Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af
byggevarer1)

 

I medfør af byggelovens § 31, stk. 1, og § 30, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998, som ændret ved lov nr. 228 af 31. marts 2001, fastsættes følgende:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter alle byggevarer, der bringes på markedet eller sælges her i landet.

§ 2. Ved byggevarer forstås i denne bekendtgørelse alle varer, som fremstilles med henblik på at indgå varigt i bebyggelse, herunder bygninger og anlægsarbejder.

Kapitel 2

Markedsføring og salg

§ 3. Byggevarer må kun markedsføres eller sælges:

1) Hvis de er egnede til den anvendelse, de er bestemt til,

2) hvis de opfylder kravene i en teknisk specifikation, dvs.

a) en harmoniseret standard eller i mangel heraf

b) en europæisk teknisk godkendelse eller i mangel heraf

c) en dansk standard eller en standard i et andet EU- eller EØS-land, der opfylder kravene på samme niveau som den danske standard, og

3) hvis de i nr. 2, litra a og b nævnte byggevarer tillige er forsynet med CE-mærkning, jf. § 9.

Stk. 2. Byggevarer, som opfylder kravene i stk. 1, må dog kun anvendes i en bygning eller et anlægsarbejde, hvis de tillige opfylder eventuelle krav i anden lovgivning, som er fastsat for den anvendelse, byggevaren er bestemt til.

§ 4. Byggevarer, der ikke er omfattet af en teknisk specifikation, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, må markedsføres og sælges her i landet, hvis varen opfylder eventuelle krav i byggelovgivningen, som er fastsat for den anvendelse, byggevaren er bestemt til, og såfremt byggevaren tillige opfylder eventuelle krav i anden lovgivning.

§ 5. Det påhviler fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant at sikre, at byggevarer, der markedsføres eller sælges her i landet, opfylder bestemmelserne i denne bekendtgørelse samt at berigtige forhold, som er i strid med bekendtgørelsen.

Stk. 2. Ved byggevarer, der er indført her i landet fra et tredjeland, påhviler ansvaret i stk. 1 importøren, hvis fabrikanten ikke har en i Fællesskabet etableret repræsentant.

Kapitel 3

EF-overensstemmelseserklæring og EF-typeattest

§ 6. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant udsteder en EF-overensstemmelseserklæring for byggevarer, som er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 2, litra a og b. EF-overensstemmelseserklæringen skal kunne forevises på forlangende.

Stk. 2. EF-overensstemmelseserklæringen skal indeholde oplysning om:

1) Fabrikantens eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentants navn og adresse,

2) en beskrivelse af byggevaren, der gør det muligt entydigt at identificere varen og dens forudsatte anvendelse,

3) bestemmelser, som byggevaren opfylder,

4) eventuelle særlige betingelser for byggevarens anvendelse,

5) navn og adresse på bemyndigede organer i tilfælde, hvor der er krav om medvirken af et sådant organ ved attesteringen af overensstemmelse og

6) navn og stillingsbetegnelse på den person, der er bemyndiget til at underskrive erklæringen på fabrikantens eller dennes repræsentants vegne.

§ 7. For byggevarer, hvor et bemyndiget certificeringsorgan har medvirket ved attesteringen af overensstemmelse, udsteder certificeringsorganet en EF-typeattest. EF-typeattesten skal kunne forevises på forlangende.

Stk. 2. EF-typeattesten skal udover de i § 6, stk. 2, nævnte oplysninger indeholde oplysning om:

1) Certificeringsorganets navn og adresse,

2) nummer på EF-typeattesten og

3) EF-typeattestens gyldighedsperiode.

§ 8. EF-overensstemmelseserklæringen og EF-typeattesten skal foreligge på dansk.

Kapitel 4

CE-mærkning

§ 9. Inden markedsføring eller salg af de i § 3, stk. 1, nr. 2, litra a og b nævnte byggevarer skal fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant forsyne varen med CE-mærkning.

Stk. 2. Hvis byggevaren tillige er omfattet af andre direktiver end EF-direktiv nr. 89/106/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer, og disse direktiver også foreskriver CE-mærkning, må CE-mærkningen kun foretages, hvis byggevaren også opfylder reglerne i disse andre direktiver.

Stk. 3. CE-mærkningen skal udformes i overensstemmelse med den model, der er angivet i bilag 1, og skal anbringes, så den er tydelig, læsbar og holdbar.

