Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om banker og sparekasser m.v., lov om
forsikringsvirksomhed og realkreditloven

(Afskaffelse af offentlige repræsentanter i den finansielle sektor)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om banker og sparekasser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 787 af 4. september 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 1, affattes således:

»Bestyrelsen skal bestå af mindst 4 medlemmer, dog mindst 5, såfremt banken ikke har medarbejderrepræsentation.«

2. § 13, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet og skal bestå af mindst 4 medlemmer, dog mindst 5, såfremt sparekassen ikke har medarbejderrepræsentation. Bestyrelsen udpeges for højst 4 år af gangen.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

3. § 15 e, stk. 1, affattes således:

»Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, jf. dog § 15 c, og skal bestå af mindst 4 medlemmer, dog mindst 5, såfremt andelskassen ikke har medarbejderrepræsentation.«

4. § 15 j, stk. 1, affattes således:

»Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen eller, hvis sammenslutningens vedtægter bestemmer det, af repræsentantskabet. Bestyrelsen skal bestå af mindst 4 medlemmer, dog mindst 5, såfremt sammenslutningen ikke har medarbejderrepræsentation.«

§ 2

I lov om forsikringsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 696 af 15. juli 2001, foretages følgende ændring:

1. § 83 ophæves.

§ 3

I realkreditloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 768 af 28. august 2001, som ændret ved § 2 i lov nr. 75 af 12. februar 2002, foretages følgende ændring:

1. § 14, stk. 1, affattes således:

»Bestyrelsen skal bestå af mindst 4 medlemmer, dog mindst 5, såfremt realkreditinstituttet ikke har medarbejderrepræsentation.«

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 5

Bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget af økonomiministeren henholdsvis økonomi- og erhvervsministeren, fortsætter med at varetage hvervet indtil den 31. december 2003, medmindre udnævnelsesperioden udløber forinden.

§ 6

    Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

    Stk. 2. Loven gælder dog umiddelbart for Grønland, for så vidt angår realkreditinstitutter.

Givet i Værløse, den 9. april 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen