Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Den fulde tekst

Stærkstrømsbekendtgørelsen,
Afsnit 9, 4. udgave,
Højspændingdinstallationer

 

 

INDLEDNING

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har gyldighed fra 1. Oktober 2001. Det erstatter 3. udgave af afsnit 9.

 

4. udgave af afsnit 9 er en ajourføring af 3. udgave, idet der bl.a. er foretaget en tilpasning til bestemmelserne i afsnit 6, Elektriske installationer.

 

Endvidere er bestemmelserne for installation af neonanlæg udgået. Neonanlæg er nu omfattet af den europæiske standard EN 50107, og bestemmelserne for installation af nødafbrydere for neonanlæg fremgår af afsnit 6, kapitel 810.

 

4. udgave af afsnit 9 er stadig rent danske bestemmelser, idet der endnu ikke foreligger internationale standarder for de højspændingsinstallationer, der nu er omfattet af

afsnit 9.

 

Afsnit 9

Højspændingsinstallationer

4. udgave

INDHOLDSFORTEGNELSE

Del 1

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1 Gyldighedsområde

2 Definitioner

3 Sikkerhedsforanstaltninger

4 Elektrisk materiel

5 Udførelse

 

Del 2

PRIMÆRE HØJSPÆNDINGSINSTALLATIONER

6 og 7

Del 3

SEKUNDÆRE HØJSPÆNDINGSINSTALLATIONER

8 Almindelige bestemmelser

8.1 Almindeligt

8.2 Anbringelse

8.3 Materiel

8.4 Klassificering

8.5 Driftsmæssig jordforbindelse

8.6 Beskyttelse mod indirekte berøring

8.7 Idriftsætning

8.8 Arbejde på sekundære højspændingsinstallationer

 

9 Installation af neonanlæg

(Udgået)

 

10 Installation af højspændingstændingsanlæg

10.1 Almindeligt

10.2 Beskyttelse mod direkte berøring

10.3 Transformere

10.4 Ledninger

10.5 Elektroder

10.6 Luftafstande og krybestrækninger

 

11 Højspændingsprøveanlæg til kortvarige prøver

11.1 Almindeligt

11.2 Driften

11.3 Spændingsprøveanlæg

 

12 Højspændingsprøveanlæg til prøver af længere varighed

12.1 Almindeligt

12.2 Driften

12.3 Beskyttelse mod direkte berøring

12.4 Prøverum

12.5 Luftafstande og krybestrækninger

 

13 Elektriske hegn o.l.

13.1 Almindeligt

13.2 Spændingsgivere

13.3 Udførelse

13.4 Jordelektroder

 

Stikordsregister

 

Afsnit 9

Højspændingsinstallationer

Del 1

Almindelige bestemmelser

1 GYLDIGHEDSOMRÅDE

1.1 Afsnit 9 gælder for udførelse af højspændingsinstallationer.

Bestemmelserne for sekundære højspændingsinstallationer omfatter også visse bestemmelser for tilhørende lavspændingsinstallationer.

 

2 DEFINITIONER

2.1 Højspændingsinstallationer er installationer, der forsynes ved nominelle spændinger over 1000 V vekselspænding eller 1500 V jævnspænding.

2.2 Primære højspændingsinstallationer er højspændingsinstallationer, der forsynes direkte fra et højspændingsledningsnet (f.eks. højspændings-kraftinstallationer i fabrikker).

2.3 Sekundære højspændingsinstallationer er højspændingsinstallationer, der gennem transformere eller omformere forsynes fra lavspændingsinstallationer.

Hertil henregnes også visse højspændingsinstallationer, der forsynes fra batterier, f.eks. batteridrevne elektriske hegn.

 

3 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

3.1 Bestemmelser, der angår installationers forhold over for andre objekter, skal ikke alene overholdes ved udførelsen af installationer men også ved udførelsen eller anbringelsen af andre objekter i nærheden af bestående installationer.

3.2 Elektrisk ledende genstande må ikke sættes i forbindelse med installationer på en sådan måde og under sådanne forhold, at de pågældende genstande derved kan medføre fare.