Stk. 4. CE-mærkningen skal anbringes på selve byggevaren, på en etikette, som er fastgjort på varen, på emballagen eller på de ledsagende handelsdokumenter i overensstemmelse med retningslinierne herfor i den pågældende tekniske specifikation.

Stk. 5. CE-mærkningen skal indeholde oplysning om:

1) Fabrikantens navn eller identifikationsmærke,

2) de sidste to cifre i det år, hvor CE-mærkningen er anbragt,

3) identifikationsnummer på bemyndigede organer i tilfælde, hvor der er krav om medvirken af et sådant organ ved attesteringen af overensstemmelse,

4) nummer på EF-typeattesten i tilfælde, hvor der er krav om medvirken af et bemyndiget certificeringsorgan ved attesteringen af overensstemmelse og

5) angivelser, der gør det muligt at identificere byggevarens egenskaber i forhold til den pågældende tekniske specifikation.

§ 10. Der må ikke anbringes anden mærkning eller påskrifter på byggevaren, som kan vildlede med hensyn til CE-mærkningens betydning eller grafiske udformning, eller som gør CE-mærkningen mindre synlig eller læsbar.

Kapitel 5

Markedskontrol

§ 11. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med byggesagsbehandlingen forlange dokumentation for:

1) At byggevaren, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, er forsynet med CE-mærkning,

2) at CE-mærkningen er påført korrekt,

3) at EF-overensstemmelseserklæring og eventuelt tillige EF-typeattest foreligger og

4) at proceduren for attestering af overensstemmelse for byggevaren, som er angivet i den pågældende tekniske specifikation, er fulgt.

Stk. 2. Hvis dokumentationen ikke kan fremlægges i forbindelse med byggesagsbehandlingen, kan kommunalbestyrelsen i byggetilladelsen stille som betingelse, at dokumentationen fremlægges på et senere stadium af byggearbejdet.

§ 12. Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på, at byggevaren ikke er forsynet med CE-mærkning, at CE-mærkningen ikke er påført korrekt, at EF-overensstemmelseserklæring eller EF-typeattest ikke foreligger, at byggevaren ikke opfylder bestemmelserne i den pågældende tekniske specifikation, som byggevaren er omfattet af, eller at byggevaren på anden måde er behæftet med en væsentlig mangel, underretter kommunalbestyrelsen ejeren af ejendommen herom, og om, at forholdet skal bringes i orden. Kommunalbestyrelsen underretter tillige Erhvervs- og Boligstyrelsen herom.

Stk. 2. Erhvervs- og Boligstyrelsen underretter fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant om det ulovlige forhold, jf. stk. 1, og meddeler samtidig påbud om, at forholdet skal bringes i orden indenfor en nærmere angiven frist. Hvis dette ikke sker, kan Erhvervs- og Boligstyrelsen påbyde fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant:

1) At standse markedsføring eller salg af byggevaren, indtil det ulovlige forhold er bragt til ophør,

2) at trække byggevaren tilbage fra markedet, indtil det ulovlige forhold er bragt til ophør eller

3) at sørge for, at byggevaren fjernes fra en bygning eller et anlægsarbejde, hvor varen allerede er anvendt.

Stk. 3. Ved ulovlige forhold af særlig alvorlig karakter kan Erhvervs- og Boligstyrelsen straks forbyde markedsføring eller salg af byggevaren, indtil det ulovlige forhold er bragt til ophør.

§ 13. Kommunalbestyrelsen og Erhvervs- og Boligstyrelsen kan forlange enhver oplysning, som skønnes nødvendig til afgørelsen af, om der foreligger en mangel, jf. § 12. Erhvervs- og Boligstyrelsen kan desuden forlange enhver oplysning, som skønnes nødvendig til afgørelsen af, om påbud eller forbud skal udstedes.

Stk. 2. Erhvervs- og Boligstyrelsen har adgang til uden betaling hos fabrikanten at udtage prøveeksemplarer af byggevarer eller bestanddele heraf med henblik på undersøgelser eller afprøvninger.

Stk. 3. Erhvervs- og Boligstyrelsen kan indhente sagkyndige erklæringer, som ministeriet skønner nødvendige til afgørelsen af, om påbud eller forbud skal udstedes. Udgifterne i forbindelse hermed afholdes af fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant.

