Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om erhvervsservice samt ændring af lov om statsautoriserede revisorer og lov om registrerede revisorer

(Nedlæggelse af erhvervsserviceordningen samt præcisering af revisors opgaver)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Lov nr. 1093 af 29. december 1999 om erhvervsservice ophæves.

§ 2

I lov om statsautoriserede revisorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 501 af 30. juni 1998, som senest ændret ved § 5 i lov nr. 449 af 7. juni 2001, foretages følgende ændring:

1. § 6 a, stk. 1, affattes således:

»En statsautoriseret revisors virksomhed omfatter revision af regnskaber m.v. og supplerende beretninger samt rådgivning og assistance i forbindelse hermed og inden for tilgrænsende områder. Revisor kan endvidere udøve lønadministration, herunder myndighedskontakt, og finansbogholderi, herunder myndighedskontakt, samt andre rent administrative opgaver, som kundevirksomheden selv kunne have løst. Revisor må dog ikke udføre inkassovirksomhed, optræde som rettergangsfuldmægtig eller træffe ledelsesmæssige dispositioner, herunder disponere over klientmidler.«

§ 3

I lov om registrerede revisorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 502 af 30. juni 1998, som senest ændret ved § 6 i lov nr. 449 af 7. juni 2001, foretages følgende ændring:

1. § 4 a, stk. 1, affattes således:

»En registreret revisors virksomhed omfatter revision af regnskaber m.v. og supplerende beretninger samt rådgivning og assistance i forbindelse hermed og inden for tilgrænsende områder. Revisor kan endvidere udøve lønadministration, herunder myndighedskontakt, og finansbogholderi, herunder myndighedskontakt, samt andre rent administrative opgaver, som kundevirksomheden selv kunne have løst. Revisor må dog ikke udføre inkassovirksomhed, optræde som rettergangsfuldmægtig eller træffe ledelsesmæssige dispositioner, herunder disponere over klientmidler.«

§ 4

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 6. marts 2002.

    Stk. 2. Lov nr. 1093 af 29. december 1999 om erhvervsservice finder fortsat anvendelse for ansøgninger i henhold til § 2 i lov om erhvervsservice, der er modtaget senest den 6. februar 2002.

§ 5

    Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

    Stk. 2. §§ 2 og 3 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 1. marts 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn
Frederik, Kronprins

/Bendt Bendtsen