Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers og specialforeningers prospekter1)

 

I medfør af § 44, stk. 2, og § 86, stk. 6, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 7. marts 2001, fastsættes:

§ 1. En investeringsforenings prospekt skal indeholde de i §§ 2-5 nævnte oplysninger. En specialforenings prospekt skal indeholde de i §§ 2-6 nævnte oplysninger.

    Stk. 2. Er foreningen opdelt i afdelinger, skal prospektet, foruden de fælles oplysninger for foreningen, tillige indeholde oplysninger for hver enkelt afdeling opdelt på en overskuelig måde.

    Stk. 3. Foreningen kan i stedet udarbejde et særskilt prospekt for hver enkelt afdeling. I så fald skal hvert prospekt indeholde samtlige de i §§ 2-5, og for specialforeninger tillige de i § 6, nævnte oplysninger.

§ 2. Bestyrelsesmedlemmerne skal underskrive prospektet samt erklære, at oplysningerne deri dem bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give.

    Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at indhente alle bestyrelsesmedlemmers underskrifter, skal prospektet som minimum underskrives af bestyrelsesformanden samt et flertal af bestyrelsesmedlemmerne. De bestyrelsesmedlemmer, der ikke har underskrevet prospektet, skal senest på det førstkommende bestyrelsesmøde underskrive dette.

§ 3. Prospektets oplysninger om foreningen og dennes forhold skal mindst omfatte:

1) foreningens og eventuelt afdelingens navn, adresse og registreringsnummer i henholdsvis Finanstilsynet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,

2) datoen for foreningens og eventuelt afdelingens stiftelse,

3) datoen for prospektets offentliggørelse,

4) at foreningen eller eventuelt afdelingen søges godkendt af Finanstilsynet, såfremt en sådan godkendelse endnu ikke foreligger,

5) hvem foreningen retter henvendelse til, jf. § 1, nr. 1, og § 2, stk. 1, nr. 1, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger, herunder en profil af det typiske medlem, som foreningen eller afdelingen henvender sig til,

6) bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse,

7) navnet på foreningens direktør (direktører) eller navnet på foreningens administrationsselskab og navnet på dettes direktør (direktører),

8) revisors (revisorernes) navn (navne) samt revisionsfirmaets (revisionsfirmaernes) navn (navne) og adresse (adresser),

9) navn og adresse på foreningens depotselskab samt oplysning om indholdet af aftalen med depotselskabet. Oplysningerne skal omfatte en beskrivelse af ydelsen, prisen for ydelsen samt aftalens opsigelsesvarsel,

10) navne og adresser på virksomheder, som foreningen har indgået aftale med om rådgivning samt angivelse af disses hovedvirksomhed samt oplysning om, hvorvidt rådgiver er foreningens depotselskab eller er et selskab, som er koncernforbundet med depotselskabet eller administrationsselskabet. Såfremt rådgiver er foreningens depotselskab eller er et selskab, som er koncernforbundet med depotselskabet eller administrationsselskabet, skal indholdet af aftalen oplyses. Oplysningerne skal omfatte en beskrivelse af ydelsen, prisen for ydelsen samt aftalens opsigelsesvarsel,

11) hvorvidt foreningen har indgået aftale om markedsføring og formidling af foreningens andele med foreningens depotselskab eller et selskab, som er koncernforbundet med depotselskabet eller administrationsselskabet. Såfremt dette er tilfældet, skal indholdet af aftalen oplyses. Oplysningerne skal omfatte en beskrivelse af ydelsen, prisen for ydelsen samt aftalens opsigelsesvarsel,

12) at regnskabet aflægges i henhold til den gældende bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers regnskaber,

13) foreningens eller afdelingens hidtidige udbytte angivet i kr. pr. foreningsandel samt i procent for de sidste 5 år,

14) foreningens eller afdelingens hidtidige resultat pr. 100 kr. s foreningsandel for de sidste 5 år samt en advarsel mod at drage slutninger heraf om det kommende resultat,

15) foreningens eller afdelingens hidtidige samlede administrationsomkostninger angivet i procent af gennemsnitsformuen (omkostningsprocenten) for de sidste 5 år,

16) foreningens eller afdelingens formue i henhold til det seneste årsregnskab eller den seneste halvårlige formueopgørelse,

17) størrelsen, eller den budgetterede størrelse, af vederlaget til bestyrelsen, direktionen eller administrationsselskabet og Finanstilsynet specificeret på de enkelte poster. Ved ajourføring tillige oplysning om størrelsen af vederlagene i det seneste årsregnskab specificeret på de enkelte poster,

18) vedtægternes bestemmelse om foreningens eller afdelingens fradrag af administrationsomkostninger såfremt foreningen eller afdelingen investerer i andele i foreninger, der har samme ledelse eller administrationsselskab eller på anden måde er nærtstående med foreningen, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger § 61, stk. 2, og § 67,

19) hvor foreningens eller afdelingens årsregnskab og halvårlige formueopgørelse udleveres,

20) hvorvidt foreningen eller afdelingen er bevisudstedende eller kontoførende,

21) hvorvidt foreningen eller afdelingen udsteder fysiske beviser, eller hvorvidt beviserne udstedes gennem og registreres i en værdipapircentral, når foreningen eller afdelingen er bevisudstedende,

22) hvorvidt foreningen eller afdelingen er udloddende eller akkumulerende,

23) de skatte- og afgiftsregler, der gælder for foreningen eller afdelingen, samt en generel beskrivelse af, hvorledes foreningens eller afdelingens afkast beskattes hos forskellige medlemstyper,

24) vedtægternes bestemmelse om foreningens eller afdelingens administrationsomkostninger, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger § 10, stk. 1, nr. 19,

25) vedtægternes bestemmelse om medlemmernes stemmeret, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger § 10, stk. 1, nr. 7,

26) under hvilke forhold generalforsamlingen kan beslutte at opløse foreningen eller afdelingen, og

27) hvordan et medlem kan flytte fra én forening eller afdeling til en anden, og hvilke omkostninger der er forbundet hermed.

§ 4. Prospektets oplysninger om foreningsandelene skal mindst omfatte oplysninger om:

1) hvor foreningsandelene kan erhverves og en eventuel emissionsperiode, herunder hvorvidt foreningen eller afdelingen har løbende emission uden fastsat højeste beløb,

2) hvorledes emissionsprisen fastsættes, herunder hvor stor en del af emissionsprisen der skønnes at gå til omkostninger ved foreningens eller afdelingens køb af værdipapirer, administration, depotselskab, formidling, markedsføring samt medlemmets kurtageudgifter m.v. specificeret på de enkelte poster,

3) betaling for og fristen for udlevering eller registrering i Værdipapircentralen A/S af foreningsandelene,

4) størrelsen af foreningens eller afdelingens formue ved emissionens begyndelse angivet i mio. kr. eller oplysning om, at der er stillet en ubetinget garanti i henhold til § 7 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger. Ved ajourføring kan disse oplysninger undlades,

5) foreningsandelenes størrelse og minimumsindskud, såfremt minimumsindskuddet afviger fra foreningsandelenes størrelse,

6) navnet på den (de) fondsbørs (fondsbørser), som foreningsandelene noteres eller vil søge optagelse til notering på, såfremt notering ønskes, eller det (de) regulerede marked (markeder), hvorpå foreningsandelene omsættes eller vil søge optagelse på,

7) foreningsandelenes eventuelle fondskoder,

8) hvor foreningsandelene kan noteres på navn, når foreningen eller afdelingen er bevisudstedende,

9) medlemmernes indløsningsret, herunder i hvilke tilfælde indløsning kan udsættes, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger § 31, stk. 3, og for specialforeninger om der gælder indskrænkninger i indløsningsretten,

10) reglerne om fastsættelse af indløsningsprisen,

11) offentliggørelse af emissions- og indløsningsprisen eller den indre værdi, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger § 46, samt oplysning om, hvor offentliggørelse finder sted,

12) hvorvidt der gælder indskrænkninger i medlemmernes ret til videresalg af foreningsandelene,

13) hvor ofte foreningen eller afdelingen udbetaler udbytte, herunder hvorvidt foreningen eller afdelingen indeholder skat af eventuelle udbytter til medlemmerne,

14) hvorvidt foreningen eller afdelingen kan eller skal udstede foreningsandele uden ret til udbytte indtil den ordinære generalforsamling, herunder hvorledes emissions- og indløsningsprisen for sådanne foreningsandele fastsættes, og

15) hvilke faciliteter der er til rådighed med henblik på udbetalinger til medlemmerne eller indløsning af foreningsandelene samt formidling af oplysninger om foreningen eller afdelingen. Hvis foreningsandelene markedsføres i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået en aftale med, skal de ovenfor nævnte oplysninger gives for så vidt angår denne medlemsstat, og det prospekt, der offentliggøres dér, skal indeholde disse oplysninger.

§ 5. Prospektets oplysninger om foreningens eller afdelingens investeringspolitik skal mindst omfatte oplysninger om:

1) at foreningens eller afdelingens midler skal anbringes i overensstemmelse med reglerne i kapitel 9 henholdsvis 10 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger,

2) hvilke markeder foreningens eller afdelingens midler placeres på. Markedet skal angives ved dets officielle navn. Såfremt der er tale om et marked, der er beliggende i et EU- eller EØS-land, eller der er medlem af Federation Internationale des Bourses de Valeurs (FIBV), eller der er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges (FESE), kan denne oplysning erstatte angivelsen af navnet på de enkelte markeder,

3) foreningens eller afdelingens investeringsmål og investeringspolitik, herunder en redegørelse for hvilke værdipapirer foreningens eller afdelingens midler anbringes i. Denne redegørelse skal blandt andet indeholde oplysninger om eventuelle benchmark og eventuelle andre elementer, der indgår i investeringspolitikken, og i hvilke geografiske områder, industrielle sektorer og virksomhedsstørrelser foreningens eller afdelingens midler anbringes i. Såfremt værdipapirerne udvælges på baggrund af deres kreditmæssige rating, skal de investeringsrestriktioner, foreningen eller afdelingen har i forhold til ratingen, ligeledes beskrives i redegørelsen. Redegørelsen kan fremgå af et bilag, der skal vedlægges som en bestanddel af prospektet. § 2 finder tillige anvendelse for bilaget,

4) de seneste fem års performance for benchmark, hvis et sådant anvendes, samt foreningens eller afdelingens performance til sammenligning,

5) hvorvidt foreningen eller afdelingen vil anvende finansielle instrumenter. Endvidere skal det oplyses, hvorledes finansielle instrumenter vil blive anvendt, samt hvilken eventuel indvirkning anvendelsen af finansielle instrumenter har på risikoprofilen,

6) de risici, der er forbundet med foreningens eller afdelingens påtænkte eller allerede foretagne investeringer, herunder om der må forventes store udsving i nettoværdien af foreningens eller afdelingens formue som følge af porteføljens sammensætning eller de anvendte styringsteknikker, og

7) om de foranstaltninger foreningen eller afdelingen har truffet for at fastholde sin risikoprofil.

§ 6. Udover det i §§ 2-5 nævnte skal en specialforenings prospekt indeholde oplysninger om, hvorvidt den er en placeringsforening, en pengemarkedsforening, en investeringsinstitutforening eller en erhvervsudviklingsforening.

    Stk. 2. Endvidere skal erhvervsudviklingsforeningers prospekter omfatte oplysninger om:

1) principper for værdiansættelse af unoterede aktier og anparter samt for op- og nedskrivninger af disse,

2) at foreningens eller afdelingens investeringer i kapitalandele i unoterede selskaber generelt er mere risikofyldte end investering i børsnoterede værdipapirer,

3) vedtægternes bestemmelse om, at foreningen eller afdelingen ikke er åben for emission, og at intet medlem kan kræve sig indløst, og

4) eventuelle generalforsamlingsbeslutninger om emission og/eller indløsning i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger § 2, stk. 6.

§ 7. Foreningens vedtægter skal vedlægges prospektet som en bestanddel af dette.

§ 8. Som supplement til prospektet kan foreningen eller afdelingen udarbejde et forenklet prospekt. Det forenklede prospekt skal struktureres og affattes på en sådan måde, at det er let forståeligt. § 2 finder tillige anvendelse for det forenklede prospekt.

    Stk. 2. Det forenklede prospekt skal i summarisk form mindst indeholde de oplysninger, som er nævnt i § 3, nr. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14, 17, 23, 27, § 4, nr. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 15, § 5, nr. 3, 6, og § 6.

    Stk. 3. Endvidere skal det forenklede prospekt indeholde de oplysninger, som er nævnt i § 3, nr. 9, dog ikke indholdet af aftalen bortset fra prisen for ydelsen.

    Stk. 4. Endelig skal det forenklede prospekt indeholde oplysninger om prisen for de ydelser, der er omfattet af § 3, nr. 10 og 11.

    Stk. 5. Foreningens eller afdelingens prospekt kan ikke erstattes af det forenklede prospekt.

§ 9. Senest dagen efter offentliggørelsen skal foreningen til Finanstilsynet indsende det underskrevne prospekt og det underskrevne forenklede prospekt, såfremt et sådant udarbejdes.

    Stk. 2. Foreningen skal løbende ajourføre de væsentligste dele af prospektet og det forenklede prospekt, såfremt et sådant udarbejdes. Senest dagen efter offentliggørelsen skal foreningen til Finanstilsynet indsende det ajourførte prospekt og det ajourførte forenklede prospekt, såfremt et sådant udarbejdes.

§ 10. Overtrædelse af §§ 1-7 og § 9 straffes med bøde.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2002. Samtidig ophæves Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1052 af 17. december 1997 om oplysninger i investeringsforeningers og specialforeningers prospekter.

    Stk. 2. De ved bekendtgørelsens ikrafttræden eksisterende prospekter skal inden den 1. januar 2003 bringes i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Finanstilsynet, den 6. maj 2002

Henrik Bjerre-Nielsen

/Marianne Knudsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), EF-Tidende 1985 L 375, s. 3.