§ 14. Erhvervs- og Boligstyrelsen kan som led i markedskontrollen foretage stikprøvekontrol af, om de byggevarer, som findes på markedet, opfylder bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Erhvervs- og Boligstyrelsen kan i forbindelse med den i stk. 1 nævnte stikprøvekontrol indhente sagkyndig bistand fra bemyndigede organer eller andre sagkyndige. Udgifterne i forbindelse hermed afholdes af fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant.

§ 15. Erhvervs- og Boligstyrelsen underretter omgående Europa-Kommissionen om et til fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant meddelt påbud eller forbud i henhold til § 12, stk. 2 og 3, såfremt påbuddet eller forbuddet er begrundet i:

1) Manglende overholdelse af den pågældende tekniske specifikation eller

2) ukorrekt anvendelse af den pågældende tekniske specifikation.

Kapitel 6

Administrative bestemmelser

§ 16. Det påhviler ethvert led i omsætningen i fornødent omfang at medvirke til markedskontrollen, herunder at underrette Erhvervs- og Boligstyrelsen om byggevarer, som ikke opfylder bestemmelserne i denne bekendtgørelse, samt om ethvert andet forhold, der har betydning for markedskontrollen.

§ 17. Erhvervs- og Boligstyrelsens afgørelser om påbud eller forbud efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Afgørelser om påbud eller forbud, jf. stk. 1, kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 18. Overtrædelse af §§ 3 10 og § 16 straffes med bøde.

Stk. 2. Med bøde straffes endvidere den, der ikke efterkommer et påbud eller forbud i henhold til § 12, stk. 2 og 3.

Kapitel 7

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2002.

Stk. 2. Indtil de i § 3, stk. 1, nr. 2, litra a og b nævnte tekniske specifikationer, der danner grundlag for EF-overensstemmelseserklæring og EF-typeattest, jf. kap. 3, og CE-mærkning, jf. kap. 4, træder i kraft, kan byggevarer, som vil blive omfattet af en sådan teknisk specifikation, fortsat markedsføres og sælges her i landet, hvis varen opfylder eventuelle eksisterende krav i byggelovgivningen, som er fastsat for den anvendelse, byggevaren er bestemt til, og såfremt byggevaren tillige opfylder eventuelle krav i anden lovgivning.

Stk. 3. I perioden fra den tekniske specifikation er trådt i kraft, og indtil den af Europa-Kommissionen og medlemslandene vedtagne overgangsperiode udløber, kan fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant vælge, om byggevaren skal opfylde kravene i den tekniske specifikation eller de eventuelle eksisterende krav i byggelovgivningen og eventuelle krav i anden lovgivning.

Erhvervs- og Boligstyrelsen, den 13. marts 2002

P.M.V.
E.B.
Henning Steensig

/Ella Blousgaard


Bilag 1

Bilag III, pkt. 4.1. »CE-overensstemmelsesmærkning« i bekendtgørelse nr. 118 af 16. februar 1998 om ikrafttræden af EF-direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer med de ændringer, som følger af EF-direktiv om ændring af bl.a. EF-direktiv om byggevarer

CE-overensstemmelsesmærkning

- »CE-overensstemmelsesmærkning« består af bogstaverne »CE« i følgende udformning:

AU450_1.GIF Size: (640 X 396)

- Hvis »CE-mærkningen« formindskes eller forstørres, skal modellens størrelsesforhold, som anført ovenfor, overholdes.

- De forskellige dele, der indgår i »CE-mærkningen«, skal så vidt muligt være af samme højde, og denne skal mindst være 5 mm.

- »CE-mærkningen« efterfølges af identifikationsnummeret for det organ, der deltager i produktionskontrolfasen.

Supplerende påskrifter

- »CE-mærkningen« ledsages af fabrikantens navn eller identifikationsmærke, de to sidste cifre i årstallet for det år, hvor »CE-mærkningen« er blevet anbragt, og i givet fald nummeret på EF-overensstemmelsescertifikatet og eventuelt af angivelser, der gør det muligt at identificere varens karakteristika i forhold til de tekniske specifikationer.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 89/106/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer (EF-Tidende 1989 L 40, s. 12), som ændret ved Rådets direktiv nr. 93/68 (EF-Tidende 1993 L 220, s. 1).