 

4 ELEKTRISK MATERIEL

4.1 Almindeligt

4.1.1 Materiel til højspændingsinstallationer skal være vel udført og således konstrueret og dimensioneret, at der ved brugen hverken kan opstå fare for omgivelserne eller skadelig påvirkning af materiellet med hensyn til dets virkemåde eller betjening.

4.1.2 Materiel skal monteres, tilsluttes og anvendes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Anvisninger skal være affattet på dansk.

 

5 UDFØRELSE

5.1 Udførelse

5.1.1 Installationen skal i håndværksmæssig henseende udføres forsvarligt og godt af kvalificerede personer og under anvendelse af egnet materiel.

5.1.2 Alt materiel skal installeres på en sådan måde, at de ved konstruktionen forudsatte afkølingsforhold ikke forringes.

5.1.3 Uisolerede spændingsførende dele skal være således anbragt eller beskyttet, at de ikke kan forårsage afledning og ikke kan berøres uagtsomt.

5.1.4 Materiellet skal være beregnet for såvel den maksimale driftsspænding, der kan forventes, som for mulige overspændinger.

Alt materiel skal vælges under hensyn til den maksimale strøm, det skal kunne føre under normal drift og under hensyn til den strøm, det kan forventes at skulle føre under unormale forhold, og den tid denne strøm kan forventes at gå (f.eks. udløsetiden for et eventuelt beskyttelsesudstyr).

Hvis frekvensen har indflydelse på materiellets egenskaber, skal materiellets mærkefrekvens svare til den frekvens, der kan forventes at forekomme i strømkredsen.

 

Del 2

Primære højspændingsinstallationer

6 og 7 For udførelse og drift af primære højspændingsinstallationer gælder bestemmelserne i afsnit 2 til 4, Udførelse af elforsyningsanlæg og afsnit 5, Drift af elforsyningsanlæg, i den udstrækning bestemmelserne kan finde anvendelse.

Der kræves dog ikke en godkendt driftsleder for primære højspændingsinstallationer.

 

Del 3

Sekundære højspændingsinstallationer

8 ALMINDELIGE BESTEMMELSER

8.1 Almindeligt

8.1.1 Sekundære højspændingsinstallationer, som ikke henhører under de i det efterfølgende beskrevne anlæg, skal opfylde bestemmelserne i 8 til 13 i den udstrækning, disse bestemmelser kan finde anvendelse.

 

8.2 Anbringelse

8.2.1 Sekundære højspændingsinstallationer må ikke anbringes i sprængstofrum.

8.2.2 Sekundære højspændingsinstallationer i eksplosionsfarlige områder skal tillige opfylde bestemmelserne i EN 60079-14, Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder, eller EN 50281-1-2, Elektrisk materiel til brug ved tilstedeværelse af brændbart støv - Valg, installation og vedligeholdelse.

 

8.3 Materiel

8.3.1 Ledninger skal have et ledertværsnit på mindst 1,5 mm2.

Undtagelse:

Bestemmelsen gælder ikke for fabriksmæssigt monterede højspændingstændingsanlæg for oliefyringsanlæg, gasfyringsanlæg o.l.

 

8.4 Klassificering

8.4.1 Sekundære højspændingsinstallationer forekommer i klasse A og B.

8.4.2 Klasse A omfatter installationer, der ikke opfylder alle betingelser for klasse B.

8.4.3 Klasse B omfatter installationer, der opfylder følgende betingelser:

  1. Transformere har to i elektrisk henseende helt adskilte viklinger.
  2. Højspændingskredse har ingen anden forbindelse til jord end den, der eventuelt fremkommer ved, at steldele indgår i kredsen. Steldelene kan have forbindelse til jord, enten tilfældigt eller gennem en beskyttelsesleder.
  3. Alle steldele i højspændingskredsen danner et metallisk sammenhængende stel.
  4. Højspændingsførende dele er således indkapslet eller afskærmet, at de ikke kan få forbindelse med ledende dele uden for indkapslingen.

 

8.5 Driftsmæssig jordforbindelse

8.5.1 Til driftsmæssig jordforbindelse, som udføres til et punkt af en sekundær strømkreds for at begrænse spændingen i forhold til jord, skal der anvendes en jordelektrode udført efter bestemmelserne i afsnit 6, Elektriske installationer, 542.2 og med overgangsmodstand på højst 100 O.

Forbindelse til den strømforsynende installations nulleder kan anvendes, forudsat at bestemmelserne for TN-systemer opfyldes, se afsnit 6, 413.1.3.

 

8.6 Beskyttelse mod indirekte berøring

8.6.1 Sekundære højspændingsinstallationer af klasse A.

Sekundære højspændingsinstallationer af klasse A skal beskyttes mod indirekte berøring ved automatisk afbrydelse af forsyningen (se afsnit 6, 413.1). Som beskyttelsesudstyr skal anvendes fejlspændingsafbryder eller overstrømsbeskyttelsesudstyr. Beskyttelsen skal omfatte alle indre steldele og udsatte dele, herunder transformerkerner, metalliske beskyttelseskasser o.l., stativer, bæringer for højspændingsførende dele (rørholdere dog undtaget), underlagsplader for isolatorer, kapper og armeringer på højspændingskabler og armeringer på lavspændingskabler, der ligger dels i og dels uden for et højspændingsrum.

8.6.2 Sekundære højspændingsinstallationer af klasse B.

Sekundære højspændingsinstallationer af klasse B er i kraft af klassificeringsbetingelserne i 8.4 beskyttet mod indirekte berøring ved den sekundære strømforsyning.

 

8.7 Idriftsætning

8.7.1 Elinstallatøren skal drage omsorg for, at installationen efterses og afprøves, før den sættes i drift (se afsnit 6, kapitel 61).

 

8.8 Arbejde på sekundære højspændingsinstallationer

Sekundære højspændingsinstallationer skal være spændingsløse, når der arbejdes på dem.

 

9 INSTALLATION AF NEONANLÆG

Udgået, se afsnit 6, kapitel 810, og EN 50107.

 

10 INSTALLATION AF HØJSPÆNDINGSTÆNDINGSANLÆG

10.1 Almindeligt

10.1.1 Bestemmelserne gælder for installation af højspændingstændingsanlæg til oliefyringsanlæg, gasfyringsanlæg o.l.

Olie- og gasfyringsanlæg udført som fabriksfremstillede apparater er omfattet af EN 60335-1 og EN 50165.

 

10.2 Beskyttelse mod direkte berøring

10.2.1 Alle spændingsførende dele uden for forbrændingskammeret skal være beskyttet mod berøring f.eks. ved anbringelse i solide metalkasser e.l., der kun kan åbnes ved brug af værktøj.

10.2.2 Ved olie- og gasfyringsanlæg skal udsatte dele i højspændingskredsen ved klasse B installationer være forbundet med kedlen på en i mekanisk og elektrisk henseende betryggende måde.

 

10.3 Transformere

10.3.1 Transformere skal have to i elektrisk henseende helt adskilte viklinger og være kortslutningssikre.

Bestemmelserne for transformere findes i EN 61558-2-3.

 

10.3.2 Transformeres sekundære mærkespænding må ikke overstige 15000 V.

10.3.3 Ved driftsmæssig jordforbindelse skal forbindelsen

- ved sekundærspænding højst 7500 V sluttes til den ene pol eller til midtpunktet,

- ved sekundærspænding over 7500 V sluttes til midtpunktet.

 

10.4 Ledninger

10.4.1 Der skal anvendes

- isolerede ledninger uden metalkappe eller skærm, eller

- isolerede ledninger med metalkappe eller skærm og ydre plastkappe.

Angående ledertværsnit, se 8.3.1.

10.4.2 Isolerede ledninger skal være egnet til den forekommende tomgangs- og driftsspænding.

10.4.3 Ledninger uden metalkappe eller skærm må kun anbringes i metalrør, beskyttelseskasser e.l.

10.4.4 Ledninger med metalkappe eller skærm og ydre plastkappe skal såvel uden for som inden for beskyttelseskasser e.l., fastgøres på betryggende måde.

10.4.5 Isolerede ledninger skal afsluttes på en sådan måde, at ledningsendens isolation ikke forringes, og således at bestemmelserne for luftafstande og krybestrækninger overholdes.

 

10.5 Elektroder

10.5.1 Elektroder skal være anbragt således, at de ikke er umiddelbart tilgængelige og ikke kan berøres uagtsomt. Findes der i brænderrøret et dæksel over elektroderne, skal der på dette findes et advarselsskilt med påskrift: "Højspænding. Dækslet må ikke fjernes, før afbryderen er afbrudt".

 

10.6 Luftafstande og krybestrækninger

10.6.1 Luftafstanden mellem uisolerede dele af strømkredsen, der fører forskellig spænding, skal målt i cm

- udendørs være mindst 0,5 U, dog mindst 2,5 cm,

- indendørs være mindst 0,5 U, dog mindst 1 cm,

hvor U er transformerens sekundærspænding i kV.

Undtagelse:

Bestemmelsen gælder ikke for den indbyrdes afstand mellem elektrodespidserne.

10.6.2 Krybestrækningen langs isolatorer m.m. mellem uisolerede dele af strømkredsen, der fører forskellig spænding, skal målt i cm

- udendørs være mindst U, dog mindst 2,5 cm,

- indendørs være mindst 0,75 U, dog mindst 1 cm,

hvor U er transformerens sekundærspænding i kV.

10.6.3 Luftafstande og krybestrækninger mellem uisolerede dele af strømkredsen og metalliske eller umetalliske steldele skal være som foreskrevet i 10.6.1 og 10.6.2, idet dog U kan sættes lig med halvdelen af transformerens sekundærspænding, såfremt sekundærviklingens midtpunkt er ledende forbundet med stel.

 

11 HØJSPÆNDINGSPRØVEANLÆG TIL KORTVARIGE PRØVER

11.1 Almindeligt

11.1.1 Bestemmelserne gælder for prøveanlæg, der i fabrikker, værksteder o.l. anvendes ved kortvarige højspændingsprøver af elektrisk materiel.

 

11.2 Driften

11.2.1 Prøverne må kun udføres af særligt instruerede personer.

Den, der forestår prøverne, skal drage omsorg for, at uvedkommende ikke kommer i berøring med spændingsførende dele af anlægget eller med prøveopjekterne - om fornødent ved betryggende afskærmning eller indhegning.

11.3 Spændingsprøveanlæg

11.3.1 Spændingsprøveanlæg skal opfylde bestemmelserne i 11.3.2 til 11.3.9.

11.3.2 Sekundærspændingen skal være kontinuerligt regulerbar og dække området fra 500 V til 2500 V, også ved 90% af netspændingen.

11.3.3 Ved 100% netspænding skal kortslutningsstrømmen på sekundærsiden være mindst 300 mA ved indstilling på 2500 V sekundærspænding og mindst 150 mA ved indstilling på 1500 V sekundærspænding.

11.3.4 Anlægget skal være forsynet med et voltmeter, som er tilsluttet afgangsklemmerne, og som angiver sekundærspændingen inden for en tolerance på ±2,5 % af sekundærspændingens maksimale værdi.

11.3.5 Anlæggets primærkreds skal indeholde en topolet afbryder og en tydelig signallampe, der lyser rødt, når primærkredsen er sluttet. Endvidere skal primærkredsen indeholde overbelastningsbeskyttelse.

11.3.6 Transformerens højspændingsvikling skal kunne tåle en prøvespænding på 6000 V, såvel i forhold til stel som til primærviklingen. Begge terminaler skal være fuldt isolerede, og ingen elførende dele - bortset fra selve højspændingsledningernes tilslutning til prøveobjektet - må være tilgængelige (prøves med en prøvefinger).

11.3.7 Prøvespændingens tilslutning til prøveobjektet skal ske ved betryggende isolerede ledninger (f.eks. såkaldt tændkabel), hvoraf mindst den ene skal være afsluttet i en "prøvepind", der automatisk bliver berøringssikker, når den slippes. I stedet for berøringssikker prøvepind tillades dog anvendt prøvepind med fast, uisoleret spids, såfremt apparatets primære afbryder er anbragt på en lodret frontplade og kun kan forblive sluttet ved aktivt tryk på en knap e.l. (afbryderen må ikke kunne arreteres i sluttet stilling).

11.3.8 Anlægget skal udvendig have følgende mærkning: "Højspændingsprøveapparat. Må kun benyttes af særligt instrueret personale. Det er livsfarligt at berøre metaldele, der er i forbindelse med afgangsklemmerne".

11.3.9 Anlægget skal være dobbeltisoleret på primærsiden eller være grundisoleret og beskyttet mod indirekte berøring.

 

12 HØJSPÆNDINGSPRØVEANLÆG TIL PRØVER AF LÆNGERE VARIGHED

12.1 Almindeligt

12.1.1 Bestemmelserne gælder for prøveanlæg, der i fabrikker, værksteder o.l., anvendes ved langvarige højspændingsprøver af elektrisk materiel.

Hertil henregnes bl.a. prøveanlæg, der anvendes ved evakuering og tilbrænding af neonanlæg.

 

12.2 Driften

12.2.1 Højspændingsprøverne må kun udføres af særligt instruerede personer.

 

12.3 Beskyttelse mod direkte berøring

12.3.1 Alle højspændingsførende dele af prøveanlæg skal, såfremt de ikke er anbragt uden for rækkevidde eller i særlige prøverum (se 12.4), være isolerede med en til den anvendte spænding svarende isolation.

 

12.4 Prøverum

12.4.1 Prøverum, hvori der anvendes uisolerede ledninger, modstande, klemmer m.m., skal være indrettet som angivet i bestemmelserne i 12.4.2 til 12.4.4.

12.4.2 Placeringen og indhegningen af prøverummet skal være således, at rummet i så stor udstrækning som muligt kan overses udefra (f.eks. ved vægge af solidt metaltrådsnet).

12.4.3 I forbindelse med døren til prøverummet skal der installeres en afbryder til automatisk afbrydning af strømforsyningen til prøveanlæggets transformere, når døren åbnes.

Er prøverummet af en sådan størrelse, at man kan færdes deri, skal det - f.eks. ved en pal e.l. - være forhindret, at døren ved at smække i kan slutte strømmen.

Døren skal udvendig være forsynet med påskrift: "Højspænding".

Endvidere skal der ved selve arbejdsstedet i sådanne prøverum anbringes en afbryder, hvormed hele anlægget kan gøres spændingsløst.

12.4.4 I prøverum skal gulvfladen, hvis betjeningspersonalet opholder sig her under prøverne, bestå af eller være beklædt med isolerende materiale. Træ anses i denne forbindelse for tilstrækkelig isolerende.

 

12.5 Luftafstande og krybestrækninger

12.5.1 Luftafstanden mellem uisolerede dele af strømkredsen, der fører forskellig spænding, skal målt i cm

- udendørs være mindst 0,5 U, dog mindst 2,5 cm,

- indendørs være mindst 0,5 U, dog mindst 1 cm,

hvor U er transformerens sekundærspænding i kV.

12.5.2 Krybeafstanden langs isolatorer m.m. mellem uisolerede dele af strømkredsen, der fører forskellig spænding, skal målt i cm

- udendørs være mindst U, dog mindst 2,5 cm,

- indendørs være mindst 0,75 U, dog mindst 1 cm,

hvor U er transformerens sekundærspænding i kV.

12.5.3 Luftafstande og krybestrækninger mellem uisolerede dele af strømkredsen og metalliske eller umetalliske steldele skal være som foreskrevet i 12.5.1 og 12.5.2, idet dog U kan sættes lig med halvdelen af transformerens sekundærspænding, såfremt sekundærviklingens midtpunkt er ledende forbundet med stel.

 

13ELEKTRISKE HEGN O. L.

13.1 Almindeligt

13.1.1 Bestemmelserne gælder for udendørs og indendørs anbragte hegn, herunder gødselsanlæg i stalde.

13.1.2 Elektriske hegn skal installeres og anvendes således, at de ikke forårsager fare for personer, dyr eller omgivelser.

13.1.3 Spændingsgivere og elektriske hegn må ikke installeres på steder, hvor der er brandfare.

 

13.2 Spændingsgivere

13.2.1 Et elektrisk hegn må ikke forsynes fra mere end én spændingsgiver.

13.2.2 Elektriske hegn med kun én hegnstråd skal forsynes fra kun én hegnskreds i en spændingsgiver.

En hegnskreds omfatter alle ledende dele eller enkeltdele, der i en spændingsgiver er forbundet til eller beregnet til at blive direkte forbundet til hegnsklemmerne.

 

13.2.3 Elektriske hegn med flere hegnstråde kan forsynes fra forskellige hegnskredse i samme spændingsgiver under forudsætning af, at hver hegnstråd forsynes fra kun én hegnskreds.

 

13.3 Udførelse

13.3.1 Afstanden mellem to elektriske hegn og mellem forbindelsesledningerne til disse skal være mindst 2 m. Hvis åbningen mellem de to hegn ønskes lukket, skal det ske under anvendelse af materiale, der ikke er elektrisk ledende.

13.3.2 Hegnstråde og forbindelsesledninger må ikke være i forbindelse med metaldele, der ikke hører til det elektriske hegn, f.eks. gelændere på broer eller enhver bygningsdel.

Hegnstråde og forbindelsesledninger skal være tilstrækkelig understøttet af isolatorer af solidt materiale.

Undtagelse:

Det gælder dog ikke for egnede højspændingskabler, der anvendes som forbindelsesledninger.

Isolatorer skal placeres således, at hegnstråde og forbindelsesledninger holdes i en afstand af mindst 3 cm fra bygningsdele, rørledninger, andre ledninger o.l., og således, at indirekte berøring af brændbare bygningsdele gennem søm eller andre ledende dele er forhindret.

Hegnstråde og forbindelsesledninger skal være således forbundet til en spændingsgiver med metalkapsling, at de ikke kan komme i berøring med kapslingen.

13.3.3 Hegnstråde og forbindelsesledninger må ikke fastgøres til master for lavspændings- eller højspændingsluftledninger.

Nettilsluttede spændingsgivere kan dog fastgøres til lavspændingsmaster, hvis der er opnået tilladelse dertil fra den pågældende elleverandør.

13.3.4 Inden for en vandret afstand af 2 m fra lavspændingsluftledninger og 15 m fra højspændingsluftledninger må hegnstråde og forbindelsesledninger ikke anbringes i større højde over jord end 2 m.

13.3.5 Indendørs skal forbindelsesledninger, som anvendes ved en spænding, der overstiger 1 kV, være særlig isoleret fra jordforbundne bygningsdele. Dette kan opnås ved at anvende tilstrækkelig luftafstand eller højspændingskabler.

 

13.4 Jordelektroder

13.4.1 Er et elektrisk hegns jordelektrode anbragt i nærheden af en bygning, skal afstanden mellem jordelektroden og bygningens drifts- eller beskyttelsesjordelektrode være mindst 10 m. Jordelektroden for det elektriske hegn skal så vidt muligt anbringes et sted, hvor jorden er fugtig, for at sikre god jordforbindelse. Elektroden skal anbringes således, at den går ned til en dybde af mindst 0,5 m.

13.4.2 Hvis spændingsgiveren er monteret i eller på en bygning, der er forsynet med en lynafleder, skal det elektriske hegns jordelektrode forbindes direkte med lynaflederens jordelektrode.

 

Stikordsregister

Afkølingsforhold for materiel

5.1.2

Afprøvning før idriftsætning

8.7

Arbejde på sekundære højspændingsinstallationer

8.8

Beskyttelse mod indirekte berøring, sekundære højspændingsinstallationer

8.6

Definitioner

2

Driftsmæssig jordforbindelse, højspændingstændingsanlæg

10.3.3

Driftsmæssig jordforbindelse, sekundære højspændingsinstallationer

8.5

Eftersyn før idriftsætning

8.7

Elektriske hegn

13

Forhold over for andre objekter

3.1

Gasfyringsanlæg, installation af

10.1.1

 

10.2.2

Gyldighedsområde

1

Gødselsanlæg i stalde

13.1.1

Højspændingsprøveanlæg til kortvarige prøver

11

Højspændingsprøveanlæg til prøver af længere varighed

12

Højspændingstændingsanlæg, installation af

10

Idriftsætning

8.7

Klassificering, sekundære højspændingsinstallationer

8.4

Ledninger, sekundære højspændingsinstallationer

8.3

Materiel, elektrisk

4

Materiel, sekundære højspændingsinstallationer

8.3

Oliefyringsanlæg, installation af

10.1.1

 

10.2.2

Prøverum

12.4

Sikkerhedsforanstaltninger

3

Spændingsgivere for elektriske hegn o.l.

13.2

Spændingsprøveanlæg

11.3

Udførelse

5

København, den 1. oktober 2001