning om de ombordværende skadelige stoffers placering, kan anvendes i stedet for en sådan særlig fortegnelse eller manifest. Kopi af sådanne dokumenter skal opbevares i land af skibets reder eller dennes repræsentant, indtil de skadelige stoffer er losset. En kopi af et af disse dokumenter skal være til rådighed for den person eller Organisation, der er udpeget af havnestatens myndighed inden afgang.

4 Hvor skibet er forsynet med en særlig fortegnelse eller manifest eller en detaljeret lasteplan som foreskrevet for transport af farligt gods i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen, 1974, med ændringer, kan dokumenterne, der foreskrives i denne regel, kombineres med dem, der vedrører farligt gods. Hvor dokumenterne er kombinerede, skal der skelnes tydeligt mellem farligt gods og skadelige stoffer omfattet af dette kapitel.

Regel 5 Stuvning

Skadelige stoffer skal være stuvet og sikret forsvarligt, så risikoen for havmiljøet begrænses mest muligt, uden at sikkerheden for skibet og de ombordværende forringes.

Regel 6 Kvantumsbegrænsninger

Det kan af vægtige videnskabelige og tekniske grunde være nødvendigt at forbyde transport eller indføre begrænsninger med hensyn til den mængde af visse skadelige stoffer, der må transporteres om bord i et skib. Ved fastsættelse af kvantumsbegrænsninger må der tages fornødent hensyn til skibets størrelse, konstruktion og udstyr såvel som til stoffets emballage og særlige natur.

Regel 7 Undtagelser

1 Overbordkastning af skadelige stoffer, der transporteres i emballeret form, er forbudt, undtagen når dette er nødvendigt af hensyn til skibets sikkerhed eller for at redde menneskeliv på havet.

2 Med forudsætning i bestemmelserne i denne konvention skal der, for at begrænse overbordskylning af udsivede stoffer, træffes passende foranstaltninger baseret på skadelige stoffers fysiske, kemiske og biologiske egenskaber, forudsat at gennemførelsen af sådanne foranstaltninger ikke vil forringe sikkerheden for skibet og de ombordværende.

Regel 8 Havnestatskontrol på operationelle krav)_)  

1 Et skib i et andet konventionslands havn kan underkastes inspektion af en person, som er behørigt autoriseret af konventionslandet, når der er klare grunde til at tro, at skibets fører eller besætning ikke er fortrolige med væsentlige skibsprocedurer i forbindelse med forebyggelse af forurening med olie.

2 På baggrund af omstændighederne i stk. 1 skal konventionslandet tage sådanne skridt, der vil sikre, at skibet ikke afsejler, før forholdene er bragt i orden i henhold til bestemmelserne i dette bilag.

3 Den procedure for havnestatskontrol, som er foreskrevet i artikel 5 i MARPOL-konventionen, skal anvendes i forbindelse med håndhævelsen af denne regel.

4 Intet i denne regel skal opfattes som en begrænsning i de rettigheder og forpligtelser, et konventionsland har i forbindelse med udførelsen af kontrol af operationelle krav, som der specifikt er foreskrevet i MARPOL-konventionen.

TILLÆG

Retningslinier for identifikation af skadelige
stoffer i emballeret form

I dette kapitel er skadelige stoffer klassificeret ved et hvilken som helst af de følgende kriterier:

- Bioakkumulerende i betydelig grad og kendt for at udgøre en risiko for livet i vand eller for sundhed for mennesker (risikoansættelse »+« i kolonne A)_) ; eller

- Bioakkumulerende samt medfølgende risiko for organismer i vand eller for sundhed for mennesker ved en kort påvirkning (risikoansættelse »Z« i kolonne A5); eller

- Meget giftig for livet i vand, defineret ved en LC50/96)_)  timer mindre end 1 ppm (risikoansættelse »4« i kolonne B5).

 

 

Officielle noter

_) Der henvises til den sammenskrevne liste over risikobeskrivelser udarbejdet ud fra videnskabelige aspekter af den fælles IMO/FAO/UNESCO/WMO/WHO/IAEA/
UN/UNEP-gruppe af eksperter om havforurening (GESAMP), som rundsendes årligt af Organisationen ved et BCH cirkulære til alle IMO's medlemsstater.

_) Der henvises til de specifikke undtagelser i the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code.

_) Henvisning til dokumenter i denne regel udelukker ikke brugen af elektronisk tekstbehandling (electronic data processing) (EDP) og elektronisk data udveksling (electronic data interchange) (EDI) transmissionsteknikker som en hjælp ved papirdokumentationen.

_) Der henvises til proceduren for kontrol af operationelle krav i forbindelse med skibes sikkerhed og forureningsforebyggelse, som er indført af IMO ved resolution A.742(18).

_) Der henvises til den sammenskrevne liste over risikobeskrivelser udarbejdet ud fra videnskabelige aspekter af den fælles IMO/FAO/UNESCO/WMO/WHO/IAEA/
UN/UNEP-gruppe af eksperter om havforurening (GESAMP), som rundsendes årligt af Organisationen ved et BCH cirkulære til alle IMO's medlemsstater.

_) Koncentrationen af et stof, som inden for den specificerede tid (i almindelighed 96 timer) afliver 50% af den eksponerede gruppe prøveorganismer. LC50 er ofte specificeret i mg/l (parts per million (ppm)).

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B består af en kort forskrift og et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser b".