Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om garantier for lån til erhvervelse
eller ombygning af mindre fragtskibe og om ændring af lov om
statsautoriserede revisorer, lov om registrerede revisorer, lov
om omsætning af fast ejendom, lov om uddannelse af
maskinmestre, lov om søfartsuddannelse samt lov om
forsikringsformidling

(Nedlæggelse af visse råd og nævn m.v. på erhvervsområdet)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Lov om garantier for lån til erhvervelse eller ombygning af mindre fragtskibe, jf. lovbekendtgørelse nr. 91 af 28. februar 1986, ophæves.

§ 2

I lov om statsautoriserede revisorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 501 af 30. juni 1998, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 111 af 1. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

»Disciplinærnævn«

2. § 18 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Såfremt en statsautoriseret revisor har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse i udøvelsen af sin virksomhed og de udviste forhold giver grund til at antage, at den pågældende ikke fremtidig vil udøve virksomheden på forsvarlig måde, kan Disciplinærnævnet begrænse den pågældendes adgang til at udøve lovpligtig revision eller frakende beskikkelsen på tid fra 6 måneder til 5 år eller indtil videre. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til efter § 18 c at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor. «

3. I § 18 a, stk. 4, 2. pkt., udgår »eller Revisornævnet«.

4. § 18 a, stk. 5, 1. pkt., affattes således:

»Formanden for Disciplinærnævnet kan i større og komplicerede sager udvælge en sagkyndig til at forelægge sagen og foretage afhøringer for nævnet.«

5. §§ 18 b og 18 c ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 18 b. Disciplinærnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 18 c. En afgørelse efter § 18 a, stk. 2, kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for landsretten.

Stk. 2. Begæring i henhold til stk. 1 skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 3. Begæring om sagsanlæg har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve virksomhed som statsautoriseret revisor. Såfremt Disciplinærnævnets afgørelse findes lovlig ved dommen, kan det i denne dom bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.

§ 18 d. Disciplinærnævnet kan til enhver tid efter ansøgning ophæve en i henhold til § 18 a, stk. 2, foretagen frakendelse. Er denne sket indtil videre, og afslår nævnet ansøgning om ophævelse af frakendelsen, kan den pågældende forlange afgørelsen prøvet ved landsretten, såfremt der er forløbet 5 år efter frakendelsen og mindst 2 år efter, at generhvervelse af beskikkelsen senest er nægtet ved dom. § 18 a, stk. 2, 2. pkt., og § 18 c, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 18 e. Forældelsesfristen er 5 år regnet fra den dag, da den pligtstridige handling eller undladelse er ophørt.

Stk. 2. Forældelsesfristen afbrydes ved indgivelse af klage til Disciplinærnævnet.«

6. §§ 19-22 ophæves.

7. I § 22 a, stk. 1, udgår »og det i § 19 omhandlede Revisornævn«.

§ 3

I lov om registrerede revisorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 502 af 30. juni 1998, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 111 af 1. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) hvis retten til at være optaget i registret frakendes efter § 11 a, stk. 2, eller straffelovens § 79, eller«.

2. § 11 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Såfremt en registreret revisor har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse i udøvelsen af sin virksomhed og de udviste forhold giver grund til at antage, at den pågældende ikke fremtidig vil udøve virksomheden på forsvarlig måde, kan Disciplinærnævnet begrænse den pågældendes adgang til at udøve lovpligtig revision eller frakende retten til at være optaget i revisorregistret på tid fra 6 måneder til 5 år eller indtil videre. Afgørelsen skal indeholde oplysninger om adgangen til efter § 11 c at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.«

3. I § 11 a, stk. 4, 2. pkt., udgår »eller Revisornævnet«.

4. § 11 a, stk. 5, 1. pkt., affattes således:

»Formanden for Disciplinærnævnet kan i større og komplicerede sager udvælge en sagkyndig til at forelægge sagen og foretage afhøringer for nævnet.«

5. §§ 11 b-11 e ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 11 b. Disciplinærnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 11 c. En afgørelse efter § 11 a, stk. 2, kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for landsretten.

Stk. 2. Begæring i henhold til stk. 1 skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 3. Begæring om sagsanlæg har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve virksomhed som registreret revisor. Såfremt Disciplinærnævnets afgørelse findes lovlig ved dommen, kan det i denne dom bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.

§ 11 d. Disciplinærnævnet kan til enhver tid efter ansøgning ophæve en i henhold til § 11 a, stk. 2, foretagen frakendelse. Er denne sket indtil videre, og afslår nævnet ansøgning om ophævelse af frakendelsen, kan den pågældende forlange afgørelsen prøvet ved landsretten, såfremt der er forløbet 5 år efter frakendelsen og mindst 2 år efter, at generhvervelsen af retten til at være optaget i Revisorregistret senest er nægtet ved dom. § 11 a, stk. 2, 2. pkt., og § 11 c, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 11 e. Forældelsesfristen er 5 år regnet fra den dag, da den pligtstridige handling eller undladelse er ophørt.

Stk. 2. Forældelsesfristen afbrydes ved indgivelse af klage til Disciplinærnævnet.

§ 11 f. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan bestemme, at det i § 11 omhandlede Disciplinærnævn også kan behandle klager over registrerede revisorer, der er registreret af den færøske registreringsmyndighed.

Kapitel 3 a

Frister

§ 11 g. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dags- som uge-, måneds- og årsfrister.

Stk. 2. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 3. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.

Stk. 4. Er fristen angivet i år, udløber fristen, jf. stk. 1, på årsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 5. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.«

§ 4

I lov nr. 453 af 30. juni 1993 om omsætning af fast ejendom, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 437 af 31. maj 2000, affattes § 30 således:

»§ 30. Loven administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.«

§ 5

I lov nr. 16 af 13. januar 1997 om søfartsuddannelse, som ændret ved § 1 i lov nr. 388 af 10. juni 1997, ophæves § 8.

§ 6

I lov nr. 350 af 1. juli 1988 om uddannelse af maskinmestre foretages følgende ændring:

1. §§ 4 og 6 ophæves.

§ 7

I lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 672 af 9. juli 2001, foretages følgende ændring:

1. § 21, stk. 3 og 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 3.

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2002.

Stk. 2. Lov om garantier for lån til erhvervelse eller ombygning af mindre fragtskibe finder anvendelse på garantier afgivet i henhold til loven indtil udløbet af disse garantiaftaler.

Stk. 3. Sager, der i medfør af bestemmelserne herom i lov om statsautoriserede revisorer og lov om registrerede revisorer er indbragt for eller henvist til Revisornævnet før lovens ikrafttræden, færdigbehandles ved dette nævn.

§ 9

§§ 2 og 3 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 29. april 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen