Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede
private andelsboliger m.v. og lov om andelsboligforeninger og
andre boligfællesskaber

(Forøgelse af andelsboligkvoten og ændret finansiering af støttede andelsboliger)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 427 af 28. maj 2001, som ændret ved § 1 i lov nr. 75 af 12. februar 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 158 ændres »støtte« til: »tilskud«.

2. I § 160 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »ydelsesstøtte« til: »tilskud«, og i 2. pkt. ændres »støtte« til: »tilskud«.

3. § 160 b, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 kan ydes inden for den bevillingsramme, der fastsættes på de årlige finanslove. Fordelingen af bevillingskvoten til kommunerne foretages af økonomi- og erhvervsministeren.«.

4. § 160 b, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Kommunalbestyrelsen kan kun meddele tilsagn om tilskud på statens vegne, hvis den samtidig selv påtager sig at yde den støtte, der fremgår af § 160 c, stk. 4, og påtager sig at yde garanti for realkreditlån efter § 160 d.«

5. § 160 c affattes således:

»§ 160 c. Anskaffelsessummen for støttede private andelsboliger efter § 160 b finansieres efter fradrag af et statsligt tilskud, jf. stk. 2, med op til 80 pct. realkreditlån og op til 20 pct. andels-indskud.

Stk. 2. Det statslige tilskud gives som et kontant beløb, der udgør 10 pct. af anskaffelsessummen, dog højst 1.200 kr. pr. m2. Tilskuddet beregnes på baggrund af den anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen godkender efter byggeriets afslutning.

Stk. 3. Det statslige tilskud udbetales, når den samlede bebyggelse er finansieret med realkreditlån og 75 pct. af boligerne er taget i brug af andelshaverne.

Stk. 4. Det statslige tilskud kan kun gives, hvis kommunalbestyrelsen godtgør staten 33 pct. af udgifterne hertil.«

6. I § 160 g, 1., 2. og 3. pkt., ændres »ydelsesstøtte« til: »tilskud«.

7. I § 160 h ændres »støtte« til: »tilskud«.

8. I § 160 j, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »indskud på«: »op til«.

9. I § 160 k, 1. pkt., ændres »eller ydelsesstøtte« til: », ydelsesstøtte eller tilskud«.

§ 2

I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 652 af 2. juli 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes efter stk. 8 som nyt stykke:

»Stk. 9. Er der ydet tilskud til etablering af private andelsboliger efter § 160 b, stk. 1, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., skal tilskuddet ved beregning af foreningens formue optages som en passivpost, der nedtrappes med en tiendedel af tilskuddets størrelse, første gang et år efter udbetaling af tilskuddet, og indtil hele tilskuddet er medtaget i formueopgørelsen.«

Stk. 9-12 bliver herefter stk. 10-13.

2. I § 7 g, 1. pkt., ændres »§ 5, stk. 12« til: »§ 5, stk. 13«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. april 2002.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. marts 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen